"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ดูยอดบริจาคออนไลน์
 ย้อนกลับ ยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 66,000.00 บาท
วันที่ชื่อ - นามสกุลกองทุนการบริจาคจำนวนเงิน
  04/06/2008    นางสาว ปิยะนันท์ สุวรรณเมนะ    กองทุนทำบุญวันเกิด    ONLINE     10,000.00 
  04/11/2009    รองศาสตราจารย์ สุรัสวดี หุ่นพยนต์    กองทุนทำบุญวันเกิด    ONLINE     10,000.00 
  14/09/2017    นาย ชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร    กองทุนทำบุญวันเกิด    ONLINE     10,000.00 
  30/12/2016    นางสาว ศิริพร เสถียรภาพสุนทร    กองทุนทำบุญวันเกิด    ONLINE     10,000.00 
  06/03/2018    นางสาว สุมะนา ตันติพิบูลย์    กองทุนทำบุญวันเกิด    ONLINE     5,000.00 
  01/04/2013    นาย สมเกียรติ ชวาลเวชกุล    กองทุนทำบุญวันเกิด    ONLINE     5,000.00 
  13/03/2014    นาย สมเกียรติ ชวาลเวชกุล    กองทุนทำบุญวันเกิด    ONLINE     5,000.00 
  15/07/2016    นางสาว ศิริเพ็ญ หวังดำรงเวศ    กองทุนทำบุญวันเกิด    ONLINE     3,000.00 
  13/12/2016    นางสาว ชุติมา ประสันนาการ    กองทุนทำบุญวันเกิด    ONLINE     2,000.00 
  01/12/2010    นางสาว รัตนรรณ จิรไชยภาส    กองทุนทำบุญวันเกิด    ONLINE     1,000.00 
  24/03/2015    นางสาว ประภาพรรณ หวังชนะ    กองทุนทำบุญวันเกิด    ONLINE     1,000.00 
  24/03/2016    นางสาว ประภาพรรณ หวังชนะ    กองทุนทำบุญวันเกิด    ONLINE     1,000.00 
  16/03/2019    นาง พิมพ์สุดา จิรสุขานนท์    กองทุนทำบุญวันเกิด    ONLINE     1,000.00 
  02/05/2019    นาย กฤษเพ็ชร ศรีสันติสุข    กองทุนทำบุญวันเกิด    ONLINE     1,000.00 
  06/06/2017    นางสาว สุดใจ พันธุ์สิน    กองทุนทำบุญวันเกิด    ONLINE     1,000.00 
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า