"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ดูยอดบริจาคออนไลน์
 ย้อนกลับ ยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 19,000.00 บาท
วันที่ชื่อ - นามสกุลกองทุนการบริจาคจำนวนเงิน
  28/12/2014    นางสาว ทัศนีย์ ญาณวิทย์    ทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    ONLINE     10,000.00 
  09/06/2014    นางสาว สลีลา พุทธิจรุงวงศ์    ทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    ONLINE     2,000.00 
  06/04/2010    นางสาว กุสุมา พิเสฎฐศลาศัย    ทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    ONLINE     2,000.00 
  03/06/2010    นางสาว วิภาพร ธรรม์ทวีวุฒิ    ทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    ONLINE     1,000.00 
  27/05/2013    นาง ประพัสรา เลี้ยงตระกูล    ทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    ONLINE     1,000.00 
  21/05/2008    นาย วิชิต เผ่าเจริญ    ทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    ONLINE     1,000.00 
  23/12/2009    หม่อมหลวง ปทุมวดี เกษมสันต์    ทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    ONLINE     1,000.00 
  14/01/2010    นางสาว โอบวรุณ แย้มเอิบสิน    ทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    ONLINE     1,000.00 
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า