"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ดูยอดบริจาคออนไลน์
 ย้อนกลับ ยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 66,000.00 บาท
วันที่ชื่อ - นามสกุลกองทุนการบริจาคจำนวนเงิน
  05/06/2012    นาง กันย์วิตา มานัสสถิตย์    เจริญ มานัสสถิตย์    ONLINE     50,000.00 
  07/06/2017    นาง กันย์วิตา มานัสสถิตย์    เจริญ มานัสสถิตย์    ONLINE     10,000.00 
  23/02/2009    นาง กันย์วิตา มานัสสถิตย์    เจริญ มานัสสถิตย์    ONLINE     2,000.00 
  18/02/2010    นาง กันย์วิตา มานัสสถิตย์    เจริญ มานัสสถิตย์    ONLINE     2,000.00 
  17/02/2011    นาง กันย์วิตา มานัสสถิตย์    เจริญ มานัสสถิตย์    ONLINE     2,000.00 
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า