"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ดูยอดบริจาคออนไลน์
 ย้อนกลับ ยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 67,000.00 บาท
วันที่ชื่อ - นามสกุลกองทุนการบริจาคจำนวนเงิน
  27/01/2009    นาย อภิชาติ สายะสิต    กองทุนทำบุญวันเกิด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    ONLINE     20,000.00 
  28/05/2009    นางสาว สมพิศ เฉลิมรัตนานนท์    กองทุนทำบุญวันเกิด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    ONLINE     20,000.00 
  12/03/2012    นางสาว ฉันทนาฏ ไกรฤทธิ์    กองทุนทำบุญวันเกิด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    ONLINE     5,000.00 
  12/03/2009    นางสาว สุจารี แพนสิงห์    กองทุนทำบุญวันเกิด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    ONLINE     3,000.00 
  01/12/2014    นาย ปัตต์ สมชัยกุลทรัพย์    กองทุนทำบุญวันเกิด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    ONLINE     3,000.00 
  17/06/2009    นางสาว ชนิตา สุวัตถี    กองทุนทำบุญวันเกิด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    ONLINE     2,000.00 
  12/04/2012    นางสาว กุลวีณ์ (ชื่อเดิม : นวพร) ซึ่งอมรเกียรติ    กองทุนทำบุญวันเกิด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    ONLINE     2,000.00 
  30/09/2014    นางสาว จารุนันท์ สถิตสุขสมบูรณ์    กองทุนทำบุญวันเกิด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    ONLINE     2,000.00 
  23/04/2011    นางสาว กุลวีณ์ (ชื่อเดิม : นวพร) ซึ่งอมรเกียรติ    กองทุนทำบุญวันเกิด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    ONLINE     2,000.00 
  02/01/2009    นาย ธีรวุฒิ ธีรโชติมงคล    กองทุนทำบุญวันเกิด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    ONLINE     1,000.00 
  24/04/2010    นางสาว กุลวีณ์ (ชื่อเดิม : นวพร) ซึ่งอมรเกียรติ    กองทุนทำบุญวันเกิด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    ONLINE     1,000.00 
  26/03/2012    นางสาว ประภาพรรณ หวังชนะ    กองทุนทำบุญวันเกิด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    ONLINE     1,000.00 
  15/09/2009    นางสาว เพ็ญศิริ กลีบทับทิม    กองทุนทำบุญวันเกิด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    ONLINE     1,000.00 
  06/04/2009    นางสาว กุลวีณ์ (ชื่อเดิม : นวพร) ซึ่งอมรเกียรติ    กองทุนทำบุญวันเกิด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    ONLINE     1,000.00 
  20/04/2009    นางสาว อภิชญา ง่วนบรรจง    กองทุนทำบุญวันเกิด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    ONLINE     1,000.00 
  09/05/2009    นาย ชัยยันต์ ขวัญสุวรรณ    กองทุนทำบุญวันเกิด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    ONLINE     500.00 
  21/02/2010    นางสาว อิสรีย์ โชติวัฒน์วุฒิกร    กองทุนทำบุญวันเกิด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    ONLINE     500.00 
  25/08/2010    นาย อนุวัฒน์ อรวินิจวรกุล    กองทุนทำบุญวันเกิด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    ONLINE     500.00 
  16/10/2010    นางสาว รินดา หวังวิศวาวิทย์    กองทุนทำบุญวันเกิด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    ONLINE     500.00 
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า