"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ดูยอดบริจาคออนไลน์
 ค้นหากองทุน   ยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 6,316,962.41 บาท
ลำดับที่ชื่อกองทุนจำนวนเงินสะสม
  1    -    2,800.00 
  2     กองทุนทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     4,000.00 
  3     กองทุนทำบุญวันเกิดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    12,000.00 
  4     ศิริมา สิทธิสุนทร    70,000.00 
  5    “กองทุน 75 ปีธรรมศาสตร์ 75 ทุนการศึกษา เพื่อนักศึกษาธรรมศาสตร์”    1,500.00 
  6    556 ธำรงค์ อัจฉรา อภิชัย เชียรเตชากุล    40,000.00 
  7    Birthday    1,000.00 
  8    Virun Taechamahaphun    5.97 
  9    เจริญ มานัสสถิตย์    66,000.00 
  10    เฉลิมศักดิ์ เจียระผกานนท์    1,000.00 
  11    เชาว์ดำริห์กุล    500.00 
  12    เทพวิวัฒน์จิต    1,000.00 
  13    เทศรัตนวงศ์    30,000.00 
  14    เนตรนภา ยงวานิชจิต    5,000.00 
  15    เนาวรัตน์ ธรรมสวยดี    10,000.00 
  16    เพรียวพรรณ เจนศิริวานิช    15,500.00 
  17    เพื่อการศึกศาแก่ผู้ด้อยโอกาส    2,000.00 
  18    เพื่อการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส    2,000.00 
  19    เพื่อนพร้าว    8,000.00 
  20    เสาวลักษณ์​ จริงจังวิสุทธิ์    5,000.00 
  21    เหรียญแช-สิริพรรณ ธัญญธาดา    1,000.00 
  22    เอกชัย-วนิดา สิทธิโกศล    5,000.00 
  23    เอกชัย-วนิดา สิทธิโกศล    16,000.00 
  24    เอื้อพันธ์ เพ็ชราภรณ์    2,500.00 
  25    แมวใหญ่    4,000.00 
  26    โอภาศ-นภาภรณ์ วรานิชสกุล    3,000.00 
  27    ไพบูลย์    100.00 
  28    ไพบูลย์ นนท์ชะสิริและครอบครัว    1,300.00 
  29    กนกพร บุปผาชาติ    3,000.00 
  30    กมลรัตน์ ด่านภักดี    1,000.00 
  31    กรณ์ อังคนาพร    10,000.00 
  32    กรรณิการ์ นิธากรณ์    4,000.00 
  33    กฤษเนตร ศรีประเสริฐ    11,000.00 
  34    กฤษเพ็ชร ศรีสันติสุข    1,000.00 
  35    กฤษณัญธ์ ตีรกานนท์    5,000.00 
  36    กองทุน 1 สิงหา    12,000.00 
  37    กองทุน 75 ปีธรรมศาสตร์ 75 ทุนการศึกษา เพื่อนักศึกษาธรรมศาสตร์    2,000.00 
  38    กองทุน น.ส มณี รัตนชัยชาญ    0.00 
  39    กองทุนกลาง    1,990,648.00 
  40    กองทุนกลางของกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    11,600.00 
  41    กองทุนครอบครัวเสริฐศร    20,000.00 
  42    กองทุนครอบครัวกฤษณประพันธ์เพื่อนักศึกษาเรียนดี    10,000.00 
  43    กองทุนทำบุญวันเกิด    49,000.00 
  44    กองทุนทำบุญวันเกิด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    67,000.00 
  45    กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    29,500.00 
  46    กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    26,000.00 
  47    กองทุนทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    19,500.00 
  48    กองทุนทำบุญวันเกิดนางสาวภัทราภรณ์    3,500.00 
  49    กองทุนทำบุญวันเกิดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     8,000.00 
  50    กองทุนนายคงสิน-นางวรางคณา สุวรรณโกตา    5,000.00 
  51    กองทุนย่อย ชื่อ สงวนศรี ตาบทิพย์วัฒนา    1,000.00 
  52    กองทุนลัดดาวัลย์ แซ่เฮ้า    56,000.00 
  53    กองทุนวันเกิดกับธรรมศาสตร์    1,200.00 
  54    กองทุนวันเกิดกับธรรมศาสตร์เพื่อร่วมเพาะเมล็ดพันธุ์การศึกษา    20,000.00 
  55    กองทุนสุนทร พจมาน ทรงฤกษ์    1,000.00 
  56    กัญญา เบญจวาณิชย์    50,000.00 
  57    ก้าวไปข้างหน้ามหาวิทยาลัยของฉัน    6,500.00 
  58    กึกก้อง หาญผดุงธรรมะ    20,000.00 
  59    ครอบครัวขวัญสุวรรณเพื่อทุนการศึกษามธ.    16,000.00 
  60    ครอบครัวจิรไชยภาสเพื่อธรรมศาสตร์    5,000.00 
  61    ครอบครัววรานิชสกุล    2,000.00 
  62    ครอบครัวสถิตมั่งคั่ง    1,000.00 
  63    ครอบครัวอัศวไชยชาญ    15,000.00 
  64    คุณเนตรนภา ยงวานิชจิต    2,000.00 
  65    คุณณรงค์ รัศมีมงคล    24,000.00 
  66    คุณดวงพร อังสุมาลี    1,000.00 
  67    คุณนันทพร เมธาคุณวุฒิ    500.00 
  68    คุณยศ วัชระคุปต์    500.00 
  69    คุณสาโรช ล้ำเลิศประเสริฐกุล    1,000.00 
  70    คุณหญิงแร่ม พรหโมบล บุณยประสพ และนางอรวิดา กาญจนศูนย์    5,000.00 
  71    จรัส พัชราวิวัฒน์พงษ์    4,000.00 
  72    จรัสจรรยาวงศ์    20,000.00 
  73    จรินดา-เดวิด พัว    1,000.00 
  74    จรูญประสิทธิ์พร    10,000.00 
  75    จันทราพร กนกวงศ์    1,000.00 
  76    จารุณี ชัยศุภกิจสินธ์    3,000.00 
  77    จิรวัฒนกิจ    8,000.00 
  78    ชญาณ ลำเภา    2,000.00 
  79    ชญานิศ ใจซื่อกุล    8,800.00 
  80    ชนะ คณารัตนดิลก    10,000.00 
  81    ชวลิต และ วันทนีย์ พิสุทธิโกเมน    6,000.00 
  82    ชัยกร เจียมพิทยานุวัฒน์    30,000.00 
  83    ชัยทศ จำเนียรกุล    126,300.00 
  84    ชินานนท์ วงศ์วีระชัย    2,000.00 
  85    ฐาปนัน    30,000.00 
  86    ณัฐพล บัวแก้ว    15,000.00 
  87    ณัฐวรี อุดมศรีพันธุ์     2,000.00 
  88    ดนัยวัฒน์ จิตวิศรุตกุล    4,000.00 
  89    ดร.เสาวลักษณ์ กิตติประภัสร์    2,000.00 
  90    ดวงเดือน ฉัตรทิพย์ธาดาธร    1,000.00 
  91    ตวงพร - ตวงสิทธิ์ สิทธิสุนทร    40,000.00 
  92    ตวงพร - ตวงสิทธิ์ สิทธิสุนทร    20,000.00 
  93    ถุงทรัพย์    900.00 
  94    ทศพร พิลาลัย    1,000.00 
  95    ทำบุญวันเกิด    2,200.00 
  96    ทำบุญวันเกิดกับธรรมศาตร์    6,000.00 
  97    ทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    19,000.00 
  98    ทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    24,000.00 
  99    ธนัย เทียนใส    500.00 
  100    ธรรมวิทยา    280,000.00 
  101    ธรรมศาสตร์บัณฑิต 63 (ปีการศึกษา 2539)    20,161.44 
  102    ธวัชชัย-รัชนี บัญชี 28    8,500.00 
  103    น.ส. จันทราพร กนกวงศ์    3,000.00 
  104    น.ส. มณี รัตนชัยชาญ    2,000.00 
  105    น.ส.ชญานิศ ใจซื่อกุล    500.00 
  106    น.ส.มัทนา ไวทยะโกมล    3,000.00 
  107    น.ส.ศิริวรรณ ไชยสูรยกานต์    1,000.00 
  108    น.ส.สภาพ หาญคณิตวัฒนา    10,000.00 
  109    น.ส.สุภาพ หาญคณิตวัฒนา    30,000.00 
  110    นกหวีด - กิตติพงษ์ บูรณกูล    1,000.00 
  111    นที นามวงศ์    1,000.00 
  112    นฤมล ดอกพิกุล    2,500.00 
  113    นส.มณีทิพย์ วีระรัตนมณี    500.00 
  114    นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลน    1,000.00 
  115    นันท    500.00 
  116    นางปนิดา อติพญากุล    10,000.00 
  117    นางศุภางค์ สุตวัฒน์    40,000.00 
  118    นางสาว จรินทร เกียรตินิยมรุ่ง    4,000.00 
  119    นางสาว ศศิวิมล ศิริเจียรนัย    6,000.00 
  120    นางสาว สุนันทา เตชะธโนปจัย    2,000.00 
  121    นางสาวเนตรนภา ยงวานิชจิต    26,000.00 
  122    นางสาวนฤมล ดอกพิกุล    1,500.00 
  123    นางสาวมณีทิพย์ วีระรัตนมณี    1,000.00 
  124    นาย ภานุวัจน์ ทองร่มโพธิ์    1,000.00 
  125    นายแพทย์ มาร์ค สุนทรเกศ    10,000.00 
  126    นายณัฐชนนท์ ดุษฎีวิวัฒน์    4,000.00 
  127    นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม    11,000.00 
  128    นายสมศักดิ์ อนรรฆเสลา    25,000.00 
  129    นายสุเทพ ไชยประสิทธิ์    1,000.00 
  130    นายสุจินต์ ธรรมนิเวศ และนางธารินี ไกรสิทธิศิรินทร์    100.00 
  131    นายสุภัทร มงคลเกียรติชัย    36,333.00 
  132    นายอนันต์-นางสุนีย์ แสงทอง    1,000.00 
  133    นิติ มธ.22    3,000.00 
  134    บังอร มานัสสถิตย์    50,000.00 
  135    บัณฑิตยานนท์    1,200,000.00 
  136    บุญเลิศ เบญจวาณิชย์    66,000.00 
  137    บุญมี พิมพ์จันทร์    5,000.00 
  138    บุญมี พิมพ์จันทร์    82,000.00 
  139    บุญศรี ชลิตตาภรณ์    2,000.00 
  140    บุญส่ง จงฟูสุวรรณ    500.00 
  141    ปนัสยา จริยวิลาศกุล    3,400.00 
  142    ประเสริฐดุจดอกบัว    5,000.00 
  143    ปัณณ์-ปราปต์ พจนาวราพันธุ์    4,000.00 
  144    ปานรวี โลหเตปานนท์    6,000.00 
  145    พรกมล    12,000.00 
  146    พรทิภา ระยับแสงเดือน    8,000.00 
  147    พรรณี จินดากิจประเสริฐ    2,000.00 
  148    พรรณี จินดากิจประเสริฐ    21,000.00 
  149    พรหมเพียงชัย    3,000.00 
  150    พลอยพิชญ์ ชวนไชยสิทธิ์    10,000.00 
  151    พลังโดม    750.00 
  152    พัชรินทร์-ชาญชัย ศรีศักดานุวัตร    2,000.00 
  153    พัฒนะ ไชยมงคล และครอบครัว    3,000.00 
  154    พิชญ์นภา โลหะขจรพันธ์    5,000.00 
  155    พิชญ์นภา โลหะขจรพันธ์    30,000.00 
  156    พิชาญ ฤชุเศรษฐ์    109,000.00 
  157    พีรนันทสิทธิ์    10,000.00 
  158    ภรณ์ทิพาญ์ ระยับแสงเดือน    10,000.00 
  159    ภาวิณี เฉลิมโชควิจิตร    5,000.00 
  160    ภีศเดช นันทชัยพร    500.00 
  161    ม.ล.ดวงกมล เกษมสันต์    20,000.00 
  162    มญช์ธิชา พูนเสมอ    3,000.00 
  163    มญช์ธิชา พูนเสมอ    9,000.00 
  164    มณี รัตนชัยชาญ    17,500.00 
  165    มนยศ วรรธนะภูติ    2,000.00 
  166    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(กองทุนทำบุญวันเกิด)    24,000.00 
  167    มัทนา ไวทยะโกมล    6,000.00 
  168    รพีพัฒน์ สมานวรวงศ์    1,000.00 
  169    รองศาสตราจารย์สุรัสวดี หุ่นพยนต์    60,000.00 
  170    รักธรรมศาสตร์    1,000.00 
  171    รังสิพล-ศิริทองถาวร    1,000.00 
  172    รัชนีพร กิจเจริญ    105,000.00 
  173    รุจิรา-ดาราณี พฤกษยาชีวะ    2,000.00 
  174    วนิชจักร์วงศ์    1,000.00 
  175    วรดิลกกุล    4,999.00 
  176    วรรณพร ปัญญโฆษิต    1,000.00 
  177    วรสิทธิ์ อัศพงษ์โชติ    5,000.00 
  178    วรสิทธิ์ อัศวพงษ์โชติ    10,000.00 
  179    วัชรธัญญากร-เพื่อการศึกษาน้อง    12,500.00 
  180    วันเกิด    20,000.00 
  181    วันเกิดธรรมศาสตร์    43,000.00 
  182    วิชิต เผ่าเจริญ    1,000.00 
  183    วิทยา จังสมบัติศิริ    20,000.00 
  184    วิลาวัณย์ ปัญญาดิลก    17,000.00 
  185    วีรวัฒน์-ยุพา กาญจนดุล    445.00 
  186    วีรียา ฉายดล    4,000.00 
  187    ศิริเพ็ญ คุ้มเปลี่ยน    10,000.00 
  188    ศิริจันทร์ โชติชัยสถิตย์    2,000.00 
  189    ศิริวรรณ ไชยสูรยกานต์    20,000.00 
  190    ศุภชัย บุริสตระกูล    4,000.00 
  191    ศุภชัย บุริสตระกูล    17,000.00 
  192    ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ และครอบครัว    10,000.00 
  193    สงวนศรี ตาบทิพย์วัฒนา    2,000.00 
  194    สนธยา พรมสุรินทร์    4,000.00 
  195    สนธยา พรมสุรินทร์    5,000.00 
  196    สมเกียรติ ชวาลเวชกุล    10,000.00 
  197    สมเกียรติ ครองวัฒนสุข    4,000.00 
  198    สมทบเข้ากองทุนกลาง    1,000.00 
  199    สมทบทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    6,500.00 
  200    สมพิศ เฉลิมรัตนานนท์    30,000.00 
  201    สมศักดิ์ อนรรฆเสลา    110,000.00 
  202    สะอาด-ทวี ทองเย็น    4,000.00 
  203    สาทร สายะสิต    10,000.00 
  204    สาทร สายะสิต    20,000.00 
  205    สิรินทร์ (วุฒิปุระจักร์) ไพศาลคงทวี    7,020.00 
  206    สุเพชร-นันทนา จิรขจรกุล    1,000.00 
  207    สุธาสินี อินทวงศ์    20,000.00 
  208    สุนทร ลู่โรจน์เรือง    30,000.00 
  209    สุนันทา เตชะธโนปจัย    2,000.00 
  210    สุภาพ หาญคณิตวัฒนา    10,000.00 
  211    สุมาลีจงเกียรติ    1,000.00 
  212    สุรชัย มิตรภูษาภรณื    500.00 
  213    สุรดินทร์กูร    22,900.00 
  214    สุรัสวดี หุ่นพยนต์    10,000.00 
  215    สุรางคณา พึ่งรุ่ง    6,000.00 
  216    สุวิมล ไผทสมาน    6,500.00 
  217    สุวิวรรณ์ ปานวัชราคม    18,000.00 
  218    หนึ่งหทัย ขอผลกลาง    7,000.00 
  219    อภิรดี เงินวิจิตร    9,500.00 
  220    อรรถพร - กฤติกา - กิรณา พรมแก้วงาม    2,000.00 
  221    อรอินท์ เรืองวัฒนสุข    3,500.00 
  222    อัจฉราภรณ์ โพธิสุนทร    50,000.00 
  223    อาทร เลิศบุญยพันธุ์    2,000.00 
  224    อุดม - เสริมพันธ์ คงวงศ์    1,000.00 
  225    อุบล กุลวิสุทธิ์    16,000.00 
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า