"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ดูยอดบริจาคออนไลน์
 ย้อนกลับ ยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 25,000.00 บาท
วันที่ชื่อ - นามสกุลกองทุนการบริจาคจำนวนเงิน
  25/12/2013    นางสาว ศิริวรรณ ไชยสูรยกานต์    ศิริวรรณ ไชยสูรยกานต์    ONLINE     5,000.00 
  23/08/2014    นางสาว ศิริวรรณ ไชยสูรยกานต์    ศิริวรรณ ไชยสูรยกานต์    ONLINE     5,000.00 
  01/10/2015    นางสาว ศิริวรรณ ไชยสูรยกานต์    ศิริวรรณ ไชยสูรยกานต์    ONLINE     5,000.00 
  31/08/2016    นางสาว ศิริวรรณ ไชยสูรยกานต์    ศิริวรรณ ไชยสูรยกานต์    ONLINE     5,000.00 
  27/08/2017    นางสาว ศิริวรรณ ไชยสูรยกานต์    ศิริวรรณ ไชยสูรยกานต์    ONLINE     5,000.00 
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า