"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ดูยอดบริจาคออนไลน์
 ย้อนกลับ ยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 7,000.00 บาท
วันที่ชื่อ - นามสกุลกองทุนการบริจาคจำนวนเงิน
  30/04/2009    นางสาว หนึ่งหทัย ขอผลกลาง    หนึ่งหทัย ขอผลกลาง    ONLINE     3,000.00 
  03/09/2009    นางสาว หนึ่งหทัย ขอผลกลาง    หนึ่งหทัย ขอผลกลาง    ONLINE     2,000.00 
  04/12/2009    นางสาว หนึ่งหทัย ขอผลกลาง    หนึ่งหทัย ขอผลกลาง    ONLINE     1,000.00 
  15/10/2011    นางสาว หนึ่งหทัย ขอผลกลาง    หนึ่งหทัย ขอผลกลาง    ONLINE     1,000.00 
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า