"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ดูยอดบริจาคออนไลน์
 ย้อนกลับ ยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 25,500.00 บาท
วันที่ชื่อ - นามสกุลกองทุนการบริจาคจำนวนเงิน
  14/12/2016    นางสาว ชลาลัย ขวัญสุวรรณ    ครอบครัวขวัญสุวรรณเพื่อทุนการศึกษามธ.    ONLINE     3,000.00 
  14/12/2016    นาย ชัยยันต์ ขวัญสุวรรณ    ครอบครัวขวัญสุวรรณเพื่อทุนการศึกษามธ.    ONLINE     2,000.00 
  25/12/2017    นางสาว ชลาลัย ขวัญสุวรรณ    ครอบครัวขวัญสุวรรณเพื่อทุนการศึกษามธ.    ONLINE     2,000.00 
  27/04/2011    นาย ชัยยันต์ ขวัญสุวรรณ    ครอบครัวขวัญสุวรรณเพื่อทุนการศึกษามธ.    ONLINE     2,000.00 
  02/06/2012    นาย ชัยยันต์ ขวัญสุวรรณ    ครอบครัวขวัญสุวรรณเพื่อทุนการศึกษามธ.    ONLINE     2,000.00 
  19/10/2013    นางสาว ชลาลัย ขวัญสุวรรณ    ครอบครัวขวัญสุวรรณเพื่อทุนการศึกษามธ.    ONLINE     2,000.00 
  11/12/2015    นาย ชัยยันต์ ขวัญสุวรรณ    ครอบครัวขวัญสุวรรณเพื่อทุนการศึกษามธ.    ONLINE     2,000.00 
  15/12/2018    นาย ชัยยันต์ ขวัญสุวรรณ    ครอบครัวขวัญสุวรรณเพื่อทุนการศึกษามธ.    ONLINE     2,000.00 
  15/12/2018    นางสาว ชลาลัย ขวัญสุวรรณ    ครอบครัวขวัญสุวรรณเพื่อทุนการศึกษามธ.    ONLINE     1,500.00 
  25/12/2017    นาย ชัยยันต์ ขวัญสุวรรณ    ครอบครัวขวัญสุวรรณเพื่อทุนการศึกษามธ.    ONLINE     1,500.00 
  19/10/2013    นาย ชัยยันต์ ขวัญสุวรรณ    ครอบครัวขวัญสุวรรณเพื่อทุนการศึกษามธ.    ONLINE     1,000.00 
  11/12/2015    นางสาว ชลาลัย ขวัญสุวรรณ    ครอบครัวขวัญสุวรรณเพื่อทุนการศึกษามธ.    ONLINE     1,000.00 
  02/06/2012    นาย ชัยยันต์ ขวัญสุวรรณ    ครอบครัวขวัญสุวรรณเพื่อทุนการศึกษามธ.    ONLINE     1,000.00 
  15/12/2018    นาย ชัยยันต์ ขวัญสุวรรณ    ครอบครัวขวัญสุวรรณเพื่อทุนการศึกษามธ.    ONLINE     1,000.00 
  25/12/2017    นาย ภาณุ ขวัญสุวรรณ    ครอบครัวขวัญสุวรรณเพื่อทุนการศึกษามธ.    ONLINE     1,000.00 
  25/12/2017    นาย ภาณุ ขวัญสุวรรณ    ครอบครัวขวัญสุวรรณเพื่อทุนการศึกษามธ.    ONLINE     500.00 
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า