"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ดูยอดบริจาคออนไลน์
 ย้อนกลับ ยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 2,000.00 บาท
วันที่ชื่อ - นามสกุลกองทุนการบริจาคจำนวนเงิน
  16/01/2013    นาย วินัย ศรียันต์ตรา    เพื่อการศึกศาแก่ผู้ด้อยโอกาส    ONLINE     2,000.00 
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า