"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ดูยอดบริจาคออนไลน์
 ย้อนกลับ ยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 56,000.00 บาท
วันที่ชื่อ - นามสกุลกองทุนการบริจาคจำนวนเงิน
  10/06/2010    นางสาว อรทัย เดี่ยวสมบูรณ์    กองทุนลัดดาวัลย์ แซ่เฮ้า    ONLINE     20,000.00 
  27/06/2012    นางสาว อรทัย เดี่ยวสมบูรณ์    กองทุนลัดดาวัลย์ แซ่เฮ้า    ONLINE     10,000.00 
  18/07/2012    นางสาว อรทัย เดี่ยวสมบูรณ์    กองทุนลัดดาวัลย์ แซ่เฮ้า    ONLINE     10,000.00 
  28/07/2013    นางสาว อรทัย เดี่ยวสมบูรณ์    กองทุนลัดดาวัลย์ แซ่เฮ้า    ONLINE     10,000.00 
  08/10/2015    นางสาว อรทัย เดี่ยวสมบูรณ์    กองทุนลัดดาวัลย์ แซ่เฮ้า    ONLINE     5,000.00 
  30/12/2016    นางสาว อรทัย เดี่ยวสมบูรณ์    กองทุนลัดดาวัลย์ แซ่เฮ้า    ONLINE     1,000.00 
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า