"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ดูยอดบริจาคออนไลน์
 ค้นหากองทุน   ยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 8,732,654.69 บาท
ลำดับที่ชื่อกองทุนจำนวนเงินสะสม
  1    -    2,800.00 
  2     กองทุนทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     7,000.00 
  3     กองทุนทำบุญวันเกิดธรรมศาสตร์    3,000.00 
  4     กองทุนทำบุญวันเกิดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    12,000.00 
  5     ศิริมา สิทธิสุนทร    70,000.00 
  6    “กองทุน 75 ปีธรรมศาสตร์ 75 ทุนการศึกษา เพื่อนักศึกษาธรรมศาสตร์”    1,500.00 
  7    1 สิงหา    8,000.00 
  8    556 ธำรงค์ อัจฉรา อภิชัย เชียรเตชากุล    60,000.00 
  9    BE14 โดย ภัทรภณ หงษ์ศรีสุข    10,000.00 
  10    Birthday    1,000.00 
  11    Maruseth Fellowship for Thammasat University    1,000.00 
  12    Virun Taechamahaphun    6.47 
  13    กนกพร บุปผาชาติ    3,000.00 
  14    กมลรัตน์ ด่านภักดี    1,000.00 
  15    กรณ์ อังคนาพร    25,000.00 
  16    กรรณิการ์ นิธากรณ์    4,000.00 
  17    กฤษณัญธ์ ตีรกานนท์    7,000.00 
  18    กฤษเนตร ศรีประเสริฐ    11,000.00 
  19    กฤษเพ็ชร ศรีสันติสุข    1,000.00 
  20    กองทุน 1 สิงหา    12,000.00 
  21    กองทุน 75 ปีธรรมศาสตร์ 75 ทุนการศึกษา เพื่อนักศึกษาธรรมศาสตร์    2,000.00 
  22    กองทุน น.ส มณี รัตนชัยชาญ    0.00 
  23    กองทุนกลาง    2,621,124.78 
  24    กองทุนกลางของกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    11,600.00 
  25    กองทุนครอบครัวกฤษณประพันธ์เพื่อนักศึกษาเรียนดี    10,000.00 
  26    กองทุนครอบครัวเสริฐศร    20,000.00 
  27    กองทุนทำบุญวันเกิด    66,000.00 
  28    กองทุนทำบุญวันเกิด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    67,000.00 
  29    กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    74,500.00 
  30    กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    26,000.00 
  31    กองทุนทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    132,500.00 
  32    กองทุนทำบุญวันเกิดธรรมศาสตร์    61,000.00 
  33    กองทุนทำบุญวันเกิดนางสาวภัทราภรณ์    5,500.00 
  34    กองทุนทำบุญวันเกิดเพื่อ นางจันทราวรรณ ธรรมวิชัย    30,000.00 
  35    กองทุนทำบุญวันเกิดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     13,000.00 
  36    กองทุนทำบุญวันเกิดฯ    32,000.00 
  37    กองทุนนายคงสิน-นางวรางคณา สุวรรณโกตา    5,000.00 
  38    กองทุนเพื่อการศึกษา โดยนางสาวนัทธ์ชนัน ผิวอ่อน    5,000.00 
  39    กองทุนเพื่อนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์    1,000.00 
  40    กองทุนย่อย ชื่อ สงวนศรี ตาบทิพย์วัฒนา    1,000.00 
  41    กองทุนลัดดาวัลย์ แซ่เฮ้า    56,000.00 
  42    กองทุนวันเกิด    6,000.00 
  43    กองทุนวันเกิดกับธรรมศาสตร์    6,200.00 
  44    กองทุนวันเกิดกับธรรมศาสตร์เพื่อร่วมเพาะเมล็ดพันธุ์การศึกษา    40,000.00 
  45    กองทุนวันเกิดธรรมศาสตร์    1,000.00 
  46    กองทุนสุนทร พจมาน ทรงฤกษ์    7,000.00 
  47    กัญญา เบญจวาณิชย์    50,000.00 
  48    ก้าวไปข้างหน้ามหาลัยของฉัน    1,000.00 
  49    ก้าวไปข้างหน้ามหาวิทยาลัยของฉัน    8,000.00 
  50    กึกก้อง หาญผดุงธรรมะ    20,000.00 
  51    กุลวีณ์ ซึ่งอมรเกียรติ    7,000.00 
  52    ครอบครัวขวัญสุวรรณเพื่อทุนการศึกษามธ.    25,500.00 
  53    ครอบครัวจิรไชยภาสเพื่อธรรมศาสตร์    5,000.00 
  54    ครอบครัววรานิชสกุล    2,000.00 
  55    ครอบครัวสถิตมั่งคั่ง    1,000.00 
  56    ครอบครัวอัศวไชยชาญ    20,000.00 
  57    คุณณรงค์ รัศมีมงคล    24,000.00 
  58    คุณดวงพร อังสุมาลี    1,000.00 
  59    คุณนันทพร เมธาคุณวุฒิ    500.00 
  60    คุณเนตรนภา ยงวานิชจิต    2,000.00 
  61    คุณยศ วัชระคุปต์    500.00 
  62    คุณสาโรช ล้ำเลิศประเสริฐกุล    1,000.00 
  63    คุณหญิงแร่ม พรหโมบล บุณยประสพ และนางอรวิดา กาญจนศูนย์    5,000.00 
  64    จรัส พัชราวิวัฒน์พงษ์    9,000.00 
  65    จรัสจรรยาวงศ์    20,000.00 
  66    จรินดา-เดวิด พัว    1,000.00 
  67    จรูญประสิทธิ์พร    10,000.00 
  68    จันทราพร กนกวงศ์    1,000.00 
  69    จารุณี ชัยศุภกิจสินธ์    3,000.00 
  70    จิตสุภา-เชษฐ์-ปรัชญ์ ภัทรากรกุล    48,000.00 
  71    จิรวัฒนกิจ    8,000.00 
  72    เจริญ มานัสสถิตย์    66,000.00 
  73    เฉลิมศักดิ์ เจียระผกานนท์    1,000.00 
  74    ชญาณ ลำเภา    7,000.00 
  75    ชญานิศ ใจซื่อกุล    10,800.00 
  76    ชนะ คณารัตนดิลก    20,000.00 
  77    ชวลิต และ วันทนีย์ พิสุทธิโกเมน    7,000.00 
  78    ชวลิต วันทนีย์ พิสุทธิโกเมน    1,000.00 
  79    ชัยกร เจียมพิทยานุวัฒน์    30,000.00 
  80    ชัยทศ จำเนียรกุล    126,300.00 
  81    ชัยวิทย์ อรุณเนตรทอง    2,000.00 
  82    ชินานนท์ วงศ์วีระชัย    2,000.00 
  83    เชาว์ดำริห์กุล    500.00 
  84    ฐาปนัน    60,000.00 
  85    ณภัค    500.00 
  86    ณัฐฑิยา อื้ออารีย์กุล    40,000.00 
  87    ณัฐพล บัวแก้ว    23,000.00 
  88    ณัฐวรี อุดมศรีพันธุ์     12,000.00 
  89    ดนัยวัฒน์ จิตวิศรุตกุล    14,500.00 
  90    ดร.เสาวลักษณ์ กิตติประภัสร์    2,000.00 
  91    ดวงเดือน ฉัตรทิพย์ธาดาธร    1,000.00 
  92    ตวงพร - ตวงสิทธิ์ สิทธิสุนทร    40,000.00 
  93    ตวงพร - ตวงสิทธิ์ สิทธิสุนทร    40,000.00 
  94    ตวงพร-ตวงสิทธิ์ สิทธิสุนทร    20,000.00 
  95    เต็มพรรณ ศรีกลัด    50,000.00 
  96    ไตรนุรักษ์    10,000.00 
  97    ถุงทรัพย์    900.00 
  98    ทศพร พิลาลัย    1,000.00 
  99    ทำบุญวันเกิด    5,200.00 
  100    ทำบุญวันเกิดกับธรรมศาตร์    6,000.00 
  101    ทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    19,000.00 
  102    ทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    24,000.00 
  103    ทิวา เงาวิจิตร    1,000.00 
  104    ทุนการศึกษา ทำบุญวันเกิด    7,000.00 
  105    เทพวิวัฒน์จิต    1,000.00 
  106    เทศรัตนวงศ์    40,000.00 
  107    ธนัย เทียนใส    500.00 
  108    ธรรมวิทยา    450,000.00 
  109    ธรรมศาสตร์บัณฑิต 63 (ปีการศึกษา 2539)    20,161.44 
  110    ธรรมสิกขา    127.00 
  111    ธวัชชัย-รัชนี บัญชี 28    8,500.00 
  112    น.ส. จันทราพร กนกวงศ์    3,000.00 
  113    น.ส. มณี รัตนชัยชาญ    2,000.00 
  114    น.ส.ชญานิศ ใจซื่อกุล    500.00 
  115    น.ส.มัทนา ไวทยะโกมล    3,000.00 
  116    น.ส.ศิริวรรณ ไชยสูรยกานต์    11,000.00 
  117    น.ส.สภาพ หาญคณิตวัฒนา    10,000.00 
  118    น.ส.สุภาพ หาญคณิตวัฒนา    30,000.00 
  119    นกหวีด - กิตติพงษ์ บูรณกูล    1,000.00 
  120    นที นามวงศ์    1,000.00 
  121    นฤมล ดอกพิกุล    2,500.00 
  122    นส.มณีทิพย์ วีระรัตนมณี    500.00 
  123    นอ.มาโนช นางศุภางค์ นางสาวณัฐชนน สุตวัฒน์    21,000.00 
  124    นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลน    1,000.00 
  125    นันท    500.00 
  126    นางจันทราวรรณ ธรรมวิชัย    30,000.00 
  127    นางนภวรรณ ตันติเวชกุล    3,000.00 
  128    นางปนิดา อติพญากุล    10,000.00 
  129    นางศุภางค์ สุตวัฒน์    90,000.00 
  130    นางสาว จรินทร เกียรตินิยมรุ่ง    4,000.00 
  131    นางสาว จารุณี ชัยศุภกิจสินธ์    5,000.00 
  132    นางสาว ศศิวิมล ศิริเจียรนัย    6,000.00 
  133    นางสาว สุนันทา เตชะธโนปจัย    2,000.00 
  134    นางสาวนฤมล ดอกพิกุล    2,500.00 
  135    นางสาวเนตรนภา ยงวานิชจิต    36,000.00 
  136    นางสาวเปมิกา อัศนธรรม    1,000.00 
  137    นางสาวมณีทิพย์ วีระรัตนมณี    1,000.00 
  138    นางสาวสุนันทา เตชะธโนปจัย    5,200.00 
  139    นาย ภานุวัจน์ ทองร่มโพธิ์    1,000.00 
  140    นายณัฐชนนท์ ดุษฎีวิวัฒน์    9,000.00 
  141    นายแพทย์ มาร์ค สุนทรเกศ    10,000.00 
  142    นายยุทธนา กิ่งแก้วก้านทอง    20,000.00 
  143    นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม    11,000.00 
  144    นายสมศักดิ์ อนรรฆเสลา    25,000.00 
  145    นายสุจินต์ ธรรมนิเวศ และนางธารินี ไกรสิทธิศิรินทร์    100.00 
  146    นายสุเทพ ไชยประสิทธิ์    1,000.00 
  147    นายสุภัทร มงคลเกียรติชัย    56,333.00 
  148    นายอนันต์-นางสุนีย์ แสงทอง    1,000.00 
  149    นิติ มธ.22    3,000.00 
  150    เนตรนภา ยงวานิชจิต    5,000.00 
  151    เนาวรัตน์ ธรรมสวยดี    10,000.00 
  152    บังอร มานัสสถิตย์    50,000.00 
  153    บัณฑิตยานนท์    1,400,000.00 
  154    บุญมี พิมพ์จันทร์    5,000.00 
  155    บุญมี พิมพ์จันทร์    104,000.00 
  156    บุญเลิศ เบญจวาณิชย์    66,000.00 
  157    บุญศรี ชลิตตาภรณ์    4,000.00 
  158    บุญส่ง จงฟูสุวรรณ    500.00 
  159    ปฏิมา จันทรสมบัติ    2,888.00 
  160    ปนัสยา จริยวิลาศกุล    3,400.00 
  161    ประเสริฐดุจดอกบัว    6,000.00 
  162    ปรีเปรม อภิณหสมิต    30,000.00 
  163    ปัณณ์-ปราปต์ พจนาวราพันธุ์    4,000.00 
  164    ปานรวี โลหเตปานนท์    8,000.00 
  165    พรกมล    12,000.00 
  166    พรทิภา ระยับแสงเดือน    8,000.00 
  167    พรรณี จินดากิจประเสริฐ    2,000.00 
  168    พรรณี จินดากิจประเสริฐ    21,000.00 
  169    พรหมเพียงชัย    3,000.00 
  170    พลอยพิชญ์ ชวนไชยสิทธิ์    10,000.00 
  171    พลังโดม    750.00 
  172    พัชรินทร์-ชาญชัย ศรีศักดานุวัตร    2,000.00 
  173    พัฒนะ ไชยมงคล และครอบครัว    3,000.00 
  174    พัฒนะ ไชยมงคลและครอบครัว    2,000.00 
  175    พิชญ์นภา โลหะขจรพันธ์    5,000.00 
  176    พิชญ์นภา โลหะขจรพันธ์    30,000.00 
  177    พิชาญ ฤชุเศรษฐ์    169,000.00 
  178    พีรนันทสิทธิ์    10,000.00 
  179    เพรียวพรรณ เจนศิริวานิช    15,500.00 
  180    เพื่อการศึกศาแก่ผู้ด้อยโอกาส    2,000.00 
  181    เพื่อการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส    2,000.00 
  182    เพื่อนพร้าว    8,000.00 
  183    เพื่อร่วมเพาะเ่มล็ดพันธุการศึกษา    10,000.00 
  184    ไพบูลย์    100.00 
  185    ไพบูลย์ นนท์ชะสิริและครอบครัว    1,300.00 
  186    ภรณ์ทิพาญ์ ระยับแสงเดือน    120,000.00 
  187    ภาวิณี เฉลิมโชควิจิตร    5,000.00 
  188    ภีศเดช นันทชัยพร    500.00 
  189    ม.ล.ดวงกมล เกษมสันต์    20,000.00 
  190    มญช์ธิชา พูนเสมอ    3,000.00 
  191    มญช์ธิชา พูนเสมอ    9,000.00 
  192    มณี รัตนชัยชาญ    17,500.00 
  193    มณีทิพย์ วีระรัตนมณี    1,000.00 
  194    มนยศ วรรธนะภูติ    4,000.00 
  195    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(กองทุนทำบุญวันเกิด)    25,000.00 
  196    มัทนา ไวทยะโกมล    6,000.00 
  197    แมวใหญ่    4,000.00 
  198    ยุทธนา กิ่งแก้วก้านทอง    20,000.00 
  199    รพีพัฒน์ สมานวรวงศ์    1,000.00 
  200    รวิพร    1,000.00 
  201    รองศาสตราจารย์ สุรัสวดี หุ่นพยนต์    60,000.00 
  202    รองศาสตราจารย์ สุรัสวดี หุ่นพยนต์    20,000.00 
  203    รองศาสตราจารย์ สุรัสวดี หุ่นพยนต์    20,000.00 
  204    รักธรรมศาสตร์    1,000.00 
  205    รังสิพล-ศิริทองถาวร    1,000.00 
  206    รัชนีพร กิจเจริญ    105,000.00 
  207    รุจิรา-ดาราณี พฤกษยาชีวะ    2,000.00 
  208    วนิชจักร์วงศ์    1,000.00 
  209    วรดิลกกุล    4,999.00 
  210    วรรณพร ปัญญโฆษิต    1,000.00 
  211    วรสิทธิ์ อัศพงษ์โชติ    5,000.00 
  212    วรสิทธิ์ อัศวพงษ์โชติ    10,000.00 
  213    วัชรธัญญากร-เพื่อการศึกษาน้อง    12,500.00 
  214    วันเกิด    20,000.00 
  215    วันเกิดธรรมศาสตร์    43,000.00 
  216    วัลดา ฤกษ์เย็น    1,000.00 
  217    วารสารศาสตร์ ธรรมศาสตร์    12,000.00 
  218    วาสนา พวงมาลี    1,000.00 
  219    วิชิต เผ่าเจริญ    1,000.00 
  220    วิทยา จังสมบัติศิริ    20,000.00 
  221    วิลาวัณย์ ปัญญาดิลก    17,000.00 
  222    วีรวัฒน์-ยุพา กาญจนดุล    445.00 
  223    วีรียา ฉายดล    7,000.00 
  224    ศิริจันทร์ โชติชัยสถิตย์    2,000.00 
  225    ศิริพงศ์ ชัยอำนวยศิลป์    1,500.00 
  226    ศิริเพ็ญ คุ้มเปลี่ยน    10,000.00 
  227    ศิริวรรณ ไชยสูรยกานต์    25,000.00 
  228    ศุภชัย บุริสตระกูล    4,000.00 
  229    ศุภชัย บุริสตระกูล    27,500.00 
  230    ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ และครอบครัว    10,000.00 
  231    ษริณนา สุนทรเกศ    35,000.00 
  232    สงวนศรี ตาบทิพย์วัฒนา    2,000.00 
  233    สนธยา พรมสุรินทร์    4,000.00 
  234    สนธยา พรมสุรินทร์    7,000.00 
  235    สมเกียรติ ชวาลเวชกุล    10,000.00 
  236    สมเกียรติ ครองวัฒนสุข    4,000.00 
  237    สมเกียรติ ชวาลเวชกุล    20,000.00 
  238    สมทบเข้ากองทุนกลาง    1,000.00 
  239    สมทบทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    6,500.00 
  240    สมพิศ เฉลิมรัตนานนท์    30,000.00 
  241    สมศักดิ์ อนรรฆเสลา    110,000.00 
  242    สะอาด-ทวี ทองเย็น    4,000.00 
  243    สาทร สายะสิต    10,000.00 
  244    สาทร สายะสิต    20,000.00 
  245    สายพิณ วีระรัตนมณี    1,000.00 
  246    สิรินทร์ (วุฒิปุระจักร์) ไพศาลคงทวี    10,020.00 
  247    สุธาสินี อินทวงศ์    30,000.00 
  248    สุนทร ลู่โรจน์เรือง    30,000.00 
  249    สุนันทา เตชะธโนปจัย    4,000.00 
  250    สุเพชร-นันทนา จิรขจรกุล    1,000.00 
  251    สุภัทร มงคลเกียรติชัย    22,000.00 
  252    สุภาพ หาญคณิตวัฒนา    10,000.00 
  253    สุมาลีจงเกียรติ    1,000.00 
  254    สุรชัย มิตรภูษาภรณื    500.00 
  255    สุรดินทร์กูร    22,900.00 
  256    สุรางคณา พึ่งรุ่ง    6,000.00 
  257    สุวิมล ไผทสมาน    10,500.00 
  258    สุวิวรรณ์ ปานวัชราคม    24,000.00 
  259    เสาวลักษณ์​ จริงจังวิสุทธิ์    10,000.00 
  260    หนึ่งหทัย ขอผลกลาง    7,000.00 
  261    เหรียญแช-สิริพรรณ ธัญญธาดา    1,000.00 
  262    อภิรดี เงินวิจิตร    12,500.00 
  263    อรรถพร - กฤติกา - กิรณา พรมแก้วงาม    2,000.00 
  264    อรอินท์ เรืองวัฒนสุข    3,500.00 
  265    อวยพร    1,000.00 
  266    อัจฉราภรณ์ โพธิสุนทร    110,000.00 
  267    อาทร เลิศบุญยพันธุ์    2,000.00 
  268    อุดม - เสริมพันธ์ คงวงศ์    1,000.00 
  269    อุบล กุลวิสุทธิ์    16,000.00 
  270    เอกชัย-วนิดา สิทธิโกศล    5,000.00 
  271    เอกชัย-วนิดา สิทธิโกศล    16,000.00 
  272    เอื้อพันธ์ เพ็ชราภรณ์    2,500.00 
  273    โอภาศ-นภาภรณ์ วรานิชสกุล    3,000.00 
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า