"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ดูยอดบริจาคออนไลน์
 ย้อนกลับ ยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 27,500.00 บาท
วันที่ชื่อ - นามสกุลกองทุนการบริจาคจำนวนเงิน
  07/03/2019    นาย ศุภชัย บุริสตระกูล    ศุภชัย บุริสตระกูล    ONLINE     5,500.00 
  26/01/2018    นาย ศุภชัย บุริสตระกูล    ศุภชัย บุริสตระกูล    ONLINE     5,000.00 
  09/02/2017    นาย ศุภชัย บุริสตระกูล    ศุภชัย บุริสตระกูล    ONLINE     4,500.00 
  05/01/2015    นาย ศุภชัย บุริสตระกูล    ศุภชัย บุริสตระกูล    ONLINE     3,500.00 
  03/01/2014    นาย ศุภชัย บุริสตระกูล    ศุภชัย บุริสตระกูล    ONLINE     3,000.00 
  15/01/2013    นาย ศุภชัย บุริสตระกูล    ศุภชัย บุริสตระกูล    ONLINE     2,500.00 
  14/02/2012    นาย ศุภชัย บุริสตระกูล    ศุภชัย บุริสตระกูล    ONLINE     2,000.00 
  15/02/2011    นาย ศุภชัย บุริสตระกูล    ศุภชัย บุริสตระกูล    ONLINE     1,500.00 
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า