"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ดูยอดบริจาคออนไลน์
 ย้อนกลับ ยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 2,735,024.78 บาท
วันที่ชื่อ - นามสกุลกองทุนการบริจาคจำนวนเงิน
  18/05/2015    นาย ภัคพล งามลักษณ์    กองทุนกลาง    ONLINE     100,000.00 
  27/08/2015    นาย นภดล ศิวะบุตร    กองทุนกลาง    ONLINE     100,000.00 
  20/05/2016    นาย นภดล ศิวะบุตร    กองทุนกลาง    ONLINE     100,000.00 
  20/10/2017    นาย นภดล ศิวะบุตร    กองทุนกลาง    ONLINE     100,000.00 
  26/12/2014    นาย ศักดิ์ชาย มานะวงศ์สกุล    กองทุนกลาง    ONLINE     96,000.00 
  25/12/2014    นางสาว อรวรรณ มานะวงศ์สกุล    กองทุนกลาง    ONLINE     70,000.00 
  26/12/2014    นางสาว อรกช มานะวงศ์สกุล    กองทุนกลาง    ONLINE     70,000.00 
  26/12/2014    นาย สมโภช มานะวงศ์สกุล    กองทุนกลาง    ONLINE     70,000.00 
  26/12/2014    นาย ชาญ ศิริมณฑล    กองทุนกลาง    ONLINE     50,000.00 
  20/12/2013    นางสาว สุกัญญา วัฒนภิโกวิท    กองทุนกลาง    ONLINE     50,000.00 
  24/12/2013    นางสาว สุกัญญา วัฒนภิโกวิท    กองทุนกลาง    ONLINE     50,000.00 
  23/12/2018    นาย สราวุธ อนันตชาติ    กองทุนกลาง    ONLINE     50,000.00 
  26/12/2014    นาง สมพร มานะวงศ์สกุล    กองทุนกลาง    ONLINE     35,000.00 
  26/12/2014    นางสาว อรทัย มานะวงศ์สกุล    กองทุนกลาง    ONLINE     30,000.00 
  29/10/2018    นาย ทวี ธรรมาภิบาลจิต    กองทุนกลาง    ONLINE     30,000.00 
  25/12/2019    นาย สราวุธ อนันตชาติ    กองทุนกลาง    ONLINE     30,000.00 
  26/12/2014    นางสาว อรทัย มานะวงศ์สกุล    กองทุนกลาง    ONLINE     23,000.00 
  28/12/2015    นาย สุภัทร มงคลเกียรติชัย    กองทุนกลาง    ONLINE     20,000.00 
  18/11/2016    นางสาว ปาริชาติ อังคณะวัฒนา    กองทุนกลาง    ONLINE     20,000.00 
  16/03/2012    นางสาว ธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล    กองทุนกลาง    ONLINE     20,000.00 
[ถัดไป]
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 34 หน้า