"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ดูยอดบริจาคออนไลน์
 ค้นหากองทุน   ยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 7,636,527.57 บาท
ลำดับที่ชื่อกองทุนจำนวนเงินสะสม
  1    -    2,800.00 
  2     กองทุนทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     4,500.00 
  3     กองทุนทำบุญวันเกิดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    12,000.00 
  4     ศิริมา สิทธิสุนทร    70,000.00 
  5    “กองทุน 75 ปีธรรมศาสตร์ 75 ทุนการศึกษา เพื่อนักศึกษาธรรมศาสตร์”    1,500.00 
  6    1 สิงหา    8,000.00 
  7    556 ธำรงค์ อัจฉรา อภิชัย เชียรเตชากุล    60,000.00 
  8    BE14 โดย ภัทรภณ หงษ์ศรีสุข    10,000.00 
  9    Birthday    1,000.00 
  10    Maruseth Fellowship for Thammasat University    1,000.00 
  11    Virun Taechamahaphun    6.47 
  12    กนกพร บุปผาชาติ    3,000.00 
  13    กมลรัตน์ ด่านภักดี    1,000.00 
  14    กรณ์ อังคนาพร    20,000.00 
  15    กรรณิการ์ นิธากรณ์    4,000.00 
  16    กฤษณัญธ์ ตีรกานนท์    7,000.00 
  17    กฤษเนตร ศรีประเสริฐ    11,000.00 
  18    กฤษเพ็ชร ศรีสันติสุข    1,000.00 
  19    กองทุน 1 สิงหา    12,000.00 
  20    กองทุน 75 ปีธรรมศาสตร์ 75 ทุนการศึกษา เพื่อนักศึกษาธรรมศาสตร์    2,000.00 
  21    กองทุน น.ส มณี รัตนชัยชาญ    0.00 
  22    กองทุนกลาง    2,331,324.66 
  23    กองทุนกลางของกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    11,600.00 
  24    กองทุนครอบครัวกฤษณประพันธ์เพื่อนักศึกษาเรียนดี    10,000.00 
  25    กองทุนครอบครัวเสริฐศร    20,000.00 
  26    กองทุนทำบุญวันเกิด    64,000.00 
  27    กองทุนทำบุญวันเกิด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    67,000.00 
  28    กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    58,500.00 
  29    กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    26,000.00 
  30    กองทุนทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    22,500.00 
  31    กองทุนทำบุญวันเกิดนางสาวภัทราภรณ์    5,500.00 
  32    กองทุนทำบุญวันเกิดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     8,000.00 
  33    กองทุนทำบุญวันเกิดฯ    13,000.00 
  34    กองทุนนายคงสิน-นางวรางคณา สุวรรณโกตา    5,000.00 
  35    กองทุนเพื่อการศึกษา โดยนางสาวนัทธ์ชนัน ผิวอ่อน    5,000.00 
  36    กองทุนย่อย ชื่อ สงวนศรี ตาบทิพย์วัฒนา    1,000.00 
  37    กองทุนลัดดาวัลย์ แซ่เฮ้า    56,000.00 
  38    กองทุนวันเกิด    6,000.00 
  39    กองทุนวันเกิดกับธรรมศาสตร์    6,200.00 
  40    กองทุนวันเกิดกับธรรมศาสตร์เพื่อร่วมเพาะเมล็ดพันธุ์การศึกษา    40,000.00 
  41    กองทุนสุนทร พจมาน ทรงฤกษ์    5,000.00 
  42    กัญญา เบญจวาณิชย์    50,000.00 
  43    ก้าวไปข้างหน้ามหาลัยของฉัน    1,000.00 
  44    ก้าวไปข้างหน้ามหาวิทยาลัยของฉัน    8,000.00 
  45    กึกก้อง หาญผดุงธรรมะ    20,000.00 
  46    กุลวีณ์ ซึ่งอมรเกียรติ    3,000.00 
  47    ครอบครัวขวัญสุวรรณเพื่อทุนการศึกษามธ.    21,000.00 
  48    ครอบครัวจิรไชยภาสเพื่อธรรมศาสตร์    5,000.00 
  49    ครอบครัววรานิชสกุล    2,000.00 
  50    ครอบครัวสถิตมั่งคั่ง    1,000.00 
  51    ครอบครัวอัศวไชยชาญ    20,000.00 
  52    คุณณรงค์ รัศมีมงคล    24,000.00 
  53    คุณดวงพร อังสุมาลี    1,000.00 
  54    คุณนันทพร เมธาคุณวุฒิ    500.00 
  55    คุณเนตรนภา ยงวานิชจิต    2,000.00 
  56    คุณยศ วัชระคุปต์    500.00 
  57    คุณสาโรช ล้ำเลิศประเสริฐกุล    1,000.00 
  58    คุณหญิงแร่ม พรหโมบล บุณยประสพ และนางอรวิดา กาญจนศูนย์    5,000.00 
  59    จรัส พัชราวิวัฒน์พงษ์    7,000.00 
  60    จรัสจรรยาวงศ์    20,000.00 
  61    จรินดา-เดวิด พัว    1,000.00 
  62    จรูญประสิทธิ์พร    10,000.00 
  63    จันทราพร กนกวงศ์    1,000.00 
  64    จารุณี ชัยศุภกิจสินธ์    3,000.00 
  65    จิตสุภา-เชษฐ์-ปรัชญ์ ภัทรากรกุล    18,000.00 
  66    จิรวัฒนกิจ    8,000.00 
  67    เจริญ มานัสสถิตย์    66,000.00 
  68    เฉลิมศักดิ์ เจียระผกานนท์    1,000.00 
  69    ชญาณ ลำเภา    7,000.00 
  70    ชญานิศ ใจซื่อกุล    10,800.00 
  71    ชนะ คณารัตนดิลก    20,000.00 
  72    ชวลิต และ วันทนีย์ พิสุทธิโกเมน    6,000.00 
  73    ชวลิต วันทนีย์ พิสุทธิโกเมน    1,000.00 
  74    ชัยกร เจียมพิทยานุวัฒน์    30,000.00 
  75    ชัยทศ จำเนียรกุล    126,300.00 
  76    ชินานนท์ วงศ์วีระชัย    2,000.00 
  77    เชาว์ดำริห์กุล    500.00 
  78    ฐาปนัน    30,000.00 
  79    ณภัค    500.00 
  80    ณัฐฑิยา อื้ออารีย์กุล    40,000.00 
  81    ณัฐพล บัวแก้ว    18,000.00 
  82    ณัฐวรี อุดมศรีพันธุ์     7,000.00 
  83    ดนัยวัฒน์ จิตวิศรุตกุล    9,500.00 
  84    ดร.เสาวลักษณ์ กิตติประภัสร์    2,000.00 
  85    ดวงเดือน ฉัตรทิพย์ธาดาธร    1,000.00 
  86    ตวงพร - ตวงสิทธิ์ สิทธิสุนทร    40,000.00 
  87    ตวงพร - ตวงสิทธิ์ สิทธิสุนทร    40,000.00 
  88    เต็มพรรณ ศรีกลัด    50,000.00 
  89    ถุงทรัพย์    900.00 
  90    ทศพร พิลาลัย    1,000.00 
  91    ทำบุญวันเกิด    4,200.00 
  92    ทำบุญวันเกิดกับธรรมศาตร์    6,000.00 
  93    ทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    19,000.00 
  94    ทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    24,000.00 
  95    ทุนการศึกษา ทำบุญวันเกิด    7,000.00 
  96    เทพวิวัฒน์จิต    1,000.00 
  97    เทศรัตนวงศ์    30,000.00 
  98    ธนัย เทียนใส    500.00 
  99    ธรรมวิทยา    360,000.00 
  100    ธรรมศาสตร์บัณฑิต 63 (ปีการศึกษา 2539)    20,161.44 
  101    ธวัชชัย-รัชนี บัญชี 28    8,500.00 
  102    น.ส. จันทราพร กนกวงศ์    3,000.00 
  103    น.ส. มณี รัตนชัยชาญ    2,000.00 
  104    น.ส.ชญานิศ ใจซื่อกุล    500.00 
  105    น.ส.มัทนา ไวทยะโกมล    3,000.00 
  106    น.ส.ศิริวรรณ ไชยสูรยกานต์    6,000.00 
  107    น.ส.สภาพ หาญคณิตวัฒนา    10,000.00 
  108    น.ส.สุภาพ หาญคณิตวัฒนา    30,000.00 
  109    นกหวีด - กิตติพงษ์ บูรณกูล    1,000.00 
  110    นที นามวงศ์    1,000.00 
  111    นฤมล ดอกพิกุล    2,500.00 
  112    นส.มณีทิพย์ วีระรัตนมณี    500.00 
  113    นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลน    1,000.00 
  114    นันท    500.00 
  115    นางจันทราวรรณ ธรรมวิชัย    30,000.00 
  116    นางนภวรรณ ตันติเวชกุล    3,000.00 
  117    นางปนิดา อติพญากุล    10,000.00 
  118    นางศุภางค์ สุตวัฒน์    90,000.00 
  119    นางสาว จรินทร เกียรตินิยมรุ่ง    4,000.00 
  120    นางสาว จารุณี ชัยศุภกิจสินธ์    5,000.00 
  121    นางสาว ศศิวิมล ศิริเจียรนัย    6,000.00 
  122    นางสาว สุนันทา เตชะธโนปจัย    2,000.00 
  123    นางสาวนฤมล ดอกพิกุล    2,500.00 
  124    นางสาวเนตรนภา ยงวานิชจิต    31,000.00 
  125    นางสาวมณีทิพย์ วีระรัตนมณี    1,000.00 
  126    นาย ภานุวัจน์ ทองร่มโพธิ์    1,000.00 
  127    นายณัฐชนนท์ ดุษฎีวิวัฒน์    7,000.00 
  128    นายแพทย์ มาร์ค สุนทรเกศ    10,000.00 
  129    นายยุทธนา กิ่งแก้วก้านทอง    20,000.00 
  130    นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม    11,000.00 
  131    นายสมศักดิ์ อนรรฆเสลา    25,000.00 
  132    นายสุจินต์ ธรรมนิเวศ และนางธารินี ไกรสิทธิศิรินทร์    100.00 
  133    นายสุเทพ ไชยประสิทธิ์    1,000.00 
  134    นายสุภัทร มงคลเกียรติชัย    56,333.00 
  135    นายอนันต์-นางสุนีย์ แสงทอง    1,000.00 
  136    นิติ มธ.22    3,000.00 
  137    เนตรนภา ยงวานิชจิต    5,000.00 
  138    เนาวรัตน์ ธรรมสวยดี    10,000.00 
  139    บังอร มานัสสถิตย์    50,000.00 
  140    บัณฑิตยานนท์    1,300,000.00 
  141    บุญมี พิมพ์จันทร์    5,000.00 
  142    บุญมี พิมพ์จันทร์    97,000.00 
  143    บุญเลิศ เบญจวาณิชย์    66,000.00 
  144    บุญศรี ชลิตตาภรณ์    4,000.00 
  145    บุญส่ง จงฟูสุวรรณ    500.00 
  146    ปฏิมา จันทรสมบัติ    2,888.00 
  147    ปนัสยา จริยวิลาศกุล    3,400.00 
  148    ประเสริฐดุจดอกบัว    6,000.00 
  149    ปรีเปรม อภิณหสมิต    30,000.00 
  150    ปัณณ์-ปราปต์ พจนาวราพันธุ์    4,000.00 
  151    ปานรวี โลหเตปานนท์    7,000.00 
  152    พรกมล    12,000.00 
  153    พรทิภา ระยับแสงเดือน    8,000.00 
  154    พรรณี จินดากิจประเสริฐ    2,000.00 
  155    พรรณี จินดากิจประเสริฐ    21,000.00 
  156    พรหมเพียงชัย    3,000.00 
  157    พลอยพิชญ์ ชวนไชยสิทธิ์    10,000.00 
  158    พลังโดม    750.00 
  159    พัชรินทร์-ชาญชัย ศรีศักดานุวัตร    2,000.00 
  160    พัฒนะ ไชยมงคล และครอบครัว    3,000.00 
  161    พิชญ์นภา โลหะขจรพันธ์    5,000.00 
  162    พิชญ์นภา โลหะขจรพันธ์    30,000.00 
  163    พิชาญ ฤชุเศรษฐ์    129,000.00 
  164    พีรนันทสิทธิ์    10,000.00 
  165    เพรียวพรรณ เจนศิริวานิช    15,500.00 
  166    เพื่อการศึกศาแก่ผู้ด้อยโอกาส    2,000.00 
  167    เพื่อการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส    2,000.00 
  168    เพื่อนพร้าว    8,000.00 
  169    เพื่อร่วมเพาะเ่มล็ดพันธุการศึกษา    10,000.00 
  170    ไพบูลย์    100.00 
  171    ไพบูลย์ นนท์ชะสิริและครอบครัว    1,300.00 
  172    ภรณ์ทิพาญ์ ระยับแสงเดือน    105,000.00 
  173    ภาวิณี เฉลิมโชควิจิตร    5,000.00 
  174    ภีศเดช นันทชัยพร    500.00 
  175    ม.ล.ดวงกมล เกษมสันต์    20,000.00 
  176    มญช์ธิชา พูนเสมอ    3,000.00 
  177    มญช์ธิชา พูนเสมอ    9,000.00 
  178    มณี รัตนชัยชาญ    17,500.00 
  179    มณีทิพย์ วีระรัตนมณี    1,000.00 
  180    มนยศ วรรธนะภูติ    4,000.00 
  181    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(กองทุนทำบุญวันเกิด)    25,000.00 
  182    มัทนา ไวทยะโกมล    6,000.00 
  183    แมวใหญ่    4,000.00 
  184    รพีพัฒน์ สมานวรวงศ์    1,000.00 
  185    รวิพร    1,000.00 
  186    รองศาสตราจารย์ สุรัสวดี หุ่นพยนต์    10,000.00 
  187    รองศาสตราจารย์สุรัสวดี หุ่นพยนต์    60,000.00 
  188    รักธรรมศาสตร์    1,000.00 
  189    รังสิพล-ศิริทองถาวร    1,000.00 
  190    รัชนีพร กิจเจริญ    105,000.00 
  191    รุจิรา-ดาราณี พฤกษยาชีวะ    2,000.00 
  192    วนิชจักร์วงศ์    1,000.00 
  193    วรดิลกกุล    4,999.00 
  194    วรรณพร ปัญญโฆษิต    1,000.00 
  195    วรสิทธิ์ อัศพงษ์โชติ    5,000.00 
  196    วรสิทธิ์ อัศวพงษ์โชติ    10,000.00 
  197    วัชรธัญญากร-เพื่อการศึกษาน้อง    12,500.00 
  198    วันเกิด    20,000.00 
  199    วันเกิดธรรมศาสตร์    43,000.00 
  200    วารสารศาสตร์ ธรรมศาสตร์    12,000.00 
  201    วาสนา พวงมาลี    1,000.00 
  202    วิชิต เผ่าเจริญ    1,000.00 
  203    วิทยา จังสมบัติศิริ    20,000.00 
  204    วิลาวัณย์ ปัญญาดิลก    17,000.00 
  205    วีรวัฒน์-ยุพา กาญจนดุล    445.00 
  206    วีรียา ฉายดล    7,000.00 
  207    ศิริจันทร์ โชติชัยสถิตย์    2,000.00 
  208    ศิริพงศ์ ชัยอำนวยศิลป์    1,500.00 
  209    ศิริเพ็ญ คุ้มเปลี่ยน    10,000.00 
  210    ศิริวรรณ ไชยสูรยกานต์    25,000.00 
  211    ศุภชัย บุริสตระกูล    4,000.00 
  212    ศุภชัย บุริสตระกูล    22,000.00 
  213    ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ และครอบครัว    10,000.00 
  214    ษริณนา สุนทรเกศ    10,000.00 
  215    สงวนศรี ตาบทิพย์วัฒนา    2,000.00 
  216    สนธยา พรมสุรินทร์    4,000.00 
  217    สนธยา พรมสุรินทร์    7,000.00 
  218    สมเกียรติ ชวาลเวชกุล    10,000.00 
  219    สมเกียรติ ครองวัฒนสุข    4,000.00 
  220    สมทบเข้ากองทุนกลาง    1,000.00 
  221    สมทบทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    6,500.00 
  222    สมพิศ เฉลิมรัตนานนท์    30,000.00 
  223    สมศักดิ์ อนรรฆเสลา    110,000.00 
  224    สะอาด-ทวี ทองเย็น    4,000.00 
  225    สาทร สายะสิต    10,000.00 
  226    สาทร สายะสิต    20,000.00 
  227    สายพิณ วีระรัตนมณี    1,000.00 
  228    สิรินทร์ (วุฒิปุระจักร์) ไพศาลคงทวี    9,020.00 
  229    สุธาสินี อินทวงศ์    25,000.00 
  230    สุนทร ลู่โรจน์เรือง    30,000.00 
  231    สุนันทา เตชะธโนปจัย    2,000.00 
  232    สุเพชร-นันทนา จิรขจรกุล    1,000.00 
  233    สุภาพ หาญคณิตวัฒนา    10,000.00 
  234    สุมาลีจงเกียรติ    1,000.00 
  235    สุรชัย มิตรภูษาภรณื    500.00 
  236    สุรดินทร์กูร    22,900.00 
  237    สุรัสวดี หุ่นพยนต์    20,000.00 
  238    สุรางคณา พึ่งรุ่ง    6,000.00 
  239    สุวิมล ไผทสมาน    9,000.00 
  240    สุวิวรรณ์ ปานวัชราคม    24,000.00 
  241    เสาวลักษณ์​ จริงจังวิสุทธิ์    10,000.00 
  242    หนึ่งหทัย ขอผลกลาง    7,000.00 
  243    เหรียญแช-สิริพรรณ ธัญญธาดา    1,000.00 
  244    อภิรดี เงินวิจิตร    11,500.00 
  245    อรรถพร - กฤติกา - กิรณา พรมแก้วงาม    2,000.00 
  246    อรอินท์ เรืองวัฒนสุข    3,500.00 
  247    อวยพร    1,000.00 
  248    อัจฉราภรณ์ โพธิสุนทร    100,000.00 
  249    อาทร เลิศบุญยพันธุ์    2,000.00 
  250    อุดม - เสริมพันธ์ คงวงศ์    1,000.00 
  251    อุบล กุลวิสุทธิ์    16,000.00 
  252    เอกชัย-วนิดา สิทธิโกศล    5,000.00 
  253    เอกชัย-วนิดา สิทธิโกศล    16,000.00 
  254    เอื้อพันธ์ เพ็ชราภรณ์    2,500.00 
  255    โอภาศ-นภาภรณ์ วรานิชสกุล    3,000.00 
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า