"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ดูยอดบริจาคออนไลน์
 ย้อนกลับ ยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 8,000.00 บาท
วันที่ชื่อ - นามสกุลกองทุนการบริจาคจำนวนเงิน
  07/02/2016    นาย สุพันธุ์ จิรวัฒนกิจ    จิรวัฒนกิจ    ONLINE     3,000.00 
  06/02/2017    นาย สุพันธุ์ จิรวัฒนกิจ    จิรวัฒนกิจ    ONLINE     3,000.00 
  11/02/2009    นาย สุพันธุ์ จิรวัฒนกิจ    จิรวัฒนกิจ    ONLINE     1,000.00 
  05/02/2011    นาย สุพันธุ์ จิรวัฒนกิจ    จิรวัฒนกิจ    ONLINE     1,000.00 
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า