"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ดูยอดบริจาคออนไลน์
 ย้อนกลับ ยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 6,000.00 บาท
วันที่ชื่อ - นามสกุลกองทุนการบริจาคจำนวนเงิน
  13/03/2010    นาง สุรีย์พร เลขะวรรณ    ประเสริฐดุจดอกบัว    ONLINE     1,000.00 
  14/02/2012    นาง สุรีย์พร เลขะวรรณ    ประเสริฐดุจดอกบัว    ONLINE     1,000.00 
  15/02/2014    นาง สุรีย์พร เลขะวรรณ    ประเสริฐดุจดอกบัว    ONLINE     1,000.00 
  06/07/2016    นาง สุรีย์พร เลขะวรรณ    ประเสริฐดุจดอกบัว    ONLINE     1,000.00 
  06/07/2017    นาง สุรีย์พร เลขะวรรณ    ประเสริฐดุจดอกบัว    ONLINE     1,000.00 
  05/02/2018    นาง สุรีย์พร เลขะวรรณ    ประเสริฐดุจดอกบัว    ONLINE     1,000.00 
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า