"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ดูยอดบริจาคออนไลน์
 ค้นหากองทุน   ยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 10,316,035.69 บาท
ลำดับที่ชื่อกองทุนจำนวนเงินสะสม
  1    -    5,800.00 
  2     กองทุนทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     9,000.00 
  3     กองทุนทำบุญวันเกิดธรรมศาสตร์    19,000.00 
  4     กองทุนทำบุญวันเกิดเพื่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    2,000.00 
  5     กองทุนทำบุญวันเกิดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    12,000.00 
  6     ครอบครัวอัศวไชยชาญ     2,000.00 
  7     ศิริมา สิทธิสุนทร    70,000.00 
  8    “กองทุน 75 ปีธรรมศาสตร์ 75 ทุนการศึกษา เพื่อนักศึกษาธรรมศาสตร์”    1,500.00 
  9    1 สิงหา    8,000.00 
  10    556 ธำรงค์ อัจฉรา อภิชัย เชียรเตชากุล    60,000.00 
  11    BE14 โดย ภัทรภณ หงษ์ศรีสุข    10,000.00 
  12    Birthday    1,000.00 
  13    Maruseth Fellowship for Thammasat University    1,000.00 
  14    Virun Taechamahaphun    6.47 
  15    กนกพร บุปผาชาติ    3,000.00 
  16    กมลรัตน์ ด่านภักดี    1,000.00 
  17    กรณ์ อังคนาพร    35,000.00 
  18    กรรณิการ์ นิธากรณ์    4,000.00 
  19    กฤษณัญธ์ ตีรกานนท์    7,000.00 
  20    กฤษเนตร ศรีประเสริฐ    11,000.00 
  21    กฤษเพ็ชร ศรีสันติสุข    1,000.00 
  22    กองทุน 1 สิงหา    12,000.00 
  23    กองทุน 75 ปีธรรมศาสตร์ 75 ทุนการศึกษา เพื่อนักศึกษาธรรมศาสตร์    2,000.00 
  24    กองทุน น.ส มณี รัตนชัยชาญ    0.00 
  25    กองทุนกลาง    3,107,324.78 
  26    กองทุนกลางของกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    11,600.00 
  27    กองทุนครอบครัวกฤษณประพันธ์เพื่อนักศึกษาเรียนดี    10,000.00 
  28    กองทุนครอบครัวเสริฐศร    20,000.00 
  29    กองทุนทำบุญวันเกิด    75,000.00 
  30    กองทุนทำบุญวันเกิด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    67,000.00 
  31    กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    76,500.00 
  32    กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    26,000.00 
  33    กองทุนทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    145,000.00 
  34    กองทุนทำบุญวันเกิดธรรมศาสตร์    131,000.00 
  35    กองทุนทำบุญวันเกิดนางสาวภัทราภรณ์    10,500.00 
  36    กองทุนทำบุญวันเกิดเพื่อ นางจันทราวรรณ ธรรมวิชัย    30,000.00 
  37    กองทุนทำบุญวันเกิดเพื่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    500.00 
  38    กองทุนทำบุญวันเกิดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     13,000.00 
  39    กองทุนทำบุญวันเกิดให้กับธรรมศาสตร์    30,000.00 
  40    กองทุนทำบุญวันเกิดฯ    32,000.00 
  41    กองทุนทำบุญวันเกิดฯ เพิ้อเป็นทุนการศึกษา    10,000.00 
  42    กองทุนนายคงสิน-นางวรางคณา สุวรรณโกตา    5,000.00 
  43    กองทุนเพื่อการศึกษา โดยนางสาวนัทธ์ชนัน ผิวอ่อน    5,000.00 
  44    กองทุนเพื่อนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์    2,000.00 
  45    กองทุนย่อย ชื่อ สงวนศรี ตาบทิพย์วัฒนา    1,000.00 
  46    กองทุนลัดดาวัลย์ แซ่เฮ้า    56,000.00 
  47    กองทุนวันเกิด    17,000.00 
  48    กองทุนวันเกิดกับธรรมศาสตร์    6,200.00 
  49    กองทุนวันเกิดกับธรรมศาสตร์เพื่อร่วมเพาะเมล็ดพันธุ์การศึกษา    40,000.00 
  50    กองทุนวันเกิดธรรมศาสตร์    1,000.00 
  51    กองทุนสุนทร พจมาน ทรงฤกษ์    7,000.00 
  52    กัญญา เบญจวาณิชย์    50,000.00 
  53    ก้าวไปข้างหน้ามหาลัยของฉัน    2,100.00 
  54    ก้าวไปข้างหน้ามหาวิทยาลัยของฉัน    9,500.00 
  55    กึกก้อง หาญผดุงธรรมะ    20,000.00 
  56    กุลวีณ์ ซึ่งอมรเกียรติ    7,000.00 
  57    โกมินทร์ ลิ้นปราชญา    30,000.00 
  58    ครอบครัวขวัญสุวรรณเพื่อทุนการศึกษามธ.    29,500.00 
  59    ครอบครัวจิรไชยภาสเพื่อธรรมศาสตร์    5,000.00 
  60    ครอบครัววรานิชสกุล    2,000.00 
  61    ครอบครัวสถิตมั่งคั่ง    1,000.00 
  62    ครอบครัวอัศวไชยชาญ    20,000.00 
  63    คุณ อุดมศักดิ์ ตั้งพันธ์สุริยะ    1,000.00 
  64    คุณณรงค์ รัศมีมงคล    24,000.00 
  65    คุณดวงพร อังสุมาลี    1,000.00 
  66    คุณนันทพร เมธาคุณวุฒิ    500.00 
  67    คุณเนตรนภา ยงวานิชจิต    2,000.00 
  68    คุณยศ วัชระคุปต์    500.00 
  69    คุณสาโรช ล้ำเลิศประเสริฐกุล    1,000.00 
  70    คุณหญิงแร่ม พรหโมบล บุณยประสพ และนางอรวิดา กาญจนศูนย์    5,000.00 
  71    จรัส พัชราวิวัฒน์พงษ์    12,000.00 
  72    จรัสจรรยาวงศ์    20,000.00 
  73    จรินดา-เดวิด พัว    1,000.00 
  74    จรูญประสิทธิ์พร    10,000.00 
  75    จันทราพร กนกวงศ์    1,000.00 
  76    จารุณี ชัยศุภกิจสินธ์    3,000.00 
  77    จิตสุภา-เชษฐ์-ปรัชญ์ ภัทรากรกุล    108,000.00 
  78    จิรวัฒนกิจ    8,000.00 
  79    เจริญ มานัสสถิตย์    66,000.00 
  80    เฉลิมศักดิ์ เจียระผกานนท์    1,000.00 
  81    ชญาณ ลำเภา    19,000.00 
  82    ชญานิศ ใจซื่อกุล    10,800.00 
  83    ชนะ คณารัตนดิลก    20,000.00 
  84    ชวลิต และ วันทนีย์ พิสุทธิโกเมน    9,000.00 
  85    ชวลิต วันทนีย์ พิสุทธิโกเมน    1,000.00 
  86    ชัยกร เจียมพิทยานุวัฒน์    30,000.00 
  87    ชัยทศ จำเนียรกุล    126,300.00 
  88    ชัยวิทย์ อรุณเนตรทอง    3,000.00 
  89    ชัยวิทย์ อรุณเนตรทอง    1,000.00 
  90    ชินานนท์ วงศ์วีระชัย    2,000.00 
  91    เชาว์ดำริห์กุล    500.00 
  92    ฐาปนัน    90,000.00 
  93    ณภัค    500.00 
  94    ณัฐฑิยา อื้ออารีย์กุล    40,000.00 
  95    ณัฐพล บัวแก้ว    24,000.00 
  96    ณัฐวรี อุดมศรีพันธุ์     12,000.00 
  97    ดนัยวัฒน์ จิตวิศรุตกุล    28,640.00 
  98    ดร.เสาวลักษณ์ กิตติประภัสร์    2,000.00 
  99    ดวงเดือน ฉัตรทิพย์ธาดาธร    1,000.00 
  100    ดวงพร อังสุมาลี    800.00 
  101    ดำรง-พูนสุข ไกรฤทธิ์    20,000.00 
  102    ตวงพร - ตวงสิทธิ์ สิทธิสุนทร    40,000.00 
  103    ตวงพร - ตวงสิทธิ์ สิทธิสุนทร    40,000.00 
  104    ตวงพร-ตวงสิทธิ์ สิทธิสุนทร    20,000.00 
  105    เต็มพรรณ ศรีกลัด    50,000.00 
  106    ไตรนุรักษ์    10,000.00 
  107    ถุงทรัพย์    900.00 
  108    ทศพร พิลาลัย    1,000.00 
  109    ทำบุญวันเกิด    26,200.00 
  110    ทำบุญวันเกิดกับธรรมศาตร์    6,000.00 
  111    ทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    31,500.00 
  112    ทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ โดย นายอภิทัศน์ เตชาพลาเลิศ    1,000.00 
  113    ทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    24,500.00 
  114    ทำบุญวันเกิดเพื่อนางจันทราวรรณ ธรรมวิชัย    8,200.00 
  115    ทำบุญวันเกิดเพื่อนายบังคม ศรีธัญรัตน์    2,000.00 
  116    ทิวา เงาวิจิตร    1,000.00 
  117    ทุนการศึกษา ทำบุญวันเกิด    7,000.00 
  118    เทพวิวัฒน์จิต    1,000.00 
  119    เทศรัตนวงศ์    40,000.00 
  120    ธนัย เทียนใส    500.00 
  121    ธเนศ สัจจะบริบูรณ์    10,000.00 
  122    ธรรมวิทยา    550,000.00 
  123    ธรรมศาสตร์บัณฑิต 63 (ปีการศึกษา 2539)    20,161.44 
  124    ธรรมสิกขา    127.00 
  125    ธวัชชัย-รัชนี บัญชี 28    8,500.00 
  126    น.ส. จันทราพร กนกวงศ์    3,000.00 
  127    น.ส. มณี รัตนชัยชาญ    2,000.00 
  128    น.ส.ชญานิศ ใจซื่อกุล    500.00 
  129    น.ส.มัทนา ไวทยะโกมล    3,000.00 
  130    น.ส.ศิริวรรณ ไชยสูรยกานต์    16,000.00 
  131    น.ส.สภาพ หาญคณิตวัฒนา    10,000.00 
  132    น.ส.สุภาพ หาญคณิตวัฒนา    30,000.00 
  133    นกหวีด - กิตติพงษ์ บูรณกูล    1,000.00 
  134    นที นามวงศ์    1,000.00 
  135    นฤมล ดอกพิกุล    2,500.00 
  136    นส.มณีทิพย์ วีระรัตนมณี    500.00 
  137    นอ.มาโนช นางศุภางค์ นางสาวณัฐชนน สุตวัฒน์    21,000.00 
  138    นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลน    1,000.00 
  139    นันท    500.00 
  140    นางจันทราวรรณ ธรรมวิชัย    30,000.00 
  141    นางนภวรรณ ตันติเวชกุล    3,000.00 
  142    นางปนิดา อติพญากุล    10,000.00 
  143    นางศุภางค์ สุตวัฒน์    90,000.00 
  144    นางสาว จรินทร เกียรตินิยมรุ่ง    4,000.00 
  145    นางสาว จารุณี ชัยศุภกิจสินธ์    5,000.00 
  146    นางสาว ศศิวิมล ศิริเจียรนัย    6,000.00 
  147    นางสาว สุนันทา เตชะธโนปจัย    2,000.00 
  148    นางสาวนฤมล ดอกพิกุล    4,500.00 
  149    นางสาวเนตรนภา ยงวานิชจิต    46,000.00 
  150    นางสาวเปมิกา อัศนธรรม    1,000.00 
  151    นางสาวมณีทิพย์ วีระรัตนมณี    1,000.00 
  152    นางสาวสุนันทา เตชะธโนปจัย    5,200.00 
  153    นาย ภานุวัจน์ ทองร่มโพธิ์    1,000.00 
  154    นายณัฐชนนท์ ดุษฎีวิวัฒน์    13,000.00 
  155    นายแพทย์ มาร์ค สุนทรเกศ    10,000.00 
  156    นายยุทธนา กิ่งแก้วก้านทอง    40,000.00 
  157    นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม    11,000.00 
  158    นายสมศักดิ์ อนรรฆเสลา    25,000.00 
  159    นายสุจินต์ ธรรมนิเวศ และนางธารินี ไกรสิทธิศิรินทร์    100.00 
  160    นายสุเทพ ไชยประสิทธิ์    1,000.00 
  161    นายสุภัทร มงคลเกียรติชัย    56,333.00 
  162    นายอนันต์-นางสุนีย์ แสงทอง    1,000.00 
  163    นิติ มธ.22    3,000.00 
  164    เนตรนภา ยงวานิชจิต    5,000.00 
  165    เนาวรัตน์ ธรรมสวยดี    10,000.00 
  166    บังอร มานัสสถิตย์    50,000.00 
  167    บัณฑิตยานนท์    1,600,000.00 
  168    บุญมี พิมพ์จันทร์    5,000.00 
  169    บุญมี พิมพ์จันทร์    104,000.00 
  170    บุญเลิศ เบญจวาณิชย์    66,000.00 
  171    บุญศรี ชลิตตาภรณ์    4,000.00 
  172    บุญส่ง จงฟูสุวรรณ    500.00 
  173    ปฏิมา จันทรสมบัติ    2,888.00 
  174    ปนัสยา จริยวิลาศกุล    3,400.00 
  175    ประเสริฐดุจดอกบัว    6,000.00 
  176    ประเสริฐและวราภรณ์เจนศิริวานิช    50,000.00 
  177    ปรีเปรม อภิณหสมิต    30,000.00 
  178    ปัณณ์-ปราปต์ พจนาวราพันธุ์    4,000.00 
  179    ปานจันทร์ มิ่งทุม ธนบัตร วรธนารัตน์    20,000.00 
  180    ปานรวี โลหเตปานนท์    8,000.00 
  181    เปมิกา อัศนธรรม    1,000.00 
  182    พรกมล    12,000.00 
  183    พรทิภา ระยับแสงเดือน    8,000.00 
  184    พรรณี จินดากิจประเสริฐ    2,000.00 
  185    พรรณี จินดากิจประเสริฐ    21,000.00 
  186    พรหมเพียงชัย    3,000.00 
  187    พลอยพิชญ์ ชวนไชยสิทธิ์    15,000.00 
  188    พลังโดม    750.00 
  189    พัชรินทร์-ชาญชัย ศรีศักดานุวัตร    2,000.00 
  190    พัฒนะ ไชยมงคล และครอบครัว    3,000.00 
  191    พัฒนะ ไชยมงคลและครอบครัว    2,000.00 
  192    พิชญ์นภา โลหะขจรพันธ์    5,000.00 
  193    พิชญ์นภา โลหะขจรพันธ์    30,000.00 
  194    พิชาญ ฤชุเศรษฐ์    225,000.00 
  195    พีรนันทสิทธิ์    10,000.00 
  196    เพรียวพรรณ เจนศิริวานิช    15,500.00 
  197    เพื่อ นางจันทราวรรณ ธรรมวิชัย    84,496.00 
  198    เพื่อการศึกศาแก่ผู้ด้อยโอกาส    2,000.00 
  199    เพื่อการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส    2,000.00 
  200    เพื่อนพร้าว    8,000.00 
  201    เพื่อร่วมเพาะเ่มล็ดพันธุการศึกษา    10,000.00 
  202    ไพบูลย์    100.00 
  203    ไพบูลย์ นนท์ชะสิริและครอบครัว    1,300.00 
  204    ภรณ์ทิพาญ์ ระยับแสงเดือน    120,000.00 
  205    ภาวิณี เฉลิมโชควิจิตร    5,000.00 
  206    ภีศเดช นันทชัยพร    500.00 
  207    ม.ล.ดวงกมล เกษมสันต์    20,000.00 
  208    มญช์ธิชา พูนเสมอ    3,000.00 
  209    มญช์ธิชา พูนเสมอ    9,000.00 
  210    มณี รัตนชัยชาญ    17,500.00 
  211    มณีทิพย์ วีระรัตนมณี    1,000.00 
  212    มนยศ วรรธนะภูติ    4,000.00 
  213    มลิญ หาญจีระปัญญา    5,000.00 
  214    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (กองทุนทำบุญวันเกิดฯ)    5,000.00 
  215    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(กองทุนทำบุญวันเกิด)    26,000.00 
  216    มัทนา ไวทยะโกมล    6,000.00 
  217    แมวใหญ่    4,000.00 
  218    ยุทธนา กิ่งแก้วก้านทอง    20,000.00 
  219    รพีพัฒน์ สมานวรวงศ์    1,000.00 
  220    รวิพร    1,000.00 
  221    รองศาสตราจารย์ สุรัสวดี หุ่นพยนต์    80,000.00 
  222    รองศาสตราจารย์ สุรัสวดี หุ่นพยนต์    20,000.00 
  223    รองศาสตราจารย์ สุรัสวดี หุ่นพยนต์    20,000.00 
  224    รักธรรมศาสตร์    1,000.00 
  225    รังสิพล-ศิริทองถาวร    1,000.00 
  226    รัชนีพร กิจเจริญ    105,000.00 
  227    รุจิรา-ดาราณี พฤกษยาชีวะ    2,000.00 
  228    ลีเคอะปิง    1,000.00 
  229    วนิชจักร์วงศ์    1,000.00 
  230    วรดิลกกุล    4,999.00 
  231    วรรณพร ปัญญโฆษิต    1,000.00 
  232    วรสิทธิ์ อัศพงษ์โชติ    5,000.00 
  233    วรสิทธิ์ อัศวพงษ์โชติ    10,000.00 
  234    วัชรธัญญากร-เพื่อการศึกษาน้อง    12,500.00 
  235    วันเกิด    20,000.00 
  236    วันเกิดธรรมศาสตร์    43,000.00 
  237    วัลดา ฤกษ์เย็น    1,000.00 
  238    วารสารศาสตร์ ธรรมศาสตร์    12,000.00 
  239    วาสนา พวงมาลี    1,000.00 
  240    วิชิต เผ่าเจริญ    1,000.00 
  241    วิทยา จังสมบัติศิริ    20,000.00 
  242    วิลาวัณย์ ปัญญาดิลก    17,000.00 
  243    วีรวัฒน์-ยุพา กาญจนดุล    445.00 
  244    วีรียา ฉายดล    14,212.00 
  245    ศศิวิมล ศิริเจียรนัย    900.00 
  246    ศิริจันทร์ โชติชัยสถิตย์    2,000.00 
  247    ศิริพงศ์ ชัยอำนวยศิลป์    1,500.00 
  248    ศิริเพ็ญ คุ้มเปลี่ยน    10,000.00 
  249    ศิริวรรณ ไชยสูรยกานต์    30,000.00 
  250    ศุภชัย บุริสตระกูล    16,500.00 
  251    ศุภชัย บุริสตระกูล    27,500.00 
  252    ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ และครอบครัว    10,000.00 
  253    ษริณนา สุนทรเกศ    35,000.00 
  254    สงวนศรี ตาบทิพย์วัฒนา    2,000.00 
  255    สนธยา พรมสุรินทร์    4,000.00 
  256    สนธยา พรมสุรินทร์    7,000.00 
  257    สมเกียรติ ชวาลเวชกุล    10,000.00 
  258    สมเกียรติ ครองวัฒนสุข    4,000.00 
  259    สมเกียรติ ชวาลเวชกุล    25,000.00 
  260    สมทบเข้ากองทุนกลาง    1,000.00 
  261    สมทบทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    6,500.00 
  262    สมพิศ เฉลิมรัตนานนท์    30,000.00 
  263    สมศักดิ์ อนรรฆเสลา    110,000.00 
  264    สะอาด-ทวี ทองเย็น    4,000.00 
  265    สาทร สายะสิต    10,000.00 
  266    สาทร สายะสิต    20,000.00 
  267    สายพิณ วีระรัตนมณี    1,000.00 
  268    สิรินทร์ (วุฒิปุระจักร์) ไพศาลคงทวี    11,020.00 
  269    สุธาสินี อินทวงศ์    45,000.00 
  270    สุนทร ลู่โรจน์เรือง    30,000.00 
  271    สุนันทา เตชะธโนปจัย    4,000.00 
  272    สุเพชร-นันทนา จิรขจรกุล    1,000.00 
  273    สุภัทร มงคลเกียรติชัย    55,333.00 
  274    สุภาพ หาญคณิตวัฒนา    10,000.00 
  275    สุมาลีจงเกียรติ    1,000.00 
  276    สุรชัย มิตรภูษาภรณื    500.00 
  277    สุรดินทร์กูร    22,900.00 
  278    สุรางคณา พึ่งรุ่ง    6,000.00 
  279    สุวิมล ไผทสมาน    13,500.00 
  280    สุวิวรรณ์ ปานวัชราคม    24,000.00 
  281    เสาวลักษณ์​ จริงจังวิสุทธิ์    10,000.00 
  282    หนึ่งหทัย ขอผลกลาง    7,000.00 
  283    เหรียญแช-สิริพรรณ ธัญญธาดา    1,000.00 
  284    อภิรดี เงินวิจิตร    13,500.00 
  285    อรรถพร - กฤติกา - กิรณา พรมแก้วงาม    2,000.00 
  286    อรอินท์ เรืองวัฒนสุข    3,500.00 
  287    อวยพร    1,000.00 
  288    อัจฉราภรณ์ โพธิสุนทร    110,000.00 
  289    อาทร เลิศบุญยพันธุ์    2,000.00 
  290    อุดม - เสริมพันธ์ คงวงศ์    1,000.00 
  291    อุบล กุลวิสุทธิ์    16,000.00 
  292    เอกชัย-วนิดา สิทธิโกศล    5,000.00 
  293    เอกชัย-วนิดา สิทธิโกศล    16,000.00 
  294    เอื้อพันธ์ เพ็ชราภรณ์    2,500.00 
  295    โอภาศ-นภาภรณ์ วรานิชสกุล    3,000.00 
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า