"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ดูยอดบริจาคออนไลน์
 ย้อนกลับ ยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 21,000.00 บาท
วันที่ชื่อ - นามสกุลกองทุนการบริจาคจำนวนเงิน
  18/03/2015    นางสาว พรรณี จินดากิจประเสริฐ    พรรณี จินดากิจประเสริฐ    ONLINE     5,000.00 
  29/01/2016    นางสาว พรรณี จินดากิจประเสริฐ    พรรณี จินดากิจประเสริฐ    ONLINE     5,000.00 
  12/01/2017    นางสาว พรรณี จินดากิจประเสริฐ    พรรณี จินดากิจประเสริฐ    ONLINE     5,000.00 
  05/04/2012    นางสาว พรรณี จินดากิจประเสริฐ    พรรณี จินดากิจประเสริฐ    ONLINE     2,000.00 
  29/03/2013    นางสาว พรรณี จินดากิจประเสริฐ    พรรณี จินดากิจประเสริฐ    ONLINE     2,000.00 
  26/12/2013    นางสาว พรรณี จินดากิจประเสริฐ    พรรณี จินดากิจประเสริฐ    ONLINE     2,000.00 
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า