"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ดูยอดบริจาคออนไลน์
 ย้อนกลับ ยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 74,500.00 บาท
วันที่ชื่อ - นามสกุลกองทุนการบริจาคจำนวนเงิน
  27/02/2019    นางสาว กฤติยา เลิศโภคะสมบัติ    กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    ONLINE     12,000.00 
  14/11/2018    นางสาว กรองใจ หาวารี    กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    ONLINE     10,000.00 
  26/12/2017    นาย พงศ์ทิพย์ พงศ์คำ    กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    ONLINE     10,000.00 
  11/10/2017    นาย สามชัย เบญจปฐมรงค์    กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    ONLINE     5,000.00 
  07/01/2009    นางสาว วีณา รุธิรพงษ์    กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    ONLINE     5,000.00 
  09/11/2009    นางสาว ชุติมา ประสันนาการ    กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    ONLINE     2,000.00 
  24/03/2010    นางสาว ประภาพรรณ หวังชนะ    กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    ONLINE     2,000.00 
  26/03/2011    นาย สถิต จึงวิวัฒน์อนันต์    กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    ONLINE     2,000.00 
  19/11/2017    นางสาว ชุติมา ประสันนาการ    กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    ONLINE     2,000.00 
  08/05/2018    นาย คเณศ หวังชนะ    กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    ONLINE     2,000.00 
  02/05/2013    พลตรี คเณศ หวังชนะ    กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    ONLINE     2,000.00 
  02/05/2019    นาย คเณศ หวังชนะ    กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    ONLINE     2,000.00 
  21/10/2019    นาย สามชัย เบญจปฐมรงค์    กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    ONLINE     2,000.00 
  21/05/2013    นาย วิชิต เผ่าเจริญ    กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    ONLINE     1,000.00 
  21/05/2014    นาย วิชิต เผ่าเจริญ    กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    ONLINE     1,000.00 
  17/04/2017    นางสาว ธัญลักษณ์ ทองร่มโพธิ์    กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    ONLINE     1,000.00 
  21/05/2017    นาย วิชิต เผ่าเจริญ    กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    ONLINE     1,000.00 
  21/05/2011    นาย วิชิต เผ่าเจริญ    กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    ONLINE     1,000.00 
  04/12/2008    นางสาว วัลยา พิทธยาพิทักษ์    กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    ONLINE     1,000.00 
  23/12/2008    หม่อมหลวง ปทุมวดี เกษมสันต์    กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    ONLINE     1,000.00 
[ถัดไป]
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า