"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ดูยอดบริจาคออนไลน์
 ค้นหากองทุน   ยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 9,521,966.69 บาท
ลำดับที่ชื่อกองทุนจำนวนเงินสะสม
  1    -    3,800.00 
  2     กองทุนทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     9,000.00 
  3     กองทุนทำบุญวันเกิดธรรมศาสตร์    19,000.00 
  4     กองทุนทำบุญวันเกิดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    12,000.00 
  5     ครอบครัวอัศวไชยชาญ     2,000.00 
  6     ศิริมา สิทธิสุนทร    70,000.00 
  7    “กองทุน 75 ปีธรรมศาสตร์ 75 ทุนการศึกษา เพื่อนักศึกษาธรรมศาสตร์”    1,500.00 
  8    1 สิงหา    8,000.00 
  9    556 ธำรงค์ อัจฉรา อภิชัย เชียรเตชากุล    60,000.00 
  10    BE14 โดย ภัทรภณ หงษ์ศรีสุข    10,000.00 
  11    Birthday    1,000.00 
  12    Maruseth Fellowship for Thammasat University    1,000.00 
  13    Virun Taechamahaphun    6.47 
  14    กนกพร บุปผาชาติ    3,000.00 
  15    กมลรัตน์ ด่านภักดี    1,000.00 
  16    กรณ์ อังคนาพร    30,000.00 
  17    กรรณิการ์ นิธากรณ์    4,000.00 
  18    กฤษณัญธ์ ตีรกานนท์    7,000.00 
  19    กฤษเนตร ศรีประเสริฐ    11,000.00 
  20    กฤษเพ็ชร ศรีสันติสุข    1,000.00 
  21    กองทุน 1 สิงหา    12,000.00 
  22    กองทุน 75 ปีธรรมศาสตร์ 75 ทุนการศึกษา เพื่อนักศึกษาธรรมศาสตร์    2,000.00 
  23    กองทุน น.ส มณี รัตนชัยชาญ    0.00 
  24    กองทุนกลาง    2,856,724.78 
  25    กองทุนกลางของกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    11,600.00 
  26    กองทุนครอบครัวกฤษณประพันธ์เพื่อนักศึกษาเรียนดี    10,000.00 
  27    กองทุนครอบครัวเสริฐศร    20,000.00 
  28    กองทุนทำบุญวันเกิด    66,000.00 
  29    กองทุนทำบุญวันเกิด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    67,000.00 
  30    กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    76,500.00 
  31    กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    26,000.00 
  32    กองทุนทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    135,000.00 
  33    กองทุนทำบุญวันเกิดธรรมศาสตร์    101,000.00 
  34    กองทุนทำบุญวันเกิดนางสาวภัทราภรณ์    10,500.00 
  35    กองทุนทำบุญวันเกิดเพื่อ นางจันทราวรรณ ธรรมวิชัย    30,000.00 
  36    กองทุนทำบุญวันเกิดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     13,000.00 
  37    กองทุนทำบุญวันเกิดให้กับธรรมศาสตร์    30,000.00 
  38    กองทุนทำบุญวันเกิดฯ    32,000.00 
  39    กองทุนนายคงสิน-นางวรางคณา สุวรรณโกตา    5,000.00 
  40    กองทุนเพื่อการศึกษา โดยนางสาวนัทธ์ชนัน ผิวอ่อน    5,000.00 
  41    กองทุนเพื่อนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์    2,000.00 
  42    กองทุนย่อย ชื่อ สงวนศรี ตาบทิพย์วัฒนา    1,000.00 
  43    กองทุนลัดดาวัลย์ แซ่เฮ้า    56,000.00 
  44    กองทุนวันเกิด    16,000.00 
  45    กองทุนวันเกิดกับธรรมศาสตร์    6,200.00 
  46    กองทุนวันเกิดกับธรรมศาสตร์เพื่อร่วมเพาะเมล็ดพันธุ์การศึกษา    40,000.00 
  47    กองทุนวันเกิดธรรมศาสตร์    1,000.00 
  48    กองทุนสุนทร พจมาน ทรงฤกษ์    7,000.00 
  49    กัญญา เบญจวาณิชย์    50,000.00 
  50    ก้าวไปข้างหน้ามหาลัยของฉัน    2,100.00 
  51    ก้าวไปข้างหน้ามหาวิทยาลัยของฉัน    8,000.00 
  52    กึกก้อง หาญผดุงธรรมะ    20,000.00 
  53    กุลวีณ์ ซึ่งอมรเกียรติ    7,000.00 
  54    ครอบครัวขวัญสุวรรณเพื่อทุนการศึกษามธ.    29,500.00 
  55    ครอบครัวจิรไชยภาสเพื่อธรรมศาสตร์    5,000.00 
  56    ครอบครัววรานิชสกุล    2,000.00 
  57    ครอบครัวสถิตมั่งคั่ง    1,000.00 
  58    ครอบครัวอัศวไชยชาญ    20,000.00 
  59    คุณณรงค์ รัศมีมงคล    24,000.00 
  60    คุณดวงพร อังสุมาลี    1,000.00 
  61    คุณนันทพร เมธาคุณวุฒิ    500.00 
  62    คุณเนตรนภา ยงวานิชจิต    2,000.00 
  63    คุณยศ วัชระคุปต์    500.00 
  64    คุณสาโรช ล้ำเลิศประเสริฐกุล    1,000.00 
  65    คุณหญิงแร่ม พรหโมบล บุณยประสพ และนางอรวิดา กาญจนศูนย์    5,000.00 
  66    จรัส พัชราวิวัฒน์พงษ์    9,000.00 
  67    จรัสจรรยาวงศ์    20,000.00 
  68    จรินดา-เดวิด พัว    1,000.00 
  69    จรูญประสิทธิ์พร    10,000.00 
  70    จันทราพร กนกวงศ์    1,000.00 
  71    จารุณี ชัยศุภกิจสินธ์    3,000.00 
  72    จิตสุภา-เชษฐ์-ปรัชญ์ ภัทรากรกุล    78,000.00 
  73    จิรวัฒนกิจ    8,000.00 
  74    เจริญ มานัสสถิตย์    66,000.00 
  75    เฉลิมศักดิ์ เจียระผกานนท์    1,000.00 
  76    ชญาณ ลำเภา    12,000.00 
  77    ชญานิศ ใจซื่อกุล    10,800.00 
  78    ชนะ คณารัตนดิลก    20,000.00 
  79    ชวลิต และ วันทนีย์ พิสุทธิโกเมน    8,000.00 
  80    ชวลิต วันทนีย์ พิสุทธิโกเมน    1,000.00 
  81    ชัยกร เจียมพิทยานุวัฒน์    30,000.00 
  82    ชัยทศ จำเนียรกุล    126,300.00 
  83    ชัยวิทย์ อรุณเนตรทอง    2,000.00 
  84    ชัยวิทย์ อรุณเนตรทอง    1,000.00 
  85    ชินานนท์ วงศ์วีระชัย    2,000.00 
  86    เชาว์ดำริห์กุล    500.00 
  87    ฐาปนัน    60,000.00 
  88    ณภัค    500.00 
  89    ณัฐฑิยา อื้ออารีย์กุล    40,000.00 
  90    ณัฐพล บัวแก้ว    23,000.00 
  91    ณัฐวรี อุดมศรีพันธุ์     12,000.00 
  92    ดนัยวัฒน์ จิตวิศรุตกุล    20,500.00 
  93    ดร.เสาวลักษณ์ กิตติประภัสร์    2,000.00 
  94    ดวงเดือน ฉัตรทิพย์ธาดาธร    1,000.00 
  95    ดวงพร อังสุมาลี    800.00 
  96    ดำรง-พูนสุข ไกรฤทธิ์    20,000.00 
  97    ตวงพร - ตวงสิทธิ์ สิทธิสุนทร    40,000.00 
  98    ตวงพร - ตวงสิทธิ์ สิทธิสุนทร    40,000.00 
  99    ตวงพร-ตวงสิทธิ์ สิทธิสุนทร    20,000.00 
  100    เต็มพรรณ ศรีกลัด    50,000.00 
  101    ไตรนุรักษ์    10,000.00 
  102    ถุงทรัพย์    900.00 
  103    ทศพร พิลาลัย    1,000.00 
  104    ทำบุญวันเกิด    26,200.00 
  105    ทำบุญวันเกิดกับธรรมศาตร์    6,000.00 
  106    ทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    19,000.00 
  107    ทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ โดย นายอภิทัศน์ เตชาพลาเลิศ    1,000.00 
  108    ทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    24,500.00 
  109    ทำบุญวันเกิดเพื่อนางจันทราวรรณ ธรรมวิชัย    8,200.00 
  110    ทำบุญวันเกิดเพื่อนายบังคม ศรีธัญรัตน์    1,000.00 
  111    ทิวา เงาวิจิตร    1,000.00 
  112    ทุนการศึกษา ทำบุญวันเกิด    7,000.00 
  113    เทพวิวัฒน์จิต    1,000.00 
  114    เทศรัตนวงศ์    40,000.00 
  115    ธนัย เทียนใส    500.00 
  116    ธรรมวิทยา    550,000.00 
  117    ธรรมศาสตร์บัณฑิต 63 (ปีการศึกษา 2539)    20,161.44 
  118    ธรรมสิกขา    127.00 
  119    ธวัชชัย-รัชนี บัญชี 28    8,500.00 
  120    น.ส. จันทราพร กนกวงศ์    3,000.00 
  121    น.ส. มณี รัตนชัยชาญ    2,000.00 
  122    น.ส.ชญานิศ ใจซื่อกุล    500.00 
  123    น.ส.มัทนา ไวทยะโกมล    3,000.00 
  124    น.ส.ศิริวรรณ ไชยสูรยกานต์    16,000.00 
  125    น.ส.สภาพ หาญคณิตวัฒนา    10,000.00 
  126    น.ส.สุภาพ หาญคณิตวัฒนา    30,000.00 
  127    นกหวีด - กิตติพงษ์ บูรณกูล    1,000.00 
  128    นที นามวงศ์    1,000.00 
  129    นฤมล ดอกพิกุล    2,500.00 
  130    นส.มณีทิพย์ วีระรัตนมณี    500.00 
  131    นอ.มาโนช นางศุภางค์ นางสาวณัฐชนน สุตวัฒน์    21,000.00 
  132    นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลน    1,000.00 
  133    นันท    500.00 
  134    นางจันทราวรรณ ธรรมวิชัย    30,000.00 
  135    นางนภวรรณ ตันติเวชกุล    3,000.00 
  136    นางปนิดา อติพญากุล    10,000.00 
  137    นางศุภางค์ สุตวัฒน์    90,000.00 
  138    นางสาว จรินทร เกียรตินิยมรุ่ง    4,000.00 
  139    นางสาว จารุณี ชัยศุภกิจสินธ์    5,000.00 
  140    นางสาว ศศิวิมล ศิริเจียรนัย    6,000.00 
  141    นางสาว สุนันทา เตชะธโนปจัย    2,000.00 
  142    นางสาวนฤมล ดอกพิกุล    2,500.00 
  143    นางสาวเนตรนภา ยงวานิชจิต    41,000.00 
  144    นางสาวเปมิกา อัศนธรรม    1,000.00 
  145    นางสาวมณีทิพย์ วีระรัตนมณี    1,000.00 
  146    นางสาวสุนันทา เตชะธโนปจัย    5,200.00 
  147    นาย ภานุวัจน์ ทองร่มโพธิ์    1,000.00 
  148    นายณัฐชนนท์ ดุษฎีวิวัฒน์    11,000.00 
  149    นายแพทย์ มาร์ค สุนทรเกศ    10,000.00 
  150    นายยุทธนา กิ่งแก้วก้านทอง    40,000.00 
  151    นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม    11,000.00 
  152    นายสมศักดิ์ อนรรฆเสลา    25,000.00 
  153    นายสุจินต์ ธรรมนิเวศ และนางธารินี ไกรสิทธิศิรินทร์    100.00 
  154    นายสุเทพ ไชยประสิทธิ์    1,000.00 
  155    นายสุภัทร มงคลเกียรติชัย    56,333.00 
  156    นายอนันต์-นางสุนีย์ แสงทอง    1,000.00 
  157    นิติ มธ.22    3,000.00 
  158    เนตรนภา ยงวานิชจิต    5,000.00 
  159    เนาวรัตน์ ธรรมสวยดี    10,000.00 
  160    บังอร มานัสสถิตย์    50,000.00 
  161    บัณฑิตยานนท์    1,500,000.00 
  162    บุญมี พิมพ์จันทร์    5,000.00 
  163    บุญมี พิมพ์จันทร์    104,000.00 
  164    บุญเลิศ เบญจวาณิชย์    66,000.00 
  165    บุญศรี ชลิตตาภรณ์    4,000.00 
  166    บุญส่ง จงฟูสุวรรณ    500.00 
  167    ปฏิมา จันทรสมบัติ    2,888.00 
  168    ปนัสยา จริยวิลาศกุล    3,400.00 
  169    ประเสริฐดุจดอกบัว    6,000.00 
  170    ปรีเปรม อภิณหสมิต    30,000.00 
  171    ปัณณ์-ปราปต์ พจนาวราพันธุ์    4,000.00 
  172    ปานรวี โลหเตปานนท์    8,000.00 
  173    เปมิกา อัศนธรรม    500.00 
  174    พรกมล    12,000.00 
  175    พรทิภา ระยับแสงเดือน    8,000.00 
  176    พรรณี จินดากิจประเสริฐ    2,000.00 
  177    พรรณี จินดากิจประเสริฐ    21,000.00 
  178    พรหมเพียงชัย    3,000.00 
  179    พลอยพิชญ์ ชวนไชยสิทธิ์    15,000.00 
  180    พลังโดม    750.00 
  181    พัชรินทร์-ชาญชัย ศรีศักดานุวัตร    2,000.00 
  182    พัฒนะ ไชยมงคล และครอบครัว    3,000.00 
  183    พัฒนะ ไชยมงคลและครอบครัว    2,000.00 
  184    พิชญ์นภา โลหะขจรพันธ์    5,000.00 
  185    พิชญ์นภา โลหะขจรพันธ์    30,000.00 
  186    พิชาญ ฤชุเศรษฐ์    175,000.00 
  187    พีรนันทสิทธิ์    10,000.00 
  188    เพรียวพรรณ เจนศิริวานิช    15,500.00 
  189    เพื่อ นางจันทราวรรณ ธรรมวิชัย    25,000.00 
  190    เพื่อการศึกศาแก่ผู้ด้อยโอกาส    2,000.00 
  191    เพื่อการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส    2,000.00 
  192    เพื่อนพร้าว    8,000.00 
  193    เพื่อร่วมเพาะเ่มล็ดพันธุการศึกษา    10,000.00 
  194    ไพบูลย์    100.00 
  195    ไพบูลย์ นนท์ชะสิริและครอบครัว    1,300.00 
  196    ภรณ์ทิพาญ์ ระยับแสงเดือน    120,000.00 
  197    ภาวิณี เฉลิมโชควิจิตร    5,000.00 
  198    ภีศเดช นันทชัยพร    500.00 
  199    ม.ล.ดวงกมล เกษมสันต์    20,000.00 
  200    มญช์ธิชา พูนเสมอ    3,000.00 
  201    มญช์ธิชา พูนเสมอ    9,000.00 
  202    มณี รัตนชัยชาญ    17,500.00 
  203    มณีทิพย์ วีระรัตนมณี    1,000.00 
  204    มนยศ วรรธนะภูติ    4,000.00 
  205    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(กองทุนทำบุญวันเกิด)    26,000.00 
  206    มัทนา ไวทยะโกมล    6,000.00 
  207    แมวใหญ่    4,000.00 
  208    ยุทธนา กิ่งแก้วก้านทอง    20,000.00 
  209    รพีพัฒน์ สมานวรวงศ์    1,000.00 
  210    รวิพร    1,000.00 
  211    รองศาสตราจารย์ สุรัสวดี หุ่นพยนต์    70,000.00 
  212    รองศาสตราจารย์ สุรัสวดี หุ่นพยนต์    20,000.00 
  213    รองศาสตราจารย์ สุรัสวดี หุ่นพยนต์    20,000.00 
  214    รักธรรมศาสตร์    1,000.00 
  215    รังสิพล-ศิริทองถาวร    1,000.00 
  216    รัชนีพร กิจเจริญ    105,000.00 
  217    รุจิรา-ดาราณี พฤกษยาชีวะ    2,000.00 
  218    วนิชจักร์วงศ์    1,000.00 
  219    วรดิลกกุล    4,999.00 
  220    วรรณพร ปัญญโฆษิต    1,000.00 
  221    วรสิทธิ์ อัศพงษ์โชติ    5,000.00 
  222    วรสิทธิ์ อัศวพงษ์โชติ    10,000.00 
  223    วัชรธัญญากร-เพื่อการศึกษาน้อง    12,500.00 
  224    วันเกิด    20,000.00 
  225    วันเกิดธรรมศาสตร์    43,000.00 
  226    วัลดา ฤกษ์เย็น    1,000.00 
  227    วารสารศาสตร์ ธรรมศาสตร์    12,000.00 
  228    วาสนา พวงมาลี    1,000.00 
  229    วิชิต เผ่าเจริญ    1,000.00 
  230    วิทยา จังสมบัติศิริ    20,000.00 
  231    วิลาวัณย์ ปัญญาดิลก    17,000.00 
  232    วีรวัฒน์-ยุพา กาญจนดุล    445.00 
  233    วีรียา ฉายดล    14,212.00 
  234    ศศิวิมล ศิริเจียรนัย    900.00 
  235    ศิริจันทร์ โชติชัยสถิตย์    2,000.00 
  236    ศิริพงศ์ ชัยอำนวยศิลป์    1,500.00 
  237    ศิริเพ็ญ คุ้มเปลี่ยน    10,000.00 
  238    ศิริวรรณ ไชยสูรยกานต์    25,000.00 
  239    ศุภชัย บุริสตระกูล    10,000.00 
  240    ศุภชัย บุริสตระกูล    27,500.00 
  241    ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ และครอบครัว    10,000.00 
  242    ษริณนา สุนทรเกศ    35,000.00 
  243    สงวนศรี ตาบทิพย์วัฒนา    2,000.00 
  244    สนธยา พรมสุรินทร์    4,000.00 
  245    สนธยา พรมสุรินทร์    7,000.00 
  246    สมเกียรติ ชวาลเวชกุล    10,000.00 
  247    สมเกียรติ ครองวัฒนสุข    4,000.00 
  248    สมเกียรติ ชวาลเวชกุล    25,000.00 
  249    สมทบเข้ากองทุนกลาง    1,000.00 
  250    สมทบทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    6,500.00 
  251    สมพิศ เฉลิมรัตนานนท์    30,000.00 
  252    สมศักดิ์ อนรรฆเสลา    110,000.00 
  253    สะอาด-ทวี ทองเย็น    4,000.00 
  254    สาทร สายะสิต    10,000.00 
  255    สาทร สายะสิต    20,000.00 
  256    สายพิณ วีระรัตนมณี    1,000.00 
  257    สิรินทร์ (วุฒิปุระจักร์) ไพศาลคงทวี    11,020.00 
  258    สุธาสินี อินทวงศ์    35,000.00 
  259    สุนทร ลู่โรจน์เรือง    30,000.00 
  260    สุนันทา เตชะธโนปจัย    4,000.00 
  261    สุเพชร-นันทนา จิรขจรกุล    1,000.00 
  262    สุภัทร มงคลเกียรติชัย    52,000.00 
  263    สุภาพ หาญคณิตวัฒนา    10,000.00 
  264    สุมาลีจงเกียรติ    1,000.00 
  265    สุรชัย มิตรภูษาภรณื    500.00 
  266    สุรดินทร์กูร    22,900.00 
  267    สุรางคณา พึ่งรุ่ง    6,000.00 
  268    สุวิมล ไผทสมาน    11,500.00 
  269    สุวิวรรณ์ ปานวัชราคม    24,000.00 
  270    เสาวลักษณ์​ จริงจังวิสุทธิ์    10,000.00 
  271    หนึ่งหทัย ขอผลกลาง    7,000.00 
  272    เหรียญแช-สิริพรรณ ธัญญธาดา    1,000.00 
  273    อภิรดี เงินวิจิตร    13,500.00 
  274    อรรถพร - กฤติกา - กิรณา พรมแก้วงาม    2,000.00 
  275    อรอินท์ เรืองวัฒนสุข    3,500.00 
  276    อวยพร    1,000.00 
  277    อัจฉราภรณ์ โพธิสุนทร    110,000.00 
  278    อาทร เลิศบุญยพันธุ์    2,000.00 
  279    อุดม - เสริมพันธ์ คงวงศ์    1,000.00 
  280    อุบล กุลวิสุทธิ์    16,000.00 
  281    เอกชัย-วนิดา สิทธิโกศล    5,000.00 
  282    เอกชัย-วนิดา สิทธิโกศล    16,000.00 
  283    เอื้อพันธ์ เพ็ชราภรณ์    2,500.00 
  284    โอภาศ-นภาภรณ์ วรานิชสกุล    3,000.00 
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า