"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ดูยอดบริจาคออนไลน์
 ค้นหากองทุน   ยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 7,401,016.57 บาท
ลำดับที่ชื่อกองทุนจำนวนเงินสะสม
  1    -    2,800.00 
  2     กองทุนทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     4,500.00 
  3     กองทุนทำบุญวันเกิดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    12,000.00 
  4     ศิริมา สิทธิสุนทร    70,000.00 
  5    “กองทุน 75 ปีธรรมศาสตร์ 75 ทุนการศึกษา เพื่อนักศึกษาธรรมศาสตร์”    1,500.00 
  6    1 สิงหา    8,000.00 
  7    556 ธำรงค์ อัจฉรา อภิชัย เชียรเตชากุล    60,000.00 
  8    BE14 โดย ภัทรภณ หงษ์ศรีสุข    10,000.00 
  9    Birthday    1,000.00 
  10    Virun Taechamahaphun    6.47 
  11    กนกพร บุปผาชาติ    3,000.00 
  12    กมลรัตน์ ด่านภักดี    1,000.00 
  13    กรณ์ อังคนาพร    15,000.00 
  14    กรรณิการ์ นิธากรณ์    4,000.00 
  15    กฤษณัญธ์ ตีรกานนท์    7,000.00 
  16    กฤษเนตร ศรีประเสริฐ    11,000.00 
  17    กฤษเพ็ชร ศรีสันติสุข    1,000.00 
  18    กองทุน 1 สิงหา    12,000.00 
  19    กองทุน 75 ปีธรรมศาสตร์ 75 ทุนการศึกษา เพื่อนักศึกษาธรรมศาสตร์    2,000.00 
  20    กองทุน น.ส มณี รัตนชัยชาญ    0.00 
  21    กองทุนกลาง    2,266,813.66 
  22    กองทุนกลางของกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    11,600.00 
  23    กองทุนครอบครัวกฤษณประพันธ์เพื่อนักศึกษาเรียนดี    10,000.00 
  24    กองทุนครอบครัวเสริฐศร    20,000.00 
  25    กองทุนทำบุญวันเกิด    64,000.00 
  26    กองทุนทำบุญวันเกิด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    67,000.00 
  27    กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    48,500.00 
  28    กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    26,000.00 
  29    กองทุนทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    22,500.00 
  30    กองทุนทำบุญวันเกิดนางสาวภัทราภรณ์    5,500.00 
  31    กองทุนทำบุญวันเกิดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     8,000.00 
  32    กองทุนทำบุญวันเกิดฯ    11,000.00 
  33    กองทุนนายคงสิน-นางวรางคณา สุวรรณโกตา    5,000.00 
  34    กองทุนย่อย ชื่อ สงวนศรี ตาบทิพย์วัฒนา    1,000.00 
  35    กองทุนลัดดาวัลย์ แซ่เฮ้า    56,000.00 
  36    กองทุนวันเกิด    1,000.00 
  37    กองทุนวันเกิดกับธรรมศาสตร์    6,200.00 
  38    กองทุนวันเกิดกับธรรมศาสตร์เพื่อร่วมเพาะเมล็ดพันธุ์การศึกษา    40,000.00 
  39    กองทุนสุนทร พจมาน ทรงฤกษ์    3,000.00 
  40    กัญญา เบญจวาณิชย์    50,000.00 
  41    ก้าวไปข้างหน้ามหาลัยของฉัน    1,000.00 
  42    ก้าวไปข้างหน้ามหาวิทยาลัยของฉัน    6,500.00 
  43    กึกก้อง หาญผดุงธรรมะ    20,000.00 
  44    ครอบครัวขวัญสุวรรณเพื่อทุนการศึกษามธ.    21,000.00 
  45    ครอบครัวจิรไชยภาสเพื่อธรรมศาสตร์    5,000.00 
  46    ครอบครัววรานิชสกุล    2,000.00 
  47    ครอบครัวสถิตมั่งคั่ง    1,000.00 
  48    ครอบครัวอัศวไชยชาญ    20,000.00 
  49    คุณณรงค์ รัศมีมงคล    24,000.00 
  50    คุณดวงพร อังสุมาลี    1,000.00 
  51    คุณนันทพร เมธาคุณวุฒิ    500.00 
  52    คุณเนตรนภา ยงวานิชจิต    2,000.00 
  53    คุณยศ วัชระคุปต์    500.00 
  54    คุณสาโรช ล้ำเลิศประเสริฐกุล    1,000.00 
  55    คุณหญิงแร่ม พรหโมบล บุณยประสพ และนางอรวิดา กาญจนศูนย์    5,000.00 
  56    จรัส พัชราวิวัฒน์พงษ์    7,000.00 
  57    จรัสจรรยาวงศ์    20,000.00 
  58    จรินดา-เดวิด พัว    1,000.00 
  59    จรูญประสิทธิ์พร    10,000.00 
  60    จันทราพร กนกวงศ์    1,000.00 
  61    จารุณี ชัยศุภกิจสินธ์    3,000.00 
  62    จิตสุภา-เชษฐ์-ปรัชญ์ ภัทรากรกุล    18,000.00 
  63    จิรวัฒนกิจ    8,000.00 
  64    เจริญ มานัสสถิตย์    66,000.00 
  65    เฉลิมศักดิ์ เจียระผกานนท์    1,000.00 
  66    ชญาณ ลำเภา    7,000.00 
  67    ชญานิศ ใจซื่อกุล    9,800.00 
  68    ชนะ คณารัตนดิลก    10,000.00 
  69    ชวลิต และ วันทนีย์ พิสุทธิโกเมน    6,000.00 
  70    ชวลิต วันทนีย์ พิสุทธิโกเมน    1,000.00 
  71    ชัยกร เจียมพิทยานุวัฒน์    30,000.00 
  72    ชัยทศ จำเนียรกุล    126,300.00 
  73    ชินานนท์ วงศ์วีระชัย    2,000.00 
  74    เชาว์ดำริห์กุล    500.00 
  75    ฐาปนัน    30,000.00 
  76    ณภัค    500.00 
  77    ณัฐฑิยา อื้ออารีย์กุล    40,000.00 
  78    ณัฐพล บัวแก้ว    18,000.00 
  79    ณัฐวรี อุดมศรีพันธุ์     2,000.00 
  80    ดนัยวัฒน์ จิตวิศรุตกุล    9,500.00 
  81    ดร.เสาวลักษณ์ กิตติประภัสร์    2,000.00 
  82    ดวงเดือน ฉัตรทิพย์ธาดาธร    1,000.00 
  83    ตวงพร - ตวงสิทธิ์ สิทธิสุนทร    40,000.00 
  84    ตวงพร - ตวงสิทธิ์ สิทธิสุนทร    40,000.00 
  85    เต็มพรรณ ศรีกลัด    50,000.00 
  86    ถุงทรัพย์    900.00 
  87    ทศพร พิลาลัย    1,000.00 
  88    ทำบุญวันเกิด    4,200.00 
  89    ทำบุญวันเกิดกับธรรมศาตร์    6,000.00 
  90    ทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    19,000.00 
  91    ทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    24,000.00 
  92    ทุนการศึกษา ทำบุญวันเกิด    5,000.00 
  93    เทพวิวัฒน์จิต    1,000.00 
  94    เทศรัตนวงศ์    30,000.00 
  95    ธนัย เทียนใส    500.00 
  96    ธรรมวิทยา    360,000.00 
  97    ธรรมศาสตร์บัณฑิต 63 (ปีการศึกษา 2539)    20,161.44 
  98    ธวัชชัย-รัชนี บัญชี 28    8,500.00 
  99    น.ส. จันทราพร กนกวงศ์    3,000.00 
  100    น.ส. มณี รัตนชัยชาญ    2,000.00 
  101    น.ส.ชญานิศ ใจซื่อกุล    500.00 
  102    น.ส.มัทนา ไวทยะโกมล    3,000.00 
  103    น.ส.ศิริวรรณ ไชยสูรยกานต์    1,000.00 
  104    น.ส.สภาพ หาญคณิตวัฒนา    10,000.00 
  105    น.ส.สุภาพ หาญคณิตวัฒนา    30,000.00 
  106    นกหวีด - กิตติพงษ์ บูรณกูล    1,000.00 
  107    นที นามวงศ์    1,000.00 
  108    นฤมล ดอกพิกุล    2,500.00 
  109    นส.มณีทิพย์ วีระรัตนมณี    500.00 
  110    นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลน    1,000.00 
  111    นันท    500.00 
  112    นางปนิดา อติพญากุล    10,000.00 
  113    นางศุภางค์ สุตวัฒน์    90,000.00 
  114    นางสาว จรินทร เกียรตินิยมรุ่ง    4,000.00 
  115    นางสาว ศศิวิมล ศิริเจียรนัย    6,000.00 
  116    นางสาว สุนันทา เตชะธโนปจัย    2,000.00 
  117    นางสาวนฤมล ดอกพิกุล    1,500.00 
  118    นางสาวเนตรนภา ยงวานิชจิต    26,000.00 
  119    นางสาวมณีทิพย์ วีระรัตนมณี    1,000.00 
  120    นาย ภานุวัจน์ ทองร่มโพธิ์    1,000.00 
  121    นายณัฐชนนท์ ดุษฎีวิวัฒน์    7,000.00 
  122    นายแพทย์ มาร์ค สุนทรเกศ    10,000.00 
  123    นายยุทธนา กิ่งแก้วก้านทอง    20,000.00 
  124    นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม    11,000.00 
  125    นายสมศักดิ์ อนรรฆเสลา    25,000.00 
  126    นายสุจินต์ ธรรมนิเวศ และนางธารินี ไกรสิทธิศิรินทร์    100.00 
  127    นายสุเทพ ไชยประสิทธิ์    1,000.00 
  128    นายสุภัทร มงคลเกียรติชัย    56,333.00 
  129    นายอนันต์-นางสุนีย์ แสงทอง    1,000.00 
  130    นิติ มธ.22    3,000.00 
  131    เนตรนภา ยงวานิชจิต    5,000.00 
  132    เนาวรัตน์ ธรรมสวยดี    10,000.00 
  133    บังอร มานัสสถิตย์    50,000.00 
  134    บัณฑิตยานนท์    1,300,000.00 
  135    บุญมี พิมพ์จันทร์    5,000.00 
  136    บุญมี พิมพ์จันทร์    97,000.00 
  137    บุญเลิศ เบญจวาณิชย์    66,000.00 
  138    บุญศรี ชลิตตาภรณ์    4,000.00 
  139    บุญส่ง จงฟูสุวรรณ    500.00 
  140    ปฏิมา จันทรสมบัติ    2,888.00 
  141    ปนัสยา จริยวิลาศกุล    3,400.00 
  142    ประเสริฐดุจดอกบัว    6,000.00 
  143    ปรีเปรม อภิณหสมิต    30,000.00 
  144    ปัณณ์-ปราปต์ พจนาวราพันธุ์    4,000.00 
  145    ปานรวี โลหเตปานนท์    7,000.00 
  146    พรกมล    12,000.00 
  147    พรทิภา ระยับแสงเดือน    8,000.00 
  148    พรรณี จินดากิจประเสริฐ    2,000.00 
  149    พรรณี จินดากิจประเสริฐ    21,000.00 
  150    พรหมเพียงชัย    3,000.00 
  151    พลอยพิชญ์ ชวนไชยสิทธิ์    10,000.00 
  152    พลังโดม    750.00 
  153    พัชรินทร์-ชาญชัย ศรีศักดานุวัตร    2,000.00 
  154    พัฒนะ ไชยมงคล และครอบครัว    3,000.00 
  155    พิชญ์นภา โลหะขจรพันธ์    5,000.00 
  156    พิชญ์นภา โลหะขจรพันธ์    30,000.00 
  157    พิชาญ ฤชุเศรษฐ์    129,000.00 
  158    พีรนันทสิทธิ์    10,000.00 
  159    เพรียวพรรณ เจนศิริวานิช    15,500.00 
  160    เพื่อการศึกศาแก่ผู้ด้อยโอกาส    2,000.00 
  161    เพื่อการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส    2,000.00 
  162    เพื่อนพร้าว    8,000.00 
  163    เพื่อร่วมเพาะเ่มล็ดพันธุการศึกษา    10,000.00 
  164    ไพบูลย์    100.00 
  165    ไพบูลย์ นนท์ชะสิริและครอบครัว    1,300.00 
  166    ภรณ์ทิพาญ์ ระยับแสงเดือน    55,000.00 
  167    ภาวิณี เฉลิมโชควิจิตร    5,000.00 
  168    ภีศเดช นันทชัยพร    500.00 
  169    ม.ล.ดวงกมล เกษมสันต์    20,000.00 
  170    มญช์ธิชา พูนเสมอ    3,000.00 
  171    มญช์ธิชา พูนเสมอ    9,000.00 
  172    มณี รัตนชัยชาญ    17,500.00 
  173    มนยศ วรรธนะภูติ    4,000.00 
  174    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(กองทุนทำบุญวันเกิด)    24,000.00 
  175    มัทนา ไวทยะโกมล    6,000.00 
  176    แมวใหญ่    4,000.00 
  177    รพีพัฒน์ สมานวรวงศ์    1,000.00 
  178    รวิพร    1,000.00 
  179    รองศาสตราจารย์ สุรัสวดี หุ่นพยนต์    10,000.00 
  180    รองศาสตราจารย์สุรัสวดี หุ่นพยนต์    60,000.00 
  181    รักธรรมศาสตร์    1,000.00 
  182    รังสิพล-ศิริทองถาวร    1,000.00 
  183    รัชนีพร กิจเจริญ    105,000.00 
  184    รุจิรา-ดาราณี พฤกษยาชีวะ    2,000.00 
  185    วนิชจักร์วงศ์    1,000.00 
  186    วรดิลกกุล    4,999.00 
  187    วรรณพร ปัญญโฆษิต    1,000.00 
  188    วรสิทธิ์ อัศพงษ์โชติ    5,000.00 
  189    วรสิทธิ์ อัศวพงษ์โชติ    10,000.00 
  190    วัชรธัญญากร-เพื่อการศึกษาน้อง    12,500.00 
  191    วันเกิด    20,000.00 
  192    วันเกิดธรรมศาสตร์    43,000.00 
  193    วารสารศาสตร์ ธรรมศาสตร์    12,000.00 
  194    วาสนา พวงมาลี    1,000.00 
  195    วิชิต เผ่าเจริญ    1,000.00 
  196    วิทยา จังสมบัติศิริ    20,000.00 
  197    วิลาวัณย์ ปัญญาดิลก    17,000.00 
  198    วีรวัฒน์-ยุพา กาญจนดุล    445.00 
  199    วีรียา ฉายดล    7,000.00 
  200    ศิริจันทร์ โชติชัยสถิตย์    2,000.00 
  201    ศิริพงศ์ ชัยอำนวยศิลป์    1,000.00 
  202    ศิริเพ็ญ คุ้มเปลี่ยน    10,000.00 
  203    ศิริวรรณ ไชยสูรยกานต์    25,000.00 
  204    ศุภชัย บุริสตระกูล    4,000.00 
  205    ศุภชัย บุริสตระกูล    22,000.00 
  206    ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ และครอบครัว    10,000.00 
  207    ษริณนา สุนทรเกศ    10,000.00 
  208    สงวนศรี ตาบทิพย์วัฒนา    2,000.00 
  209    สนธยา พรมสุรินทร์    4,000.00 
  210    สนธยา พรมสุรินทร์    7,000.00 
  211    สมเกียรติ ชวาลเวชกุล    10,000.00 
  212    สมเกียรติ ครองวัฒนสุข    4,000.00 
  213    สมทบเข้ากองทุนกลาง    1,000.00 
  214    สมทบทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    6,500.00 
  215    สมพิศ เฉลิมรัตนานนท์    30,000.00 
  216    สมศักดิ์ อนรรฆเสลา    110,000.00 
  217    สะอาด-ทวี ทองเย็น    4,000.00 
  218    สาทร สายะสิต    10,000.00 
  219    สาทร สายะสิต    20,000.00 
  220    สิรินทร์ (วุฒิปุระจักร์) ไพศาลคงทวี    8,020.00 
  221    สุธาสินี อินทวงศ์    25,000.00 
  222    สุนทร ลู่โรจน์เรือง    30,000.00 
  223    สุนันทา เตชะธโนปจัย    2,000.00 
  224    สุเพชร-นันทนา จิรขจรกุล    1,000.00 
  225    สุภาพ หาญคณิตวัฒนา    10,000.00 
  226    สุมาลีจงเกียรติ    1,000.00 
  227    สุรชัย มิตรภูษาภรณื    500.00 
  228    สุรดินทร์กูร    22,900.00 
  229    สุรัสวดี หุ่นพยนต์    10,000.00 
  230    สุรางคณา พึ่งรุ่ง    6,000.00 
  231    สุวิมล ไผทสมาน    9,000.00 
  232    สุวิวรรณ์ ปานวัชราคม    21,000.00 
  233    เสาวลักษณ์​ จริงจังวิสุทธิ์    10,000.00 
  234    หนึ่งหทัย ขอผลกลาง    7,000.00 
  235    เหรียญแช-สิริพรรณ ธัญญธาดา    1,000.00 
  236    อภิรดี เงินวิจิตร    10,500.00 
  237    อรรถพร - กฤติกา - กิรณา พรมแก้วงาม    2,000.00 
  238    อรอินท์ เรืองวัฒนสุข    3,500.00 
  239    อัจฉราภรณ์ โพธิสุนทร    100,000.00 
  240    อาทร เลิศบุญยพันธุ์    2,000.00 
  241    อุดม - เสริมพันธ์ คงวงศ์    1,000.00 
  242    อุบล กุลวิสุทธิ์    16,000.00 
  243    เอกชัย-วนิดา สิทธิโกศล    5,000.00 
  244    เอกชัย-วนิดา สิทธิโกศล    16,000.00 
  245    เอื้อพันธ์ เพ็ชราภรณ์    2,500.00 
  246    โอภาศ-นภาภรณ์ วรานิชสกุล    3,000.00 
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า