"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ดูยอดบริจาคออนไลน์
 ย้อนกลับ ยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 6,000.00 บาท
วันที่ชื่อ - นามสกุลกองทุนการบริจาคจำนวนเงิน
  19/06/2009    นางสาว ศิริพร อัศวปรีชาวงศ์    ทำบุญวันเกิดกับธรรมศาตร์    ONLINE     1,000.00 
  28/07/2009    นาย สมชาย เลิศยงยุทธ์    ทำบุญวันเกิดกับธรรมศาตร์    ONLINE     1,000.00 
  11/01/2010    นาย ศุภชัย บุริสตระกูล    ทำบุญวันเกิดกับธรรมศาตร์    ONLINE     1,000.00 
  08/09/2010    นางสาว พรพิศ มหาอิทธิดล    ทำบุญวันเกิดกับธรรมศาตร์    ONLINE     1,000.00 
  22/04/2011    นางสาว นิติยา มหาชานิกะ    ทำบุญวันเกิดกับธรรมศาตร์    ONLINE     1,000.00 
  20/04/2009    นางสาว ศุภริน เจริญพานิช    ทำบุญวันเกิดกับธรรมศาตร์    ONLINE     500.00 
  22/03/2010    นางสาว สุภาพร คชไกร    ทำบุญวันเกิดกับธรรมศาตร์    ONLINE     500.00 
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า