"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ดูยอดบริจาคออนไลน์
 ย้อนกลับ ยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 450,000.00 บาท
วันที่ชื่อ - นามสกุลกองทุนการบริจาคจำนวนเงิน
  18/01/2019    นาย วิทยา วัฒนโสภณวงศ์    ธรรมวิทยา    ONLINE     90,000.00 
  18/01/2018    นาย วิทยา วัฒนโสภณวงศ์    ธรรมวิทยา    ONLINE     80,000.00 
  19/01/2017    นาย วิทยา วัฒนโสภณวงศ์    ธรรมวิทยา    ONLINE     70,000.00 
  18/01/2016    นาย วิทยา วัฒนโสภณวงศ์    ธรรมวิทยา    ONLINE     60,000.00 
  18/01/2015    นาย วิทยา วัฒนโสภณวงศ์    ธรรมวิทยา    ONLINE     50,000.00 
  24/07/2014    นาย วิทยา วัฒนโสภณวงศ์    ธรรมวิทยา    ONLINE     40,000.00 
  18/01/2013    นาย วิทยา วัฒนโสภณวงศ์    ธรรมวิทยา    ONLINE     30,000.00 
  18/01/2012    นาย วิทยา วัฒนโสภณวงศ์    ธรรมวิทยา    ONLINE     20,000.00 
  11/01/2011    นาย วิทยา วัฒนโสภณวงศ์    ธรรมวิทยา    ONLINE     10,000.00 
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า