"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ดูยอดบริจาคออนไลน์
 ย้อนกลับ ยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 5,200.00 บาท
วันที่ชื่อ - นามสกุลกองทุนการบริจาคจำนวนเงิน
  30/12/2015    นางสาว ศิริลักษณ์ ยินหิรัญ    ทำบุญวันเกิด    ONLINE     2,000.00 
  17/08/2017    นาย วิชญ ช้างศร    ทำบุญวันเกิด    ONLINE     2,000.00 
  11/03/2019    นาย สิทธินันท์ แย้มงามเหลือ    ทำบุญวันเกิด    ONLINE     1,000.00 
  07/04/2010    นาย จักรี เริงหรินทร์    ทำบุญวันเกิด    ONLINE     200.00 
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า