"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ดูยอดบริจาคออนไลน์
 ย้อนกลับ ยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 25,000.00 บาท
วันที่ชื่อ - นามสกุลกองทุนการบริจาคจำนวนเงิน
  14/12/2015    นาย ทวี ธรรมาภิบาลจิต    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(กองทุนทำบุญวันเกิด)    ONLINE     20,000.00 
  18/12/2015    นาย อัจกร การตูม    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(กองทุนทำบุญวันเกิด)    ONLINE     1,000.00 
  11/05/2016    นาย อัจกร การตูม    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(กองทุนทำบุญวันเกิด)    ONLINE     1,000.00 
  11/05/2016    นางสาว รุ่งนภา เลิศพงศ์พิพัฒน์    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(กองทุนทำบุญวันเกิด)    ONLINE     1,000.00 
  27/09/2018    นางสาว รุ่งนภา เลิศพงศ์พิพัฒน์    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(กองทุนทำบุญวันเกิด)    ONLINE     1,000.00 
  30/11/2015    นางสาว รุ่งนภา เลิศพงศ์พิพัฒน์    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(กองทุนทำบุญวันเกิด)    ONLINE     1,000.00 
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า