"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ดูยอดบริจาคออนไลน์
 ค้นหากองทุน   ยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 7,517,627.57 บาท
ลำดับที่ชื่อกองทุนจำนวนเงินสะสม
  1    -    2,800.00 
  2     กองทุนทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     4,500.00 
  3     กองทุนทำบุญวันเกิดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    12,000.00 
  4     ศิริมา สิทธิสุนทร    70,000.00 
  5    “กองทุน 75 ปีธรรมศาสตร์ 75 ทุนการศึกษา เพื่อนักศึกษาธรรมศาสตร์”    1,500.00 
  6    1 สิงหา    8,000.00 
  7    556 ธำรงค์ อัจฉรา อภิชัย เชียรเตชากุล    60,000.00 
  8    BE14 โดย ภัทรภณ หงษ์ศรีสุข    10,000.00 
  9    Birthday    1,000.00 
  10    Maruseth Fellowship for Thammasat University    1,000.00 
  11    Virun Taechamahaphun    6.47 
  12    กนกพร บุปผาชาติ    3,000.00 
  13    กมลรัตน์ ด่านภักดี    1,000.00 
  14    กรณ์ อังคนาพร    20,000.00 
  15    กรรณิการ์ นิธากรณ์    4,000.00 
  16    กฤษณัญธ์ ตีรกานนท์    7,000.00 
  17    กฤษเนตร ศรีประเสริฐ    11,000.00 
  18    กฤษเพ็ชร ศรีสันติสุข    1,000.00 
  19    กองทุน 1 สิงหา    12,000.00 
  20    กองทุน 75 ปีธรรมศาสตร์ 75 ทุนการศึกษา เพื่อนักศึกษาธรรมศาสตร์    2,000.00 
  21    กองทุน น.ส มณี รัตนชัยชาญ    0.00 
  22    กองทุนกลาง    2,274,924.66 
  23    กองทุนกลางของกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    11,600.00 
  24    กองทุนครอบครัวกฤษณประพันธ์เพื่อนักศึกษาเรียนดี    10,000.00 
  25    กองทุนครอบครัวเสริฐศร    20,000.00 
  26    กองทุนทำบุญวันเกิด    64,000.00 
  27    กองทุนทำบุญวันเกิด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    67,000.00 
  28    กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    48,500.00 
  29    กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    26,000.00 
  30    กองทุนทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    22,500.00 
  31    กองทุนทำบุญวันเกิดนางสาวภัทราภรณ์    5,500.00 
  32    กองทุนทำบุญวันเกิดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     8,000.00 
  33    กองทุนทำบุญวันเกิดฯ    13,000.00 
  34    กองทุนนายคงสิน-นางวรางคณา สุวรรณโกตา    5,000.00 
  35    กองทุนย่อย ชื่อ สงวนศรี ตาบทิพย์วัฒนา    1,000.00 
  36    กองทุนลัดดาวัลย์ แซ่เฮ้า    56,000.00 
  37    กองทุนวันเกิด    6,000.00 
  38    กองทุนวันเกิดกับธรรมศาสตร์    6,200.00 
  39    กองทุนวันเกิดกับธรรมศาสตร์เพื่อร่วมเพาะเมล็ดพันธุ์การศึกษา    40,000.00 
  40    กองทุนสุนทร พจมาน ทรงฤกษ์    3,000.00 
  41    กัญญา เบญจวาณิชย์    50,000.00 
  42    ก้าวไปข้างหน้ามหาลัยของฉัน    1,000.00 
  43    ก้าวไปข้างหน้ามหาวิทยาลัยของฉัน    8,000.00 
  44    กึกก้อง หาญผดุงธรรมะ    20,000.00 
  45    กุลวีณ์ ซึ่งอมรเกียรติ    3,000.00 
  46    ครอบครัวขวัญสุวรรณเพื่อทุนการศึกษามธ.    21,000.00 
  47    ครอบครัวจิรไชยภาสเพื่อธรรมศาสตร์    5,000.00 
  48    ครอบครัววรานิชสกุล    2,000.00 
  49    ครอบครัวสถิตมั่งคั่ง    1,000.00 
  50    ครอบครัวอัศวไชยชาญ    20,000.00 
  51    คุณณรงค์ รัศมีมงคล    24,000.00 
  52    คุณดวงพร อังสุมาลี    1,000.00 
  53    คุณนันทพร เมธาคุณวุฒิ    500.00 
  54    คุณเนตรนภา ยงวานิชจิต    2,000.00 
  55    คุณยศ วัชระคุปต์    500.00 
  56    คุณสาโรช ล้ำเลิศประเสริฐกุล    1,000.00 
  57    คุณหญิงแร่ม พรหโมบล บุณยประสพ และนางอรวิดา กาญจนศูนย์    5,000.00 
  58    จรัส พัชราวิวัฒน์พงษ์    7,000.00 
  59    จรัสจรรยาวงศ์    20,000.00 
  60    จรินดา-เดวิด พัว    1,000.00 
  61    จรูญประสิทธิ์พร    10,000.00 
  62    จันทราพร กนกวงศ์    1,000.00 
  63    จารุณี ชัยศุภกิจสินธ์    3,000.00 
  64    จิตสุภา-เชษฐ์-ปรัชญ์ ภัทรากรกุล    18,000.00 
  65    จิรวัฒนกิจ    8,000.00 
  66    เจริญ มานัสสถิตย์    66,000.00 
  67    เฉลิมศักดิ์ เจียระผกานนท์    1,000.00 
  68    ชญาณ ลำเภา    7,000.00 
  69    ชญานิศ ใจซื่อกุล    9,800.00 
  70    ชนะ คณารัตนดิลก    20,000.00 
  71    ชวลิต และ วันทนีย์ พิสุทธิโกเมน    6,000.00 
  72    ชวลิต วันทนีย์ พิสุทธิโกเมน    1,000.00 
  73    ชัยกร เจียมพิทยานุวัฒน์    30,000.00 
  74    ชัยทศ จำเนียรกุล    126,300.00 
  75    ชินานนท์ วงศ์วีระชัย    2,000.00 
  76    เชาว์ดำริห์กุล    500.00 
  77    ฐาปนัน    30,000.00 
  78    ณภัค    500.00 
  79    ณัฐฑิยา อื้ออารีย์กุล    40,000.00 
  80    ณัฐพล บัวแก้ว    18,000.00 
  81    ณัฐวรี อุดมศรีพันธุ์     7,000.00 
  82    ดนัยวัฒน์ จิตวิศรุตกุล    9,500.00 
  83    ดร.เสาวลักษณ์ กิตติประภัสร์    2,000.00 
  84    ดวงเดือน ฉัตรทิพย์ธาดาธร    1,000.00 
  85    ตวงพร - ตวงสิทธิ์ สิทธิสุนทร    40,000.00 
  86    ตวงพร - ตวงสิทธิ์ สิทธิสุนทร    40,000.00 
  87    เต็มพรรณ ศรีกลัด    50,000.00 
  88    ถุงทรัพย์    900.00 
  89    ทศพร พิลาลัย    1,000.00 
  90    ทำบุญวันเกิด    4,200.00 
  91    ทำบุญวันเกิดกับธรรมศาตร์    6,000.00 
  92    ทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    19,000.00 
  93    ทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    24,000.00 
  94    ทุนการศึกษา ทำบุญวันเกิด    5,000.00 
  95    เทพวิวัฒน์จิต    1,000.00 
  96    เทศรัตนวงศ์    30,000.00 
  97    ธนัย เทียนใส    500.00 
  98    ธรรมวิทยา    360,000.00 
  99    ธรรมศาสตร์บัณฑิต 63 (ปีการศึกษา 2539)    20,161.44 
  100    ธวัชชัย-รัชนี บัญชี 28    8,500.00 
  101    น.ส. จันทราพร กนกวงศ์    3,000.00 
  102    น.ส. มณี รัตนชัยชาญ    2,000.00 
  103    น.ส.ชญานิศ ใจซื่อกุล    500.00 
  104    น.ส.มัทนา ไวทยะโกมล    3,000.00 
  105    น.ส.ศิริวรรณ ไชยสูรยกานต์    6,000.00 
  106    น.ส.สภาพ หาญคณิตวัฒนา    10,000.00 
  107    น.ส.สุภาพ หาญคณิตวัฒนา    30,000.00 
  108    นกหวีด - กิตติพงษ์ บูรณกูล    1,000.00 
  109    นที นามวงศ์    1,000.00 
  110    นฤมล ดอกพิกุล    2,500.00 
  111    นส.มณีทิพย์ วีระรัตนมณี    500.00 
  112    นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลน    1,000.00 
  113    นันท    500.00 
  114    นางปนิดา อติพญากุล    10,000.00 
  115    นางศุภางค์ สุตวัฒน์    90,000.00 
  116    นางสาว จรินทร เกียรตินิยมรุ่ง    4,000.00 
  117    นางสาว ศศิวิมล ศิริเจียรนัย    6,000.00 
  118    นางสาว สุนันทา เตชะธโนปจัย    2,000.00 
  119    นางสาวนฤมล ดอกพิกุล    1,500.00 
  120    นางสาวเนตรนภา ยงวานิชจิต    31,000.00 
  121    นางสาวมณีทิพย์ วีระรัตนมณี    1,000.00 
  122    นาย ภานุวัจน์ ทองร่มโพธิ์    1,000.00 
  123    นายณัฐชนนท์ ดุษฎีวิวัฒน์    7,000.00 
  124    นายแพทย์ มาร์ค สุนทรเกศ    10,000.00 
  125    นายยุทธนา กิ่งแก้วก้านทอง    20,000.00 
  126    นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม    11,000.00 
  127    นายสมศักดิ์ อนรรฆเสลา    25,000.00 
  128    นายสุจินต์ ธรรมนิเวศ และนางธารินี ไกรสิทธิศิรินทร์    100.00 
  129    นายสุเทพ ไชยประสิทธิ์    1,000.00 
  130    นายสุภัทร มงคลเกียรติชัย    56,333.00 
  131    นายอนันต์-นางสุนีย์ แสงทอง    1,000.00 
  132    นิติ มธ.22    3,000.00 
  133    เนตรนภา ยงวานิชจิต    5,000.00 
  134    เนาวรัตน์ ธรรมสวยดี    10,000.00 
  135    บังอร มานัสสถิตย์    50,000.00 
  136    บัณฑิตยานนท์    1,300,000.00 
  137    บุญมี พิมพ์จันทร์    5,000.00 
  138    บุญมี พิมพ์จันทร์    97,000.00 
  139    บุญเลิศ เบญจวาณิชย์    66,000.00 
  140    บุญศรี ชลิตตาภรณ์    4,000.00 
  141    บุญส่ง จงฟูสุวรรณ    500.00 
  142    ปฏิมา จันทรสมบัติ    2,888.00 
  143    ปนัสยา จริยวิลาศกุล    3,400.00 
  144    ประเสริฐดุจดอกบัว    6,000.00 
  145    ปรีเปรม อภิณหสมิต    30,000.00 
  146    ปัณณ์-ปราปต์ พจนาวราพันธุ์    4,000.00 
  147    ปานรวี โลหเตปานนท์    7,000.00 
  148    พรกมล    12,000.00 
  149    พรทิภา ระยับแสงเดือน    8,000.00 
  150    พรรณี จินดากิจประเสริฐ    2,000.00 
  151    พรรณี จินดากิจประเสริฐ    21,000.00 
  152    พรหมเพียงชัย    3,000.00 
  153    พลอยพิชญ์ ชวนไชยสิทธิ์    10,000.00 
  154    พลังโดม    750.00 
  155    พัชรินทร์-ชาญชัย ศรีศักดานุวัตร    2,000.00 
  156    พัฒนะ ไชยมงคล และครอบครัว    3,000.00 
  157    พิชญ์นภา โลหะขจรพันธ์    5,000.00 
  158    พิชญ์นภา โลหะขจรพันธ์    30,000.00 
  159    พิชาญ ฤชุเศรษฐ์    129,000.00 
  160    พีรนันทสิทธิ์    10,000.00 
  161    เพรียวพรรณ เจนศิริวานิช    15,500.00 
  162    เพื่อการศึกศาแก่ผู้ด้อยโอกาส    2,000.00 
  163    เพื่อการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส    2,000.00 
  164    เพื่อนพร้าว    8,000.00 
  165    เพื่อร่วมเพาะเ่มล็ดพันธุการศึกษา    10,000.00 
  166    ไพบูลย์    100.00 
  167    ไพบูลย์ นนท์ชะสิริและครอบครัว    1,300.00 
  168    ภรณ์ทิพาญ์ ระยับแสงเดือน    105,000.00 
  169    ภาวิณี เฉลิมโชควิจิตร    5,000.00 
  170    ภีศเดช นันทชัยพร    500.00 
  171    ม.ล.ดวงกมล เกษมสันต์    20,000.00 
  172    มญช์ธิชา พูนเสมอ    3,000.00 
  173    มญช์ธิชา พูนเสมอ    9,000.00 
  174    มณี รัตนชัยชาญ    17,500.00 
  175    มณีทิพย์ วีระรัตนมณี    1,000.00 
  176    มนยศ วรรธนะภูติ    4,000.00 
  177    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(กองทุนทำบุญวันเกิด)    25,000.00 
  178    มัทนา ไวทยะโกมล    6,000.00 
  179    แมวใหญ่    4,000.00 
  180    รพีพัฒน์ สมานวรวงศ์    1,000.00 
  181    รวิพร    1,000.00 
  182    รองศาสตราจารย์ สุรัสวดี หุ่นพยนต์    10,000.00 
  183    รองศาสตราจารย์สุรัสวดี หุ่นพยนต์    60,000.00 
  184    รักธรรมศาสตร์    1,000.00 
  185    รังสิพล-ศิริทองถาวร    1,000.00 
  186    รัชนีพร กิจเจริญ    105,000.00 
  187    รุจิรา-ดาราณี พฤกษยาชีวะ    2,000.00 
  188    วนิชจักร์วงศ์    1,000.00 
  189    วรดิลกกุล    4,999.00 
  190    วรรณพร ปัญญโฆษิต    1,000.00 
  191    วรสิทธิ์ อัศพงษ์โชติ    5,000.00 
  192    วรสิทธิ์ อัศวพงษ์โชติ    10,000.00 
  193    วัชรธัญญากร-เพื่อการศึกษาน้อง    12,500.00 
  194    วันเกิด    20,000.00 
  195    วันเกิดธรรมศาสตร์    43,000.00 
  196    วารสารศาสตร์ ธรรมศาสตร์    12,000.00 
  197    วาสนา พวงมาลี    1,000.00 
  198    วิชิต เผ่าเจริญ    1,000.00 
  199    วิทยา จังสมบัติศิริ    20,000.00 
  200    วิลาวัณย์ ปัญญาดิลก    17,000.00 
  201    วีรวัฒน์-ยุพา กาญจนดุล    445.00 
  202    วีรียา ฉายดล    7,000.00 
  203    ศิริจันทร์ โชติชัยสถิตย์    2,000.00 
  204    ศิริพงศ์ ชัยอำนวยศิลป์    1,000.00 
  205    ศิริเพ็ญ คุ้มเปลี่ยน    10,000.00 
  206    ศิริวรรณ ไชยสูรยกานต์    25,000.00 
  207    ศุภชัย บุริสตระกูล    4,000.00 
  208    ศุภชัย บุริสตระกูล    22,000.00 
  209    ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ และครอบครัว    10,000.00 
  210    ษริณนา สุนทรเกศ    10,000.00 
  211    สงวนศรี ตาบทิพย์วัฒนา    2,000.00 
  212    สนธยา พรมสุรินทร์    4,000.00 
  213    สนธยา พรมสุรินทร์    7,000.00 
  214    สมเกียรติ ชวาลเวชกุล    10,000.00 
  215    สมเกียรติ ครองวัฒนสุข    4,000.00 
  216    สมทบเข้ากองทุนกลาง    1,000.00 
  217    สมทบทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    6,500.00 
  218    สมพิศ เฉลิมรัตนานนท์    30,000.00 
  219    สมศักดิ์ อนรรฆเสลา    110,000.00 
  220    สะอาด-ทวี ทองเย็น    4,000.00 
  221    สาทร สายะสิต    10,000.00 
  222    สาทร สายะสิต    20,000.00 
  223    สายพิณ วีระรัตนมณี    1,000.00 
  224    สิรินทร์ (วุฒิปุระจักร์) ไพศาลคงทวี    9,020.00 
  225    สุธาสินี อินทวงศ์    25,000.00 
  226    สุนทร ลู่โรจน์เรือง    30,000.00 
  227    สุนันทา เตชะธโนปจัย    2,000.00 
  228    สุเพชร-นันทนา จิรขจรกุล    1,000.00 
  229    สุภาพ หาญคณิตวัฒนา    10,000.00 
  230    สุมาลีจงเกียรติ    1,000.00 
  231    สุรชัย มิตรภูษาภรณื    500.00 
  232    สุรดินทร์กูร    22,900.00 
  233    สุรัสวดี หุ่นพยนต์    20,000.00 
  234    สุรางคณา พึ่งรุ่ง    6,000.00 
  235    สุวิมล ไผทสมาน    9,000.00 
  236    สุวิวรรณ์ ปานวัชราคม    21,000.00 
  237    เสาวลักษณ์​ จริงจังวิสุทธิ์    10,000.00 
  238    หนึ่งหทัย ขอผลกลาง    7,000.00 
  239    เหรียญแช-สิริพรรณ ธัญญธาดา    1,000.00 
  240    อภิรดี เงินวิจิตร    11,500.00 
  241    อรรถพร - กฤติกา - กิรณา พรมแก้วงาม    2,000.00 
  242    อรอินท์ เรืองวัฒนสุข    3,500.00 
  243    อวยพร    1,000.00 
  244    อัจฉราภรณ์ โพธิสุนทร    100,000.00 
  245    อาทร เลิศบุญยพันธุ์    2,000.00 
  246    อุดม - เสริมพันธ์ คงวงศ์    1,000.00 
  247    อุบล กุลวิสุทธิ์    16,000.00 
  248    เอกชัย-วนิดา สิทธิโกศล    5,000.00 
  249    เอกชัย-วนิดา สิทธิโกศล    16,000.00 
  250    เอื้อพันธ์ เพ็ชราภรณ์    2,500.00 
  251    โอภาศ-นภาภรณ์ วรานิชสกุล    3,000.00 
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า