"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ดูยอดบริจาคออนไลน์
 ค้นหากองทุน   ยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 7,187,849.91 บาท
ลำดับที่ชื่อกองทุนจำนวนเงินสะสม
  1    -    2,800.00 
  2     กองทุนทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     4,000.00 
  3     กองทุนทำบุญวันเกิดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    12,000.00 
  4     ศิริมา สิทธิสุนทร    70,000.00 
  5    “กองทุน 75 ปีธรรมศาสตร์ 75 ทุนการศึกษา เพื่อนักศึกษาธรรมศาสตร์”    1,500.00 
  6    1 สิงหา    8,000.00 
  7    556 ธำรงค์ อัจฉรา อภิชัย เชียรเตชากุล    60,000.00 
  8    Birthday    1,000.00 
  9    Virun Taechamahaphun    6.47 
  10    กนกพร บุปผาชาติ    3,000.00 
  11    กมลรัตน์ ด่านภักดี    1,000.00 
  12    กรณ์ อังคนาพร    15,000.00 
  13    กรรณิการ์ นิธากรณ์    4,000.00 
  14    กฤษณัญธ์ ตีรกานนท์    7,000.00 
  15    กฤษเนตร ศรีประเสริฐ    11,000.00 
  16    กฤษเพ็ชร ศรีสันติสุข    1,000.00 
  17    กองทุน 1 สิงหา    12,000.00 
  18    กองทุน 75 ปีธรรมศาสตร์ 75 ทุนการศึกษา เพื่อนักศึกษาธรรมศาสตร์    2,000.00 
  19    กองทุน น.ส มณี รัตนชัยชาญ    0.00 
  20    กองทุนกลาง    2,196,147.00 
  21    กองทุนกลางของกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    11,600.00 
  22    กองทุนครอบครัวกฤษณประพันธ์เพื่อนักศึกษาเรียนดี    10,000.00 
  23    กองทุนครอบครัวเสริฐศร    20,000.00 
  24    กองทุนทำบุญวันเกิด    64,000.00 
  25    กองทุนทำบุญวันเกิด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    67,000.00 
  26    กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    46,500.00 
  27    กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    26,000.00 
  28    กองทุนทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    22,500.00 
  29    กองทุนทำบุญวันเกิดนางสาวภัทราภรณ์    5,500.00 
  30    กองทุนทำบุญวันเกิดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     8,000.00 
  31    กองทุนทำบุญวันเกิดฯ    5,000.00 
  32    กองทุนนายคงสิน-นางวรางคณา สุวรรณโกตา    5,000.00 
  33    กองทุนย่อย ชื่อ สงวนศรี ตาบทิพย์วัฒนา    1,000.00 
  34    กองทุนลัดดาวัลย์ แซ่เฮ้า    56,000.00 
  35    กองทุนวันเกิดกับธรรมศาสตร์    6,200.00 
  36    กองทุนวันเกิดกับธรรมศาสตร์เพื่อร่วมเพาะเมล็ดพันธุ์การศึกษา    40,000.00 
  37    กองทุนสุนทร พจมาน ทรงฤกษ์    3,000.00 
  38    กัญญา เบญจวาณิชย์    50,000.00 
  39    ก้าวไปข้างหน้ามหาลัยของฉัน    1,000.00 
  40    ก้าวไปข้างหน้ามหาวิทยาลัยของฉัน    6,500.00 
  41    กึกก้อง หาญผดุงธรรมะ    20,000.00 
  42    ครอบครัวขวัญสุวรรณเพื่อทุนการศึกษามธ.    21,000.00 
  43    ครอบครัวจิรไชยภาสเพื่อธรรมศาสตร์    5,000.00 
  44    ครอบครัววรานิชสกุล    2,000.00 
  45    ครอบครัวสถิตมั่งคั่ง    1,000.00 
  46    ครอบครัวอัศวไชยชาญ    20,000.00 
  47    คุณณรงค์ รัศมีมงคล    24,000.00 
  48    คุณดวงพร อังสุมาลี    1,000.00 
  49    คุณนันทพร เมธาคุณวุฒิ    500.00 
  50    คุณเนตรนภา ยงวานิชจิต    2,000.00 
  51    คุณยศ วัชระคุปต์    500.00 
  52    คุณสาโรช ล้ำเลิศประเสริฐกุล    1,000.00 
  53    คุณหญิงแร่ม พรหโมบล บุณยประสพ และนางอรวิดา กาญจนศูนย์    5,000.00 
  54    จรัส พัชราวิวัฒน์พงษ์    7,000.00 
  55    จรัสจรรยาวงศ์    20,000.00 
  56    จรินดา-เดวิด พัว    1,000.00 
  57    จรูญประสิทธิ์พร    10,000.00 
  58    จันทราพร กนกวงศ์    1,000.00 
  59    จารุณี ชัยศุภกิจสินธ์    3,000.00 
  60    จิตสุภา-เชษฐ์-ปรัชญ์ ภัทรากรกุล    18,000.00 
  61    จิรวัฒนกิจ    8,000.00 
  62    เจริญ มานัสสถิตย์    66,000.00 
  63    เฉลิมศักดิ์ เจียระผกานนท์    1,000.00 
  64    ชญาณ ลำเภา    7,000.00 
  65    ชญานิศ ใจซื่อกุล    9,800.00 
  66    ชนะ คณารัตนดิลก    10,000.00 
  67    ชวลิต และ วันทนีย์ พิสุทธิโกเมน    6,000.00 
  68    ชัยกร เจียมพิทยานุวัฒน์    30,000.00 
  69    ชัยทศ จำเนียรกุล    126,300.00 
  70    ชินานนท์ วงศ์วีระชัย    2,000.00 
  71    เชาว์ดำริห์กุล    500.00 
  72    ฐาปนัน    30,000.00 
  73    ณภัค    500.00 
  74    ณัฐฑิยา อื้ออารีย์กุล    40,000.00 
  75    ณัฐพล บัวแก้ว    18,000.00 
  76    ณัฐวรี อุดมศรีพันธุ์     2,000.00 
  77    ดนัยวัฒน์ จิตวิศรุตกุล    7,500.00 
  78    ดร.เสาวลักษณ์ กิตติประภัสร์    2,000.00 
  79    ดวงเดือน ฉัตรทิพย์ธาดาธร    1,000.00 
  80    ตวงพร - ตวงสิทธิ์ สิทธิสุนทร    40,000.00 
  81    ตวงพร - ตวงสิทธิ์ สิทธิสุนทร    40,000.00 
  82    เต็มพรรณ ศรีกลัด    50,000.00 
  83    ถุงทรัพย์    900.00 
  84    ทศพร พิลาลัย    1,000.00 
  85    ทำบุญวันเกิด    4,200.00 
  86    ทำบุญวันเกิดกับธรรมศาตร์    6,000.00 
  87    ทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    19,000.00 
  88    ทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    24,000.00 
  89    ทุนการศึกษา ทำบุญวันเกิด    5,000.00 
  90    เทพวิวัฒน์จิต    1,000.00 
  91    เทศรัตนวงศ์    30,000.00 
  92    ธนัย เทียนใส    500.00 
  93    ธรรมวิทยา    360,000.00 
  94    ธรรมศาสตร์บัณฑิต 63 (ปีการศึกษา 2539)    20,161.44 
  95    ธวัชชัย-รัชนี บัญชี 28    8,500.00 
  96    น.ส. จันทราพร กนกวงศ์    3,000.00 
  97    น.ส. มณี รัตนชัยชาญ    2,000.00 
  98    น.ส.ชญานิศ ใจซื่อกุล    500.00 
  99    น.ส.มัทนา ไวทยะโกมล    3,000.00 
  100    น.ส.ศิริวรรณ ไชยสูรยกานต์    1,000.00 
  101    น.ส.สภาพ หาญคณิตวัฒนา    10,000.00 
  102    น.ส.สุภาพ หาญคณิตวัฒนา    30,000.00 
  103    นกหวีด - กิตติพงษ์ บูรณกูล    1,000.00 
  104    นที นามวงศ์    1,000.00 
  105    นฤมล ดอกพิกุล    2,500.00 
  106    นส.มณีทิพย์ วีระรัตนมณี    500.00 
  107    นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลน    1,000.00 
  108    นันท    500.00 
  109    นางปนิดา อติพญากุล    10,000.00 
  110    นางศุภางค์ สุตวัฒน์    90,000.00 
  111    นางสาว จรินทร เกียรตินิยมรุ่ง    4,000.00 
  112    นางสาว ศศิวิมล ศิริเจียรนัย    6,000.00 
  113    นางสาว สุนันทา เตชะธโนปจัย    2,000.00 
  114    นางสาวนฤมล ดอกพิกุล    1,500.00 
  115    นางสาวเนตรนภา ยงวานิชจิต    26,000.00 
  116    นางสาวมณีทิพย์ วีระรัตนมณี    1,000.00 
  117    นาย ภานุวัจน์ ทองร่มโพธิ์    1,000.00 
  118    นายณัฐชนนท์ ดุษฎีวิวัฒน์    4,000.00 
  119    นายแพทย์ มาร์ค สุนทรเกศ    10,000.00 
  120    นายยุทธนา กิ่งแก้วก้านทอง    20,000.00 
  121    นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม    11,000.00 
  122    นายสมศักดิ์ อนรรฆเสลา    25,000.00 
  123    นายสุจินต์ ธรรมนิเวศ และนางธารินี ไกรสิทธิศิรินทร์    100.00 
  124    นายสุเทพ ไชยประสิทธิ์    1,000.00 
  125    นายสุภัทร มงคลเกียรติชัย    56,333.00 
  126    นายอนันต์-นางสุนีย์ แสงทอง    1,000.00 
  127    นิติ มธ.22    3,000.00 
  128    เนตรนภา ยงวานิชจิต    5,000.00 
  129    เนาวรัตน์ ธรรมสวยดี    10,000.00 
  130    บังอร มานัสสถิตย์    50,000.00 
  131    บัณฑิตยานนท์    1,200,000.00 
  132    บุญมี พิมพ์จันทร์    5,000.00 
  133    บุญมี พิมพ์จันทร์    92,000.00 
  134    บุญเลิศ เบญจวาณิชย์    66,000.00 
  135    บุญศรี ชลิตตาภรณ์    4,000.00 
  136    บุญส่ง จงฟูสุวรรณ    500.00 
  137    ปฏิมา จันทรสมบัติ    2,888.00 
  138    ปนัสยา จริยวิลาศกุล    3,400.00 
  139    ประเสริฐดุจดอกบัว    6,000.00 
  140    ปรีเปรม อภิณหสมิต    30,000.00 
  141    ปัณณ์-ปราปต์ พจนาวราพันธุ์    4,000.00 
  142    ปานรวี โลหเตปานนท์    7,000.00 
  143    พรกมล    12,000.00 
  144    พรทิภา ระยับแสงเดือน    8,000.00 
  145    พรรณี จินดากิจประเสริฐ    2,000.00 
  146    พรรณี จินดากิจประเสริฐ    21,000.00 
  147    พรหมเพียงชัย    3,000.00 
  148    พลอยพิชญ์ ชวนไชยสิทธิ์    10,000.00 
  149    พลังโดม    750.00 
  150    พัชรินทร์-ชาญชัย ศรีศักดานุวัตร    2,000.00 
  151    พัฒนะ ไชยมงคล และครอบครัว    3,000.00 
  152    พิชญ์นภา โลหะขจรพันธ์    5,000.00 
  153    พิชญ์นภา โลหะขจรพันธ์    30,000.00 
  154    พิชาญ ฤชุเศรษฐ์    129,000.00 
  155    พีรนันทสิทธิ์    10,000.00 
  156    เพรียวพรรณ เจนศิริวานิช    15,500.00 
  157    เพื่อการศึกศาแก่ผู้ด้อยโอกาส    2,000.00 
  158    เพื่อการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส    2,000.00 
  159    เพื่อนพร้าว    8,000.00 
  160    เพื่อร่วมเพาะเ่มล็ดพันธุการศึกษา    10,000.00 
  161    ไพบูลย์    100.00 
  162    ไพบูลย์ นนท์ชะสิริและครอบครัว    1,300.00 
  163    ภรณ์ทิพาญ์ ระยับแสงเดือน    55,000.00 
  164    ภาวิณี เฉลิมโชควิจิตร    5,000.00 
  165    ภีศเดช นันทชัยพร    500.00 
  166    ม.ล.ดวงกมล เกษมสันต์    20,000.00 
  167    มญช์ธิชา พูนเสมอ    3,000.00 
  168    มญช์ธิชา พูนเสมอ    9,000.00 
  169    มณี รัตนชัยชาญ    17,500.00 
  170    มนยศ วรรธนะภูติ    4,000.00 
  171    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(กองทุนทำบุญวันเกิด)    24,000.00 
  172    มัทนา ไวทยะโกมล    6,000.00 
  173    แมวใหญ่    4,000.00 
  174    รพีพัฒน์ สมานวรวงศ์    1,000.00 
  175    รองศาสตราจารย์ สุรัสวดี หุ่นพยนต์    10,000.00 
  176    รองศาสตราจารย์สุรัสวดี หุ่นพยนต์    60,000.00 
  177    รักธรรมศาสตร์    1,000.00 
  178    รังสิพล-ศิริทองถาวร    1,000.00 
  179    รัชนีพร กิจเจริญ    105,000.00 
  180    รุจิรา-ดาราณี พฤกษยาชีวะ    2,000.00 
  181    วนิชจักร์วงศ์    1,000.00 
  182    วรดิลกกุล    4,999.00 
  183    วรรณพร ปัญญโฆษิต    1,000.00 
  184    วรสิทธิ์ อัศพงษ์โชติ    5,000.00 
  185    วรสิทธิ์ อัศวพงษ์โชติ    10,000.00 
  186    วัชรธัญญากร-เพื่อการศึกษาน้อง    12,500.00 
  187    วันเกิด    20,000.00 
  188    วันเกิดธรรมศาสตร์    43,000.00 
  189    วารสารศาสตร์ ธรรมศาสตร์    12,000.00 
  190    วาสนา พวงมาลี    1,000.00 
  191    วิชิต เผ่าเจริญ    1,000.00 
  192    วิทยา จังสมบัติศิริ    20,000.00 
  193    วิลาวัณย์ ปัญญาดิลก    17,000.00 
  194    วีรวัฒน์-ยุพา กาญจนดุล    445.00 
  195    วีรียา ฉายดล    4,000.00 
  196    ศิริจันทร์ โชติชัยสถิตย์    2,000.00 
  197    ศิริพงศ์ ชัยอำนวยศิลป์    1,000.00 
  198    ศิริเพ็ญ คุ้มเปลี่ยน    10,000.00 
  199    ศิริวรรณ ไชยสูรยกานต์    25,000.00 
  200    ศุภชัย บุริสตระกูล    4,000.00 
  201    ศุภชัย บุริสตระกูล    22,000.00 
  202    ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ และครอบครัว    10,000.00 
  203    ษริณนา สุนทรเกศ    10,000.00 
  204    สงวนศรี ตาบทิพย์วัฒนา    2,000.00 
  205    สนธยา พรมสุรินทร์    4,000.00 
  206    สนธยา พรมสุรินทร์    5,000.00 
  207    สมเกียรติ ชวาลเวชกุล    10,000.00 
  208    สมเกียรติ ครองวัฒนสุข    4,000.00 
  209    สมทบเข้ากองทุนกลาง    1,000.00 
  210    สมทบทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    6,500.00 
  211    สมพิศ เฉลิมรัตนานนท์    30,000.00 
  212    สมศักดิ์ อนรรฆเสลา    110,000.00 
  213    สะอาด-ทวี ทองเย็น    4,000.00 
  214    สาทร สายะสิต    10,000.00 
  215    สาทร สายะสิต    20,000.00 
  216    สิรินทร์ (วุฒิปุระจักร์) ไพศาลคงทวี    8,020.00 
  217    สุธาสินี อินทวงศ์    20,000.00 
  218    สุนทร ลู่โรจน์เรือง    30,000.00 
  219    สุนันทา เตชะธโนปจัย    2,000.00 
  220    สุเพชร-นันทนา จิรขจรกุล    1,000.00 
  221    สุภาพ หาญคณิตวัฒนา    10,000.00 
  222    สุมาลีจงเกียรติ    1,000.00 
  223    สุรชัย มิตรภูษาภรณื    500.00 
  224    สุรดินทร์กูร    22,900.00 
  225    สุรัสวดี หุ่นพยนต์    10,000.00 
  226    สุรางคณา พึ่งรุ่ง    6,000.00 
  227    สุวิมล ไผทสมาน    8,000.00 
  228    สุวิวรรณ์ ปานวัชราคม    21,000.00 
  229    เสาวลักษณ์​ จริงจังวิสุทธิ์    10,000.00 
  230    หนึ่งหทัย ขอผลกลาง    7,000.00 
  231    เหรียญแช-สิริพรรณ ธัญญธาดา    1,000.00 
  232    อภิรดี เงินวิจิตร    10,500.00 
  233    อรรถพร - กฤติกา - กิรณา พรมแก้วงาม    2,000.00 
  234    อรอินท์ เรืองวัฒนสุข    3,500.00 
  235    อัจฉราภรณ์ โพธิสุนทร    100,000.00 
  236    อาทร เลิศบุญยพันธุ์    2,000.00 
  237    อุดม - เสริมพันธ์ คงวงศ์    1,000.00 
  238    อุบล กุลวิสุทธิ์    16,000.00 
  239    เอกชัย-วนิดา สิทธิโกศล    5,000.00 
  240    เอกชัย-วนิดา สิทธิโกศล    16,000.00 
  241    เอื้อพันธ์ เพ็ชราภรณ์    2,500.00 
  242    โอภาศ-นภาภรณ์ วรานิชสกุล    3,000.00 
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า