"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ดูยอดบริจาคออนไลน์
 ค้นหากองทุน   ยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 6,686,150.91 บาท
ลำดับที่ชื่อกองทุนจำนวนเงินสะสม
  1    -    2,800.00 
  2     กองทุนทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     4,000.00 
  3     กองทุนทำบุญวันเกิดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    12,000.00 
  4     ศิริมา สิทธิสุนทร    70,000.00 
  5    “กองทุน 75 ปีธรรมศาสตร์ 75 ทุนการศึกษา เพื่อนักศึกษาธรรมศาสตร์”    1,500.00 
  6    1 สิงหา    8,000.00 
  7    556 ธำรงค์ อัจฉรา อภิชัย เชียรเตชากุล    40,000.00 
  8    Birthday    1,000.00 
  9    Virun Taechamahaphun    6.47 
  10    เจริญ มานัสสถิตย์    66,000.00 
  11    เฉลิมศักดิ์ เจียระผกานนท์    1,000.00 
  12    เชาว์ดำริห์กุล    500.00 
  13    เทพวิวัฒน์จิต    1,000.00 
  14    เทศรัตนวงศ์    30,000.00 
  15    เนตรนภา ยงวานิชจิต    5,000.00 
  16    เนาวรัตน์ ธรรมสวยดี    10,000.00 
  17    เพรียวพรรณ เจนศิริวานิช    15,500.00 
  18    เพื่อการศึกศาแก่ผู้ด้อยโอกาส    2,000.00 
  19    เพื่อการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส    2,000.00 
  20    เพื่อนพร้าว    8,000.00 
  21    เสาวลักษณ์​ จริงจังวิสุทธิ์    10,000.00 
  22    เหรียญแช-สิริพรรณ ธัญญธาดา    1,000.00 
  23    เอกชัย-วนิดา สิทธิโกศล    5,000.00 
  24    เอกชัย-วนิดา สิทธิโกศล    16,000.00 
  25    เอื้อพันธ์ เพ็ชราภรณ์    2,500.00 
  26    แมวใหญ่    4,000.00 
  27    โอภาศ-นภาภรณ์ วรานิชสกุล    3,000.00 
  28    ไพบูลย์    100.00 
  29    ไพบูลย์ นนท์ชะสิริและครอบครัว    1,300.00 
  30    กนกพร บุปผาชาติ    3,000.00 
  31    กมลรัตน์ ด่านภักดี    1,000.00 
  32    กรณ์ อังคนาพร    15,000.00 
  33    กรรณิการ์ นิธากรณ์    4,000.00 
  34    กฤษเนตร ศรีประเสริฐ    11,000.00 
  35    กฤษเพ็ชร ศรีสันติสุข    1,000.00 
  36    กฤษณัญธ์ ตีรกานนท์    7,000.00 
  37    กองทุน 1 สิงหา    12,000.00 
  38    กองทุน 75 ปีธรรมศาสตร์ 75 ทุนการศึกษา เพื่อนักศึกษาธรรมศาสตร์    2,000.00 
  39    กองทุน น.ส มณี รัตนชัยชาญ    0.00 
  40    กองทุนกลาง    2,123,948.00 
  41    กองทุนกลางของกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    11,600.00 
  42    กองทุนครอบครัวเสริฐศร    20,000.00 
  43    กองทุนครอบครัวกฤษณประพันธ์เพื่อนักศึกษาเรียนดี    10,000.00 
  44    กองทุนทำบุญวันเกิด    59,000.00 
  45    กองทุนทำบุญวันเกิด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    67,000.00 
  46    กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    36,500.00 
  47    กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    26,000.00 
  48    กองทุนทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    19,500.00 
  49    กองทุนทำบุญวันเกิดนางสาวภัทราภรณ์    5,500.00 
  50    กองทุนทำบุญวันเกิดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     8,000.00 
  51    กองทุนนายคงสิน-นางวรางคณา สุวรรณโกตา    5,000.00 
  52    กองทุนย่อย ชื่อ สงวนศรี ตาบทิพย์วัฒนา    1,000.00 
  53    กองทุนลัดดาวัลย์ แซ่เฮ้า    56,000.00 
  54    กองทุนวันเกิดกับธรรมศาสตร์    1,200.00 
  55    กองทุนวันเกิดกับธรรมศาสตร์เพื่อร่วมเพาะเมล็ดพันธุ์การศึกษา    40,000.00 
  56    กองทุนสุนทร พจมาน ทรงฤกษ์    3,000.00 
  57    กัญญา เบญจวาณิชย์    50,000.00 
  58    ก้าวไปข้างหน้ามหาลัยของฉัน    1,000.00 
  59    ก้าวไปข้างหน้ามหาวิทยาลัยของฉัน    6,500.00 
  60    กึกก้อง หาญผดุงธรรมะ    20,000.00 
  61    ครอบครัวขวัญสุวรรณเพื่อทุนการศึกษามธ.    16,000.00 
  62    ครอบครัวจิรไชยภาสเพื่อธรรมศาสตร์    5,000.00 
  63    ครอบครัววรานิชสกุล    2,000.00 
  64    ครอบครัวสถิตมั่งคั่ง    1,000.00 
  65    ครอบครัวอัศวไชยชาญ    15,000.00 
  66    คุณเนตรนภา ยงวานิชจิต    2,000.00 
  67    คุณณรงค์ รัศมีมงคล    24,000.00 
  68    คุณดวงพร อังสุมาลี    1,000.00 
  69    คุณนันทพร เมธาคุณวุฒิ    500.00 
  70    คุณยศ วัชระคุปต์    500.00 
  71    คุณสาโรช ล้ำเลิศประเสริฐกุล    1,000.00 
  72    คุณหญิงแร่ม พรหโมบล บุณยประสพ และนางอรวิดา กาญจนศูนย์    5,000.00 
  73    จรัส พัชราวิวัฒน์พงษ์    7,000.00 
  74    จรัสจรรยาวงศ์    20,000.00 
  75    จรินดา-เดวิด พัว    1,000.00 
  76    จรูญประสิทธิ์พร    10,000.00 
  77    จันทราพร กนกวงศ์    1,000.00 
  78    จารุณี ชัยศุภกิจสินธ์    3,000.00 
  79    จิตสุภา-เชษฐ์-ปรัชญ์ ภัทรากรกุล    18,000.00 
  80    จิรวัฒนกิจ    8,000.00 
  81    ชญาณ ลำเภา    7,000.00 
  82    ชญานิศ ใจซื่อกุล    9,800.00 
  83    ชนะ คณารัตนดิลก    10,000.00 
  84    ชวลิต และ วันทนีย์ พิสุทธิโกเมน    6,000.00 
  85    ชัยกร เจียมพิทยานุวัฒน์    30,000.00 
  86    ชัยทศ จำเนียรกุล    126,300.00 
  87    ชินานนท์ วงศ์วีระชัย    2,000.00 
  88    ฐาปนัน    30,000.00 
  89    ณภัค    500.00 
  90    ณัฐพล บัวแก้ว    15,000.00 
  91    ณัฐวรี อุดมศรีพันธุ์     2,000.00 
  92    ดนัยวัฒน์ จิตวิศรุตกุล    6,000.00 
  93    ดร.เสาวลักษณ์ กิตติประภัสร์    2,000.00 
  94    ดวงเดือน ฉัตรทิพย์ธาดาธร    1,000.00 
  95    ตวงพร - ตวงสิทธิ์ สิทธิสุนทร    40,000.00 
  96    ตวงพร - ตวงสิทธิ์ สิทธิสุนทร    20,000.00 
  97    ถุงทรัพย์    900.00 
  98    ทศพร พิลาลัย    1,000.00 
  99    ทำบุญวันเกิด    4,200.00 
  100    ทำบุญวันเกิดกับธรรมศาตร์    6,000.00 
  101    ทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    19,000.00 
  102    ทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    24,000.00 
  103    ธนัย เทียนใส    500.00 
  104    ธรรมวิทยา    280,000.00 
  105    ธรรมศาสตร์บัณฑิต 63 (ปีการศึกษา 2539)    20,161.44 
  106    ธวัชชัย-รัชนี บัญชี 28    8,500.00 
  107    น.ส. จันทราพร กนกวงศ์    3,000.00 
  108    น.ส. มณี รัตนชัยชาญ    2,000.00 
  109    น.ส.ชญานิศ ใจซื่อกุล    500.00 
  110    น.ส.มัทนา ไวทยะโกมล    3,000.00 
  111    น.ส.ศิริวรรณ ไชยสูรยกานต์    1,000.00 
  112    น.ส.สภาพ หาญคณิตวัฒนา    10,000.00 
  113    น.ส.สุภาพ หาญคณิตวัฒนา    30,000.00 
  114    นกหวีด - กิตติพงษ์ บูรณกูล    1,000.00 
  115    นที นามวงศ์    1,000.00 
  116    นฤมล ดอกพิกุล    2,500.00 
  117    นส.มณีทิพย์ วีระรัตนมณี    500.00 
  118    นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลน    1,000.00 
  119    นันท    500.00 
  120    นางปนิดา อติพญากุล    10,000.00 
  121    นางศุภางค์ สุตวัฒน์    40,000.00 
  122    นางสาว จรินทร เกียรตินิยมรุ่ง    4,000.00 
  123    นางสาว ศศิวิมล ศิริเจียรนัย    6,000.00 
  124    นางสาว สุนันทา เตชะธโนปจัย    2,000.00 
  125    นางสาวเนตรนภา ยงวานิชจิต    26,000.00 
  126    นางสาวนฤมล ดอกพิกุล    1,500.00 
  127    นางสาวมณีทิพย์ วีระรัตนมณี    1,000.00 
  128    นาย ภานุวัจน์ ทองร่มโพธิ์    1,000.00 
  129    นายแพทย์ มาร์ค สุนทรเกศ    10,000.00 
  130    นายณัฐชนนท์ ดุษฎีวิวัฒน์    4,000.00 
  131    นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม    11,000.00 
  132    นายสมศักดิ์ อนรรฆเสลา    25,000.00 
  133    นายสุเทพ ไชยประสิทธิ์    1,000.00 
  134    นายสุจินต์ ธรรมนิเวศ และนางธารินี ไกรสิทธิศิรินทร์    100.00 
  135    นายสุภัทร มงคลเกียรติชัย    56,333.00 
  136    นายอนันต์-นางสุนีย์ แสงทอง    1,000.00 
  137    นิติ มธ.22    3,000.00 
  138    บังอร มานัสสถิตย์    50,000.00 
  139    บัณฑิตยานนท์    1,200,000.00 
  140    บุญเลิศ เบญจวาณิชย์    66,000.00 
  141    บุญมี พิมพ์จันทร์    5,000.00 
  142    บุญมี พิมพ์จันทร์    92,000.00 
  143    บุญศรี ชลิตตาภรณ์    2,000.00 
  144    บุญส่ง จงฟูสุวรรณ    500.00 
  145    ปฏิมา จันทรสมบัติ    2,888.00 
  146    ปนัสยา จริยวิลาศกุล    3,400.00 
  147    ประเสริฐดุจดอกบัว    5,000.00 
  148    ปรีเปรม อภิณหสมิต    30,000.00 
  149    ปัณณ์-ปราปต์ พจนาวราพันธุ์    4,000.00 
  150    ปานรวี โลหเตปานนท์    7,000.00 
  151    พรกมล    12,000.00 
  152    พรทิภา ระยับแสงเดือน    8,000.00 
  153    พรรณี จินดากิจประเสริฐ    2,000.00 
  154    พรรณี จินดากิจประเสริฐ    21,000.00 
  155    พรหมเพียงชัย    3,000.00 
  156    พลอยพิชญ์ ชวนไชยสิทธิ์    10,000.00 
  157    พลังโดม    750.00 
  158    พัชรินทร์-ชาญชัย ศรีศักดานุวัตร    2,000.00 
  159    พัฒนะ ไชยมงคล และครอบครัว    3,000.00 
  160    พิชญ์นภา โลหะขจรพันธ์    5,000.00 
  161    พิชญ์นภา โลหะขจรพันธ์    30,000.00 
  162    พิชาญ ฤชุเศรษฐ์    109,000.00 
  163    พีรนันทสิทธิ์    10,000.00 
  164    ภรณ์ทิพาญ์ ระยับแสงเดือน    55,000.00 
  165    ภาวิณี เฉลิมโชควิจิตร    5,000.00 
  166    ภีศเดช นันทชัยพร    500.00 
  167    ม.ล.ดวงกมล เกษมสันต์    20,000.00 
  168    มญช์ธิชา พูนเสมอ    3,000.00 
  169    มญช์ธิชา พูนเสมอ    9,000.00 
  170    มณี รัตนชัยชาญ    17,500.00 
  171    มนยศ วรรธนะภูติ    4,000.00 
  172    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(กองทุนทำบุญวันเกิด)    24,000.00 
  173    มัทนา ไวทยะโกมล    6,000.00 
  174    รพีพัฒน์ สมานวรวงศ์    1,000.00 
  175    รองศาสตราจารย์ สุรัสวดี หุ่นพยนต์    10,000.00 
  176    รองศาสตราจารย์สุรัสวดี หุ่นพยนต์    60,000.00 
  177    รักธรรมศาสตร์    1,000.00 
  178    รังสิพล-ศิริทองถาวร    1,000.00 
  179    รัชนีพร กิจเจริญ    105,000.00 
  180    รุจิรา-ดาราณี พฤกษยาชีวะ    2,000.00 
  181    วนิชจักร์วงศ์    1,000.00 
  182    วรดิลกกุล    4,999.00 
  183    วรรณพร ปัญญโฆษิต    1,000.00 
  184    วรสิทธิ์ อัศพงษ์โชติ    5,000.00 
  185    วรสิทธิ์ อัศวพงษ์โชติ    10,000.00 
  186    วัชรธัญญากร-เพื่อการศึกษาน้อง    12,500.00 
  187    วันเกิด    20,000.00 
  188    วันเกิดธรรมศาสตร์    43,000.00 
  189    วิชิต เผ่าเจริญ    1,000.00 
  190    วิทยา จังสมบัติศิริ    20,000.00 
  191    วิลาวัณย์ ปัญญาดิลก    17,000.00 
  192    วีรวัฒน์-ยุพา กาญจนดุล    445.00 
  193    วีรียา ฉายดล    4,000.00 
  194    ศิริเพ็ญ คุ้มเปลี่ยน    10,000.00 
  195    ศิริจันทร์ โชติชัยสถิตย์    2,000.00 
  196    ศิริวรรณ ไชยสูรยกานต์    25,000.00 
  197    ศุภชัย บุริสตระกูล    4,000.00 
  198    ศุภชัย บุริสตระกูล    17,000.00 
  199    ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ และครอบครัว    10,000.00 
  200    ษริณนา สุนทรเกศ    10,000.00 
  201    สงวนศรี ตาบทิพย์วัฒนา    2,000.00 
  202    สนธยา พรมสุรินทร์    4,000.00 
  203    สนธยา พรมสุรินทร์    5,000.00 
  204    สมเกียรติ ชวาลเวชกุล    10,000.00 
  205    สมเกียรติ ครองวัฒนสุข    4,000.00 
  206    สมทบเข้ากองทุนกลาง    1,000.00 
  207    สมทบทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    6,500.00 
  208    สมพิศ เฉลิมรัตนานนท์    30,000.00 
  209    สมศักดิ์ อนรรฆเสลา    110,000.00 
  210    สะอาด-ทวี ทองเย็น    4,000.00 
  211    สาทร สายะสิต    10,000.00 
  212    สาทร สายะสิต    20,000.00 
  213    สิรินทร์ (วุฒิปุระจักร์) ไพศาลคงทวี    8,020.00 
  214    สุเพชร-นันทนา จิรขจรกุล    1,000.00 
  215    สุธาสินี อินทวงศ์    20,000.00 
  216    สุนทร ลู่โรจน์เรือง    30,000.00 
  217    สุนันทา เตชะธโนปจัย    2,000.00 
  218    สุภาพ หาญคณิตวัฒนา    10,000.00 
  219    สุมาลีจงเกียรติ    1,000.00 
  220    สุรชัย มิตรภูษาภรณื    500.00 
  221    สุรดินทร์กูร    22,900.00 
  222    สุรัสวดี หุ่นพยนต์    10,000.00 
  223    สุรางคณา พึ่งรุ่ง    6,000.00 
  224    สุวิมล ไผทสมาน    8,000.00 
  225    สุวิวรรณ์ ปานวัชราคม    21,000.00 
  226    หนึ่งหทัย ขอผลกลาง    7,000.00 
  227    อภิรดี เงินวิจิตร    10,500.00 
  228    อรรถพร - กฤติกา - กิรณา พรมแก้วงาม    2,000.00 
  229    อรอินท์ เรืองวัฒนสุข    3,500.00 
  230    อัจฉราภรณ์ โพธิสุนทร    50,000.00 
  231    อาทร เลิศบุญยพันธุ์    2,000.00 
  232    อุดม - เสริมพันธ์ คงวงศ์    1,000.00 
  233    อุบล กุลวิสุทธิ์    16,000.00 
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า