"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ดูยอดบริจาคออนไลน์
 ย้อนกลับ ยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 20,161.44 บาท
วันที่ชื่อ - นามสกุลกองทุนการบริจาคจำนวนเงิน
  02/12/2015    นาย ณัฐพล บัวแก้ว    ธรรมศาสตร์บัณฑิต 63 (ปีการศึกษา 2539)    ONLINE     10,161.44 
  20/08/2014    นาย ณัฐพล บัวแก้ว    ธรรมศาสตร์บัณฑิต 63 (ปีการศึกษา 2539)    ONLINE     10,000.00 
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า