"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ดูยอดบริจาคออนไลน์
 ค้นหากองทุน   ยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 6,465,262.91 บาท
ลำดับที่ชื่อกองทุนจำนวนเงินสะสม
  1    -    2,800.00 
  2     กองทุนทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     4,000.00 
  3     กองทุนทำบุญวันเกิดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    12,000.00 
  4     ศิริมา สิทธิสุนทร    70,000.00 
  5    “กองทุน 75 ปีธรรมศาสตร์ 75 ทุนการศึกษา เพื่อนักศึกษาธรรมศาสตร์”    1,500.00 
  6    1 สิงหา    8,000.00 
  7    556 ธำรงค์ อัจฉรา อภิชัย เชียรเตชากุล    40,000.00 
  8    Birthday    1,000.00 
  9    Virun Taechamahaphun    6.47 
  10    เจริญ มานัสสถิตย์    66,000.00 
  11    เฉลิมศักดิ์ เจียระผกานนท์    1,000.00 
  12    เชาว์ดำริห์กุล    500.00 
  13    เทพวิวัฒน์จิต    1,000.00 
  14    เทศรัตนวงศ์    30,000.00 
  15    เนตรนภา ยงวานิชจิต    5,000.00 
  16    เนาวรัตน์ ธรรมสวยดี    10,000.00 
  17    เพรียวพรรณ เจนศิริวานิช    15,500.00 
  18    เพื่อการศึกศาแก่ผู้ด้อยโอกาส    2,000.00 
  19    เพื่อการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส    2,000.00 
  20    เพื่อนพร้าว    8,000.00 
  21    เสาวลักษณ์​ จริงจังวิสุทธิ์    10,000.00 
  22    เหรียญแช-สิริพรรณ ธัญญธาดา    1,000.00 
  23    เอกชัย-วนิดา สิทธิโกศล    5,000.00 
  24    เอกชัย-วนิดา สิทธิโกศล    16,000.00 
  25    เอื้อพันธ์ เพ็ชราภรณ์    2,500.00 
  26    แมวใหญ่    4,000.00 
  27    โอภาศ-นภาภรณ์ วรานิชสกุล    3,000.00 
  28    ไพบูลย์    100.00 
  29    ไพบูลย์ นนท์ชะสิริและครอบครัว    1,300.00 
  30    กนกพร บุปผาชาติ    3,000.00 
  31    กมลรัตน์ ด่านภักดี    1,000.00 
  32    กรณ์ อังคนาพร    15,000.00 
  33    กรรณิการ์ นิธากรณ์    4,000.00 
  34    กฤษเนตร ศรีประเสริฐ    11,000.00 
  35    กฤษเพ็ชร ศรีสันติสุข    1,000.00 
  36    กฤษณัญธ์ ตีรกานนท์    7,000.00 
  37    กองทุน 1 สิงหา    12,000.00 
  38    กองทุน 75 ปีธรรมศาสตร์ 75 ทุนการศึกษา เพื่อนักศึกษาธรรมศาสตร์    2,000.00 
  39    กองทุน น.ส มณี รัตนชัยชาญ    0.00 
  40    กองทุนกลาง    2,010,948.00 
  41    กองทุนกลางของกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    11,600.00 
  42    กองทุนครอบครัวเสริฐศร    20,000.00 
  43    กองทุนครอบครัวกฤษณประพันธ์เพื่อนักศึกษาเรียนดี    10,000.00 
  44    กองทุนทำบุญวันเกิด    59,000.00 
  45    กองทุนทำบุญวันเกิด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    67,000.00 
  46    กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    34,500.00 
  47    กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    26,000.00 
  48    กองทุนทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    19,500.00 
  49    กองทุนทำบุญวันเกิดนางสาวภัทราภรณ์    5,500.00 
  50    กองทุนทำบุญวันเกิดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     8,000.00 
  51    กองทุนนายคงสิน-นางวรางคณา สุวรรณโกตา    5,000.00 
  52    กองทุนย่อย ชื่อ สงวนศรี ตาบทิพย์วัฒนา    1,000.00 
  53    กองทุนลัดดาวัลย์ แซ่เฮ้า    56,000.00 
  54    กองทุนวันเกิดกับธรรมศาสตร์    1,200.00 
  55    กองทุนวันเกิดกับธรรมศาสตร์เพื่อร่วมเพาะเมล็ดพันธุ์การศึกษา    20,000.00 
  56    กองทุนสุนทร พจมาน ทรงฤกษ์    1,000.00 
  57    กัญญา เบญจวาณิชย์    50,000.00 
  58    ก้าวไปข้างหน้ามหาวิทยาลัยของฉัน    6,500.00 
  59    กึกก้อง หาญผดุงธรรมะ    20,000.00 
  60    ครอบครัวขวัญสุวรรณเพื่อทุนการศึกษามธ.    16,000.00 
  61    ครอบครัวจิรไชยภาสเพื่อธรรมศาสตร์    5,000.00 
  62    ครอบครัววรานิชสกุล    2,000.00 
  63    ครอบครัวสถิตมั่งคั่ง    1,000.00 
  64    ครอบครัวอัศวไชยชาญ    15,000.00 
  65    คุณเนตรนภา ยงวานิชจิต    2,000.00 
  66    คุณณรงค์ รัศมีมงคล    24,000.00 
  67    คุณดวงพร อังสุมาลี    1,000.00 
  68    คุณนันทพร เมธาคุณวุฒิ    500.00 
  69    คุณยศ วัชระคุปต์    500.00 
  70    คุณสาโรช ล้ำเลิศประเสริฐกุล    1,000.00 
  71    คุณหญิงแร่ม พรหโมบล บุณยประสพ และนางอรวิดา กาญจนศูนย์    5,000.00 
  72    จรัส พัชราวิวัฒน์พงษ์    4,000.00 
  73    จรัสจรรยาวงศ์    20,000.00 
  74    จรินดา-เดวิด พัว    1,000.00 
  75    จรูญประสิทธิ์พร    10,000.00 
  76    จันทราพร กนกวงศ์    1,000.00 
  77    จารุณี ชัยศุภกิจสินธ์    3,000.00 
  78    จิรวัฒนกิจ    8,000.00 
  79    ชญาณ ลำเภา    7,000.00 
  80    ชญานิศ ใจซื่อกุล    8,800.00 
  81    ชนะ คณารัตนดิลก    10,000.00 
  82    ชวลิต และ วันทนีย์ พิสุทธิโกเมน    6,000.00 
  83    ชัยกร เจียมพิทยานุวัฒน์    30,000.00 
  84    ชัยทศ จำเนียรกุล    126,300.00 
  85    ชินานนท์ วงศ์วีระชัย    2,000.00 
  86    ฐาปนัน    30,000.00 
  87    ณภัค    500.00 
  88    ณัฐพล บัวแก้ว    15,000.00 
  89    ณัฐวรี อุดมศรีพันธุ์     2,000.00 
  90    ดนัยวัฒน์ จิตวิศรุตกุล    5,000.00 
  91    ดร.เสาวลักษณ์ กิตติประภัสร์    2,000.00 
  92    ดวงเดือน ฉัตรทิพย์ธาดาธร    1,000.00 
  93    ตวงพร - ตวงสิทธิ์ สิทธิสุนทร    40,000.00 
  94    ตวงพร - ตวงสิทธิ์ สิทธิสุนทร    20,000.00 
  95    ถุงทรัพย์    900.00 
  96    ทศพร พิลาลัย    1,000.00 
  97    ทำบุญวันเกิด    4,200.00 
  98    ทำบุญวันเกิดกับธรรมศาตร์    6,000.00 
  99    ทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    19,000.00 
  100    ทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    24,000.00 
  101    ธนัย เทียนใส    500.00 
  102    ธรรมวิทยา    280,000.00 
  103    ธรรมศาสตร์บัณฑิต 63 (ปีการศึกษา 2539)    20,161.44 
  104    ธวัชชัย-รัชนี บัญชี 28    8,500.00 
  105    น.ส. จันทราพร กนกวงศ์    3,000.00 
  106    น.ส. มณี รัตนชัยชาญ    2,000.00 
  107    น.ส.ชญานิศ ใจซื่อกุล    500.00 
  108    น.ส.มัทนา ไวทยะโกมล    3,000.00 
  109    น.ส.ศิริวรรณ ไชยสูรยกานต์    1,000.00 
  110    น.ส.สภาพ หาญคณิตวัฒนา    10,000.00 
  111    น.ส.สุภาพ หาญคณิตวัฒนา    30,000.00 
  112    นกหวีด - กิตติพงษ์ บูรณกูล    1,000.00 
  113    นที นามวงศ์    1,000.00 
  114    นฤมล ดอกพิกุล    2,500.00 
  115    นส.มณีทิพย์ วีระรัตนมณี    500.00 
  116    นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลน    1,000.00 
  117    นันท    500.00 
  118    นางปนิดา อติพญากุล    10,000.00 
  119    นางศุภางค์ สุตวัฒน์    40,000.00 
  120    นางสาว จรินทร เกียรตินิยมรุ่ง    4,000.00 
  121    นางสาว ศศิวิมล ศิริเจียรนัย    6,000.00 
  122    นางสาว สุนันทา เตชะธโนปจัย    2,000.00 
  123    นางสาวเนตรนภา ยงวานิชจิต    26,000.00 
  124    นางสาวนฤมล ดอกพิกุล    1,500.00 
  125    นางสาวมณีทิพย์ วีระรัตนมณี    1,000.00 
  126    นาย ภานุวัจน์ ทองร่มโพธิ์    1,000.00 
  127    นายแพทย์ มาร์ค สุนทรเกศ    10,000.00 
  128    นายณัฐชนนท์ ดุษฎีวิวัฒน์    4,000.00 
  129    นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม    11,000.00 
  130    นายสมศักดิ์ อนรรฆเสลา    25,000.00 
  131    นายสุเทพ ไชยประสิทธิ์    1,000.00 
  132    นายสุจินต์ ธรรมนิเวศ และนางธารินี ไกรสิทธิศิรินทร์    100.00 
  133    นายสุภัทร มงคลเกียรติชัย    36,333.00 
  134    นายอนันต์-นางสุนีย์ แสงทอง    1,000.00 
  135    นิติ มธ.22    3,000.00 
  136    บังอร มานัสสถิตย์    50,000.00 
  137    บัณฑิตยานนท์    1,200,000.00 
  138    บุญเลิศ เบญจวาณิชย์    66,000.00 
  139    บุญมี พิมพ์จันทร์    5,000.00 
  140    บุญมี พิมพ์จันทร์    88,000.00 
  141    บุญศรี ชลิตตาภรณ์    2,000.00 
  142    บุญส่ง จงฟูสุวรรณ    500.00 
  143    ปนัสยา จริยวิลาศกุล    3,400.00 
  144    ประเสริฐดุจดอกบัว    5,000.00 
  145    ปัณณ์-ปราปต์ พจนาวราพันธุ์    4,000.00 
  146    ปานรวี โลหเตปานนท์    7,000.00 
  147    พรกมล    12,000.00 
  148    พรทิภา ระยับแสงเดือน    8,000.00 
  149    พรรณี จินดากิจประเสริฐ    2,000.00 
  150    พรรณี จินดากิจประเสริฐ    21,000.00 
  151    พรหมเพียงชัย    3,000.00 
  152    พลอยพิชญ์ ชวนไชยสิทธิ์    10,000.00 
  153    พลังโดม    750.00 
  154    พัชรินทร์-ชาญชัย ศรีศักดานุวัตร    2,000.00 
  155    พัฒนะ ไชยมงคล และครอบครัว    3,000.00 
  156    พิชญ์นภา โลหะขจรพันธ์    5,000.00 
  157    พิชญ์นภา โลหะขจรพันธ์    30,000.00 
  158    พิชาญ ฤชุเศรษฐ์    109,000.00 
  159    พีรนันทสิทธิ์    10,000.00 
  160    ภรณ์ทิพาญ์ ระยับแสงเดือน    55,000.00 
  161    ภาวิณี เฉลิมโชควิจิตร    5,000.00 
  162    ภีศเดช นันทชัยพร    500.00 
  163    ม.ล.ดวงกมล เกษมสันต์    20,000.00 
  164    มญช์ธิชา พูนเสมอ    3,000.00 
  165    มญช์ธิชา พูนเสมอ    9,000.00 
  166    มณี รัตนชัยชาญ    17,500.00 
  167    มนยศ วรรธนะภูติ    4,000.00 
  168    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(กองทุนทำบุญวันเกิด)    24,000.00 
  169    มัทนา ไวทยะโกมล    6,000.00 
  170    รพีพัฒน์ สมานวรวงศ์    1,000.00 
  171    รองศาสตราจารย์ สุรัสวดี หุ่นพยนต์    10,000.00 
  172    รองศาสตราจารย์สุรัสวดี หุ่นพยนต์    60,000.00 
  173    รักธรรมศาสตร์    1,000.00 
  174    รังสิพล-ศิริทองถาวร    1,000.00 
  175    รัชนีพร กิจเจริญ    105,000.00 
  176    รุจิรา-ดาราณี พฤกษยาชีวะ    2,000.00 
  177    วนิชจักร์วงศ์    1,000.00 
  178    วรดิลกกุล    4,999.00 
  179    วรรณพร ปัญญโฆษิต    1,000.00 
  180    วรสิทธิ์ อัศพงษ์โชติ    5,000.00 
  181    วรสิทธิ์ อัศวพงษ์โชติ    10,000.00 
  182    วัชรธัญญากร-เพื่อการศึกษาน้อง    12,500.00 
  183    วันเกิด    20,000.00 
  184    วันเกิดธรรมศาสตร์    43,000.00 
  185    วิชิต เผ่าเจริญ    1,000.00 
  186    วิทยา จังสมบัติศิริ    20,000.00 
  187    วิลาวัณย์ ปัญญาดิลก    17,000.00 
  188    วีรวัฒน์-ยุพา กาญจนดุล    445.00 
  189    วีรียา ฉายดล    4,000.00 
  190    ศิริเพ็ญ คุ้มเปลี่ยน    10,000.00 
  191    ศิริจันทร์ โชติชัยสถิตย์    2,000.00 
  192    ศิริวรรณ ไชยสูรยกานต์    25,000.00 
  193    ศุภชัย บุริสตระกูล    4,000.00 
  194    ศุภชัย บุริสตระกูล    17,000.00 
  195    ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ และครอบครัว    10,000.00 
  196    ษริณนา สุนทรเกศ    10,000.00 
  197    สงวนศรี ตาบทิพย์วัฒนา    2,000.00 
  198    สนธยา พรมสุรินทร์    4,000.00 
  199    สนธยา พรมสุรินทร์    5,000.00 
  200    สมเกียรติ ชวาลเวชกุล    10,000.00 
  201    สมเกียรติ ครองวัฒนสุข    4,000.00 
  202    สมทบเข้ากองทุนกลาง    1,000.00 
  203    สมทบทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    6,500.00 
  204    สมพิศ เฉลิมรัตนานนท์    30,000.00 
  205    สมศักดิ์ อนรรฆเสลา    110,000.00 
  206    สะอาด-ทวี ทองเย็น    4,000.00 
  207    สาทร สายะสิต    10,000.00 
  208    สาทร สายะสิต    20,000.00 
  209    สิรินทร์ (วุฒิปุระจักร์) ไพศาลคงทวี    8,020.00 
  210    สุเพชร-นันทนา จิรขจรกุล    1,000.00 
  211    สุธาสินี อินทวงศ์    20,000.00 
  212    สุนทร ลู่โรจน์เรือง    30,000.00 
  213    สุนันทา เตชะธโนปจัย    2,000.00 
  214    สุภาพ หาญคณิตวัฒนา    10,000.00 
  215    สุมาลีจงเกียรติ    1,000.00 
  216    สุรชัย มิตรภูษาภรณื    500.00 
  217    สุรดินทร์กูร    22,900.00 
  218    สุรัสวดี หุ่นพยนต์    10,000.00 
  219    สุรางคณา พึ่งรุ่ง    6,000.00 
  220    สุวิมล ไผทสมาน    8,000.00 
  221    สุวิวรรณ์ ปานวัชราคม    18,000.00 
  222    หนึ่งหทัย ขอผลกลาง    7,000.00 
  223    อภิรดี เงินวิจิตร    10,500.00 
  224    อรรถพร - กฤติกา - กิรณา พรมแก้วงาม    2,000.00 
  225    อรอินท์ เรืองวัฒนสุข    3,500.00 
  226    อัจฉราภรณ์ โพธิสุนทร    50,000.00 
  227    อาทร เลิศบุญยพันธุ์    2,000.00 
  228    อุดม - เสริมพันธ์ คงวงศ์    1,000.00 
  229    อุบล กุลวิสุทธิ์    16,000.00 
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า