"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ดูยอดบริจาคออนไลน์
 ย้อนกลับ ยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 110,000.00 บาท
วันที่ชื่อ - นามสกุลกองทุนการบริจาคจำนวนเงิน
  29/12/2015    นางสาว อัจฉราภรณ์ โพธิสุนทร    อัจฉราภรณ์ โพธิสุนทร    ONLINE     50,000.00 
  25/12/2017    นางสาว อัจฉราภรณ์ โพธิสุนทร    อัจฉราภรณ์ โพธิสุนทร    ONLINE     50,000.00 
  28/12/2018    นางสาว อัจฉราภรณ์ โพธิสุนทร    อัจฉราภรณ์ โพธิสุนทร    ONLINE     10,000.00 
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า