"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ดูยอดบริจาคออนไลน์
 ย้อนกลับ ยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 110,000.00 บาท
วันที่ชื่อ - นามสกุลกองทุนการบริจาคจำนวนเงิน
  04/07/2016    นาย สมศักดิ์ อนรรฆเสลา    สมศักดิ์ อนรรฆเสลา    ONLINE     50,000.00 
  28/05/2014    นาย สมศักดิ์ อนรรฆเสลา    สมศักดิ์ อนรรฆเสลา    ONLINE     30,000.00 
  03/05/2012    นาย สมศักดิ์ อนรรฆเสลา    สมศักดิ์ อนรรฆเสลา    ONLINE     20,000.00 
  11/05/2010    นาย สมศักดิ์ อนรรฆเสลา    สมศักดิ์ อนรรฆเสลา    ONLINE     5,000.00 
  09/05/2011    นาย สมศักดิ์ อนรรฆเสลา    สมศักดิ์ อนรรฆเสลา    ONLINE     5,000.00 
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า