"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ดูยอดบริจาคออนไลน์
 ย้อนกลับ ยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 24,000.00 บาท
วันที่ชื่อ - นามสกุลกองทุนการบริจาคจำนวนเงิน
  18/09/2014    นางสาว จารุนันท์ สถิตสุขสมบูรณ์    ทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    ONLINE     20,000.00 
  20/06/2013    นางสาว ศิริพร อัศวปรีชาวงศ์    ทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    ONLINE     2,000.00 
  14/05/2014    นางสาว ภาวดี ตัณทนาวิวัฒน์    ทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    ONLINE     1,000.00 
  02/04/2013    นางสาว วิมลรัตน์ ฉกาจปัญญาไว    ทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    ONLINE     1,000.00 
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า