"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ดูยอดบริจาคออนไลน์
 ย้อนกลับ ยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 16,000.00 บาท
วันที่ชื่อ - นามสกุลกองทุนการบริจาคจำนวนเงิน
  04/09/2008    นาง อิงอร สิทธิโกศล    เอกชัย-วนิดา สิทธิโกศล    ONLINE     5,000.00 
  02/09/2010    นาง อิงอร สิทธิโกศล    เอกชัย-วนิดา สิทธิโกศล    ONLINE     5,000.00 
  03/09/2011    นาง อิงอร สิทธิโกศล    เอกชัย-วนิดา สิทธิโกศล    ONLINE     5,000.00 
  08/04/2010    นาย อรรควุฒิ สิทธิโกศล    เอกชัย-วนิดา สิทธิโกศล    ONLINE     1,000.00 
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า