"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ดูยอดบริจาคออนไลน์
 ย้อนกลับ ยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 12,500.00 บาท
วันที่ชื่อ - นามสกุลกองทุนการบริจาคจำนวนเงิน
  31/12/2013    นางสาว อภิรดี เงินวิจิตร    อภิรดี เงินวิจิตร    ONLINE     3,500.00 
  18/09/2014    นางสาว อภิรดี เงินวิจิตร    อภิรดี เงินวิจิตร    ONLINE     1,000.00 
  25/09/2015    นางสาว อภิรดี เงินวิจิตร    อภิรดี เงินวิจิตร    ONLINE     1,000.00 
  21/09/2016    นางสาว อภิรดี เงินวิจิตร    อภิรดี เงินวิจิตร    ONLINE     1,000.00 
  26/09/2017    นางสาว อภิรดี เงินวิจิตร    อภิรดี เงินวิจิตร    ONLINE     1,000.00 
  26/09/2018    นางสาว อภิรดี เงินวิจิตร    อภิรดี เงินวิจิตร    ONLINE     1,000.00 
  26/09/2019    นางสาว อภิรดี เงินวิจิตร    อภิรดี เงินวิจิตร    ONLINE     1,000.00 
  24/09/2010    นางสาว อภิรดี เงินวิจิตร    อภิรดี เงินวิจิตร    ONLINE     1,000.00 
  25/09/2012    นางสาว อภิรดี เงินวิจิตร    อภิรดี เงินวิจิตร    ONLINE     1,000.00 
  23/09/2013    นางสาว อภิรดี เงินวิจิตร    อภิรดี เงินวิจิตร    ONLINE     1,000.00 
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า