"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ดูยอดบริจาคออนไลน์
 ย้อนกลับ ยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 9,000.00 บาท
วันที่ชื่อ - นามสกุลกองทุนการบริจาคจำนวนเงิน
  05/04/2016    นาง กชพร กลิ่นมาลี    จรัส พัชราวิวัฒน์พงษ์    ONLINE     4,000.00 
  07/11/2017    นาง กชพร กลิ่นมาลี    จรัส พัชราวิวัฒน์พงษ์    ONLINE     3,000.00 
  30/01/2019    นาง กชพร กลิ่นมาลี    จรัส พัชราวิวัฒน์พงษ์    ONLINE     2,000.00 
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า