"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ดูยอดบริจาคออนไลน์
 ย้อนกลับ ยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 17,500.00 บาท
วันที่ชื่อ - นามสกุลกองทุนการบริจาคจำนวนเงิน
  28/06/2016    นางสาว มณี รัตนชัยชาญ    มณี รัตนชัยชาญ    ONLINE     5,000.00 
  31/10/2016    นางสาว มณี รัตนชัยชาญ    มณี รัตนชัยชาญ    ONLINE     2,000.00 
  09/02/2017    นางสาว มณี รัตนชัยชาญ    มณี รัตนชัยชาญ    ONLINE     2,000.00 
  05/11/2012    นางสาว มณี รัตนชัยชาญ    มณี รัตนชัยชาญ    ONLINE     2,000.00 
  28/10/2013    นางสาว มณี รัตนชัยชาญ    มณี รัตนชัยชาญ    ONLINE     2,000.00 
  10/11/2010    นางสาว มณี รัตนชัยชาญ    มณี รัตนชัยชาญ    ONLINE     1,500.00 
  29/11/2011    นางสาว มณี รัตนชัยชาญ    มณี รัตนชัยชาญ    ONLINE     1,500.00 
  01/12/2011    นางสาว มณี รัตนชัยชาญ    มณี รัตนชัยชาญ    ONLINE     1,500.00 
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า