"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ดูยอดบริจาคออนไลน์
 ค้นหากองทุน   ยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 9,391,566.69 บาท
ลำดับที่ชื่อกองทุนจำนวนเงินสะสม
  1    -    3,800.00 
  2     กองทุนทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     9,000.00 
  3     กองทุนทำบุญวันเกิดธรรมศาสตร์    19,000.00 
  4     กองทุนทำบุญวันเกิดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    12,000.00 
  5     ครอบครัวอัศวไชยชาญ     2,000.00 
  6     ศิริมา สิทธิสุนทร    70,000.00 
  7    “กองทุน 75 ปีธรรมศาสตร์ 75 ทุนการศึกษา เพื่อนักศึกษาธรรมศาสตร์”    1,500.00 
  8    1 สิงหา    8,000.00 
  9    556 ธำรงค์ อัจฉรา อภิชัย เชียรเตชากุล    60,000.00 
  10    BE14 โดย ภัทรภณ หงษ์ศรีสุข    10,000.00 
  11    Birthday    1,000.00 
  12    Maruseth Fellowship for Thammasat University    1,000.00 
  13    Virun Taechamahaphun    6.47 
  14    กนกพร บุปผาชาติ    3,000.00 
  15    กมลรัตน์ ด่านภักดี    1,000.00 
  16    กรณ์ อังคนาพร    30,000.00 
  17    กรรณิการ์ นิธากรณ์    4,000.00 
  18    กฤษณัญธ์ ตีรกานนท์    7,000.00 
  19    กฤษเนตร ศรีประเสริฐ    11,000.00 
  20    กฤษเพ็ชร ศรีสันติสุข    1,000.00 
  21    กองทุน 1 สิงหา    12,000.00 
  22    กองทุน 75 ปีธรรมศาสตร์ 75 ทุนการศึกษา เพื่อนักศึกษาธรรมศาสตร์    2,000.00 
  23    กองทุน น.ส มณี รัตนชัยชาญ    0.00 
  24    กองทุนกลาง    2,835,324.78 
  25    กองทุนกลางของกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    11,600.00 
  26    กองทุนครอบครัวกฤษณประพันธ์เพื่อนักศึกษาเรียนดี    10,000.00 
  27    กองทุนครอบครัวเสริฐศร    20,000.00 
  28    กองทุนทำบุญวันเกิด    66,000.00 
  29    กองทุนทำบุญวันเกิด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    67,000.00 
  30    กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    76,500.00 
  31    กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    26,000.00 
  32    กองทุนทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    135,000.00 
  33    กองทุนทำบุญวันเกิดธรรมศาสตร์    91,000.00 
  34    กองทุนทำบุญวันเกิดนางสาวภัทราภรณ์    5,500.00 
  35    กองทุนทำบุญวันเกิดเพื่อ นางจันทราวรรณ ธรรมวิชัย    30,000.00 
  36    กองทุนทำบุญวันเกิดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     13,000.00 
  37    กองทุนทำบุญวันเกิดฯ    32,000.00 
  38    กองทุนนายคงสิน-นางวรางคณา สุวรรณโกตา    5,000.00 
  39    กองทุนเพื่อการศึกษา โดยนางสาวนัทธ์ชนัน ผิวอ่อน    5,000.00 
  40    กองทุนเพื่อนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์    2,000.00 
  41    กองทุนย่อย ชื่อ สงวนศรี ตาบทิพย์วัฒนา    1,000.00 
  42    กองทุนลัดดาวัลย์ แซ่เฮ้า    56,000.00 
  43    กองทุนวันเกิด    15,000.00 
  44    กองทุนวันเกิดกับธรรมศาสตร์    6,200.00 
  45    กองทุนวันเกิดกับธรรมศาสตร์เพื่อร่วมเพาะเมล็ดพันธุ์การศึกษา    40,000.00 
  46    กองทุนวันเกิดธรรมศาสตร์    1,000.00 
  47    กองทุนสุนทร พจมาน ทรงฤกษ์    7,000.00 
  48    กัญญา เบญจวาณิชย์    50,000.00 
  49    ก้าวไปข้างหน้ามหาลัยของฉัน    2,100.00 
  50    ก้าวไปข้างหน้ามหาวิทยาลัยของฉัน    8,000.00 
  51    กึกก้อง หาญผดุงธรรมะ    20,000.00 
  52    กุลวีณ์ ซึ่งอมรเกียรติ    7,000.00 
  53    ครอบครัวขวัญสุวรรณเพื่อทุนการศึกษามธ.    29,500.00 
  54    ครอบครัวจิรไชยภาสเพื่อธรรมศาสตร์    5,000.00 
  55    ครอบครัววรานิชสกุล    2,000.00 
  56    ครอบครัวสถิตมั่งคั่ง    1,000.00 
  57    ครอบครัวอัศวไชยชาญ    20,000.00 
  58    คุณณรงค์ รัศมีมงคล    24,000.00 
  59    คุณดวงพร อังสุมาลี    1,000.00 
  60    คุณนันทพร เมธาคุณวุฒิ    500.00 
  61    คุณเนตรนภา ยงวานิชจิต    2,000.00 
  62    คุณยศ วัชระคุปต์    500.00 
  63    คุณสาโรช ล้ำเลิศประเสริฐกุล    1,000.00 
  64    คุณหญิงแร่ม พรหโมบล บุณยประสพ และนางอรวิดา กาญจนศูนย์    5,000.00 
  65    จรัส พัชราวิวัฒน์พงษ์    9,000.00 
  66    จรัสจรรยาวงศ์    20,000.00 
  67    จรินดา-เดวิด พัว    1,000.00 
  68    จรูญประสิทธิ์พร    10,000.00 
  69    จันทราพร กนกวงศ์    1,000.00 
  70    จารุณี ชัยศุภกิจสินธ์    3,000.00 
  71    จิตสุภา-เชษฐ์-ปรัชญ์ ภัทรากรกุล    48,000.00 
  72    จิรวัฒนกิจ    8,000.00 
  73    เจริญ มานัสสถิตย์    66,000.00 
  74    เฉลิมศักดิ์ เจียระผกานนท์    1,000.00 
  75    ชญาณ ลำเภา    12,000.00 
  76    ชญานิศ ใจซื่อกุล    10,800.00 
  77    ชนะ คณารัตนดิลก    20,000.00 
  78    ชวลิต และ วันทนีย์ พิสุทธิโกเมน    8,000.00 
  79    ชวลิต วันทนีย์ พิสุทธิโกเมน    1,000.00 
  80    ชัยกร เจียมพิทยานุวัฒน์    30,000.00 
  81    ชัยทศ จำเนียรกุล    126,300.00 
  82    ชัยวิทย์ อรุณเนตรทอง    2,000.00 
  83    ชัยวิทย์ อรุณเนตรทอง    1,000.00 
  84    ชินานนท์ วงศ์วีระชัย    2,000.00 
  85    เชาว์ดำริห์กุล    500.00 
  86    ฐาปนัน    60,000.00 
  87    ณภัค    500.00 
  88    ณัฐฑิยา อื้ออารีย์กุล    40,000.00 
  89    ณัฐพล บัวแก้ว    23,000.00 
  90    ณัฐวรี อุดมศรีพันธุ์     12,000.00 
  91    ดนัยวัฒน์ จิตวิศรุตกุล    20,500.00 
  92    ดร.เสาวลักษณ์ กิตติประภัสร์    2,000.00 
  93    ดวงเดือน ฉัตรทิพย์ธาดาธร    1,000.00 
  94    ดวงพร อังสุมาลี    800.00 
  95    ดำรง-พูนสุข ไกรฤทธิ์    20,000.00 
  96    ตวงพร - ตวงสิทธิ์ สิทธิสุนทร    40,000.00 
  97    ตวงพร - ตวงสิทธิ์ สิทธิสุนทร    40,000.00 
  98    ตวงพร-ตวงสิทธิ์ สิทธิสุนทร    20,000.00 
  99    เต็มพรรณ ศรีกลัด    50,000.00 
  100    ไตรนุรักษ์    10,000.00 
  101    ถุงทรัพย์    900.00 
  102    ทศพร พิลาลัย    1,000.00 
  103    ทำบุญวันเกิด    6,200.00 
  104    ทำบุญวันเกิดกับธรรมศาตร์    6,000.00 
  105    ทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    19,000.00 
  106    ทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ โดย นายอภิทัศน์ เตชาพลาเลิศ    1,000.00 
  107    ทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    24,500.00 
  108    ทำบุญวันเกิดเพื่อนางจันทราวรรณ ธรรมวิชัย    8,200.00 
  109    ทิวา เงาวิจิตร    1,000.00 
  110    ทุนการศึกษา ทำบุญวันเกิด    7,000.00 
  111    เทพวิวัฒน์จิต    1,000.00 
  112    เทศรัตนวงศ์    40,000.00 
  113    ธนัย เทียนใส    500.00 
  114    ธรรมวิทยา    550,000.00 
  115    ธรรมศาสตร์บัณฑิต 63 (ปีการศึกษา 2539)    20,161.44 
  116    ธรรมสิกขา    127.00 
  117    ธวัชชัย-รัชนี บัญชี 28    8,500.00 
  118    น.ส. จันทราพร กนกวงศ์    3,000.00 
  119    น.ส. มณี รัตนชัยชาญ    2,000.00 
  120    น.ส.ชญานิศ ใจซื่อกุล    500.00 
  121    น.ส.มัทนา ไวทยะโกมล    3,000.00 
  122    น.ส.ศิริวรรณ ไชยสูรยกานต์    16,000.00 
  123    น.ส.สภาพ หาญคณิตวัฒนา    10,000.00 
  124    น.ส.สุภาพ หาญคณิตวัฒนา    30,000.00 
  125    นกหวีด - กิตติพงษ์ บูรณกูล    1,000.00 
  126    นที นามวงศ์    1,000.00 
  127    นฤมล ดอกพิกุล    2,500.00 
  128    นส.มณีทิพย์ วีระรัตนมณี    500.00 
  129    นอ.มาโนช นางศุภางค์ นางสาวณัฐชนน สุตวัฒน์    21,000.00 
  130    นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลน    1,000.00 
  131    นันท    500.00 
  132    นางจันทราวรรณ ธรรมวิชัย    30,000.00 
  133    นางนภวรรณ ตันติเวชกุล    3,000.00 
  134    นางปนิดา อติพญากุล    10,000.00 
  135    นางศุภางค์ สุตวัฒน์    90,000.00 
  136    นางสาว จรินทร เกียรตินิยมรุ่ง    4,000.00 
  137    นางสาว จารุณี ชัยศุภกิจสินธ์    5,000.00 
  138    นางสาว ศศิวิมล ศิริเจียรนัย    6,000.00 
  139    นางสาว สุนันทา เตชะธโนปจัย    2,000.00 
  140    นางสาวนฤมล ดอกพิกุล    2,500.00 
  141    นางสาวเนตรนภา ยงวานิชจิต    41,000.00 
  142    นางสาวเปมิกา อัศนธรรม    1,000.00 
  143    นางสาวมณีทิพย์ วีระรัตนมณี    1,000.00 
  144    นางสาวสุนันทา เตชะธโนปจัย    5,200.00 
  145    นาย ภานุวัจน์ ทองร่มโพธิ์    1,000.00 
  146    นายณัฐชนนท์ ดุษฎีวิวัฒน์    11,000.00 
  147    นายแพทย์ มาร์ค สุนทรเกศ    10,000.00 
  148    นายยุทธนา กิ่งแก้วก้านทอง    40,000.00 
  149    นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม    11,000.00 
  150    นายสมศักดิ์ อนรรฆเสลา    25,000.00 
  151    นายสุจินต์ ธรรมนิเวศ และนางธารินี ไกรสิทธิศิรินทร์    100.00 
  152    นายสุเทพ ไชยประสิทธิ์    1,000.00 
  153    นายสุภัทร มงคลเกียรติชัย    56,333.00 
  154    นายอนันต์-นางสุนีย์ แสงทอง    1,000.00 
  155    นิติ มธ.22    3,000.00 
  156    เนตรนภา ยงวานิชจิต    5,000.00 
  157    เนาวรัตน์ ธรรมสวยดี    10,000.00 
  158    บังอร มานัสสถิตย์    50,000.00 
  159    บัณฑิตยานนท์    1,500,000.00 
  160    บุญมี พิมพ์จันทร์    5,000.00 
  161    บุญมี พิมพ์จันทร์    104,000.00 
  162    บุญเลิศ เบญจวาณิชย์    66,000.00 
  163    บุญศรี ชลิตตาภรณ์    4,000.00 
  164    บุญส่ง จงฟูสุวรรณ    500.00 
  165    ปฏิมา จันทรสมบัติ    2,888.00 
  166    ปนัสยา จริยวิลาศกุล    3,400.00 
  167    ประเสริฐดุจดอกบัว    6,000.00 
  168    ปรีเปรม อภิณหสมิต    30,000.00 
  169    ปัณณ์-ปราปต์ พจนาวราพันธุ์    4,000.00 
  170    ปานรวี โลหเตปานนท์    8,000.00 
  171    เปมิกา อัศนธรรม    500.00 
  172    พรกมล    12,000.00 
  173    พรทิภา ระยับแสงเดือน    8,000.00 
  174    พรรณี จินดากิจประเสริฐ    2,000.00 
  175    พรรณี จินดากิจประเสริฐ    21,000.00 
  176    พรหมเพียงชัย    3,000.00 
  177    พลอยพิชญ์ ชวนไชยสิทธิ์    15,000.00 
  178    พลังโดม    750.00 
  179    พัชรินทร์-ชาญชัย ศรีศักดานุวัตร    2,000.00 
  180    พัฒนะ ไชยมงคล และครอบครัว    3,000.00 
  181    พัฒนะ ไชยมงคลและครอบครัว    2,000.00 
  182    พิชญ์นภา โลหะขจรพันธ์    5,000.00 
  183    พิชญ์นภา โลหะขจรพันธ์    30,000.00 
  184    พิชาญ ฤชุเศรษฐ์    175,000.00 
  185    พีรนันทสิทธิ์    10,000.00 
  186    เพรียวพรรณ เจนศิริวานิช    15,500.00 
  187    เพื่อ นางจันทราวรรณ ธรรมวิชัย    25,000.00 
  188    เพื่อการศึกศาแก่ผู้ด้อยโอกาส    2,000.00 
  189    เพื่อการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส    2,000.00 
  190    เพื่อนพร้าว    8,000.00 
  191    เพื่อร่วมเพาะเ่มล็ดพันธุการศึกษา    10,000.00 
  192    ไพบูลย์    100.00 
  193    ไพบูลย์ นนท์ชะสิริและครอบครัว    1,300.00 
  194    ภรณ์ทิพาญ์ ระยับแสงเดือน    120,000.00 
  195    ภาวิณี เฉลิมโชควิจิตร    5,000.00 
  196    ภีศเดช นันทชัยพร    500.00 
  197    ม.ล.ดวงกมล เกษมสันต์    20,000.00 
  198    มญช์ธิชา พูนเสมอ    3,000.00 
  199    มญช์ธิชา พูนเสมอ    9,000.00 
  200    มณี รัตนชัยชาญ    17,500.00 
  201    มณีทิพย์ วีระรัตนมณี    1,000.00 
  202    มนยศ วรรธนะภูติ    4,000.00 
  203    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(กองทุนทำบุญวันเกิด)    26,000.00 
  204    มัทนา ไวทยะโกมล    6,000.00 
  205    แมวใหญ่    4,000.00 
  206    ยุทธนา กิ่งแก้วก้านทอง    20,000.00 
  207    รพีพัฒน์ สมานวรวงศ์    1,000.00 
  208    รวิพร    1,000.00 
  209    รองศาสตราจารย์ สุรัสวดี หุ่นพยนต์    60,000.00 
  210    รองศาสตราจารย์ สุรัสวดี หุ่นพยนต์    20,000.00 
  211    รองศาสตราจารย์ สุรัสวดี หุ่นพยนต์    20,000.00 
  212    รักธรรมศาสตร์    1,000.00 
  213    รังสิพล-ศิริทองถาวร    1,000.00 
  214    รัชนีพร กิจเจริญ    105,000.00 
  215    รุจิรา-ดาราณี พฤกษยาชีวะ    2,000.00 
  216    วนิชจักร์วงศ์    1,000.00 
  217    วรดิลกกุล    4,999.00 
  218    วรรณพร ปัญญโฆษิต    1,000.00 
  219    วรสิทธิ์ อัศพงษ์โชติ    5,000.00 
  220    วรสิทธิ์ อัศวพงษ์โชติ    10,000.00 
  221    วัชรธัญญากร-เพื่อการศึกษาน้อง    12,500.00 
  222    วันเกิด    20,000.00 
  223    วันเกิดธรรมศาสตร์    43,000.00 
  224    วัลดา ฤกษ์เย็น    1,000.00 
  225    วารสารศาสตร์ ธรรมศาสตร์    12,000.00 
  226    วาสนา พวงมาลี    1,000.00 
  227    วิชิต เผ่าเจริญ    1,000.00 
  228    วิทยา จังสมบัติศิริ    20,000.00 
  229    วิลาวัณย์ ปัญญาดิลก    17,000.00 
  230    วีรวัฒน์-ยุพา กาญจนดุล    445.00 
  231    วีรียา ฉายดล    14,212.00 
  232    ศศิวิมล ศิริเจียรนัย    900.00 
  233    ศิริจันทร์ โชติชัยสถิตย์    2,000.00 
  234    ศิริพงศ์ ชัยอำนวยศิลป์    1,500.00 
  235    ศิริเพ็ญ คุ้มเปลี่ยน    10,000.00 
  236    ศิริวรรณ ไชยสูรยกานต์    25,000.00 
  237    ศุภชัย บุริสตระกูล    10,000.00 
  238    ศุภชัย บุริสตระกูล    27,500.00 
  239    ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ และครอบครัว    10,000.00 
  240    ษริณนา สุนทรเกศ    35,000.00 
  241    สงวนศรี ตาบทิพย์วัฒนา    2,000.00 
  242    สนธยา พรมสุรินทร์    4,000.00 
  243    สนธยา พรมสุรินทร์    7,000.00 
  244    สมเกียรติ ชวาลเวชกุล    10,000.00 
  245    สมเกียรติ ครองวัฒนสุข    4,000.00 
  246    สมเกียรติ ชวาลเวชกุล    25,000.00 
  247    สมทบเข้ากองทุนกลาง    1,000.00 
  248    สมทบทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    6,500.00 
  249    สมพิศ เฉลิมรัตนานนท์    30,000.00 
  250    สมศักดิ์ อนรรฆเสลา    110,000.00 
  251    สะอาด-ทวี ทองเย็น    4,000.00 
  252    สาทร สายะสิต    10,000.00 
  253    สาทร สายะสิต    20,000.00 
  254    สายพิณ วีระรัตนมณี    1,000.00 
  255    สิรินทร์ (วุฒิปุระจักร์) ไพศาลคงทวี    10,020.00 
  256    สุธาสินี อินทวงศ์    35,000.00 
  257    สุนทร ลู่โรจน์เรือง    30,000.00 
  258    สุนันทา เตชะธโนปจัย    4,000.00 
  259    สุเพชร-นันทนา จิรขจรกุล    1,000.00 
  260    สุภัทร มงคลเกียรติชัย    52,000.00 
  261    สุภาพ หาญคณิตวัฒนา    10,000.00 
  262    สุมาลีจงเกียรติ    1,000.00 
  263    สุรชัย มิตรภูษาภรณื    500.00 
  264    สุรดินทร์กูร    22,900.00 
  265    สุรางคณา พึ่งรุ่ง    6,000.00 
  266    สุวิมล ไผทสมาน    11,500.00 
  267    สุวิวรรณ์ ปานวัชราคม    24,000.00 
  268    เสาวลักษณ์​ จริงจังวิสุทธิ์    10,000.00 
  269    หนึ่งหทัย ขอผลกลาง    7,000.00 
  270    เหรียญแช-สิริพรรณ ธัญญธาดา    1,000.00 
  271    อภิรดี เงินวิจิตร    12,500.00 
  272    อรรถพร - กฤติกา - กิรณา พรมแก้วงาม    2,000.00 
  273    อรอินท์ เรืองวัฒนสุข    3,500.00 
  274    อวยพร    1,000.00 
  275    อัจฉราภรณ์ โพธิสุนทร    110,000.00 
  276    อาทร เลิศบุญยพันธุ์    2,000.00 
  277    อุดม - เสริมพันธ์ คงวงศ์    1,000.00 
  278    อุบล กุลวิสุทธิ์    16,000.00 
  279    เอกชัย-วนิดา สิทธิโกศล    5,000.00 
  280    เอกชัย-วนิดา สิทธิโกศล    16,000.00 
  281    เอื้อพันธ์ เพ็ชราภรณ์    2,500.00 
  282    โอภาศ-นภาภรณ์ วรานิชสกุล    3,000.00 
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า