"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ดูยอดบริจาคออนไลน์
 ย้อนกลับ ยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 105,000.00 บาท
วันที่ชื่อ - นามสกุลกองทุนการบริจาคจำนวนเงิน
  30/12/2016    นางสาว รัชนีพร กิจเจริญ    รัชนีพร กิจเจริญ    ONLINE     50,000.00 
  28/12/2012    นางสาว รัชนีพร กิจเจริญ    รัชนีพร กิจเจริญ    ONLINE     40,000.00 
  29/12/2015    นางสาว รัชนีพร กิจเจริญ    รัชนีพร กิจเจริญ    ONLINE     10,000.00 
  02/09/2010    นางสาว รัชนีพร กิจเจริญ    รัชนีพร กิจเจริญ    ONLINE     5,000.00 
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า