"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ดูยอดบริจาคออนไลน์
 ย้อนกลับ ยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 4,999.00 บาท
วันที่ชื่อ - นามสกุลกองทุนการบริจาคจำนวนเงิน
  21/09/2011    นาย จิรศักดิ์ วรดิลกกุล    วรดิลกกุล    ONLINE     2,000.00 
  14/10/2008    นาย จิรศักดิ์ วรดิลกกุล    วรดิลกกุล    ONLINE     1,000.00 
  05/04/2009    นาย จิรศักดิ์ วรดิลกกุล    วรดิลกกุล    ONLINE     1,000.00 
  09/09/2009    นาย จิรศักดิ์ วรดิลกกุล    วรดิลกกุล    ONLINE     999.00 
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า