"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ดูยอดบริจาคออนไลน์
 ย้อนกลับ ยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 132,500.00 บาท
วันที่ชื่อ - นามสกุลกองทุนการบริจาคจำนวนเงิน
  20/12/2018    นางสาว ศรีวรรณ พัวพันธุ์    กองทุนทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    ONLINE     100,000.00 
  20/12/2018    นางสาว จารุนันท์ สถิตสุขสมบูรณ์    กองทุนทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    ONLINE     10,000.00 
  14/03/2016    นางสาว ฉันทนาฏ ไกรฤทธิ์    กองทุนทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    ONLINE     5,000.00 
  30/11/2016    นางสาว ศิริวรรณ ยินหิรัญ    กองทุนทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    ONLINE     5,000.00 
  18/07/2017    นางสาว ศิริเพ็ญ หวังดำรงเวศ    กองทุนทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    ONLINE     3,000.00 
  05/03/2018    นางสาว ประภาพรรณ หวังชนะ    กองทุนทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    ONLINE     3,000.00 
  27/10/2016    นางสาว จารุนันท์ สถิตสุขสมบูรณ์    กองทุนทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    ONLINE     2,500.00 
  21/03/2017    นางสาว ประภาพรรณ หวังชนะ    กองทุนทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    ONLINE     2,000.00 
  21/05/2016    นาย วิชิต เผ่าเจริญ    กองทุนทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    ONLINE     1,000.00 
  23/05/2016    นางสาว สุดใจ พันธุ์สิน    กองทุนทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    ONLINE     1,000.00 
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า