"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ดูยอดบริจาคออนไลน์
 ค้นหากองทุน   ยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 7,112,649.91 บาท
ลำดับที่ชื่อกองทุนจำนวนเงินสะสม
  1    -    2,800.00 
  2     กองทุนทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     4,000.00 
  3     กองทุนทำบุญวันเกิดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    12,000.00 
  4     ศิริมา สิทธิสุนทร    70,000.00 
  5    “กองทุน 75 ปีธรรมศาสตร์ 75 ทุนการศึกษา เพื่อนักศึกษาธรรมศาสตร์”    1,500.00 
  6    1 สิงหา    8,000.00 
  7    556 ธำรงค์ อัจฉรา อภิชัย เชียรเตชากุล    60,000.00 
  8    Birthday    1,000.00 
  9    Virun Taechamahaphun    6.47 
  10    กนกพร บุปผาชาติ    3,000.00 
  11    กมลรัตน์ ด่านภักดี    1,000.00 
  12    กรณ์ อังคนาพร    15,000.00 
  13    กรรณิการ์ นิธากรณ์    4,000.00 
  14    กฤษณัญธ์ ตีรกานนท์    7,000.00 
  15    กฤษเนตร ศรีประเสริฐ    11,000.00 
  16    กฤษเพ็ชร ศรีสันติสุข    1,000.00 
  17    กองทุน 1 สิงหา    12,000.00 
  18    กองทุน 75 ปีธรรมศาสตร์ 75 ทุนการศึกษา เพื่อนักศึกษาธรรมศาสตร์    2,000.00 
  19    กองทุน น.ส มณี รัตนชัยชาญ    0.00 
  20    กองทุนกลาง    2,178,947.00 
  21    กองทุนกลางของกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    11,600.00 
  22    กองทุนครอบครัวกฤษณประพันธ์เพื่อนักศึกษาเรียนดี    10,000.00 
  23    กองทุนครอบครัวเสริฐศร    20,000.00 
  24    กองทุนทำบุญวันเกิด    59,000.00 
  25    กองทุนทำบุญวันเกิด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    67,000.00 
  26    กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    46,500.00 
  27    กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    26,000.00 
  28    กองทุนทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    19,500.00 
  29    กองทุนทำบุญวันเกิดนางสาวภัทราภรณ์    5,500.00 
  30    กองทุนทำบุญวันเกิดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     8,000.00 
  31    กองทุนนายคงสิน-นางวรางคณา สุวรรณโกตา    5,000.00 
  32    กองทุนย่อย ชื่อ สงวนศรี ตาบทิพย์วัฒนา    1,000.00 
  33    กองทุนลัดดาวัลย์ แซ่เฮ้า    56,000.00 
  34    กองทุนวันเกิดกับธรรมศาสตร์    6,200.00 
  35    กองทุนวันเกิดกับธรรมศาสตร์เพื่อร่วมเพาะเมล็ดพันธุ์การศึกษา    40,000.00 
  36    กองทุนสุนทร พจมาน ทรงฤกษ์    3,000.00 
  37    กัญญา เบญจวาณิชย์    50,000.00 
  38    ก้าวไปข้างหน้ามหาลัยของฉัน    1,000.00 
  39    ก้าวไปข้างหน้ามหาวิทยาลัยของฉัน    6,500.00 
  40    กึกก้อง หาญผดุงธรรมะ    20,000.00 
  41    ครอบครัวขวัญสุวรรณเพื่อทุนการศึกษามธ.    21,000.00 
  42    ครอบครัวจิรไชยภาสเพื่อธรรมศาสตร์    5,000.00 
  43    ครอบครัววรานิชสกุล    2,000.00 
  44    ครอบครัวสถิตมั่งคั่ง    1,000.00 
  45    ครอบครัวอัศวไชยชาญ    20,000.00 
  46    คุณณรงค์ รัศมีมงคล    24,000.00 
  47    คุณดวงพร อังสุมาลี    1,000.00 
  48    คุณนันทพร เมธาคุณวุฒิ    500.00 
  49    คุณเนตรนภา ยงวานิชจิต    2,000.00 
  50    คุณยศ วัชระคุปต์    500.00 
  51    คุณสาโรช ล้ำเลิศประเสริฐกุล    1,000.00 
  52    คุณหญิงแร่ม พรหโมบล บุณยประสพ และนางอรวิดา กาญจนศูนย์    5,000.00 
  53    จรัส พัชราวิวัฒน์พงษ์    7,000.00 
  54    จรัสจรรยาวงศ์    20,000.00 
  55    จรินดา-เดวิด พัว    1,000.00 
  56    จรูญประสิทธิ์พร    10,000.00 
  57    จันทราพร กนกวงศ์    1,000.00 
  58    จารุณี ชัยศุภกิจสินธ์    3,000.00 
  59    จิตสุภา-เชษฐ์-ปรัชญ์ ภัทรากรกุล    18,000.00 
  60    จิรวัฒนกิจ    8,000.00 
  61    เจริญ มานัสสถิตย์    66,000.00 
  62    เฉลิมศักดิ์ เจียระผกานนท์    1,000.00 
  63    ชญาณ ลำเภา    7,000.00 
  64    ชญานิศ ใจซื่อกุล    9,800.00 
  65    ชนะ คณารัตนดิลก    10,000.00 
  66    ชวลิต และ วันทนีย์ พิสุทธิโกเมน    6,000.00 
  67    ชัยกร เจียมพิทยานุวัฒน์    30,000.00 
  68    ชัยทศ จำเนียรกุล    126,300.00 
  69    ชินานนท์ วงศ์วีระชัย    2,000.00 
  70    เชาว์ดำริห์กุล    500.00 
  71    ฐาปนัน    30,000.00 
  72    ณภัค    500.00 
  73    ณัฐฑิยา อื้ออารีย์กุล    40,000.00 
  74    ณัฐพล บัวแก้ว    15,000.00 
  75    ณัฐวรี อุดมศรีพันธุ์     2,000.00 
  76    ดนัยวัฒน์ จิตวิศรุตกุล    7,500.00 
  77    ดร.เสาวลักษณ์ กิตติประภัสร์    2,000.00 
  78    ดวงเดือน ฉัตรทิพย์ธาดาธร    1,000.00 
  79    ตวงพร - ตวงสิทธิ์ สิทธิสุนทร    40,000.00 
  80    ตวงพร - ตวงสิทธิ์ สิทธิสุนทร    40,000.00 
  81    เต็มพรรณ ศรีกลัด    50,000.00 
  82    ถุงทรัพย์    900.00 
  83    ทศพร พิลาลัย    1,000.00 
  84    ทำบุญวันเกิด    4,200.00 
  85    ทำบุญวันเกิดกับธรรมศาตร์    6,000.00 
  86    ทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    19,000.00 
  87    ทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    24,000.00 
  88    ทุนการศึกษา ทำบุญวันเกิด    5,000.00 
  89    เทพวิวัฒน์จิต    1,000.00 
  90    เทศรัตนวงศ์    30,000.00 
  91    ธนัย เทียนใส    500.00 
  92    ธรรมวิทยา    360,000.00 
  93    ธรรมศาสตร์บัณฑิต 63 (ปีการศึกษา 2539)    20,161.44 
  94    ธวัชชัย-รัชนี บัญชี 28    8,500.00 
  95    น.ส. จันทราพร กนกวงศ์    3,000.00 
  96    น.ส. มณี รัตนชัยชาญ    2,000.00 
  97    น.ส.ชญานิศ ใจซื่อกุล    500.00 
  98    น.ส.มัทนา ไวทยะโกมล    3,000.00 
  99    น.ส.ศิริวรรณ ไชยสูรยกานต์    1,000.00 
  100    น.ส.สภาพ หาญคณิตวัฒนา    10,000.00 
  101    น.ส.สุภาพ หาญคณิตวัฒนา    30,000.00 
  102    นกหวีด - กิตติพงษ์ บูรณกูล    1,000.00 
  103    นที นามวงศ์    1,000.00 
  104    นฤมล ดอกพิกุล    2,500.00 
  105    นส.มณีทิพย์ วีระรัตนมณี    500.00 
  106    นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลน    1,000.00 
  107    นันท    500.00 
  108    นางปนิดา อติพญากุล    10,000.00 
  109    นางศุภางค์ สุตวัฒน์    90,000.00 
  110    นางสาว จรินทร เกียรตินิยมรุ่ง    4,000.00 
  111    นางสาว ศศิวิมล ศิริเจียรนัย    6,000.00 
  112    นางสาว สุนันทา เตชะธโนปจัย    2,000.00 
  113    นางสาวนฤมล ดอกพิกุล    1,500.00 
  114    นางสาวเนตรนภา ยงวานิชจิต    26,000.00 
  115    นางสาวมณีทิพย์ วีระรัตนมณี    1,000.00 
  116    นาย ภานุวัจน์ ทองร่มโพธิ์    1,000.00 
  117    นายณัฐชนนท์ ดุษฎีวิวัฒน์    4,000.00 
  118    นายแพทย์ มาร์ค สุนทรเกศ    10,000.00 
  119    นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม    11,000.00 
  120    นายสมศักดิ์ อนรรฆเสลา    25,000.00 
  121    นายสุจินต์ ธรรมนิเวศ และนางธารินี ไกรสิทธิศิรินทร์    100.00 
  122    นายสุเทพ ไชยประสิทธิ์    1,000.00 
  123    นายสุภัทร มงคลเกียรติชัย    56,333.00 
  124    นายอนันต์-นางสุนีย์ แสงทอง    1,000.00 
  125    นิติ มธ.22    3,000.00 
  126    เนตรนภา ยงวานิชจิต    5,000.00 
  127    เนาวรัตน์ ธรรมสวยดี    10,000.00 
  128    บังอร มานัสสถิตย์    50,000.00 
  129    บัณฑิตยานนท์    1,200,000.00 
  130    บุญมี พิมพ์จันทร์    5,000.00 
  131    บุญมี พิมพ์จันทร์    92,000.00 
  132    บุญเลิศ เบญจวาณิชย์    66,000.00 
  133    บุญศรี ชลิตตาภรณ์    2,000.00 
  134    บุญส่ง จงฟูสุวรรณ    500.00 
  135    ปฏิมา จันทรสมบัติ    2,888.00 
  136    ปนัสยา จริยวิลาศกุล    3,400.00 
  137    ประเสริฐดุจดอกบัว    6,000.00 
  138    ปรีเปรม อภิณหสมิต    30,000.00 
  139    ปัณณ์-ปราปต์ พจนาวราพันธุ์    4,000.00 
  140    ปานรวี โลหเตปานนท์    7,000.00 
  141    พรกมล    12,000.00 
  142    พรทิภา ระยับแสงเดือน    8,000.00 
  143    พรรณี จินดากิจประเสริฐ    2,000.00 
  144    พรรณี จินดากิจประเสริฐ    21,000.00 
  145    พรหมเพียงชัย    3,000.00 
  146    พลอยพิชญ์ ชวนไชยสิทธิ์    10,000.00 
  147    พลังโดม    750.00 
  148    พัชรินทร์-ชาญชัย ศรีศักดานุวัตร    2,000.00 
  149    พัฒนะ ไชยมงคล และครอบครัว    3,000.00 
  150    พิชญ์นภา โลหะขจรพันธ์    5,000.00 
  151    พิชญ์นภา โลหะขจรพันธ์    30,000.00 
  152    พิชาญ ฤชุเศรษฐ์    109,000.00 
  153    พีรนันทสิทธิ์    10,000.00 
  154    เพรียวพรรณ เจนศิริวานิช    15,500.00 
  155    เพื่อการศึกศาแก่ผู้ด้อยโอกาส    2,000.00 
  156    เพื่อการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส    2,000.00 
  157    เพื่อนพร้าว    8,000.00 
  158    เพื่อร่วมเพาะเ่มล็ดพันธุการศึกษา    10,000.00 
  159    ไพบูลย์    100.00 
  160    ไพบูลย์ นนท์ชะสิริและครอบครัว    1,300.00 
  161    ภรณ์ทิพาญ์ ระยับแสงเดือน    55,000.00 
  162    ภาวิณี เฉลิมโชควิจิตร    5,000.00 
  163    ภีศเดช นันทชัยพร    500.00 
  164    ม.ล.ดวงกมล เกษมสันต์    20,000.00 
  165    มญช์ธิชา พูนเสมอ    3,000.00 
  166    มญช์ธิชา พูนเสมอ    9,000.00 
  167    มณี รัตนชัยชาญ    17,500.00 
  168    มนยศ วรรธนะภูติ    4,000.00 
  169    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(กองทุนทำบุญวันเกิด)    24,000.00 
  170    มัทนา ไวทยะโกมล    6,000.00 
  171    แมวใหญ่    4,000.00 
  172    รพีพัฒน์ สมานวรวงศ์    1,000.00 
  173    รองศาสตราจารย์ สุรัสวดี หุ่นพยนต์    10,000.00 
  174    รองศาสตราจารย์สุรัสวดี หุ่นพยนต์    60,000.00 
  175    รักธรรมศาสตร์    1,000.00 
  176    รังสิพล-ศิริทองถาวร    1,000.00 
  177    รัชนีพร กิจเจริญ    105,000.00 
  178    รุจิรา-ดาราณี พฤกษยาชีวะ    2,000.00 
  179    วนิชจักร์วงศ์    1,000.00 
  180    วรดิลกกุล    4,999.00 
  181    วรรณพร ปัญญโฆษิต    1,000.00 
  182    วรสิทธิ์ อัศพงษ์โชติ    5,000.00 
  183    วรสิทธิ์ อัศวพงษ์โชติ    10,000.00 
  184    วัชรธัญญากร-เพื่อการศึกษาน้อง    12,500.00 
  185    วันเกิด    20,000.00 
  186    วันเกิดธรรมศาสตร์    43,000.00 
  187    วารสารศาสตร์ ธรรมศาสตร์    12,000.00 
  188    วาสนา พวงมาลี    1,000.00 
  189    วิชิต เผ่าเจริญ    1,000.00 
  190    วิทยา จังสมบัติศิริ    20,000.00 
  191    วิลาวัณย์ ปัญญาดิลก    17,000.00 
  192    วีรวัฒน์-ยุพา กาญจนดุล    445.00 
  193    วีรียา ฉายดล    4,000.00 
  194    ศิริจันทร์ โชติชัยสถิตย์    2,000.00 
  195    ศิริพงศ์ ชัยอำนวยศิลป์    1,000.00 
  196    ศิริเพ็ญ คุ้มเปลี่ยน    10,000.00 
  197    ศิริวรรณ ไชยสูรยกานต์    25,000.00 
  198    ศุภชัย บุริสตระกูล    4,000.00 
  199    ศุภชัย บุริสตระกูล    22,000.00 
  200    ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ และครอบครัว    10,000.00 
  201    ษริณนา สุนทรเกศ    10,000.00 
  202    สงวนศรี ตาบทิพย์วัฒนา    2,000.00 
  203    สนธยา พรมสุรินทร์    4,000.00 
  204    สนธยา พรมสุรินทร์    5,000.00 
  205    สมเกียรติ ชวาลเวชกุล    10,000.00 
  206    สมเกียรติ ครองวัฒนสุข    4,000.00 
  207    สมทบเข้ากองทุนกลาง    1,000.00 
  208    สมทบทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    6,500.00 
  209    สมพิศ เฉลิมรัตนานนท์    30,000.00 
  210    สมศักดิ์ อนรรฆเสลา    110,000.00 
  211    สะอาด-ทวี ทองเย็น    4,000.00 
  212    สาทร สายะสิต    10,000.00 
  213    สาทร สายะสิต    20,000.00 
  214    สิรินทร์ (วุฒิปุระจักร์) ไพศาลคงทวี    8,020.00 
  215    สุธาสินี อินทวงศ์    20,000.00 
  216    สุนทร ลู่โรจน์เรือง    30,000.00 
  217    สุนันทา เตชะธโนปจัย    2,000.00 
  218    สุเพชร-นันทนา จิรขจรกุล    1,000.00 
  219    สุภาพ หาญคณิตวัฒนา    10,000.00 
  220    สุมาลีจงเกียรติ    1,000.00 
  221    สุรชัย มิตรภูษาภรณื    500.00 
  222    สุรดินทร์กูร    22,900.00 
  223    สุรัสวดี หุ่นพยนต์    10,000.00 
  224    สุรางคณา พึ่งรุ่ง    6,000.00 
  225    สุวิมล ไผทสมาน    8,000.00 
  226    สุวิวรรณ์ ปานวัชราคม    21,000.00 
  227    เสาวลักษณ์​ จริงจังวิสุทธิ์    10,000.00 
  228    หนึ่งหทัย ขอผลกลาง    7,000.00 
  229    เหรียญแช-สิริพรรณ ธัญญธาดา    1,000.00 
  230    อภิรดี เงินวิจิตร    10,500.00 
  231    อรรถพร - กฤติกา - กิรณา พรมแก้วงาม    2,000.00 
  232    อรอินท์ เรืองวัฒนสุข    3,500.00 
  233    อัจฉราภรณ์ โพธิสุนทร    100,000.00 
  234    อาทร เลิศบุญยพันธุ์    2,000.00 
  235    อุดม - เสริมพันธ์ คงวงศ์    1,000.00 
  236    อุบล กุลวิสุทธิ์    16,000.00 
  237    เอกชัย-วนิดา สิทธิโกศล    5,000.00 
  238    เอกชัย-วนิดา สิทธิโกศล    16,000.00 
  239    เอื้อพันธ์ เพ็ชราภรณ์    2,500.00 
  240    โอภาศ-นภาภรณ์ วรานิชสกุล    3,000.00 
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า