"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ดูยอดบริจาคออนไลน์
 ย้อนกลับ ยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 169,000.00 บาท
วันที่ชื่อ - นามสกุลกองทุนการบริจาคจำนวนเงิน
  20/02/2014    นาย พิชาญ ฤชุเศรษฐ์    พิชาญ ฤชุเศรษฐ์    ONLINE     20,000.00 
  06/03/2015    นาย พิชาญ ฤชุเศรษฐ์    พิชาญ ฤชุเศรษฐ์    ONLINE     20,000.00 
  08/04/2016    นาย พิชาญ ฤชุเศรษฐ์    พิชาญ ฤชุเศรษฐ์    ONLINE     20,000.00 
  07/03/2017    นาย พิชาญ ฤชุเศรษฐ์    พิชาญ ฤชุเศรษฐ์    ONLINE     20,000.00 
  23/03/2018    นาย พิชาญ ฤชุเศรษฐ์    พิชาญ ฤชุเศรษฐ์    ONLINE     20,000.00 
  26/12/2018    นาย พิชาญ ฤชุเศรษฐ์    พิชาญ ฤชุเศรษฐ์    ONLINE     20,000.00 
  26/03/2019    นาย พิชาญ ฤชุเศรษฐ์    พิชาญ ฤชุเศรษฐ์    ONLINE     20,000.00 
  12/03/2012    นาย พิชาญ ฤชุเศรษฐ์    พิชาญ ฤชุเศรษฐ์    ONLINE     10,000.00 
  06/03/2013    นาย พิชาญ ฤชุเศรษฐ์    พิชาญ ฤชุเศรษฐ์    ONLINE     10,000.00 
  30/12/2015    นาย พิชาญ ฤชุเศรษฐ์    พิชาญ ฤชุเศรษฐ์    ONLINE     9,000.00 
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า