"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ดูยอดบริจาคออนไลน์
 ค้นหากองทุน   ยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 8,198,154.57 บาท
ลำดับที่ชื่อกองทุนจำนวนเงินสะสม
  1    -    2,800.00 
  2     กองทุนทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     6,500.00 
  3     กองทุนทำบุญวันเกิดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    12,000.00 
  4     ศิริมา สิทธิสุนทร    70,000.00 
  5    “กองทุน 75 ปีธรรมศาสตร์ 75 ทุนการศึกษา เพื่อนักศึกษาธรรมศาสตร์”    1,500.00 
  6    1 สิงหา    8,000.00 
  7    556 ธำรงค์ อัจฉรา อภิชัย เชียรเตชากุล    60,000.00 
  8    BE14 โดย ภัทรภณ หงษ์ศรีสุข    10,000.00 
  9    Birthday    1,000.00 
  10    Maruseth Fellowship for Thammasat University    1,000.00 
  11    Virun Taechamahaphun    6.47 
  12    กนกพร บุปผาชาติ    3,000.00 
  13    กมลรัตน์ ด่านภักดี    1,000.00 
  14    กรณ์ อังคนาพร    20,000.00 
  15    กรรณิการ์ นิธากรณ์    4,000.00 
  16    กฤษณัญธ์ ตีรกานนท์    7,000.00 
  17    กฤษเนตร ศรีประเสริฐ    11,000.00 
  18    กฤษเพ็ชร ศรีสันติสุข    1,000.00 
  19    กองทุน 1 สิงหา    12,000.00 
  20    กองทุน 75 ปีธรรมศาสตร์ 75 ทุนการศึกษา เพื่อนักศึกษาธรรมศาสตร์    2,000.00 
  21    กองทุน น.ส มณี รัตนชัยชาญ    0.00 
  22    กองทุนกลาง    2,461,624.66 
  23    กองทุนกลางของกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    11,600.00 
  24    กองทุนครอบครัวกฤษณประพันธ์เพื่อนักศึกษาเรียนดี    10,000.00 
  25    กองทุนครอบครัวเสริฐศร    20,000.00 
  26    กองทุนทำบุญวันเกิด    65,000.00 
  27    กองทุนทำบุญวันเกิด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    67,000.00 
  28    กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    70,500.00 
  29    กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    26,000.00 
  30    กองทุนทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    132,500.00 
  31    กองทุนทำบุญวันเกิดธรรมศาสตร์    10,000.00 
  32    กองทุนทำบุญวันเกิดนางสาวภัทราภรณ์    5,500.00 
  33    กองทุนทำบุญวันเกิดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     8,000.00 
  34    กองทุนทำบุญวันเกิดฯ    32,000.00 
  35    กองทุนนายคงสิน-นางวรางคณา สุวรรณโกตา    5,000.00 
  36    กองทุนเพื่อการศึกษา โดยนางสาวนัทธ์ชนัน ผิวอ่อน    5,000.00 
  37    กองทุนย่อย ชื่อ สงวนศรี ตาบทิพย์วัฒนา    1,000.00 
  38    กองทุนลัดดาวัลย์ แซ่เฮ้า    56,000.00 
  39    กองทุนวันเกิด    6,000.00 
  40    กองทุนวันเกิดกับธรรมศาสตร์    6,200.00 
  41    กองทุนวันเกิดกับธรรมศาสตร์เพื่อร่วมเพาะเมล็ดพันธุ์การศึกษา    40,000.00 
  42    กองทุนสุนทร พจมาน ทรงฤกษ์    5,000.00 
  43    กัญญา เบญจวาณิชย์    50,000.00 
  44    ก้าวไปข้างหน้ามหาลัยของฉัน    1,000.00 
  45    ก้าวไปข้างหน้ามหาวิทยาลัยของฉัน    8,000.00 
  46    กึกก้อง หาญผดุงธรรมะ    20,000.00 
  47    กุลวีณ์ ซึ่งอมรเกียรติ    3,000.00 
  48    ครอบครัวขวัญสุวรรณเพื่อทุนการศึกษามธ.    25,500.00 
  49    ครอบครัวจิรไชยภาสเพื่อธรรมศาสตร์    5,000.00 
  50    ครอบครัววรานิชสกุล    2,000.00 
  51    ครอบครัวสถิตมั่งคั่ง    1,000.00 
  52    ครอบครัวอัศวไชยชาญ    20,000.00 
  53    คุณณรงค์ รัศมีมงคล    24,000.00 
  54    คุณดวงพร อังสุมาลี    1,000.00 
  55    คุณนันทพร เมธาคุณวุฒิ    500.00 
  56    คุณเนตรนภา ยงวานิชจิต    2,000.00 
  57    คุณยศ วัชระคุปต์    500.00 
  58    คุณสาโรช ล้ำเลิศประเสริฐกุล    1,000.00 
  59    คุณหญิงแร่ม พรหโมบล บุณยประสพ และนางอรวิดา กาญจนศูนย์    5,000.00 
  60    จรัส พัชราวิวัฒน์พงษ์    9,000.00 
  61    จรัสจรรยาวงศ์    20,000.00 
  62    จรินดา-เดวิด พัว    1,000.00 
  63    จรูญประสิทธิ์พร    10,000.00 
  64    จันทราพร กนกวงศ์    1,000.00 
  65    จารุณี ชัยศุภกิจสินธ์    3,000.00 
  66    จิตสุภา-เชษฐ์-ปรัชญ์ ภัทรากรกุล    18,000.00 
  67    จิรวัฒนกิจ    8,000.00 
  68    เจริญ มานัสสถิตย์    66,000.00 
  69    เฉลิมศักดิ์ เจียระผกานนท์    1,000.00 
  70    ชญาณ ลำเภา    7,000.00 
  71    ชญานิศ ใจซื่อกุล    10,800.00 
  72    ชนะ คณารัตนดิลก    20,000.00 
  73    ชวลิต และ วันทนีย์ พิสุทธิโกเมน    6,000.00 
  74    ชวลิต วันทนีย์ พิสุทธิโกเมน    1,000.00 
  75    ชัยกร เจียมพิทยานุวัฒน์    30,000.00 
  76    ชัยทศ จำเนียรกุล    126,300.00 
  77    ชินานนท์ วงศ์วีระชัย    2,000.00 
  78    เชาว์ดำริห์กุล    500.00 
  79    ฐาปนัน    60,000.00 
  80    ณภัค    500.00 
  81    ณัฐฑิยา อื้ออารีย์กุล    40,000.00 
  82    ณัฐพล บัวแก้ว    23,000.00 
  83    ณัฐวรี อุดมศรีพันธุ์     7,000.00 
  84    ดนัยวัฒน์ จิตวิศรุตกุล    10,500.00 
  85    ดร.เสาวลักษณ์ กิตติประภัสร์    2,000.00 
  86    ดวงเดือน ฉัตรทิพย์ธาดาธร    1,000.00 
  87    ตวงพร - ตวงสิทธิ์ สิทธิสุนทร    40,000.00 
  88    ตวงพร - ตวงสิทธิ์ สิทธิสุนทร    40,000.00 
  89    ตวงพร-ตวงสิทธิ์ สิทธิสุนทร    20,000.00 
  90    เต็มพรรณ ศรีกลัด    50,000.00 
  91    ไตรนุรักษ์    10,000.00 
  92    ถุงทรัพย์    900.00 
  93    ทศพร พิลาลัย    1,000.00 
  94    ทำบุญวันเกิด    5,200.00 
  95    ทำบุญวันเกิดกับธรรมศาตร์    6,000.00 
  96    ทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    19,000.00 
  97    ทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    24,000.00 
  98    ทุนการศึกษา ทำบุญวันเกิด    7,000.00 
  99    เทพวิวัฒน์จิต    1,000.00 
  100    เทศรัตนวงศ์    30,000.00 
  101    ธนัย เทียนใส    500.00 
  102    ธรรมวิทยา    450,000.00 
  103    ธรรมศาสตร์บัณฑิต 63 (ปีการศึกษา 2539)    20,161.44 
  104    ธรรมสิกขา    127.00 
  105    ธวัชชัย-รัชนี บัญชี 28    8,500.00 
  106    น.ส. จันทราพร กนกวงศ์    3,000.00 
  107    น.ส. มณี รัตนชัยชาญ    2,000.00 
  108    น.ส.ชญานิศ ใจซื่อกุล    500.00 
  109    น.ส.มัทนา ไวทยะโกมล    3,000.00 
  110    น.ส.ศิริวรรณ ไชยสูรยกานต์    6,000.00 
  111    น.ส.สภาพ หาญคณิตวัฒนา    10,000.00 
  112    น.ส.สุภาพ หาญคณิตวัฒนา    30,000.00 
  113    นกหวีด - กิตติพงษ์ บูรณกูล    1,000.00 
  114    นที นามวงศ์    1,000.00 
  115    นฤมล ดอกพิกุล    2,500.00 
  116    นส.มณีทิพย์ วีระรัตนมณี    500.00 
  117    นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลน    1,000.00 
  118    นันท    500.00 
  119    นางจันทราวรรณ ธรรมวิชัย    30,000.00 
  120    นางนภวรรณ ตันติเวชกุล    3,000.00 
  121    นางปนิดา อติพญากุล    10,000.00 
  122    นางศุภางค์ สุตวัฒน์    90,000.00 
  123    นางสาว จรินทร เกียรตินิยมรุ่ง    4,000.00 
  124    นางสาว จารุณี ชัยศุภกิจสินธ์    5,000.00 
  125    นางสาว ศศิวิมล ศิริเจียรนัย    6,000.00 
  126    นางสาว สุนันทา เตชะธโนปจัย    2,000.00 
  127    นางสาวนฤมล ดอกพิกุล    2,500.00 
  128    นางสาวเนตรนภา ยงวานิชจิต    31,000.00 
  129    นางสาวเปมิกา อัศนธรรม    1,000.00 
  130    นางสาวมณีทิพย์ วีระรัตนมณี    1,000.00 
  131    นางสาวสุนันทา เตชะธโนปจัย    5,200.00 
  132    นาย ภานุวัจน์ ทองร่มโพธิ์    1,000.00 
  133    นายณัฐชนนท์ ดุษฎีวิวัฒน์    7,000.00 
  134    นายแพทย์ มาร์ค สุนทรเกศ    10,000.00 
  135    นายยุทธนา กิ่งแก้วก้านทอง    20,000.00 
  136    นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม    11,000.00 
  137    นายสมศักดิ์ อนรรฆเสลา    25,000.00 
  138    นายสุจินต์ ธรรมนิเวศ และนางธารินี ไกรสิทธิศิรินทร์    100.00 
  139    นายสุเทพ ไชยประสิทธิ์    1,000.00 
  140    นายสุภัทร มงคลเกียรติชัย    56,333.00 
  141    นายอนันต์-นางสุนีย์ แสงทอง    1,000.00 
  142    นิติ มธ.22    3,000.00 
  143    เนตรนภา ยงวานิชจิต    5,000.00 
  144    เนาวรัตน์ ธรรมสวยดี    10,000.00 
  145    บังอร มานัสสถิตย์    50,000.00 
  146    บัณฑิตยานนท์    1,300,000.00 
  147    บุญมี พิมพ์จันทร์    5,000.00 
  148    บุญมี พิมพ์จันทร์    104,000.00 
  149    บุญเลิศ เบญจวาณิชย์    66,000.00 
  150    บุญศรี ชลิตตาภรณ์    4,000.00 
  151    บุญส่ง จงฟูสุวรรณ    500.00 
  152    ปฏิมา จันทรสมบัติ    2,888.00 
  153    ปนัสยา จริยวิลาศกุล    3,400.00 
  154    ประเสริฐดุจดอกบัว    6,000.00 
  155    ปรีเปรม อภิณหสมิต    30,000.00 
  156    ปัณณ์-ปราปต์ พจนาวราพันธุ์    4,000.00 
  157    ปานรวี โลหเตปานนท์    7,000.00 
  158    พรกมล    12,000.00 
  159    พรทิภา ระยับแสงเดือน    8,000.00 
  160    พรรณี จินดากิจประเสริฐ    2,000.00 
  161    พรรณี จินดากิจประเสริฐ    21,000.00 
  162    พรหมเพียงชัย    3,000.00 
  163    พลอยพิชญ์ ชวนไชยสิทธิ์    10,000.00 
  164    พลังโดม    750.00 
  165    พัชรินทร์-ชาญชัย ศรีศักดานุวัตร    2,000.00 
  166    พัฒนะ ไชยมงคล และครอบครัว    3,000.00 
  167    พัฒนะ ไชยมงคลและครอบครัว    2,000.00 
  168    พิชญ์นภา โลหะขจรพันธ์    5,000.00 
  169    พิชญ์นภา โลหะขจรพันธ์    30,000.00 
  170    พิชาญ ฤชุเศรษฐ์    169,000.00 
  171    พีรนันทสิทธิ์    10,000.00 
  172    เพรียวพรรณ เจนศิริวานิช    15,500.00 
  173    เพื่อการศึกศาแก่ผู้ด้อยโอกาส    2,000.00 
  174    เพื่อการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส    2,000.00 
  175    เพื่อนพร้าว    8,000.00 
  176    เพื่อร่วมเพาะเ่มล็ดพันธุการศึกษา    10,000.00 
  177    ไพบูลย์    100.00 
  178    ไพบูลย์ นนท์ชะสิริและครอบครัว    1,300.00 
  179    ภรณ์ทิพาญ์ ระยับแสงเดือน    105,000.00 
  180    ภาวิณี เฉลิมโชควิจิตร    5,000.00 
  181    ภีศเดช นันทชัยพร    500.00 
  182    ม.ล.ดวงกมล เกษมสันต์    20,000.00 
  183    มญช์ธิชา พูนเสมอ    3,000.00 
  184    มญช์ธิชา พูนเสมอ    9,000.00 
  185    มณี รัตนชัยชาญ    17,500.00 
  186    มณีทิพย์ วีระรัตนมณี    1,000.00 
  187    มนยศ วรรธนะภูติ    4,000.00 
  188    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(กองทุนทำบุญวันเกิด)    25,000.00 
  189    มัทนา ไวทยะโกมล    6,000.00 
  190    แมวใหญ่    4,000.00 
  191    ยุทธนา กิ่งแก้วก้านทอง    20,000.00 
  192    รพีพัฒน์ สมานวรวงศ์    1,000.00 
  193    รวิพร    1,000.00 
  194    รองศาสตราจารย์ สุรัสวดี หุ่นพยนต์    10,000.00 
  195    รองศาสตราจารย์สุรัสวดี หุ่นพยนต์    60,000.00 
  196    รักธรรมศาสตร์    1,000.00 
  197    รังสิพล-ศิริทองถาวร    1,000.00 
  198    รัชนีพร กิจเจริญ    105,000.00 
  199    รุจิรา-ดาราณี พฤกษยาชีวะ    2,000.00 
  200    วนิชจักร์วงศ์    1,000.00 
  201    วรดิลกกุล    4,999.00 
  202    วรรณพร ปัญญโฆษิต    1,000.00 
  203    วรสิทธิ์ อัศพงษ์โชติ    5,000.00 
  204    วรสิทธิ์ อัศวพงษ์โชติ    10,000.00 
  205    วัชรธัญญากร-เพื่อการศึกษาน้อง    12,500.00 
  206    วันเกิด    20,000.00 
  207    วันเกิดธรรมศาสตร์    43,000.00 
  208    วัลดา ฤกษ์เย็น    1,000.00 
  209    วารสารศาสตร์ ธรรมศาสตร์    12,000.00 
  210    วาสนา พวงมาลี    1,000.00 
  211    วิชิต เผ่าเจริญ    1,000.00 
  212    วิทยา จังสมบัติศิริ    20,000.00 
  213    วิลาวัณย์ ปัญญาดิลก    17,000.00 
  214    วีรวัฒน์-ยุพา กาญจนดุล    445.00 
  215    วีรียา ฉายดล    7,000.00 
  216    ศิริจันทร์ โชติชัยสถิตย์    2,000.00 
  217    ศิริพงศ์ ชัยอำนวยศิลป์    1,500.00 
  218    ศิริเพ็ญ คุ้มเปลี่ยน    10,000.00 
  219    ศิริวรรณ ไชยสูรยกานต์    25,000.00 
  220    ศุภชัย บุริสตระกูล    4,000.00 
  221    ศุภชัย บุริสตระกูล    27,500.00 
  222    ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ และครอบครัว    10,000.00 
  223    ษริณนา สุนทรเกศ    10,000.00 
  224    สงวนศรี ตาบทิพย์วัฒนา    2,000.00 
  225    สนธยา พรมสุรินทร์    4,000.00 
  226    สนธยา พรมสุรินทร์    7,000.00 
  227    สมเกียรติ ชวาลเวชกุล    10,000.00 
  228    สมเกียรติ ครองวัฒนสุข    4,000.00 
  229    สมเกียรติ ชวาลเวชกุล    20,000.00 
  230    สมทบเข้ากองทุนกลาง    1,000.00 
  231    สมทบทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    6,500.00 
  232    สมพิศ เฉลิมรัตนานนท์    30,000.00 
  233    สมศักดิ์ อนรรฆเสลา    110,000.00 
  234    สะอาด-ทวี ทองเย็น    4,000.00 
  235    สาทร สายะสิต    10,000.00 
  236    สาทร สายะสิต    20,000.00 
  237    สายพิณ วีระรัตนมณี    1,000.00 
  238    สิรินทร์ (วุฒิปุระจักร์) ไพศาลคงทวี    9,020.00 
  239    สุธาสินี อินทวงศ์    25,000.00 
  240    สุนทร ลู่โรจน์เรือง    30,000.00 
  241    สุนันทา เตชะธโนปจัย    4,000.00 
  242    สุเพชร-นันทนา จิรขจรกุล    1,000.00 
  243    สุภาพ หาญคณิตวัฒนา    10,000.00 
  244    สุมาลีจงเกียรติ    1,000.00 
  245    สุรชัย มิตรภูษาภรณื    500.00 
  246    สุรดินทร์กูร    22,900.00 
  247    สุรัสวดี หุ่นพยนต์    20,000.00 
  248    สุรางคณา พึ่งรุ่ง    6,000.00 
  249    สุวิมล ไผทสมาน    9,000.00 
  250    สุวิวรรณ์ ปานวัชราคม    24,000.00 
  251    เสาวลักษณ์​ จริงจังวิสุทธิ์    10,000.00 
  252    หนึ่งหทัย ขอผลกลาง    7,000.00 
  253    เหรียญแช-สิริพรรณ ธัญญธาดา    1,000.00 
  254    อภิรดี เงินวิจิตร    11,500.00 
  255    อรรถพร - กฤติกา - กิรณา พรมแก้วงาม    2,000.00 
  256    อรอินท์ เรืองวัฒนสุข    3,500.00 
  257    อวยพร    1,000.00 
  258    อัจฉราภรณ์ โพธิสุนทร    110,000.00 
  259    อาทร เลิศบุญยพันธุ์    2,000.00 
  260    อุดม - เสริมพันธ์ คงวงศ์    1,000.00 
  261    อุบล กุลวิสุทธิ์    16,000.00 
  262    เอกชัย-วนิดา สิทธิโกศล    5,000.00 
  263    เอกชัย-วนิดา สิทธิโกศล    16,000.00 
  264    เอื้อพันธ์ เพ็ชราภรณ์    2,500.00 
  265    โอภาศ-นภาภรณ์ วรานิชสกุล    3,000.00 
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า