"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ดูยอดบริจาคออนไลน์
 ย้อนกลับ ยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 104,000.00 บาท
วันที่ชื่อ - นามสกุลกองทุนการบริจาคจำนวนเงิน
  17/01/2014    นาย บุญมี พิมพ์จันทร์    บุญมี พิมพ์จันทร์    ONLINE     7,000.00 
  29/12/2018    นาย บุญมี พิมพ์จันทร์    บุญมี พิมพ์จันทร์    ONLINE     7,000.00 
  09/08/2017    นาย บุญมี พิมพ์จันทร์    บุญมี พิมพ์จันทร์    ONLINE     6,000.00 
  18/05/2018    นาย บุญมี พิมพ์จันทร์    บุญมี พิมพ์จันทร์    ONLINE     5,000.00 
  25/07/2013    นาย บุญมี พิมพ์จันทร์    บุญมี พิมพ์จันทร์    ONLINE     5,000.00 
  03/07/2010    นาย บุญมี พิมพ์จันทร์    บุญมี พิมพ์จันทร์    ONLINE     5,000.00 
  26/08/2012    นาย บุญมี พิมพ์จันทร์    บุญมี พิมพ์จันทร์    ONLINE     5,000.00 
  18/09/2014    นาย บุญมี พิมพ์จันทร์    บุญมี พิมพ์จันทร์    ONLINE     4,000.00 
  26/11/2015    นาย บุญมี พิมพ์จันทร์    บุญมี พิมพ์จันทร์    ONLINE     4,000.00 
  28/11/2017    นาย บุญมี พิมพ์จันทร์    บุญมี พิมพ์จันทร์    ONLINE     4,000.00 
  25/12/2016    นาย บุญมี พิมพ์จันทร์    บุญมี พิมพ์จันทร์    ONLINE     4,000.00 
  27/03/2014    นาย บุญมี พิมพ์จันทร์    บุญมี พิมพ์จันทร์    ONLINE     3,001.00 
  30/03/2011    นาย บุญมี พิมพ์จันทร์    บุญมี พิมพ์จันทร์    ONLINE     3,001.00 
  26/01/2010    นาย บุญมี พิมพ์จันทร์    บุญมี พิมพ์จันทร์    ONLINE     3,000.00 
  21/03/2016    นาย บุญมี พิมพ์จันทร์    บุญมี พิมพ์จันทร์    ONLINE     3,000.00 
  15/09/2015    นาย บุญมี พิมพ์จันทร์    บุญมี พิมพ์จันทร์    ONLINE     3,000.00 
  31/08/2016    นาย บุญมี พิมพ์จันทร์    บุญมี พิมพ์จันทร์    ONLINE     3,000.00 
  30/12/2010    นาย บุญมี พิมพ์จันทร์    บุญมี พิมพ์จันทร์    ONLINE     2,999.00 
  28/12/2012    นาย บุญมี พิมพ์จันทร์    บุญมี พิมพ์จันทร์    ONLINE     2,000.00 
  28/02/2017    นาย บุญมี พิมพ์จันทร์    บุญมี พิมพ์จันทร์    ONLINE     2,000.00 
[ถัดไป]
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า