"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ดูยอดบริจาคออนไลน์
 ค้นหากองทุน   ยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 10,556,935.69 บาท
ลำดับที่ชื่อกองทุนจำนวนเงินสะสม
  1    -    5,800.00 
  2    ----    1,000.00 
  3     กองทุนทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     9,000.00 
  4     กองทุนทำบุญวันเกิดธรรมศาสตร์    19,000.00 
  5     กองทุนทำบุญวันเกิดเพื่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    2,000.00 
  6     กองทุนทำบุญวันเกิดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    12,000.00 
  7     ครอบครัวอัศวไชยชาญ     2,000.00 
  8     ศิริมา สิทธิสุนทร    70,000.00 
  9    “กองทุน 75 ปีธรรมศาสตร์ 75 ทุนการศึกษา เพื่อนักศึกษาธรรมศาสตร์”    1,500.00 
  10    1 สิงหา    8,000.00 
  11    556 ธำรงค์ อัจฉรา อภิชัย เชียรเตชากุล    60,000.00 
  12    BE14 โดย ภัทรภณ หงษ์ศรีสุข    10,000.00 
  13    Birthday    1,000.00 
  14    Maruseth Fellowship for Thammasat University    1,000.00 
  15    Virun Taechamahaphun    6.47 
  16    กนกพร บุปผาชาติ    3,000.00 
  17    กมลรัตน์ ด่านภักดี    1,000.00 
  18    กรณ์ อังคนาพร    35,000.00 
  19    กรรณิการ์ นิธากรณ์    4,000.00 
  20    กฤษณัญธ์ ตีรกานนท์    7,000.00 
  21    กฤษเนตร ศรีประเสริฐ    11,000.00 
  22    กฤษเพ็ชร ศรีสันติสุข    1,000.00 
  23    กองทุน 1 สิงหา    12,000.00 
  24    กองทุน 75 ปีธรรมศาสตร์ 75 ทุนการศึกษา เพื่อนักศึกษาธรรมศาสตร์    2,000.00 
  25    กองทุน น.ส มณี รัตนชัยชาญ    0.00 
  26    กองทุนกลาง    3,165,724.78 
  27    กองทุนกลางของกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    11,600.00 
  28    กองทุนครอบครัวกฤษณประพันธ์เพื่อนักศึกษาเรียนดี    10,000.00 
  29    กองทุนครอบครัวเสริฐศร    20,000.00 
  30    กองทุนทำบุญวันเกิด    75,000.00 
  31    กองทุนทำบุญวันเกิด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    67,000.00 
  32    กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    76,500.00 
  33    กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    26,000.00 
  34    กองทุนทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    145,000.00 
  35    กองทุนทำบุญวันเกิดธรรมศาสตร์    131,000.00 
  36    กองทุนทำบุญวันเกิดนางสาวภัทราภรณ์    10,500.00 
  37    กองทุนทำบุญวันเกิดเพื่อ นางจันทราวรรณ ธรรมวิชัย    30,000.00 
  38    กองทุนทำบุญวันเกิดเพื่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    500.00 
  39    กองทุนทำบุญวันเกิดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     13,000.00 
  40    กองทุนทำบุญวันเกิดให้กับธรรมศาสตร์    30,000.00 
  41    กองทุนทำบุญวันเกิดฯ    32,000.00 
  42    กองทุนทำบุญวันเกิดฯ เพิ้อเป็นทุนการศึกษา    19,000.00 
  43    กองทุนนายคงสิน-นางวรางคณา สุวรรณโกตา    5,000.00 
  44    กองทุนเพื่อการศึกษา    86,000.00 
  45    กองทุนเพื่อการศึกษา โดยนางสาวนัทธ์ชนัน ผิวอ่อน    5,000.00 
  46    กองทุนเพื่อนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์    2,000.00 
  47    กองทุนย่อย ชื่อ สงวนศรี ตาบทิพย์วัฒนา    1,000.00 
  48    กองทุนลัดดาวัลย์ แซ่เฮ้า    56,000.00 
  49    กองทุนวันเกิด    18,000.00 
  50    กองทุนวันเกิดกับธรรมศาสตร์    6,200.00 
  51    กองทุนวันเกิดกับธรรมศาสตร์เพื่อร่วมเพาะเมล็ดพันธุ์การศึกษา    40,000.00 
  52    กองทุนวันเกิดธรรมศาสตร์    1,000.00 
  53    กองทุนสุนทร พจมาน ทรงฤกษ์    7,000.00 
  54    กัญญา เบญจวาณิชย์    50,000.00 
  55    ก้าวไปข้างหน้ามหาลัยของฉัน    2,100.00 
  56    ก้าวไปข้างหน้ามหาวิทยาลัยของฉัน    11,500.00 
  57    กึกก้อง หาญผดุงธรรมะ    20,000.00 
  58    กุลวีณ์ ซึ่งอมรเกียรติ    7,000.00 
  59    โกมินทร์ ลิ้นปราชญา    50,000.00 
  60    ครอบครัวขวัญสุวรรณเพื่อทุนการศึกษามธ.    29,500.00 
  61    ครอบครัวจิรไชยภาสเพื่อธรรมศาสตร์    5,000.00 
  62    ครอบครัววรานิชสกุล    2,000.00 
  63    ครอบครัวสถิตมั่งคั่ง    1,000.00 
  64    ครอบครัวอัศวไชยชาญ    20,000.00 
  65    คุณ อุดมศักดิ์ ตั้งพันธ์สุริยะ    1,000.00 
  66    คุณณรงค์ รัศมีมงคล    24,000.00 
  67    คุณดวงพร อังสุมาลี    1,000.00 
  68    คุณนันทพร เมธาคุณวุฒิ    500.00 
  69    คุณเนตรนภา ยงวานิชจิต    2,000.00 
  70    คุณยศ วัชระคุปต์    500.00 
  71    คุณสาโรช ล้ำเลิศประเสริฐกุล    1,000.00 
  72    คุณหญิงแร่ม พรหโมบล บุณยประสพ และนางอรวิดา กาญจนศูนย์    5,000.00 
  73    จรัส พัชราวิวัฒน์พงษ์    15,000.00 
  74    จรัสจรรยาวงศ์    20,000.00 
  75    จรินดา-เดวิด พัว    1,000.00 
  76    จรูญประสิทธิ์พร    10,000.00 
  77    จันทราพร กนกวงศ์    1,000.00 
  78    จารุณี ชัยศุภกิจสินธ์    3,000.00 
  79    จิตสุภา-เชษฐ์-ปรัชญ์ ภัทรากรกุล    108,000.00 
  80    จิรวัฒนกิจ    8,000.00 
  81    เจริญ มานัสสถิตย์    66,000.00 
  82    เฉลิมศักดิ์ เจียระผกานนท์    1,000.00 
  83    ชญาณ ลำเภา    19,000.00 
  84    ชญานิศ ใจซื่อกุล    12,800.00 
  85    ชนะ คณารัตนดิลก    20,000.00 
  86    ชวลิต และ วันทนีย์ พิสุทธิโกเมน    9,000.00 
  87    ชวลิต วันทนีย์ พิสุทธิโกเมน    1,000.00 
  88    ชัยกร เจียมพิทยานุวัฒน์    30,000.00 
  89    ชัยทศ จำเนียรกุล    126,300.00 
  90    ชัยวิทย์ อรุณเนตรทอง    3,000.00 
  91    ชัยวิทย์ อรุณเนตรทอง    1,000.00 
  92    ชินานนท์ วงศ์วีระชัย    2,000.00 
  93    เชาว์ดำริห์กุล    500.00 
  94    ฐาปนัน    90,000.00 
  95    ณภัค    500.00 
  96    ณัฐฑิยา อื้ออารีย์กุล    40,000.00 
  97    ณัฐพล บัวแก้ว    24,000.00 
  98    ณัฐวรี อุดมศรีพันธุ์     12,000.00 
  99    ดนัยวัฒน์ จิตวิศรุตกุล    30,640.00 
  100    ดร.เสาวลักษณ์ กิตติประภัสร์    2,000.00 
  101    ดวงเดือน ฉัตรทิพย์ธาดาธร    1,000.00 
  102    ดวงพร อังสุมาลี    800.00 
  103    ดำรง-พูนสุข ไกรฤทธิ์    20,000.00 
  104    ตวงพร - ตวงสิทธิ์ สิทธิสุนทร    40,000.00 
  105    ตวงพร - ตวงสิทธิ์ สิทธิสุนทร    40,000.00 
  106    ตวงพร-ตวงสิทธิ์ สิทธิสุนทร    20,000.00 
  107    เต็มพรรณ ศรีกลัด    50,000.00 
  108    ไตรนุรักษ์    10,000.00 
  109    ถุงทรัพย์    900.00 
  110    ทศพร พิลาลัย    1,000.00 
  111    ทำบุญวันเกิด    26,200.00 
  112    ทำบุญวันเกิดกับธรรมศาตร์    6,000.00 
  113    ทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    31,500.00 
  114    ทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ โดย นายอภิทัศน์ เตชาพลาเลิศ    1,000.00 
  115    ทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    24,500.00 
  116    ทำบุญวันเกิดเพื่อนางจันทราวรรณ ธรรมวิชัย    8,200.00 
  117    ทำบุญวันเกิดเพื่อนายบังคม ศรีธัญรัตน์    2,000.00 
  118    ทิวา เงาวิจิตร    1,000.00 
  119    ทุนการศึกษา ทำบุญวันเกิด    7,000.00 
  120    เทพวิวัฒน์จิต    1,000.00 
  121    เทศรัตนวงศ์    40,000.00 
  122    ธนัย เทียนใส    500.00 
  123    ธเนศ สัจจะบริบูรณ์    10,000.00 
  124    ธรรมวิทยา    550,000.00 
  125    ธรรมศาสตร์บัณฑิต 63 (ปีการศึกษา 2539)    20,161.44 
  126    ธรรมสิกขา    127.00 
  127    ธวัชชัย-รัชนี บัญชี 28    8,500.00 
  128    น.ส. จันทราพร กนกวงศ์    3,000.00 
  129    น.ส. มณี รัตนชัยชาญ    2,000.00 
  130    น.ส.ชญานิศ ใจซื่อกุล    500.00 
  131    น.ส.มัทนา ไวทยะโกมล    3,000.00 
  132    น.ส.ศิริวรรณ ไชยสูรยกานต์    16,000.00 
  133    น.ส.สภาพ หาญคณิตวัฒนา    10,000.00 
  134    น.ส.สุภาพ หาญคณิตวัฒนา    30,000.00 
  135    นกหวีด - กิตติพงษ์ บูรณกูล    1,000.00 
  136    นที นามวงศ์    1,000.00 
  137    นฤมล ดอกพิกุล    2,500.00 
  138    นส.มณีทิพย์ วีระรัตนมณี    500.00 
  139    นอ.มาโนช นางศุภางค์ นางสาวณัฐชนน สุตวัฒน์    21,000.00 
  140    นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลน    1,000.00 
  141    นันท    500.00 
  142    นางจันทราวรรณ ธรรมวิชัย    30,000.00 
  143    นางนภวรรณ ตันติเวชกุล    3,000.00 
  144    นางปนิดา อติพญากุล    10,000.00 
  145    นางศุภางค์ สุตวัฒน์    90,000.00 
  146    นางสาว จรินทร เกียรตินิยมรุ่ง    4,000.00 
  147    นางสาว จารุณี ชัยศุภกิจสินธ์    10,000.00 
  148    นางสาว ศศิวิมล ศิริเจียรนัย    6,000.00 
  149    นางสาว สุนันทา เตชะธโนปจัย    2,000.00 
  150    นางสาวนฤมล ดอกพิกุล    4,500.00 
  151    นางสาวเนตรนภา ยงวานิชจิต    46,000.00 
  152    นางสาวเปมิกา อัศนธรรม    1,000.00 
  153    นางสาวมณีทิพย์ วีระรัตนมณี    1,000.00 
  154    นางสาวสุนันทา เตชะธโนปจัย    5,200.00 
  155    นาย ภานุวัจน์ ทองร่มโพธิ์    1,000.00 
  156    นายณัฐชนนท์ ดุษฎีวิวัฒน์    13,000.00 
  157    นายแพทย์ มาร์ค สุนทรเกศ    10,000.00 
  158    นายยุทธนา กิ่งแก้วก้านทอง    40,000.00 
  159    นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม    11,000.00 
  160    นายสมศักดิ์ อนรรฆเสลา    25,000.00 
  161    นายสุจินต์ ธรรมนิเวศ และนางธารินี ไกรสิทธิศิรินทร์    100.00 
  162    นายสุเทพ ไชยประสิทธิ์    1,000.00 
  163    นายสุภัทร มงคลเกียรติชัย    56,333.00 
  164    นายอนันต์-นางสุนีย์ แสงทอง    1,000.00 
  165    นิติ มธ.22    3,000.00 
  166    เนตรนภา ยงวานิชจิต    5,000.00 
  167    เนาวรัตน์ ธรรมสวยดี    10,000.00 
  168    บังอร มานัสสถิตย์    50,000.00 
  169    บัณฑิตยานนท์    1,600,000.00 
  170    บุญมี พิมพ์จันทร์    5,000.00 
  171    บุญมี พิมพ์จันทร์    104,000.00 
  172    บุญเลิศ เบญจวาณิชย์    66,000.00 
  173    บุญศรี ชลิตตาภรณ์    4,000.00 
  174    บุญส่ง จงฟูสุวรรณ    500.00 
  175    ปฏิมา จันทรสมบัติ    2,888.00 
  176    ปนัสยา จริยวิลาศกุล    3,400.00 
  177    ประเสริฐดุจดอกบัว    6,000.00 
  178    ประเสริฐและวราภรณ์เจนศิริวานิช    50,000.00 
  179    ปรีเปรม อภิณหสมิต    30,000.00 
  180    ปัณณ์-ปราปต์ พจนาวราพันธุ์    4,000.00 
  181    ปานจันทร์ มิ่งทุม ธนบัตร วรธนารัตน์    20,000.00 
  182    ปานรวี โลหเตปานนท์    8,000.00 
  183    เปมิกา อัศนธรรม    1,000.00 
  184    พงศ์เสวก เอนกจำนงค์พร    500.00 
  185    พรกมล    12,000.00 
  186    พรทิภา ระยับแสงเดือน    8,000.00 
  187    พรรณี จินดากิจประเสริฐ    2,000.00 
  188    พรรณี จินดากิจประเสริฐ    21,000.00 
  189    พรหมเพียงชัย    3,000.00 
  190    พลอยพิชญ์ ชวนไชยสิทธิ์    15,000.00 
  191    พลังโดม    750.00 
  192    พัชรินทร์-ชาญชัย ศรีศักดานุวัตร    2,000.00 
  193    พัฒนะ ไชยมงคล และครอบครัว    3,000.00 
  194    พัฒนะ ไชยมงคลและครอบครัว    2,000.00 
  195    พิชญ์นภา โลหะขจรพันธ์    5,000.00 
  196    พิชญ์นภา โลหะขจรพันธ์    30,000.00 
  197    พิชาญ ฤชุเศรษฐ์    245,000.00 
  198    พีรนันทสิทธิ์    10,000.00 
  199    เพรียวพรรณ เจนศิริวานิช    15,500.00 
  200    เพื่อ นางจันทราวรรณ ธรรมวิชัย    84,496.00 
  201    เพื่อการศึกศาแก่ผู้ด้อยโอกาส    2,000.00 
  202    เพื่อการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส    2,000.00 
  203    เพื่อนพร้าว    10,000.00 
  204    เพื่อร่วมเพาะเ่มล็ดพันธุการศึกษา    10,000.00 
  205    ไพบูลย์    100.00 
  206    ไพบูลย์ นนท์ชะสิริและครอบครัว    1,300.00 
  207    ภรณ์ทิพาญ์ ระยับแสงเดือน    120,000.00 
  208    ภาวิณี เฉลิมโชควิจิตร    5,000.00 
  209    ภีศเดช นันทชัยพร    500.00 
  210    ม.ล.ดวงกมล เกษมสันต์    20,000.00 
  211    มญช์ธิชา พูนเสมอ    3,000.00 
  212    มญช์ธิชา พูนเสมอ    9,000.00 
  213    มณี รัตนชัยชาญ    17,500.00 
  214    มณีทิพย์ วีระรัตนมณี    1,000.00 
  215    มนยศ วรรธนะภูติ    4,000.00 
  216    มลิญ หาญจีระปัญญา    5,000.00 
  217    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (กองทุนทำบุญวันเกิดฯ)    5,000.00 
  218    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(กองทุนทำบุญวันเกิด)    26,000.00 
  219    มัทนา ไวทยะโกมล    6,000.00 
  220    แมวใหญ่    4,000.00 
  221    ยุทธนา กิ่งแก้วก้านทอง    20,000.00 
  222    รพีพัฒน์ สมานวรวงศ์    1,000.00 
  223    รวิพร    1,000.00 
  224    รองศาสตราจารย์ สุรัสวดี หุ่นพยนต์    80,000.00 
  225    รองศาสตราจารย์ สุรัสวดี หุ่นพยนต์    20,000.00 
  226    รองศาสตราจารย์ สุรัสวดี หุ่นพยนต์    20,000.00 
  227    รักธรรมศาสตร์    1,000.00 
  228    รังสิพล-ศิริทองถาวร    1,000.00 
  229    รัชนีพร กิจเจริญ    105,000.00 
  230    รุจิรา-ดาราณี พฤกษยาชีวะ    2,000.00 
  231    เรือเอกบำรุง-นางมาลี ปิยวาทินทร์    10,000.00 
  232    ลีเคอะปิง    1,000.00 
  233    วนิชจักร์วงศ์    1,000.00 
  234    วรดิลกกุล    4,999.00 
  235    วรรณพร ปัญญโฆษิต    1,000.00 
  236    วรสิทธิ์ อัศพงษ์โชติ    5,000.00 
  237    วรสิทธิ์ อัศวพงษ์โชติ    10,000.00 
  238    วัชรธัญญากร-เพื่อการศึกษาน้อง    12,500.00 
  239    วันเกิด    20,000.00 
  240    วันเกิดธรรมศาสตร์    43,000.00 
  241    วัลดา ฤกษ์เย็น    1,000.00 
  242    วารสารศาสตร์ ธรรมศาสตร์    12,000.00 
  243    วาสนา พวงมาลี    1,000.00 
  244    วิชิต เผ่าเจริญ    1,000.00 
  245    วิทยา จังสมบัติศิริ    20,000.00 
  246    วิภาพร อนุกูลการกุศล    1,000.00 
  247    วิลาวัณย์ ปัญญาดิลก    17,000.00 
  248    วีรวัฒน์-ยุพา กาญจนดุล    445.00 
  249    วีรียา ฉายดล    24,212.00 
  250    ศศิวิมล ศิริเจียรนัย    900.00 
  251    ศิริจันทร์ โชติชัยสถิตย์    2,000.00 
  252    ศิริพงศ์ ชัยอำนวยศิลป์    1,500.00 
  253    ศิริเพ็ญ คุ้มเปลี่ยน    10,000.00 
  254    ศิริวรรณ ไชยสูรยกานต์    30,000.00 
  255    ศุภชัย บุริสตระกูล    16,500.00 
  256    ศุภชัย บุริสตระกูล    34,500.00 
  257    ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ และครอบครัว    10,000.00 
  258    ษริณนา สุนทรเกศ    35,000.00 
  259    สงวนศรี ตาบทิพย์วัฒนา    2,000.00 
  260    สนธยา พรมสุรินทร์    4,000.00 
  261    สนธยา พรมสุรินทร์    7,000.00 
  262    สมเกียรติ ชวาลเวชกุล    10,000.00 
  263    สมเกียรติ ครองวัฒนสุข    4,000.00 
  264    สมเกียรติ ชวาลเวชกุล    25,000.00 
  265    สมทบเข้ากองทุนกลาง    1,000.00 
  266    สมทบทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    6,500.00 
  267    สมพิศ เฉลิมรัตนานนท์    30,000.00 
  268    สมศักดิ์ อนรรฆเสลา    110,000.00 
  269    สะอาด-ทวี ทองเย็น    4,000.00 
  270    สาทร สายะสิต    10,000.00 
  271    สาทร สายะสิต    20,000.00 
  272    สายพิณ วีระรัตนมณี    1,000.00 
  273    สิรินทร์ (วุฒิปุระจักร์) ไพศาลคงทวี    11,020.00 
  274    สุธาสินี อินทวงศ์    45,000.00 
  275    สุนทร ลู่โรจน์เรือง    30,000.00 
  276    สุนันทา เตชะธโนปจัย    4,000.00 
  277    สุเพชร-นันทนา จิรขจรกุล    1,000.00 
  278    สุภัทร มงคลเกียรติชัย    55,333.00 
  279    สุภาพ หาญคณิตวัฒนา    10,000.00 
  280    สุมาลีจงเกียรติ    1,000.00 
  281    สุรชัย มิตรภูษาภรณื    500.00 
  282    สุรดินทร์กูร    22,900.00 
  283    สุรางคณา พึ่งรุ่ง    6,000.00 
  284    สุวิมล ไผทสมาน    13,500.00 
  285    สุวิวรรณ์ ปานวัชราคม    24,000.00 
  286    เสาวลักษณ์​ จริงจังวิสุทธิ์    10,000.00 
  287    หนึ่งหทัย ขอผลกลาง    7,000.00 
  288    เหรียญแช-สิริพรรณ ธัญญธาดา    1,000.00 
  289    อภิรดี เงินวิจิตร    14,500.00 
  290    อรรถพร - กฤติกา - กิรณา พรมแก้วงาม    2,000.00 
  291    อรอินท์ เรืองวัฒนสุข    3,500.00 
  292    อวยพร    1,000.00 
  293    อัจฉราภรณ์ โพธิสุนทร    110,000.00 
  294    อาทร เลิศบุญยพันธุ์    2,000.00 
  295    อุดม - เสริมพันธ์ คงวงศ์    1,000.00 
  296    อุบล กุลวิสุทธิ์    16,000.00 
  297    เอกชัย-วนิดา สิทธิโกศล    5,000.00 
  298    เอกชัย-วนิดา สิทธิโกศล    16,000.00 
  299    เอื้อพันธ์ เพ็ชราภรณ์    2,500.00 
  300    โอภาศ-นภาภรณ์ วรานิชสกุล    3,000.00 
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า