"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ดูยอดบริจาคออนไลน์
 ค้นหากองทุน   ยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 9,054,954.69 บาท
ลำดับที่ชื่อกองทุนจำนวนเงินสะสม
  1    -    2,800.00 
  2     กองทุนทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     9,000.00 
  3     กองทุนทำบุญวันเกิดธรรมศาสตร์    19,000.00 
  4     กองทุนทำบุญวันเกิดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    12,000.00 
  5     ครอบครัวอัศวไชยชาญ     2,000.00 
  6     ศิริมา สิทธิสุนทร    70,000.00 
  7    “กองทุน 75 ปีธรรมศาสตร์ 75 ทุนการศึกษา เพื่อนักศึกษาธรรมศาสตร์”    1,500.00 
  8    1 สิงหา    8,000.00 
  9    556 ธำรงค์ อัจฉรา อภิชัย เชียรเตชากุล    60,000.00 
  10    BE14 โดย ภัทรภณ หงษ์ศรีสุข    10,000.00 
  11    Birthday    1,000.00 
  12    Maruseth Fellowship for Thammasat University    1,000.00 
  13    Virun Taechamahaphun    6.47 
  14    กนกพร บุปผาชาติ    3,000.00 
  15    กมลรัตน์ ด่านภักดี    1,000.00 
  16    กรณ์ อังคนาพร    25,000.00 
  17    กรรณิการ์ นิธากรณ์    4,000.00 
  18    กฤษณัญธ์ ตีรกานนท์    7,000.00 
  19    กฤษเนตร ศรีประเสริฐ    11,000.00 
  20    กฤษเพ็ชร ศรีสันติสุข    1,000.00 
  21    กองทุน 1 สิงหา    12,000.00 
  22    กองทุน 75 ปีธรรมศาสตร์ 75 ทุนการศึกษา เพื่อนักศึกษาธรรมศาสตร์    2,000.00 
  23    กองทุน น.ส มณี รัตนชัยชาญ    0.00 
  24    กองทุนกลาง    2,757,124.78 
  25    กองทุนกลางของกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    11,600.00 
  26    กองทุนครอบครัวกฤษณประพันธ์เพื่อนักศึกษาเรียนดี    10,000.00 
  27    กองทุนครอบครัวเสริฐศร    20,000.00 
  28    กองทุนทำบุญวันเกิด    66,000.00 
  29    กองทุนทำบุญวันเกิด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    67,000.00 
  30    กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    74,500.00 
  31    กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    26,000.00 
  32    กองทุนทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    132,500.00 
  33    กองทุนทำบุญวันเกิดธรรมศาสตร์    71,000.00 
  34    กองทุนทำบุญวันเกิดนางสาวภัทราภรณ์    5,500.00 
  35    กองทุนทำบุญวันเกิดเพื่อ นางจันทราวรรณ ธรรมวิชัย    30,000.00 
  36    กองทุนทำบุญวันเกิดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     13,000.00 
  37    กองทุนทำบุญวันเกิดฯ    32,000.00 
  38    กองทุนนายคงสิน-นางวรางคณา สุวรรณโกตา    5,000.00 
  39    กองทุนเพื่อการศึกษา โดยนางสาวนัทธ์ชนัน ผิวอ่อน    5,000.00 
  40    กองทุนเพื่อนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์    1,000.00 
  41    กองทุนย่อย ชื่อ สงวนศรี ตาบทิพย์วัฒนา    1,000.00 
  42    กองทุนลัดดาวัลย์ แซ่เฮ้า    56,000.00 
  43    กองทุนวันเกิด    15,000.00 
  44    กองทุนวันเกิดกับธรรมศาสตร์    6,200.00 
  45    กองทุนวันเกิดกับธรรมศาสตร์เพื่อร่วมเพาะเมล็ดพันธุ์การศึกษา    40,000.00 
  46    กองทุนวันเกิดธรรมศาสตร์    1,000.00 
  47    กองทุนสุนทร พจมาน ทรงฤกษ์    7,000.00 
  48    กัญญา เบญจวาณิชย์    50,000.00 
  49    ก้าวไปข้างหน้ามหาลัยของฉัน    2,100.00 
  50    ก้าวไปข้างหน้ามหาวิทยาลัยของฉัน    8,000.00 
  51    กึกก้อง หาญผดุงธรรมะ    20,000.00 
  52    กุลวีณ์ ซึ่งอมรเกียรติ    7,000.00 
  53    ครอบครัวขวัญสุวรรณเพื่อทุนการศึกษามธ.    29,500.00 
  54    ครอบครัวจิรไชยภาสเพื่อธรรมศาสตร์    5,000.00 
  55    ครอบครัววรานิชสกุล    2,000.00 
  56    ครอบครัวสถิตมั่งคั่ง    1,000.00 
  57    ครอบครัวอัศวไชยชาญ    20,000.00 
  58    คุณณรงค์ รัศมีมงคล    24,000.00 
  59    คุณดวงพร อังสุมาลี    1,000.00 
  60    คุณนันทพร เมธาคุณวุฒิ    500.00 
  61    คุณเนตรนภา ยงวานิชจิต    2,000.00 
  62    คุณยศ วัชระคุปต์    500.00 
  63    คุณสาโรช ล้ำเลิศประเสริฐกุล    1,000.00 
  64    คุณหญิงแร่ม พรหโมบล บุณยประสพ และนางอรวิดา กาญจนศูนย์    5,000.00 
  65    จรัส พัชราวิวัฒน์พงษ์    9,000.00 
  66    จรัสจรรยาวงศ์    20,000.00 
  67    จรินดา-เดวิด พัว    1,000.00 
  68    จรูญประสิทธิ์พร    10,000.00 
  69    จันทราพร กนกวงศ์    1,000.00 
  70    จารุณี ชัยศุภกิจสินธ์    3,000.00 
  71    จิตสุภา-เชษฐ์-ปรัชญ์ ภัทรากรกุล    48,000.00 
  72    จิรวัฒนกิจ    8,000.00 
  73    เจริญ มานัสสถิตย์    66,000.00 
  74    เฉลิมศักดิ์ เจียระผกานนท์    1,000.00 
  75    ชญาณ ลำเภา    12,000.00 
  76    ชญานิศ ใจซื่อกุล    10,800.00 
  77    ชนะ คณารัตนดิลก    20,000.00 
  78    ชวลิต และ วันทนีย์ พิสุทธิโกเมน    7,000.00 
  79    ชวลิต วันทนีย์ พิสุทธิโกเมน    1,000.00 
  80    ชัยกร เจียมพิทยานุวัฒน์    30,000.00 
  81    ชัยทศ จำเนียรกุล    126,300.00 
  82    ชัยวิทย์ อรุณเนตรทอง    2,000.00 
  83    ชินานนท์ วงศ์วีระชัย    2,000.00 
  84    เชาว์ดำริห์กุล    500.00 
  85    ฐาปนัน    60,000.00 
  86    ณภัค    500.00 
  87    ณัฐฑิยา อื้ออารีย์กุล    40,000.00 
  88    ณัฐพล บัวแก้ว    23,000.00 
  89    ณัฐวรี อุดมศรีพันธุ์     12,000.00 
  90    ดนัยวัฒน์ จิตวิศรุตกุล    16,500.00 
  91    ดร.เสาวลักษณ์ กิตติประภัสร์    2,000.00 
  92    ดวงเดือน ฉัตรทิพย์ธาดาธร    1,000.00 
  93    ตวงพร - ตวงสิทธิ์ สิทธิสุนทร    40,000.00 
  94    ตวงพร - ตวงสิทธิ์ สิทธิสุนทร    40,000.00 
  95    ตวงพร-ตวงสิทธิ์ สิทธิสุนทร    20,000.00 
  96    เต็มพรรณ ศรีกลัด    50,000.00 
  97    ไตรนุรักษ์    10,000.00 
  98    ถุงทรัพย์    900.00 
  99    ทศพร พิลาลัย    1,000.00 
  100    ทำบุญวันเกิด    5,200.00 
  101    ทำบุญวันเกิดกับธรรมศาตร์    6,000.00 
  102    ทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    19,000.00 
  103    ทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    24,500.00 
  104    ทำบุญวันเกิดเพื่อนางจันทราวรรณ ธรรมวิชัย    8,200.00 
  105    ทิวา เงาวิจิตร    1,000.00 
  106    ทุนการศึกษา ทำบุญวันเกิด    7,000.00 
  107    เทพวิวัฒน์จิต    1,000.00 
  108    เทศรัตนวงศ์    40,000.00 
  109    ธนัย เทียนใส    500.00 
  110    ธรรมวิทยา    550,000.00 
  111    ธรรมศาสตร์บัณฑิต 63 (ปีการศึกษา 2539)    20,161.44 
  112    ธรรมสิกขา    127.00 
  113    ธวัชชัย-รัชนี บัญชี 28    8,500.00 
  114    น.ส. จันทราพร กนกวงศ์    3,000.00 
  115    น.ส. มณี รัตนชัยชาญ    2,000.00 
  116    น.ส.ชญานิศ ใจซื่อกุล    500.00 
  117    น.ส.มัทนา ไวทยะโกมล    3,000.00 
  118    น.ส.ศิริวรรณ ไชยสูรยกานต์    11,000.00 
  119    น.ส.สภาพ หาญคณิตวัฒนา    10,000.00 
  120    น.ส.สุภาพ หาญคณิตวัฒนา    30,000.00 
  121    นกหวีด - กิตติพงษ์ บูรณกูล    1,000.00 
  122    นที นามวงศ์    1,000.00 
  123    นฤมล ดอกพิกุล    2,500.00 
  124    นส.มณีทิพย์ วีระรัตนมณี    500.00 
  125    นอ.มาโนช นางศุภางค์ นางสาวณัฐชนน สุตวัฒน์    21,000.00 
  126    นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลน    1,000.00 
  127    นันท    500.00 
  128    นางจันทราวรรณ ธรรมวิชัย    30,000.00 
  129    นางนภวรรณ ตันติเวชกุล    3,000.00 
  130    นางปนิดา อติพญากุล    10,000.00 
  131    นางศุภางค์ สุตวัฒน์    90,000.00 
  132    นางสาว จรินทร เกียรตินิยมรุ่ง    4,000.00 
  133    นางสาว จารุณี ชัยศุภกิจสินธ์    5,000.00 
  134    นางสาว ศศิวิมล ศิริเจียรนัย    6,000.00 
  135    นางสาว สุนันทา เตชะธโนปจัย    2,000.00 
  136    นางสาวนฤมล ดอกพิกุล    2,500.00 
  137    นางสาวเนตรนภา ยงวานิชจิต    36,000.00 
  138    นางสาวเปมิกา อัศนธรรม    1,000.00 
  139    นางสาวมณีทิพย์ วีระรัตนมณี    1,000.00 
  140    นางสาวสุนันทา เตชะธโนปจัย    5,200.00 
  141    นาย ภานุวัจน์ ทองร่มโพธิ์    1,000.00 
  142    นายณัฐชนนท์ ดุษฎีวิวัฒน์    9,000.00 
  143    นายแพทย์ มาร์ค สุนทรเกศ    10,000.00 
  144    นายยุทธนา กิ่งแก้วก้านทอง    20,000.00 
  145    นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม    11,000.00 
  146    นายสมศักดิ์ อนรรฆเสลา    25,000.00 
  147    นายสุจินต์ ธรรมนิเวศ และนางธารินี ไกรสิทธิศิรินทร์    100.00 
  148    นายสุเทพ ไชยประสิทธิ์    1,000.00 
  149    นายสุภัทร มงคลเกียรติชัย    56,333.00 
  150    นายอนันต์-นางสุนีย์ แสงทอง    1,000.00 
  151    นิติ มธ.22    3,000.00 
  152    เนตรนภา ยงวานิชจิต    5,000.00 
  153    เนาวรัตน์ ธรรมสวยดี    10,000.00 
  154    บังอร มานัสสถิตย์    50,000.00 
  155    บัณฑิตยานนท์    1,400,000.00 
  156    บุญมี พิมพ์จันทร์    5,000.00 
  157    บุญมี พิมพ์จันทร์    104,000.00 
  158    บุญเลิศ เบญจวาณิชย์    66,000.00 
  159    บุญศรี ชลิตตาภรณ์    4,000.00 
  160    บุญส่ง จงฟูสุวรรณ    500.00 
  161    ปฏิมา จันทรสมบัติ    2,888.00 
  162    ปนัสยา จริยวิลาศกุล    3,400.00 
  163    ประเสริฐดุจดอกบัว    6,000.00 
  164    ปรีเปรม อภิณหสมิต    30,000.00 
  165    ปัณณ์-ปราปต์ พจนาวราพันธุ์    4,000.00 
  166    ปานรวี โลหเตปานนท์    8,000.00 
  167    เปมิกา อัศนธรรม    500.00 
  168    พรกมล    12,000.00 
  169    พรทิภา ระยับแสงเดือน    8,000.00 
  170    พรรณี จินดากิจประเสริฐ    2,000.00 
  171    พรรณี จินดากิจประเสริฐ    21,000.00 
  172    พรหมเพียงชัย    3,000.00 
  173    พลอยพิชญ์ ชวนไชยสิทธิ์    15,000.00 
  174    พลังโดม    750.00 
  175    พัชรินทร์-ชาญชัย ศรีศักดานุวัตร    2,000.00 
  176    พัฒนะ ไชยมงคล และครอบครัว    3,000.00 
  177    พัฒนะ ไชยมงคลและครอบครัว    2,000.00 
  178    พิชญ์นภา โลหะขจรพันธ์    5,000.00 
  179    พิชญ์นภา โลหะขจรพันธ์    30,000.00 
  180    พิชาญ ฤชุเศรษฐ์    175,000.00 
  181    พีรนันทสิทธิ์    10,000.00 
  182    เพรียวพรรณ เจนศิริวานิช    15,500.00 
  183    เพื่อการศึกศาแก่ผู้ด้อยโอกาส    2,000.00 
  184    เพื่อการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส    2,000.00 
  185    เพื่อนพร้าว    8,000.00 
  186    เพื่อร่วมเพาะเ่มล็ดพันธุการศึกษา    10,000.00 
  187    ไพบูลย์    100.00 
  188    ไพบูลย์ นนท์ชะสิริและครอบครัว    1,300.00 
  189    ภรณ์ทิพาญ์ ระยับแสงเดือน    120,000.00 
  190    ภาวิณี เฉลิมโชควิจิตร    5,000.00 
  191    ภีศเดช นันทชัยพร    500.00 
  192    ม.ล.ดวงกมล เกษมสันต์    20,000.00 
  193    มญช์ธิชา พูนเสมอ    3,000.00 
  194    มญช์ธิชา พูนเสมอ    9,000.00 
  195    มณี รัตนชัยชาญ    17,500.00 
  196    มณีทิพย์ วีระรัตนมณี    1,000.00 
  197    มนยศ วรรธนะภูติ    4,000.00 
  198    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(กองทุนทำบุญวันเกิด)    26,000.00 
  199    มัทนา ไวทยะโกมล    6,000.00 
  200    แมวใหญ่    4,000.00 
  201    ยุทธนา กิ่งแก้วก้านทอง    20,000.00 
  202    รพีพัฒน์ สมานวรวงศ์    1,000.00 
  203    รวิพร    1,000.00 
  204    รองศาสตราจารย์ สุรัสวดี หุ่นพยนต์    60,000.00 
  205    รองศาสตราจารย์ สุรัสวดี หุ่นพยนต์    20,000.00 
  206    รองศาสตราจารย์ สุรัสวดี หุ่นพยนต์    20,000.00 
  207    รักธรรมศาสตร์    1,000.00 
  208    รังสิพล-ศิริทองถาวร    1,000.00 
  209    รัชนีพร กิจเจริญ    105,000.00 
  210    รุจิรา-ดาราณี พฤกษยาชีวะ    2,000.00 
  211    วนิชจักร์วงศ์    1,000.00 
  212    วรดิลกกุล    4,999.00 
  213    วรรณพร ปัญญโฆษิต    1,000.00 
  214    วรสิทธิ์ อัศพงษ์โชติ    5,000.00 
  215    วรสิทธิ์ อัศวพงษ์โชติ    10,000.00 
  216    วัชรธัญญากร-เพื่อการศึกษาน้อง    12,500.00 
  217    วันเกิด    20,000.00 
  218    วันเกิดธรรมศาสตร์    43,000.00 
  219    วัลดา ฤกษ์เย็น    1,000.00 
  220    วารสารศาสตร์ ธรรมศาสตร์    12,000.00 
  221    วาสนา พวงมาลี    1,000.00 
  222    วิชิต เผ่าเจริญ    1,000.00 
  223    วิทยา จังสมบัติศิริ    20,000.00 
  224    วิลาวัณย์ ปัญญาดิลก    17,000.00 
  225    วีรวัฒน์-ยุพา กาญจนดุล    445.00 
  226    วีรียา ฉายดล    10,000.00 
  227    ศิริจันทร์ โชติชัยสถิตย์    2,000.00 
  228    ศิริพงศ์ ชัยอำนวยศิลป์    1,500.00 
  229    ศิริเพ็ญ คุ้มเปลี่ยน    10,000.00 
  230    ศิริวรรณ ไชยสูรยกานต์    25,000.00 
  231    ศุภชัย บุริสตระกูล    10,000.00 
  232    ศุภชัย บุริสตระกูล    27,500.00 
  233    ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ และครอบครัว    10,000.00 
  234    ษริณนา สุนทรเกศ    35,000.00 
  235    สงวนศรี ตาบทิพย์วัฒนา    2,000.00 
  236    สนธยา พรมสุรินทร์    4,000.00 
  237    สนธยา พรมสุรินทร์    7,000.00 
  238    สมเกียรติ ชวาลเวชกุล    10,000.00 
  239    สมเกียรติ ครองวัฒนสุข    4,000.00 
  240    สมเกียรติ ชวาลเวชกุล    25,000.00 
  241    สมทบเข้ากองทุนกลาง    1,000.00 
  242    สมทบทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    6,500.00 
  243    สมพิศ เฉลิมรัตนานนท์    30,000.00 
  244    สมศักดิ์ อนรรฆเสลา    110,000.00 
  245    สะอาด-ทวี ทองเย็น    4,000.00 
  246    สาทร สายะสิต    10,000.00 
  247    สาทร สายะสิต    20,000.00 
  248    สายพิณ วีระรัตนมณี    1,000.00 
  249    สิรินทร์ (วุฒิปุระจักร์) ไพศาลคงทวี    10,020.00 
  250    สุธาสินี อินทวงศ์    30,000.00 
  251    สุนทร ลู่โรจน์เรือง    30,000.00 
  252    สุนันทา เตชะธโนปจัย    4,000.00 
  253    สุเพชร-นันทนา จิรขจรกุล    1,000.00 
  254    สุภัทร มงคลเกียรติชัย    22,000.00 
  255    สุภาพ หาญคณิตวัฒนา    10,000.00 
  256    สุมาลีจงเกียรติ    1,000.00 
  257    สุรชัย มิตรภูษาภรณื    500.00 
  258    สุรดินทร์กูร    22,900.00 
  259    สุรางคณา พึ่งรุ่ง    6,000.00 
  260    สุวิมล ไผทสมาน    10,500.00 
  261    สุวิวรรณ์ ปานวัชราคม    24,000.00 
  262    เสาวลักษณ์​ จริงจังวิสุทธิ์    10,000.00 
  263    หนึ่งหทัย ขอผลกลาง    7,000.00 
  264    เหรียญแช-สิริพรรณ ธัญญธาดา    1,000.00 
  265    อภิรดี เงินวิจิตร    12,500.00 
  266    อรรถพร - กฤติกา - กิรณา พรมแก้วงาม    2,000.00 
  267    อรอินท์ เรืองวัฒนสุข    3,500.00 
  268    อวยพร    1,000.00 
  269    อัจฉราภรณ์ โพธิสุนทร    110,000.00 
  270    อาทร เลิศบุญยพันธุ์    2,000.00 
  271    อุดม - เสริมพันธ์ คงวงศ์    1,000.00 
  272    อุบล กุลวิสุทธิ์    16,000.00 
  273    เอกชัย-วนิดา สิทธิโกศล    5,000.00 
  274    เอกชัย-วนิดา สิทธิโกศล    16,000.00 
  275    เอื้อพันธ์ เพ็ชราภรณ์    2,500.00 
  276    โอภาศ-นภาภรณ์ วรานิชสกุล    3,000.00 
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า