"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ดูยอดบริจาคออนไลน์
 ค้นหากองทุน   ยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 9,898,312.69 บาท
ลำดับที่ชื่อกองทุนจำนวนเงินสะสม
  1    -    3,800.00 
  2     กองทุนทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     9,000.00 
  3     กองทุนทำบุญวันเกิดธรรมศาสตร์    19,000.00 
  4     กองทุนทำบุญวันเกิดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    12,000.00 
  5     ครอบครัวอัศวไชยชาญ     2,000.00 
  6     ศิริมา สิทธิสุนทร    70,000.00 
  7    “กองทุน 75 ปีธรรมศาสตร์ 75 ทุนการศึกษา เพื่อนักศึกษาธรรมศาสตร์”    1,500.00 
  8    1 สิงหา    8,000.00 
  9    556 ธำรงค์ อัจฉรา อภิชัย เชียรเตชากุล    60,000.00 
  10    BE14 โดย ภัทรภณ หงษ์ศรีสุข    10,000.00 
  11    Birthday    1,000.00 
  12    Maruseth Fellowship for Thammasat University    1,000.00 
  13    Virun Taechamahaphun    6.47 
  14    กนกพร บุปผาชาติ    3,000.00 
  15    กมลรัตน์ ด่านภักดี    1,000.00 
  16    กรณ์ อังคนาพร    30,000.00 
  17    กรรณิการ์ นิธากรณ์    4,000.00 
  18    กฤษณัญธ์ ตีรกานนท์    7,000.00 
  19    กฤษเนตร ศรีประเสริฐ    11,000.00 
  20    กฤษเพ็ชร ศรีสันติสุข    1,000.00 
  21    กองทุน 1 สิงหา    12,000.00 
  22    กองทุน 75 ปีธรรมศาสตร์ 75 ทุนการศึกษา เพื่อนักศึกษาธรรมศาสตร์    2,000.00 
  23    กองทุน น.ส มณี รัตนชัยชาญ    0.00 
  24    กองทุนกลาง    2,974,324.78 
  25    กองทุนกลางของกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    11,600.00 
  26    กองทุนครอบครัวกฤษณประพันธ์เพื่อนักศึกษาเรียนดี    10,000.00 
  27    กองทุนครอบครัวเสริฐศร    20,000.00 
  28    กองทุนทำบุญวันเกิด    75,000.00 
  29    กองทุนทำบุญวันเกิด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    67,000.00 
  30    กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    76,500.00 
  31    กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    26,000.00 
  32    กองทุนทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    135,000.00 
  33    กองทุนทำบุญวันเกิดธรรมศาสตร์    121,000.00 
  34    กองทุนทำบุญวันเกิดนางสาวภัทราภรณ์    10,500.00 
  35    กองทุนทำบุญวันเกิดเพื่อ นางจันทราวรรณ ธรรมวิชัย    30,000.00 
  36    กองทุนทำบุญวันเกิดเพื่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    500.00 
  37    กองทุนทำบุญวันเกิดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     13,000.00 
  38    กองทุนทำบุญวันเกิดให้กับธรรมศาสตร์    30,000.00 
  39    กองทุนทำบุญวันเกิดฯ    32,000.00 
  40    กองทุนนายคงสิน-นางวรางคณา สุวรรณโกตา    5,000.00 
  41    กองทุนเพื่อการศึกษา โดยนางสาวนัทธ์ชนัน ผิวอ่อน    5,000.00 
  42    กองทุนเพื่อนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์    2,000.00 
  43    กองทุนย่อย ชื่อ สงวนศรี ตาบทิพย์วัฒนา    1,000.00 
  44    กองทุนลัดดาวัลย์ แซ่เฮ้า    56,000.00 
  45    กองทุนวันเกิด    16,000.00 
  46    กองทุนวันเกิดกับธรรมศาสตร์    6,200.00 
  47    กองทุนวันเกิดกับธรรมศาสตร์เพื่อร่วมเพาะเมล็ดพันธุ์การศึกษา    40,000.00 
  48    กองทุนวันเกิดธรรมศาสตร์    1,000.00 
  49    กองทุนสุนทร พจมาน ทรงฤกษ์    7,000.00 
  50    กัญญา เบญจวาณิชย์    50,000.00 
  51    ก้าวไปข้างหน้ามหาลัยของฉัน    2,100.00 
  52    ก้าวไปข้างหน้ามหาวิทยาลัยของฉัน    9,500.00 
  53    กึกก้อง หาญผดุงธรรมะ    20,000.00 
  54    กุลวีณ์ ซึ่งอมรเกียรติ    7,000.00 
  55    ครอบครัวขวัญสุวรรณเพื่อทุนการศึกษามธ.    29,500.00 
  56    ครอบครัวจิรไชยภาสเพื่อธรรมศาสตร์    5,000.00 
  57    ครอบครัววรานิชสกุล    2,000.00 
  58    ครอบครัวสถิตมั่งคั่ง    1,000.00 
  59    ครอบครัวอัศวไชยชาญ    20,000.00 
  60    คุณ อุดมศักดิ์ ตั้งพันธ์สุริยะ    1,000.00 
  61    คุณณรงค์ รัศมีมงคล    24,000.00 
  62    คุณดวงพร อังสุมาลี    1,000.00 
  63    คุณนันทพร เมธาคุณวุฒิ    500.00 
  64    คุณเนตรนภา ยงวานิชจิต    2,000.00 
  65    คุณยศ วัชระคุปต์    500.00 
  66    คุณสาโรช ล้ำเลิศประเสริฐกุล    1,000.00 
  67    คุณหญิงแร่ม พรหโมบล บุณยประสพ และนางอรวิดา กาญจนศูนย์    5,000.00 
  68    จรัส พัชราวิวัฒน์พงษ์    12,000.00 
  69    จรัสจรรยาวงศ์    20,000.00 
  70    จรินดา-เดวิด พัว    1,000.00 
  71    จรูญประสิทธิ์พร    10,000.00 
  72    จันทราพร กนกวงศ์    1,000.00 
  73    จารุณี ชัยศุภกิจสินธ์    3,000.00 
  74    จิตสุภา-เชษฐ์-ปรัชญ์ ภัทรากรกุล    78,000.00 
  75    จิรวัฒนกิจ    8,000.00 
  76    เจริญ มานัสสถิตย์    66,000.00 
  77    เฉลิมศักดิ์ เจียระผกานนท์    1,000.00 
  78    ชญาณ ลำเภา    17,000.00 
  79    ชญานิศ ใจซื่อกุล    10,800.00 
  80    ชนะ คณารัตนดิลก    20,000.00 
  81    ชวลิต และ วันทนีย์ พิสุทธิโกเมน    8,000.00 
  82    ชวลิต วันทนีย์ พิสุทธิโกเมน    1,000.00 
  83    ชัยกร เจียมพิทยานุวัฒน์    30,000.00 
  84    ชัยทศ จำเนียรกุล    126,300.00 
  85    ชัยวิทย์ อรุณเนตรทอง    2,000.00 
  86    ชัยวิทย์ อรุณเนตรทอง    1,000.00 
  87    ชินานนท์ วงศ์วีระชัย    2,000.00 
  88    เชาว์ดำริห์กุล    500.00 
  89    ฐาปนัน    90,000.00 
  90    ณภัค    500.00 
  91    ณัฐฑิยา อื้ออารีย์กุล    40,000.00 
  92    ณัฐพล บัวแก้ว    24,000.00 
  93    ณัฐวรี อุดมศรีพันธุ์     12,000.00 
  94    ดนัยวัฒน์ จิตวิศรุตกุล    24,250.00 
  95    ดร.เสาวลักษณ์ กิตติประภัสร์    2,000.00 
  96    ดวงเดือน ฉัตรทิพย์ธาดาธร    1,000.00 
  97    ดวงพร อังสุมาลี    800.00 
  98    ดำรง-พูนสุข ไกรฤทธิ์    20,000.00 
  99    ตวงพร - ตวงสิทธิ์ สิทธิสุนทร    40,000.00 
  100    ตวงพร - ตวงสิทธิ์ สิทธิสุนทร    40,000.00 
  101    ตวงพร-ตวงสิทธิ์ สิทธิสุนทร    20,000.00 
  102    เต็มพรรณ ศรีกลัด    50,000.00 
  103    ไตรนุรักษ์    10,000.00 
  104    ถุงทรัพย์    900.00 
  105    ทศพร พิลาลัย    1,000.00 
  106    ทำบุญวันเกิด    26,200.00 
  107    ทำบุญวันเกิดกับธรรมศาตร์    6,000.00 
  108    ทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    31,500.00 
  109    ทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ โดย นายอภิทัศน์ เตชาพลาเลิศ    1,000.00 
  110    ทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    24,500.00 
  111    ทำบุญวันเกิดเพื่อนางจันทราวรรณ ธรรมวิชัย    8,200.00 
  112    ทำบุญวันเกิดเพื่อนายบังคม ศรีธัญรัตน์    2,000.00 
  113    ทิวา เงาวิจิตร    1,000.00 
  114    ทุนการศึกษา ทำบุญวันเกิด    7,000.00 
  115    เทพวิวัฒน์จิต    1,000.00 
  116    เทศรัตนวงศ์    40,000.00 
  117    ธนัย เทียนใส    500.00 
  118    ธรรมวิทยา    550,000.00 
  119    ธรรมศาสตร์บัณฑิต 63 (ปีการศึกษา 2539)    20,161.44 
  120    ธรรมสิกขา    127.00 
  121    ธวัชชัย-รัชนี บัญชี 28    8,500.00 
  122    น.ส. จันทราพร กนกวงศ์    3,000.00 
  123    น.ส. มณี รัตนชัยชาญ    2,000.00 
  124    น.ส.ชญานิศ ใจซื่อกุล    500.00 
  125    น.ส.มัทนา ไวทยะโกมล    3,000.00 
  126    น.ส.ศิริวรรณ ไชยสูรยกานต์    16,000.00 
  127    น.ส.สภาพ หาญคณิตวัฒนา    10,000.00 
  128    น.ส.สุภาพ หาญคณิตวัฒนา    30,000.00 
  129    นกหวีด - กิตติพงษ์ บูรณกูล    1,000.00 
  130    นที นามวงศ์    1,000.00 
  131    นฤมล ดอกพิกุล    2,500.00 
  132    นส.มณีทิพย์ วีระรัตนมณี    500.00 
  133    นอ.มาโนช นางศุภางค์ นางสาวณัฐชนน สุตวัฒน์    21,000.00 
  134    นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลน    1,000.00 
  135    นันท    500.00 
  136    นางจันทราวรรณ ธรรมวิชัย    30,000.00 
  137    นางนภวรรณ ตันติเวชกุล    3,000.00 
  138    นางปนิดา อติพญากุล    10,000.00 
  139    นางศุภางค์ สุตวัฒน์    90,000.00 
  140    นางสาว จรินทร เกียรตินิยมรุ่ง    4,000.00 
  141    นางสาว จารุณี ชัยศุภกิจสินธ์    5,000.00 
  142    นางสาว ศศิวิมล ศิริเจียรนัย    6,000.00 
  143    นางสาว สุนันทา เตชะธโนปจัย    2,000.00 
  144    นางสาวนฤมล ดอกพิกุล    4,500.00 
  145    นางสาวเนตรนภา ยงวานิชจิต    41,000.00 
  146    นางสาวเปมิกา อัศนธรรม    1,000.00 
  147    นางสาวมณีทิพย์ วีระรัตนมณี    1,000.00 
  148    นางสาวสุนันทา เตชะธโนปจัย    5,200.00 
  149    นาย ภานุวัจน์ ทองร่มโพธิ์    1,000.00 
  150    นายณัฐชนนท์ ดุษฎีวิวัฒน์    11,000.00 
  151    นายแพทย์ มาร์ค สุนทรเกศ    10,000.00 
  152    นายยุทธนา กิ่งแก้วก้านทอง    40,000.00 
  153    นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม    11,000.00 
  154    นายสมศักดิ์ อนรรฆเสลา    25,000.00 
  155    นายสุจินต์ ธรรมนิเวศ และนางธารินี ไกรสิทธิศิรินทร์    100.00 
  156    นายสุเทพ ไชยประสิทธิ์    1,000.00 
  157    นายสุภัทร มงคลเกียรติชัย    56,333.00 
  158    นายอนันต์-นางสุนีย์ แสงทอง    1,000.00 
  159    นิติ มธ.22    3,000.00 
  160    เนตรนภา ยงวานิชจิต    5,000.00 
  161    เนาวรัตน์ ธรรมสวยดี    10,000.00 
  162    บังอร มานัสสถิตย์    50,000.00 
  163    บัณฑิตยานนท์    1,500,000.00 
  164    บุญมี พิมพ์จันทร์    5,000.00 
  165    บุญมี พิมพ์จันทร์    104,000.00 
  166    บุญเลิศ เบญจวาณิชย์    66,000.00 
  167    บุญศรี ชลิตตาภรณ์    4,000.00 
  168    บุญส่ง จงฟูสุวรรณ    500.00 
  169    ปฏิมา จันทรสมบัติ    2,888.00 
  170    ปนัสยา จริยวิลาศกุล    3,400.00 
  171    ประเสริฐดุจดอกบัว    6,000.00 
  172    ประเสริฐและวราภรณ์เจนศิริวานิช    25,000.00 
  173    ปรีเปรม อภิณหสมิต    30,000.00 
  174    ปัณณ์-ปราปต์ พจนาวราพันธุ์    4,000.00 
  175    ปานจันทร์ มิ่งทุม ธนบัตร วรธนารัตน์    20,000.00 
  176    ปานรวี โลหเตปานนท์    8,000.00 
  177    เปมิกา อัศนธรรม    1,000.00 
  178    พรกมล    12,000.00 
  179    พรทิภา ระยับแสงเดือน    8,000.00 
  180    พรรณี จินดากิจประเสริฐ    2,000.00 
  181    พรรณี จินดากิจประเสริฐ    21,000.00 
  182    พรหมเพียงชัย    3,000.00 
  183    พลอยพิชญ์ ชวนไชยสิทธิ์    15,000.00 
  184    พลังโดม    750.00 
  185    พัชรินทร์-ชาญชัย ศรีศักดานุวัตร    2,000.00 
  186    พัฒนะ ไชยมงคล และครอบครัว    3,000.00 
  187    พัฒนะ ไชยมงคลและครอบครัว    2,000.00 
  188    พิชญ์นภา โลหะขจรพันธ์    5,000.00 
  189    พิชญ์นภา โลหะขจรพันธ์    30,000.00 
  190    พิชาญ ฤชุเศรษฐ์    225,000.00 
  191    พีรนันทสิทธิ์    10,000.00 
  192    เพรียวพรรณ เจนศิริวานิช    15,500.00 
  193    เพื่อ นางจันทราวรรณ ธรรมวิชัย    84,496.00 
  194    เพื่อการศึกศาแก่ผู้ด้อยโอกาส    2,000.00 
  195    เพื่อการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส    2,000.00 
  196    เพื่อนพร้าว    8,000.00 
  197    เพื่อร่วมเพาะเ่มล็ดพันธุการศึกษา    10,000.00 
  198    ไพบูลย์    100.00 
  199    ไพบูลย์ นนท์ชะสิริและครอบครัว    1,300.00 
  200    ภรณ์ทิพาญ์ ระยับแสงเดือน    120,000.00 
  201    ภาวิณี เฉลิมโชควิจิตร    5,000.00 
  202    ภีศเดช นันทชัยพร    500.00 
  203    ม.ล.ดวงกมล เกษมสันต์    20,000.00 
  204    มญช์ธิชา พูนเสมอ    3,000.00 
  205    มญช์ธิชา พูนเสมอ    9,000.00 
  206    มณี รัตนชัยชาญ    17,500.00 
  207    มณีทิพย์ วีระรัตนมณี    1,000.00 
  208    มนยศ วรรธนะภูติ    4,000.00 
  209    มลิญ หาญจีระปัญญา    1,000.00 
  210    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (กองทุนทำบุญวันเกิดฯ)    5,000.00 
  211    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(กองทุนทำบุญวันเกิด)    26,000.00 
  212    มัทนา ไวทยะโกมล    6,000.00 
  213    แมวใหญ่    4,000.00 
  214    ยุทธนา กิ่งแก้วก้านทอง    20,000.00 
  215    รพีพัฒน์ สมานวรวงศ์    1,000.00 
  216    รวิพร    1,000.00 
  217    รองศาสตราจารย์ สุรัสวดี หุ่นพยนต์    70,000.00 
  218    รองศาสตราจารย์ สุรัสวดี หุ่นพยนต์    20,000.00 
  219    รองศาสตราจารย์ สุรัสวดี หุ่นพยนต์    20,000.00 
  220    รักธรรมศาสตร์    1,000.00 
  221    รังสิพล-ศิริทองถาวร    1,000.00 
  222    รัชนีพร กิจเจริญ    105,000.00 
  223    รุจิรา-ดาราณี พฤกษยาชีวะ    2,000.00 
  224    วนิชจักร์วงศ์    1,000.00 
  225    วรดิลกกุล    4,999.00 
  226    วรรณพร ปัญญโฆษิต    1,000.00 
  227    วรสิทธิ์ อัศพงษ์โชติ    5,000.00 
  228    วรสิทธิ์ อัศวพงษ์โชติ    10,000.00 
  229    วัชรธัญญากร-เพื่อการศึกษาน้อง    12,500.00 
  230    วันเกิด    20,000.00 
  231    วันเกิดธรรมศาสตร์    43,000.00 
  232    วัลดา ฤกษ์เย็น    1,000.00 
  233    วารสารศาสตร์ ธรรมศาสตร์    12,000.00 
  234    วาสนา พวงมาลี    1,000.00 
  235    วิชิต เผ่าเจริญ    1,000.00 
  236    วิทยา จังสมบัติศิริ    20,000.00 
  237    วิลาวัณย์ ปัญญาดิลก    17,000.00 
  238    วีรวัฒน์-ยุพา กาญจนดุล    445.00 
  239    วีรียา ฉายดล    14,212.00 
  240    ศศิวิมล ศิริเจียรนัย    900.00 
  241    ศิริจันทร์ โชติชัยสถิตย์    2,000.00 
  242    ศิริพงศ์ ชัยอำนวยศิลป์    1,500.00 
  243    ศิริเพ็ญ คุ้มเปลี่ยน    10,000.00 
  244    ศิริวรรณ ไชยสูรยกานต์    25,000.00 
  245    ศุภชัย บุริสตระกูล    16,500.00 
  246    ศุภชัย บุริสตระกูล    27,500.00 
  247    ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ และครอบครัว    10,000.00 
  248    ษริณนา สุนทรเกศ    35,000.00 
  249    สงวนศรี ตาบทิพย์วัฒนา    2,000.00 
  250    สนธยา พรมสุรินทร์    4,000.00 
  251    สนธยา พรมสุรินทร์    7,000.00 
  252    สมเกียรติ ชวาลเวชกุล    10,000.00 
  253    สมเกียรติ ครองวัฒนสุข    4,000.00 
  254    สมเกียรติ ชวาลเวชกุล    25,000.00 
  255    สมทบเข้ากองทุนกลาง    1,000.00 
  256    สมทบทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    6,500.00 
  257    สมพิศ เฉลิมรัตนานนท์    30,000.00 
  258    สมศักดิ์ อนรรฆเสลา    110,000.00 
  259    สะอาด-ทวี ทองเย็น    4,000.00 
  260    สาทร สายะสิต    10,000.00 
  261    สาทร สายะสิต    20,000.00 
  262    สายพิณ วีระรัตนมณี    1,000.00 
  263    สิรินทร์ (วุฒิปุระจักร์) ไพศาลคงทวี    11,020.00 
  264    สุธาสินี อินทวงศ์    35,000.00 
  265    สุนทร ลู่โรจน์เรือง    30,000.00 
  266    สุนันทา เตชะธโนปจัย    4,000.00 
  267    สุเพชร-นันทนา จิรขจรกุล    1,000.00 
  268    สุภัทร มงคลเกียรติชัย    52,000.00 
  269    สุภาพ หาญคณิตวัฒนา    10,000.00 
  270    สุมาลีจงเกียรติ    1,000.00 
  271    สุรชัย มิตรภูษาภรณื    500.00 
  272    สุรดินทร์กูร    22,900.00 
  273    สุรางคณา พึ่งรุ่ง    6,000.00 
  274    สุวิมล ไผทสมาน    12,500.00 
  275    สุวิวรรณ์ ปานวัชราคม    24,000.00 
  276    เสาวลักษณ์​ จริงจังวิสุทธิ์    10,000.00 
  277    หนึ่งหทัย ขอผลกลาง    7,000.00 
  278    เหรียญแช-สิริพรรณ ธัญญธาดา    1,000.00 
  279    อภิรดี เงินวิจิตร    13,500.00 
  280    อรรถพร - กฤติกา - กิรณา พรมแก้วงาม    2,000.00 
  281    อรอินท์ เรืองวัฒนสุข    3,500.00 
  282    อวยพร    1,000.00 
  283    อัจฉราภรณ์ โพธิสุนทร    110,000.00 
  284    อาทร เลิศบุญยพันธุ์    2,000.00 
  285    อุดม - เสริมพันธ์ คงวงศ์    1,000.00 
  286    อุบล กุลวิสุทธิ์    16,000.00 
  287    เอกชัย-วนิดา สิทธิโกศล    5,000.00 
  288    เอกชัย-วนิดา สิทธิโกศล    16,000.00 
  289    เอื้อพันธ์ เพ็ชราภรณ์    2,500.00 
  290    โอภาศ-นภาภรณ์ วรานิชสกุล    3,000.00 
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า