"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ดูยอดบริจาคออนไลน์
 ย้อนกลับ ยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 10,800.00 บาท
วันที่ชื่อ - นามสกุลกองทุนการบริจาคจำนวนเงิน
  05/07/2017    นางสาว ชญานิศ ใจซื่อกุล    ชญานิศ ใจซื่อกุล    ONLINE     5,000.00 
  23/11/2017    นางสาว ชญานิศ ใจซื่อกุล    ชญานิศ ใจซื่อกุล    ONLINE     1,000.00 
  22/11/2018    นางสาว ชญานิศ ใจซื่อกุล    ชญานิศ ใจซื่อกุล    ONLINE     1,000.00 
  06/07/2016    นางสาว ชญานิศ ใจซื่อกุล    ชญานิศ ใจซื่อกุล    ONLINE     1,000.00 
  24/02/2013    นางสาว ชญานิศ ใจซื่อกุล    ชญานิศ ใจซื่อกุล    ONLINE     1,000.00 
  04/04/2013    นางสาว ชญานิศ ใจซื่อกุล    ชญานิศ ใจซื่อกุล    ONLINE     500.00 
  02/03/2014    นางสาว ชญานิศ ใจซื่อกุล    ชญานิศ ใจซื่อกุล    ONLINE     500.00 
  15/01/2015    นางสาว ชญานิศ ใจซื่อกุล    ชญานิศ ใจซื่อกุล    ONLINE     500.00 
  29/05/2014    นางสาว ชญานิศ ใจซื่อกุล    ชญานิศ ใจซื่อกุล    ONLINE     300.00 
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า