"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ดูยอดบริจาคออนไลน์
 ย้อนกลับ ยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 22,900.00 บาท
วันที่ชื่อ - นามสกุลกองทุนการบริจาคจำนวนเงิน
  26/10/2009    นาย วิชิต สุรดินทร์กูร    สุรดินทร์กูร    ONLINE     10,000.00 
  12/10/2015    นาย วิชิต สุรดินทร์กูร    สุรดินทร์กูร    ONLINE     10,000.00 
  03/12/2009    นางสาว ดวงใจ สุรดินทร์กูร    สุรดินทร์กูร    ONLINE     1,000.00 
  30/11/2011    นางสาว ดวงใจ สุรดินทร์กูร    สุรดินทร์กูร    ONLINE     1,000.00 
  28/10/2009    นางสาว ดวงใจ สุรดินทร์กูร    สุรดินทร์กูร    ONLINE     900.00 
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า