"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ดูยอดบริจาคออนไลน์
 ย้อนกลับ ยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 26,000.00 บาท
วันที่ชื่อ - นามสกุลกองทุนการบริจาคจำนวนเงิน
  16/11/2015    นางสาว ปาริชาติ อังคณะวัฒนา    กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    ONLINE     10,000.00 
  13/01/2016    นางสาว วิไลพร ล้ำลักษณไพบูลย์    กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    ONLINE     9,000.00 
  18/07/2016    นางสาว วรรณี อางนานนท์    กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    ONLINE     5,000.00 
  13/08/2015    นาย มณฑล กนกเพิ่มพูน    กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    ONLINE     1,000.00 
  29/09/2015    นางสาว สิรินทร์ วุฒิปุระจักร์    กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    ONLINE     1,000.00 
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า