"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ดูยอดบริจาคออนไลน์
 ค้นหากองทุน   ยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 8,552,254.57 บาท
ลำดับที่ชื่อกองทุนจำนวนเงินสะสม
  1    -    2,800.00 
  2     กองทุนทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     7,000.00 
  3     กองทุนทำบุญวันเกิดธรรมศาสตร์    3,000.00 
  4     กองทุนทำบุญวันเกิดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    12,000.00 
  5     ศิริมา สิทธิสุนทร    70,000.00 
  6    “กองทุน 75 ปีธรรมศาสตร์ 75 ทุนการศึกษา เพื่อนักศึกษาธรรมศาสตร์”    1,500.00 
  7    1 สิงหา    8,000.00 
  8    556 ธำรงค์ อัจฉรา อภิชัย เชียรเตชากุล    60,000.00 
  9    BE14 โดย ภัทรภณ หงษ์ศรีสุข    10,000.00 
  10    Birthday    1,000.00 
  11    Maruseth Fellowship for Thammasat University    1,000.00 
  12    Virun Taechamahaphun    6.47 
  13    กนกพร บุปผาชาติ    3,000.00 
  14    กมลรัตน์ ด่านภักดี    1,000.00 
  15    กรณ์ อังคนาพร    25,000.00 
  16    กรรณิการ์ นิธากรณ์    4,000.00 
  17    กฤษณัญธ์ ตีรกานนท์    7,000.00 
  18    กฤษเนตร ศรีประเสริฐ    11,000.00 
  19    กฤษเพ็ชร ศรีสันติสุข    1,000.00 
  20    กองทุน 1 สิงหา    12,000.00 
  21    กองทุน 75 ปีธรรมศาสตร์ 75 ทุนการศึกษา เพื่อนักศึกษาธรรมศาสตร์    2,000.00 
  22    กองทุน น.ส มณี รัตนชัยชาญ    0.00 
  23    กองทุนกลาง    2,595,724.66 
  24    กองทุนกลางของกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    11,600.00 
  25    กองทุนครอบครัวกฤษณประพันธ์เพื่อนักศึกษาเรียนดี    10,000.00 
  26    กองทุนครอบครัวเสริฐศร    20,000.00 
  27    กองทุนทำบุญวันเกิด    66,000.00 
  28    กองทุนทำบุญวันเกิด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    67,000.00 
  29    กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    72,500.00 
  30    กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    26,000.00 
  31    กองทุนทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    132,500.00 
  32    กองทุนทำบุญวันเกิดธรรมศาสตร์    21,000.00 
  33    กองทุนทำบุญวันเกิดนางสาวภัทราภรณ์    5,500.00 
  34    กองทุนทำบุญวันเกิดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     13,000.00 
  35    กองทุนทำบุญวันเกิดฯ    32,000.00 
  36    กองทุนนายคงสิน-นางวรางคณา สุวรรณโกตา    5,000.00 
  37    กองทุนเพื่อการศึกษา โดยนางสาวนัทธ์ชนัน ผิวอ่อน    5,000.00 
  38    กองทุนย่อย ชื่อ สงวนศรี ตาบทิพย์วัฒนา    1,000.00 
  39    กองทุนลัดดาวัลย์ แซ่เฮ้า    56,000.00 
  40    กองทุนวันเกิด    6,000.00 
  41    กองทุนวันเกิดกับธรรมศาสตร์    6,200.00 
  42    กองทุนวันเกิดกับธรรมศาสตร์เพื่อร่วมเพาะเมล็ดพันธุ์การศึกษา    40,000.00 
  43    กองทุนสุนทร พจมาน ทรงฤกษ์    7,000.00 
  44    กัญญา เบญจวาณิชย์    50,000.00 
  45    ก้าวไปข้างหน้ามหาลัยของฉัน    1,000.00 
  46    ก้าวไปข้างหน้ามหาวิทยาลัยของฉัน    8,000.00 
  47    กึกก้อง หาญผดุงธรรมะ    20,000.00 
  48    กุลวีณ์ ซึ่งอมรเกียรติ    3,000.00 
  49    ครอบครัวขวัญสุวรรณเพื่อทุนการศึกษามธ.    25,500.00 
  50    ครอบครัวจิรไชยภาสเพื่อธรรมศาสตร์    5,000.00 
  51    ครอบครัววรานิชสกุล    2,000.00 
  52    ครอบครัวสถิตมั่งคั่ง    1,000.00 
  53    ครอบครัวอัศวไชยชาญ    20,000.00 
  54    คุณณรงค์ รัศมีมงคล    24,000.00 
  55    คุณดวงพร อังสุมาลี    1,000.00 
  56    คุณนันทพร เมธาคุณวุฒิ    500.00 
  57    คุณเนตรนภา ยงวานิชจิต    2,000.00 
  58    คุณยศ วัชระคุปต์    500.00 
  59    คุณสาโรช ล้ำเลิศประเสริฐกุล    1,000.00 
  60    คุณหญิงแร่ม พรหโมบล บุณยประสพ และนางอรวิดา กาญจนศูนย์    5,000.00 
  61    จรัส พัชราวิวัฒน์พงษ์    9,000.00 
  62    จรัสจรรยาวงศ์    20,000.00 
  63    จรินดา-เดวิด พัว    1,000.00 
  64    จรูญประสิทธิ์พร    10,000.00 
  65    จันทราพร กนกวงศ์    1,000.00 
  66    จารุณี ชัยศุภกิจสินธ์    3,000.00 
  67    จิตสุภา-เชษฐ์-ปรัชญ์ ภัทรากรกุล    18,000.00 
  68    จิรวัฒนกิจ    8,000.00 
  69    เจริญ มานัสสถิตย์    66,000.00 
  70    เฉลิมศักดิ์ เจียระผกานนท์    1,000.00 
  71    ชญาณ ลำเภา    7,000.00 
  72    ชญานิศ ใจซื่อกุล    10,800.00 
  73    ชนะ คณารัตนดิลก    20,000.00 
  74    ชวลิต และ วันทนีย์ พิสุทธิโกเมน    7,000.00 
  75    ชวลิต วันทนีย์ พิสุทธิโกเมน    1,000.00 
  76    ชัยกร เจียมพิทยานุวัฒน์    30,000.00 
  77    ชัยทศ จำเนียรกุล    126,300.00 
  78    ชัยวิทย์ อรุณเนตรทอง    2,000.00 
  79    ชินานนท์ วงศ์วีระชัย    2,000.00 
  80    เชาว์ดำริห์กุล    500.00 
  81    ฐาปนัน    60,000.00 
  82    ณภัค    500.00 
  83    ณัฐฑิยา อื้ออารีย์กุล    40,000.00 
  84    ณัฐพล บัวแก้ว    23,000.00 
  85    ณัฐวรี อุดมศรีพันธุ์     12,000.00 
  86    ดนัยวัฒน์ จิตวิศรุตกุล    14,500.00 
  87    ดร.เสาวลักษณ์ กิตติประภัสร์    2,000.00 
  88    ดวงเดือน ฉัตรทิพย์ธาดาธร    1,000.00 
  89    ตวงพร - ตวงสิทธิ์ สิทธิสุนทร    40,000.00 
  90    ตวงพร - ตวงสิทธิ์ สิทธิสุนทร    40,000.00 
  91    ตวงพร-ตวงสิทธิ์ สิทธิสุนทร    20,000.00 
  92    เต็มพรรณ ศรีกลัด    50,000.00 
  93    ไตรนุรักษ์    10,000.00 
  94    ถุงทรัพย์    900.00 
  95    ทศพร พิลาลัย    1,000.00 
  96    ทำบุญวันเกิด    5,200.00 
  97    ทำบุญวันเกิดกับธรรมศาตร์    6,000.00 
  98    ทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    19,000.00 
  99    ทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    24,000.00 
  100    ทุนการศึกษา ทำบุญวันเกิด    7,000.00 
  101    เทพวิวัฒน์จิต    1,000.00 
  102    เทศรัตนวงศ์    40,000.00 
  103    ธนัย เทียนใส    500.00 
  104    ธรรมวิทยา    450,000.00 
  105    ธรรมศาสตร์บัณฑิต 63 (ปีการศึกษา 2539)    20,161.44 
  106    ธรรมสิกขา    127.00 
  107    ธวัชชัย-รัชนี บัญชี 28    8,500.00 
  108    น.ส. จันทราพร กนกวงศ์    3,000.00 
  109    น.ส. มณี รัตนชัยชาญ    2,000.00 
  110    น.ส.ชญานิศ ใจซื่อกุล    500.00 
  111    น.ส.มัทนา ไวทยะโกมล    3,000.00 
  112    น.ส.ศิริวรรณ ไชยสูรยกานต์    11,000.00 
  113    น.ส.สภาพ หาญคณิตวัฒนา    10,000.00 
  114    น.ส.สุภาพ หาญคณิตวัฒนา    30,000.00 
  115    นกหวีด - กิตติพงษ์ บูรณกูล    1,000.00 
  116    นที นามวงศ์    1,000.00 
  117    นฤมล ดอกพิกุล    2,500.00 
  118    นส.มณีทิพย์ วีระรัตนมณี    500.00 
  119    นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลน    1,000.00 
  120    นันท    500.00 
  121    นางจันทราวรรณ ธรรมวิชัย    30,000.00 
  122    นางนภวรรณ ตันติเวชกุล    3,000.00 
  123    นางปนิดา อติพญากุล    10,000.00 
  124    นางศุภางค์ สุตวัฒน์    90,000.00 
  125    นางสาว จรินทร เกียรตินิยมรุ่ง    4,000.00 
  126    นางสาว จารุณี ชัยศุภกิจสินธ์    5,000.00 
  127    นางสาว ศศิวิมล ศิริเจียรนัย    6,000.00 
  128    นางสาว สุนันทา เตชะธโนปจัย    2,000.00 
  129    นางสาวนฤมล ดอกพิกุล    2,500.00 
  130    นางสาวเนตรนภา ยงวานิชจิต    36,000.00 
  131    นางสาวเปมิกา อัศนธรรม    1,000.00 
  132    นางสาวมณีทิพย์ วีระรัตนมณี    1,000.00 
  133    นางสาวสุนันทา เตชะธโนปจัย    5,200.00 
  134    นาย ภานุวัจน์ ทองร่มโพธิ์    1,000.00 
  135    นายณัฐชนนท์ ดุษฎีวิวัฒน์    9,000.00 
  136    นายแพทย์ มาร์ค สุนทรเกศ    10,000.00 
  137    นายยุทธนา กิ่งแก้วก้านทอง    20,000.00 
  138    นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม    11,000.00 
  139    นายสมศักดิ์ อนรรฆเสลา    25,000.00 
  140    นายสุจินต์ ธรรมนิเวศ และนางธารินี ไกรสิทธิศิรินทร์    100.00 
  141    นายสุเทพ ไชยประสิทธิ์    1,000.00 
  142    นายสุภัทร มงคลเกียรติชัย    56,333.00 
  143    นายอนันต์-นางสุนีย์ แสงทอง    1,000.00 
  144    นิติ มธ.22    3,000.00 
  145    เนตรนภา ยงวานิชจิต    5,000.00 
  146    เนาวรัตน์ ธรรมสวยดี    10,000.00 
  147    บังอร มานัสสถิตย์    50,000.00 
  148    บัณฑิตยานนท์    1,400,000.00 
  149    บุญมี พิมพ์จันทร์    5,000.00 
  150    บุญมี พิมพ์จันทร์    104,000.00 
  151    บุญเลิศ เบญจวาณิชย์    66,000.00 
  152    บุญศรี ชลิตตาภรณ์    4,000.00 
  153    บุญส่ง จงฟูสุวรรณ    500.00 
  154    ปฏิมา จันทรสมบัติ    2,888.00 
  155    ปนัสยา จริยวิลาศกุล    3,400.00 
  156    ประเสริฐดุจดอกบัว    6,000.00 
  157    ปรีเปรม อภิณหสมิต    30,000.00 
  158    ปัณณ์-ปราปต์ พจนาวราพันธุ์    4,000.00 
  159    ปานรวี โลหเตปานนท์    8,000.00 
  160    พรกมล    12,000.00 
  161    พรทิภา ระยับแสงเดือน    8,000.00 
  162    พรรณี จินดากิจประเสริฐ    2,000.00 
  163    พรรณี จินดากิจประเสริฐ    21,000.00 
  164    พรหมเพียงชัย    3,000.00 
  165    พลอยพิชญ์ ชวนไชยสิทธิ์    10,000.00 
  166    พลังโดม    750.00 
  167    พัชรินทร์-ชาญชัย ศรีศักดานุวัตร    2,000.00 
  168    พัฒนะ ไชยมงคล และครอบครัว    3,000.00 
  169    พัฒนะ ไชยมงคลและครอบครัว    2,000.00 
  170    พิชญ์นภา โลหะขจรพันธ์    5,000.00 
  171    พิชญ์นภา โลหะขจรพันธ์    30,000.00 
  172    พิชาญ ฤชุเศรษฐ์    169,000.00 
  173    พีรนันทสิทธิ์    10,000.00 
  174    เพรียวพรรณ เจนศิริวานิช    15,500.00 
  175    เพื่อการศึกศาแก่ผู้ด้อยโอกาส    2,000.00 
  176    เพื่อการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส    2,000.00 
  177    เพื่อนพร้าว    8,000.00 
  178    เพื่อร่วมเพาะเ่มล็ดพันธุการศึกษา    10,000.00 
  179    ไพบูลย์    100.00 
  180    ไพบูลย์ นนท์ชะสิริและครอบครัว    1,300.00 
  181    ภรณ์ทิพาญ์ ระยับแสงเดือน    120,000.00 
  182    ภาวิณี เฉลิมโชควิจิตร    5,000.00 
  183    ภีศเดช นันทชัยพร    500.00 
  184    ม.ล.ดวงกมล เกษมสันต์    20,000.00 
  185    มญช์ธิชา พูนเสมอ    3,000.00 
  186    มญช์ธิชา พูนเสมอ    9,000.00 
  187    มณี รัตนชัยชาญ    17,500.00 
  188    มณีทิพย์ วีระรัตนมณี    1,000.00 
  189    มนยศ วรรธนะภูติ    4,000.00 
  190    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(กองทุนทำบุญวันเกิด)    25,000.00 
  191    มัทนา ไวทยะโกมล    6,000.00 
  192    แมวใหญ่    4,000.00 
  193    ยุทธนา กิ่งแก้วก้านทอง    20,000.00 
  194    รพีพัฒน์ สมานวรวงศ์    1,000.00 
  195    รวิพร    1,000.00 
  196    รองศาสตราจารย์ สุรัสวดี หุ่นพยนต์    60,000.00 
  197    รองศาสตราจารย์ สุรัสวดี หุ่นพยนต์    20,000.00 
  198    รองศาสตราจารย์ สุรัสวดี หุ่นพยนต์    20,000.00 
  199    รักธรรมศาสตร์    1,000.00 
  200    รังสิพล-ศิริทองถาวร    1,000.00 
  201    รัชนีพร กิจเจริญ    105,000.00 
  202    รุจิรา-ดาราณี พฤกษยาชีวะ    2,000.00 
  203    วนิชจักร์วงศ์    1,000.00 
  204    วรดิลกกุล    4,999.00 
  205    วรรณพร ปัญญโฆษิต    1,000.00 
  206    วรสิทธิ์ อัศพงษ์โชติ    5,000.00 
  207    วรสิทธิ์ อัศวพงษ์โชติ    10,000.00 
  208    วัชรธัญญากร-เพื่อการศึกษาน้อง    12,500.00 
  209    วันเกิด    20,000.00 
  210    วันเกิดธรรมศาสตร์    43,000.00 
  211    วัลดา ฤกษ์เย็น    1,000.00 
  212    วารสารศาสตร์ ธรรมศาสตร์    12,000.00 
  213    วาสนา พวงมาลี    1,000.00 
  214    วิชิต เผ่าเจริญ    1,000.00 
  215    วิทยา จังสมบัติศิริ    20,000.00 
  216    วิลาวัณย์ ปัญญาดิลก    17,000.00 
  217    วีรวัฒน์-ยุพา กาญจนดุล    445.00 
  218    วีรียา ฉายดล    7,000.00 
  219    ศิริจันทร์ โชติชัยสถิตย์    2,000.00 
  220    ศิริพงศ์ ชัยอำนวยศิลป์    1,500.00 
  221    ศิริเพ็ญ คุ้มเปลี่ยน    10,000.00 
  222    ศิริวรรณ ไชยสูรยกานต์    25,000.00 
  223    ศุภชัย บุริสตระกูล    4,000.00 
  224    ศุภชัย บุริสตระกูล    27,500.00 
  225    ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ และครอบครัว    10,000.00 
  226    ษริณนา สุนทรเกศ    10,000.00 
  227    สงวนศรี ตาบทิพย์วัฒนา    2,000.00 
  228    สนธยา พรมสุรินทร์    4,000.00 
  229    สนธยา พรมสุรินทร์    7,000.00 
  230    สมเกียรติ ชวาลเวชกุล    10,000.00 
  231    สมเกียรติ ครองวัฒนสุข    4,000.00 
  232    สมเกียรติ ชวาลเวชกุล    20,000.00 
  233    สมทบเข้ากองทุนกลาง    1,000.00 
  234    สมทบทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    6,500.00 
  235    สมพิศ เฉลิมรัตนานนท์    30,000.00 
  236    สมศักดิ์ อนรรฆเสลา    110,000.00 
  237    สะอาด-ทวี ทองเย็น    4,000.00 
  238    สาทร สายะสิต    10,000.00 
  239    สาทร สายะสิต    20,000.00 
  240    สายพิณ วีระรัตนมณี    1,000.00 
  241    สิรินทร์ (วุฒิปุระจักร์) ไพศาลคงทวี    10,020.00 
  242    สุธาสินี อินทวงศ์    30,000.00 
  243    สุนทร ลู่โรจน์เรือง    30,000.00 
  244    สุนันทา เตชะธโนปจัย    4,000.00 
  245    สุเพชร-นันทนา จิรขจรกุล    1,000.00 
  246    สุภัทร มงคลเกียรติชัย    22,000.00 
  247    สุภาพ หาญคณิตวัฒนา    10,000.00 
  248    สุมาลีจงเกียรติ    1,000.00 
  249    สุรชัย มิตรภูษาภรณื    500.00 
  250    สุรดินทร์กูร    22,900.00 
  251    สุรางคณา พึ่งรุ่ง    6,000.00 
  252    สุวิมล ไผทสมาน    10,500.00 
  253    สุวิวรรณ์ ปานวัชราคม    24,000.00 
  254    เสาวลักษณ์​ จริงจังวิสุทธิ์    10,000.00 
  255    หนึ่งหทัย ขอผลกลาง    7,000.00 
  256    เหรียญแช-สิริพรรณ ธัญญธาดา    1,000.00 
  257    อภิรดี เงินวิจิตร    12,500.00 
  258    อรรถพร - กฤติกา - กิรณา พรมแก้วงาม    2,000.00 
  259    อรอินท์ เรืองวัฒนสุข    3,500.00 
  260    อวยพร    1,000.00 
  261    อัจฉราภรณ์ โพธิสุนทร    110,000.00 
  262    อาทร เลิศบุญยพันธุ์    2,000.00 
  263    อุดม - เสริมพันธ์ คงวงศ์    1,000.00 
  264    อุบล กุลวิสุทธิ์    16,000.00 
  265    เอกชัย-วนิดา สิทธิโกศล    5,000.00 
  266    เอกชัย-วนิดา สิทธิโกศล    16,000.00 
  267    เอื้อพันธ์ เพ็ชราภรณ์    2,500.00 
  268    โอภาศ-นภาภรณ์ วรานิชสกุล    3,000.00 
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า