"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ดูยอดบริจาคออนไลน์
 ย้อนกลับ ยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 11,600.00 บาท
วันที่ชื่อ - นามสกุลกองทุนการบริจาคจำนวนเงิน
  13/06/2012    นางสาว อัชญา ตัณฑรัตน์    กองทุนกลางของกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    ONLINE     5,000.00 
  25/12/2014    นางสาว ศิริพร เสถียรภาพสุนทร    กองทุนกลางของกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    ONLINE     5,000.00 
  10/04/2013    นางสาว จิตติมา เลิศธนพงศ์    กองทุนกลางของกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    ONLINE     1,000.00 
  22/08/2012    นางสาว อัมพรพัชร์ นิมิตพลากร    กองทุนกลางของกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    ONLINE     500.00 
  05/04/2012    นาง ชยาลักษณ์ การุญ ชมภูโคตร    กองทุนกลางของกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    ONLINE     100.00 
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า