"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ดูยอดบริจาคออนไลน์
 ค้นหากองทุน   ยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 8,026,027.57 บาท
ลำดับที่ชื่อกองทุนจำนวนเงินสะสม
  1    -    2,800.00 
  2     กองทุนทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     4,500.00 
  3     กองทุนทำบุญวันเกิดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    12,000.00 
  4     ศิริมา สิทธิสุนทร    70,000.00 
  5    “กองทุน 75 ปีธรรมศาสตร์ 75 ทุนการศึกษา เพื่อนักศึกษาธรรมศาสตร์”    1,500.00 
  6    1 สิงหา    8,000.00 
  7    556 ธำรงค์ อัจฉรา อภิชัย เชียรเตชากุล    60,000.00 
  8    BE14 โดย ภัทรภณ หงษ์ศรีสุข    10,000.00 
  9    Birthday    1,000.00 
  10    Maruseth Fellowship for Thammasat University    1,000.00 
  11    Virun Taechamahaphun    6.47 
  12    กนกพร บุปผาชาติ    3,000.00 
  13    กมลรัตน์ ด่านภักดี    1,000.00 
  14    กรณ์ อังคนาพร    20,000.00 
  15    กรรณิการ์ นิธากรณ์    4,000.00 
  16    กฤษณัญธ์ ตีรกานนท์    7,000.00 
  17    กฤษเนตร ศรีประเสริฐ    11,000.00 
  18    กฤษเพ็ชร ศรีสันติสุข    1,000.00 
  19    กองทุน 1 สิงหา    12,000.00 
  20    กองทุน 75 ปีธรรมศาสตร์ 75 ทุนการศึกษา เพื่อนักศึกษาธรรมศาสตร์    2,000.00 
  21    กองทุน น.ส มณี รัตนชัยชาญ    0.00 
  22    กองทุนกลาง    2,405,324.66 
  23    กองทุนกลางของกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    11,600.00 
  24    กองทุนครอบครัวกฤษณประพันธ์เพื่อนักศึกษาเรียนดี    10,000.00 
  25    กองทุนครอบครัวเสริฐศร    20,000.00 
  26    กองทุนทำบุญวันเกิด    64,000.00 
  27    กองทุนทำบุญวันเกิด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    67,000.00 
  28    กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    58,500.00 
  29    กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    26,000.00 
  30    กองทุนทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    132,500.00 
  31    กองทุนทำบุญวันเกิดธรรมศาสตร์    10,000.00 
  32    กองทุนทำบุญวันเกิดนางสาวภัทราภรณ์    5,500.00 
  33    กองทุนทำบุญวันเกิดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     8,000.00 
  34    กองทุนทำบุญวันเกิดฯ    32,000.00 
  35    กองทุนนายคงสิน-นางวรางคณา สุวรรณโกตา    5,000.00 
  36    กองทุนเพื่อการศึกษา โดยนางสาวนัทธ์ชนัน ผิวอ่อน    5,000.00 
  37    กองทุนย่อย ชื่อ สงวนศรี ตาบทิพย์วัฒนา    1,000.00 
  38    กองทุนลัดดาวัลย์ แซ่เฮ้า    56,000.00 
  39    กองทุนวันเกิด    6,000.00 
  40    กองทุนวันเกิดกับธรรมศาสตร์    6,200.00 
  41    กองทุนวันเกิดกับธรรมศาสตร์เพื่อร่วมเพาะเมล็ดพันธุ์การศึกษา    40,000.00 
  42    กองทุนสุนทร พจมาน ทรงฤกษ์    5,000.00 
  43    กัญญา เบญจวาณิชย์    50,000.00 
  44    ก้าวไปข้างหน้ามหาลัยของฉัน    1,000.00 
  45    ก้าวไปข้างหน้ามหาวิทยาลัยของฉัน    8,000.00 
  46    กึกก้อง หาญผดุงธรรมะ    20,000.00 
  47    กุลวีณ์ ซึ่งอมรเกียรติ    3,000.00 
  48    ครอบครัวขวัญสุวรรณเพื่อทุนการศึกษามธ.    25,500.00 
  49    ครอบครัวจิรไชยภาสเพื่อธรรมศาสตร์    5,000.00 
  50    ครอบครัววรานิชสกุล    2,000.00 
  51    ครอบครัวสถิตมั่งคั่ง    1,000.00 
  52    ครอบครัวอัศวไชยชาญ    20,000.00 
  53    คุณณรงค์ รัศมีมงคล    24,000.00 
  54    คุณดวงพร อังสุมาลี    1,000.00 
  55    คุณนันทพร เมธาคุณวุฒิ    500.00 
  56    คุณเนตรนภา ยงวานิชจิต    2,000.00 
  57    คุณยศ วัชระคุปต์    500.00 
  58    คุณสาโรช ล้ำเลิศประเสริฐกุล    1,000.00 
  59    คุณหญิงแร่ม พรหโมบล บุณยประสพ และนางอรวิดา กาญจนศูนย์    5,000.00 
  60    จรัส พัชราวิวัฒน์พงษ์    9,000.00 
  61    จรัสจรรยาวงศ์    20,000.00 
  62    จรินดา-เดวิด พัว    1,000.00 
  63    จรูญประสิทธิ์พร    10,000.00 
  64    จันทราพร กนกวงศ์    1,000.00 
  65    จารุณี ชัยศุภกิจสินธ์    3,000.00 
  66    จิตสุภา-เชษฐ์-ปรัชญ์ ภัทรากรกุล    18,000.00 
  67    จิรวัฒนกิจ    8,000.00 
  68    เจริญ มานัสสถิตย์    66,000.00 
  69    เฉลิมศักดิ์ เจียระผกานนท์    1,000.00 
  70    ชญาณ ลำเภา    7,000.00 
  71    ชญานิศ ใจซื่อกุล    10,800.00 
  72    ชนะ คณารัตนดิลก    20,000.00 
  73    ชวลิต และ วันทนีย์ พิสุทธิโกเมน    6,000.00 
  74    ชวลิต วันทนีย์ พิสุทธิโกเมน    1,000.00 
  75    ชัยกร เจียมพิทยานุวัฒน์    30,000.00 
  76    ชัยทศ จำเนียรกุล    126,300.00 
  77    ชินานนท์ วงศ์วีระชัย    2,000.00 
  78    เชาว์ดำริห์กุล    500.00 
  79    ฐาปนัน    60,000.00 
  80    ณภัค    500.00 
  81    ณัฐฑิยา อื้ออารีย์กุล    40,000.00 
  82    ณัฐพล บัวแก้ว    18,000.00 
  83    ณัฐวรี อุดมศรีพันธุ์     7,000.00 
  84    ดนัยวัฒน์ จิตวิศรุตกุล    10,500.00 
  85    ดร.เสาวลักษณ์ กิตติประภัสร์    2,000.00 
  86    ดวงเดือน ฉัตรทิพย์ธาดาธร    1,000.00 
  87    ตวงพร - ตวงสิทธิ์ สิทธิสุนทร    40,000.00 
  88    ตวงพร - ตวงสิทธิ์ สิทธิสุนทร    40,000.00 
  89    เต็มพรรณ ศรีกลัด    50,000.00 
  90    ไตรนุรักษ์    10,000.00 
  91    ถุงทรัพย์    900.00 
  92    ทศพร พิลาลัย    1,000.00 
  93    ทำบุญวันเกิด    4,200.00 
  94    ทำบุญวันเกิดกับธรรมศาตร์    6,000.00 
  95    ทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    19,000.00 
  96    ทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    24,000.00 
  97    ทุนการศึกษา ทำบุญวันเกิด    7,000.00 
  98    เทพวิวัฒน์จิต    1,000.00 
  99    เทศรัตนวงศ์    30,000.00 
  100    ธนัย เทียนใส    500.00 
  101    ธรรมวิทยา    450,000.00 
  102    ธรรมศาสตร์บัณฑิต 63 (ปีการศึกษา 2539)    20,161.44 
  103    ธวัชชัย-รัชนี บัญชี 28    8,500.00 
  104    น.ส. จันทราพร กนกวงศ์    3,000.00 
  105    น.ส. มณี รัตนชัยชาญ    2,000.00 
  106    น.ส.ชญานิศ ใจซื่อกุล    500.00 
  107    น.ส.มัทนา ไวทยะโกมล    3,000.00 
  108    น.ส.ศิริวรรณ ไชยสูรยกานต์    6,000.00 
  109    น.ส.สภาพ หาญคณิตวัฒนา    10,000.00 
  110    น.ส.สุภาพ หาญคณิตวัฒนา    30,000.00 
  111    นกหวีด - กิตติพงษ์ บูรณกูล    1,000.00 
  112    นที นามวงศ์    1,000.00 
  113    นฤมล ดอกพิกุล    2,500.00 
  114    นส.มณีทิพย์ วีระรัตนมณี    500.00 
  115    นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลน    1,000.00 
  116    นันท    500.00 
  117    นางจันทราวรรณ ธรรมวิชัย    30,000.00 
  118    นางนภวรรณ ตันติเวชกุล    3,000.00 
  119    นางปนิดา อติพญากุล    10,000.00 
  120    นางศุภางค์ สุตวัฒน์    90,000.00 
  121    นางสาว จรินทร เกียรตินิยมรุ่ง    4,000.00 
  122    นางสาว จารุณี ชัยศุภกิจสินธ์    5,000.00 
  123    นางสาว ศศิวิมล ศิริเจียรนัย    6,000.00 
  124    นางสาว สุนันทา เตชะธโนปจัย    2,000.00 
  125    นางสาวนฤมล ดอกพิกุล    2,500.00 
  126    นางสาวเนตรนภา ยงวานิชจิต    31,000.00 
  127    นางสาวมณีทิพย์ วีระรัตนมณี    1,000.00 
  128    นาย ภานุวัจน์ ทองร่มโพธิ์    1,000.00 
  129    นายณัฐชนนท์ ดุษฎีวิวัฒน์    7,000.00 
  130    นายแพทย์ มาร์ค สุนทรเกศ    10,000.00 
  131    นายยุทธนา กิ่งแก้วก้านทอง    20,000.00 
  132    นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม    11,000.00 
  133    นายสมศักดิ์ อนรรฆเสลา    25,000.00 
  134    นายสุจินต์ ธรรมนิเวศ และนางธารินี ไกรสิทธิศิรินทร์    100.00 
  135    นายสุเทพ ไชยประสิทธิ์    1,000.00 
  136    นายสุภัทร มงคลเกียรติชัย    56,333.00 
  137    นายอนันต์-นางสุนีย์ แสงทอง    1,000.00 
  138    นิติ มธ.22    3,000.00 
  139    เนตรนภา ยงวานิชจิต    5,000.00 
  140    เนาวรัตน์ ธรรมสวยดี    10,000.00 
  141    บังอร มานัสสถิตย์    50,000.00 
  142    บัณฑิตยานนท์    1,300,000.00 
  143    บุญมี พิมพ์จันทร์    5,000.00 
  144    บุญมี พิมพ์จันทร์    104,000.00 
  145    บุญเลิศ เบญจวาณิชย์    66,000.00 
  146    บุญศรี ชลิตตาภรณ์    4,000.00 
  147    บุญส่ง จงฟูสุวรรณ    500.00 
  148    ปฏิมา จันทรสมบัติ    2,888.00 
  149    ปนัสยา จริยวิลาศกุล    3,400.00 
  150    ประเสริฐดุจดอกบัว    6,000.00 
  151    ปรีเปรม อภิณหสมิต    30,000.00 
  152    ปัณณ์-ปราปต์ พจนาวราพันธุ์    4,000.00 
  153    ปานรวี โลหเตปานนท์    7,000.00 
  154    พรกมล    12,000.00 
  155    พรทิภา ระยับแสงเดือน    8,000.00 
  156    พรรณี จินดากิจประเสริฐ    2,000.00 
  157    พรรณี จินดากิจประเสริฐ    21,000.00 
  158    พรหมเพียงชัย    3,000.00 
  159    พลอยพิชญ์ ชวนไชยสิทธิ์    10,000.00 
  160    พลังโดม    750.00 
  161    พัชรินทร์-ชาญชัย ศรีศักดานุวัตร    2,000.00 
  162    พัฒนะ ไชยมงคล และครอบครัว    3,000.00 
  163    พิชญ์นภา โลหะขจรพันธ์    5,000.00 
  164    พิชญ์นภา โลหะขจรพันธ์    30,000.00 
  165    พิชาญ ฤชุเศรษฐ์    149,000.00 
  166    พีรนันทสิทธิ์    10,000.00 
  167    เพรียวพรรณ เจนศิริวานิช    15,500.00 
  168    เพื่อการศึกศาแก่ผู้ด้อยโอกาส    2,000.00 
  169    เพื่อการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส    2,000.00 
  170    เพื่อนพร้าว    8,000.00 
  171    เพื่อร่วมเพาะเ่มล็ดพันธุการศึกษา    10,000.00 
  172    ไพบูลย์    100.00 
  173    ไพบูลย์ นนท์ชะสิริและครอบครัว    1,300.00 
  174    ภรณ์ทิพาญ์ ระยับแสงเดือน    105,000.00 
  175    ภาวิณี เฉลิมโชควิจิตร    5,000.00 
  176    ภีศเดช นันทชัยพร    500.00 
  177    ม.ล.ดวงกมล เกษมสันต์    20,000.00 
  178    มญช์ธิชา พูนเสมอ    3,000.00 
  179    มญช์ธิชา พูนเสมอ    9,000.00 
  180    มณี รัตนชัยชาญ    17,500.00 
  181    มณีทิพย์ วีระรัตนมณี    1,000.00 
  182    มนยศ วรรธนะภูติ    4,000.00 
  183    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(กองทุนทำบุญวันเกิด)    25,000.00 
  184    มัทนา ไวทยะโกมล    6,000.00 
  185    แมวใหญ่    4,000.00 
  186    รพีพัฒน์ สมานวรวงศ์    1,000.00 
  187    รวิพร    1,000.00 
  188    รองศาสตราจารย์ สุรัสวดี หุ่นพยนต์    10,000.00 
  189    รองศาสตราจารย์สุรัสวดี หุ่นพยนต์    60,000.00 
  190    รักธรรมศาสตร์    1,000.00 
  191    รังสิพล-ศิริทองถาวร    1,000.00 
  192    รัชนีพร กิจเจริญ    105,000.00 
  193    รุจิรา-ดาราณี พฤกษยาชีวะ    2,000.00 
  194    วนิชจักร์วงศ์    1,000.00 
  195    วรดิลกกุล    4,999.00 
  196    วรรณพร ปัญญโฆษิต    1,000.00 
  197    วรสิทธิ์ อัศพงษ์โชติ    5,000.00 
  198    วรสิทธิ์ อัศวพงษ์โชติ    10,000.00 
  199    วัชรธัญญากร-เพื่อการศึกษาน้อง    12,500.00 
  200    วันเกิด    20,000.00 
  201    วันเกิดธรรมศาสตร์    43,000.00 
  202    วารสารศาสตร์ ธรรมศาสตร์    12,000.00 
  203    วาสนา พวงมาลี    1,000.00 
  204    วิชิต เผ่าเจริญ    1,000.00 
  205    วิทยา จังสมบัติศิริ    20,000.00 
  206    วิลาวัณย์ ปัญญาดิลก    17,000.00 
  207    วีรวัฒน์-ยุพา กาญจนดุล    445.00 
  208    วีรียา ฉายดล    7,000.00 
  209    ศิริจันทร์ โชติชัยสถิตย์    2,000.00 
  210    ศิริพงศ์ ชัยอำนวยศิลป์    1,500.00 
  211    ศิริเพ็ญ คุ้มเปลี่ยน    10,000.00 
  212    ศิริวรรณ ไชยสูรยกานต์    25,000.00 
  213    ศุภชัย บุริสตระกูล    4,000.00 
  214    ศุภชัย บุริสตระกูล    22,000.00 
  215    ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ และครอบครัว    10,000.00 
  216    ษริณนา สุนทรเกศ    10,000.00 
  217    สงวนศรี ตาบทิพย์วัฒนา    2,000.00 
  218    สนธยา พรมสุรินทร์    4,000.00 
  219    สนธยา พรมสุรินทร์    7,000.00 
  220    สมเกียรติ ชวาลเวชกุล    10,000.00 
  221    สมเกียรติ ครองวัฒนสุข    4,000.00 
  222    สมทบเข้ากองทุนกลาง    1,000.00 
  223    สมทบทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    6,500.00 
  224    สมพิศ เฉลิมรัตนานนท์    30,000.00 
  225    สมศักดิ์ อนรรฆเสลา    110,000.00 
  226    สะอาด-ทวี ทองเย็น    4,000.00 
  227    สาทร สายะสิต    10,000.00 
  228    สาทร สายะสิต    20,000.00 
  229    สายพิณ วีระรัตนมณี    1,000.00 
  230    สิรินทร์ (วุฒิปุระจักร์) ไพศาลคงทวี    9,020.00 
  231    สุธาสินี อินทวงศ์    25,000.00 
  232    สุนทร ลู่โรจน์เรือง    30,000.00 
  233    สุนันทา เตชะธโนปจัย    4,000.00 
  234    สุเพชร-นันทนา จิรขจรกุล    1,000.00 
  235    สุภาพ หาญคณิตวัฒนา    10,000.00 
  236    สุมาลีจงเกียรติ    1,000.00 
  237    สุรชัย มิตรภูษาภรณื    500.00 
  238    สุรดินทร์กูร    22,900.00 
  239    สุรัสวดี หุ่นพยนต์    20,000.00 
  240    สุรางคณา พึ่งรุ่ง    6,000.00 
  241    สุวิมล ไผทสมาน    9,000.00 
  242    สุวิวรรณ์ ปานวัชราคม    24,000.00 
  243    เสาวลักษณ์​ จริงจังวิสุทธิ์    10,000.00 
  244    หนึ่งหทัย ขอผลกลาง    7,000.00 
  245    เหรียญแช-สิริพรรณ ธัญญธาดา    1,000.00 
  246    อภิรดี เงินวิจิตร    11,500.00 
  247    อรรถพร - กฤติกา - กิรณา พรมแก้วงาม    2,000.00 
  248    อรอินท์ เรืองวัฒนสุข    3,500.00 
  249    อวยพร    1,000.00 
  250    อัจฉราภรณ์ โพธิสุนทร    110,000.00 
  251    อาทร เลิศบุญยพันธุ์    2,000.00 
  252    อุดม - เสริมพันธ์ คงวงศ์    1,000.00 
  253    อุบล กุลวิสุทธิ์    16,000.00 
  254    เอกชัย-วนิดา สิทธิโกศล    5,000.00 
  255    เอกชัย-วนิดา สิทธิโกศล    16,000.00 
  256    เอื้อพันธ์ เพ็ชราภรณ์    2,500.00 
  257    โอภาศ-นภาภรณ์ วรานิชสกุล    3,000.00 
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า