"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ดูยอดบริจาคออนไลน์
 ย้อนกลับ ยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 7,000.00 บาท
วันที่ชื่อ - นามสกุลกองทุนการบริจาคจำนวนเงิน
  14/06/2010    นาย ชวลิต พิสุทธิโกเมน    ชวลิต และ วันทนีย์ พิสุทธิโกเมน    ONLINE     1,000.00 
  13/06/2011    นาย ชวลิต พิสุทธิโกเมน    ชวลิต และ วันทนีย์ พิสุทธิโกเมน    ONLINE     1,000.00 
  05/06/2012    นาย ชวลิต พิสุทธิโกเมน    ชวลิต และ วันทนีย์ พิสุทธิโกเมน    ONLINE     1,000.00 
  09/06/2013    นาย ชวลิต พิสุทธิโกเมน    ชวลิต และ วันทนีย์ พิสุทธิโกเมน    ONLINE     1,000.00 
  08/06/2014    นาย ชวลิต พิสุทธิโกเมน    ชวลิต และ วันทนีย์ พิสุทธิโกเมน    ONLINE     1,000.00 
  02/06/2017    นาย ชวลิต พิสุทธิโกเมน    ชวลิต และ วันทนีย์ พิสุทธิโกเมน    ONLINE     1,000.00 
  02/06/2019    นาย ชวลิต พิสุทธิโกเมน    ชวลิต และ วันทนีย์ พิสุทธิโกเมน    ONLINE     1,000.00 
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า