"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ดูยอดบริจาคออนไลน์
 ค้นหากองทุน   ยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 7,329,349.91 บาท
ลำดับที่ชื่อกองทุนจำนวนเงินสะสม
  1    -    2,800.00 
  2     กองทุนทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     4,500.00 
  3     กองทุนทำบุญวันเกิดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    12,000.00 
  4     ศิริมา สิทธิสุนทร    70,000.00 
  5    “กองทุน 75 ปีธรรมศาสตร์ 75 ทุนการศึกษา เพื่อนักศึกษาธรรมศาสตร์”    1,500.00 
  6    1 สิงหา    8,000.00 
  7    556 ธำรงค์ อัจฉรา อภิชัย เชียรเตชากุล    60,000.00 
  8    Birthday    1,000.00 
  9    Virun Taechamahaphun    6.47 
  10    กนกพร บุปผาชาติ    3,000.00 
  11    กมลรัตน์ ด่านภักดี    1,000.00 
  12    กรณ์ อังคนาพร    15,000.00 
  13    กรรณิการ์ นิธากรณ์    4,000.00 
  14    กฤษณัญธ์ ตีรกานนท์    7,000.00 
  15    กฤษเนตร ศรีประเสริฐ    11,000.00 
  16    กฤษเพ็ชร ศรีสันติสุข    1,000.00 
  17    กองทุน 1 สิงหา    12,000.00 
  18    กองทุน 75 ปีธรรมศาสตร์ 75 ทุนการศึกษา เพื่อนักศึกษาธรรมศาสตร์    2,000.00 
  19    กองทุน น.ส มณี รัตนชัยชาญ    0.00 
  20    กองทุนกลาง    2,220,147.00 
  21    กองทุนกลางของกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    11,600.00 
  22    กองทุนครอบครัวกฤษณประพันธ์เพื่อนักศึกษาเรียนดี    10,000.00 
  23    กองทุนครอบครัวเสริฐศร    20,000.00 
  24    กองทุนทำบุญวันเกิด    64,000.00 
  25    กองทุนทำบุญวันเกิด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    67,000.00 
  26    กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    48,500.00 
  27    กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    26,000.00 
  28    กองทุนทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    22,500.00 
  29    กองทุนทำบุญวันเกิดนางสาวภัทราภรณ์    5,500.00 
  30    กองทุนทำบุญวันเกิดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     8,000.00 
  31    กองทุนทำบุญวันเกิดฯ    6,000.00 
  32    กองทุนนายคงสิน-นางวรางคณา สุวรรณโกตา    5,000.00 
  33    กองทุนย่อย ชื่อ สงวนศรี ตาบทิพย์วัฒนา    1,000.00 
  34    กองทุนลัดดาวัลย์ แซ่เฮ้า    56,000.00 
  35    กองทุนวันเกิด    1,000.00 
  36    กองทุนวันเกิดกับธรรมศาสตร์    6,200.00 
  37    กองทุนวันเกิดกับธรรมศาสตร์เพื่อร่วมเพาะเมล็ดพันธุ์การศึกษา    40,000.00 
  38    กองทุนสุนทร พจมาน ทรงฤกษ์    3,000.00 
  39    กัญญา เบญจวาณิชย์    50,000.00 
  40    ก้าวไปข้างหน้ามหาลัยของฉัน    1,000.00 
  41    ก้าวไปข้างหน้ามหาวิทยาลัยของฉัน    6,500.00 
  42    กึกก้อง หาญผดุงธรรมะ    20,000.00 
  43    ครอบครัวขวัญสุวรรณเพื่อทุนการศึกษามธ.    21,000.00 
  44    ครอบครัวจิรไชยภาสเพื่อธรรมศาสตร์    5,000.00 
  45    ครอบครัววรานิชสกุล    2,000.00 
  46    ครอบครัวสถิตมั่งคั่ง    1,000.00 
  47    ครอบครัวอัศวไชยชาญ    20,000.00 
  48    คุณณรงค์ รัศมีมงคล    24,000.00 
  49    คุณดวงพร อังสุมาลี    1,000.00 
  50    คุณนันทพร เมธาคุณวุฒิ    500.00 
  51    คุณเนตรนภา ยงวานิชจิต    2,000.00 
  52    คุณยศ วัชระคุปต์    500.00 
  53    คุณสาโรช ล้ำเลิศประเสริฐกุล    1,000.00 
  54    คุณหญิงแร่ม พรหโมบล บุณยประสพ และนางอรวิดา กาญจนศูนย์    5,000.00 
  55    จรัส พัชราวิวัฒน์พงษ์    7,000.00 
  56    จรัสจรรยาวงศ์    20,000.00 
  57    จรินดา-เดวิด พัว    1,000.00 
  58    จรูญประสิทธิ์พร    10,000.00 
  59    จันทราพร กนกวงศ์    1,000.00 
  60    จารุณี ชัยศุภกิจสินธ์    3,000.00 
  61    จิตสุภา-เชษฐ์-ปรัชญ์ ภัทรากรกุล    18,000.00 
  62    จิรวัฒนกิจ    8,000.00 
  63    เจริญ มานัสสถิตย์    66,000.00 
  64    เฉลิมศักดิ์ เจียระผกานนท์    1,000.00 
  65    ชญาณ ลำเภา    7,000.00 
  66    ชญานิศ ใจซื่อกุล    9,800.00 
  67    ชนะ คณารัตนดิลก    10,000.00 
  68    ชวลิต และ วันทนีย์ พิสุทธิโกเมน    6,000.00 
  69    ชวลิต วันทนีย์ พิสุทธิโกเมน    1,000.00 
  70    ชัยกร เจียมพิทยานุวัฒน์    30,000.00 
  71    ชัยทศ จำเนียรกุล    126,300.00 
  72    ชินานนท์ วงศ์วีระชัย    2,000.00 
  73    เชาว์ดำริห์กุล    500.00 
  74    ฐาปนัน    30,000.00 
  75    ณภัค    500.00 
  76    ณัฐฑิยา อื้ออารีย์กุล    40,000.00 
  77    ณัฐพล บัวแก้ว    18,000.00 
  78    ณัฐวรี อุดมศรีพันธุ์     2,000.00 
  79    ดนัยวัฒน์ จิตวิศรุตกุล    9,500.00 
  80    ดร.เสาวลักษณ์ กิตติประภัสร์    2,000.00 
  81    ดวงเดือน ฉัตรทิพย์ธาดาธร    1,000.00 
  82    ตวงพร - ตวงสิทธิ์ สิทธิสุนทร    40,000.00 
  83    ตวงพร - ตวงสิทธิ์ สิทธิสุนทร    40,000.00 
  84    เต็มพรรณ ศรีกลัด    50,000.00 
  85    ถุงทรัพย์    900.00 
  86    ทศพร พิลาลัย    1,000.00 
  87    ทำบุญวันเกิด    4,200.00 
  88    ทำบุญวันเกิดกับธรรมศาตร์    6,000.00 
  89    ทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์    19,000.00 
  90    ทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    24,000.00 
  91    ทุนการศึกษา ทำบุญวันเกิด    5,000.00 
  92    เทพวิวัฒน์จิต    1,000.00 
  93    เทศรัตนวงศ์    30,000.00 
  94    ธนัย เทียนใส    500.00 
  95    ธรรมวิทยา    360,000.00 
  96    ธรรมศาสตร์บัณฑิต 63 (ปีการศึกษา 2539)    20,161.44 
  97    ธวัชชัย-รัชนี บัญชี 28    8,500.00 
  98    น.ส. จันทราพร กนกวงศ์    3,000.00 
  99    น.ส. มณี รัตนชัยชาญ    2,000.00 
  100    น.ส.ชญานิศ ใจซื่อกุล    500.00 
  101    น.ส.มัทนา ไวทยะโกมล    3,000.00 
  102    น.ส.ศิริวรรณ ไชยสูรยกานต์    1,000.00 
  103    น.ส.สภาพ หาญคณิตวัฒนา    10,000.00 
  104    น.ส.สุภาพ หาญคณิตวัฒนา    30,000.00 
  105    นกหวีด - กิตติพงษ์ บูรณกูล    1,000.00 
  106    นที นามวงศ์    1,000.00 
  107    นฤมล ดอกพิกุล    2,500.00 
  108    นส.มณีทิพย์ วีระรัตนมณี    500.00 
  109    นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลน    1,000.00 
  110    นันท    500.00 
  111    นางปนิดา อติพญากุล    10,000.00 
  112    นางศุภางค์ สุตวัฒน์    90,000.00 
  113    นางสาว จรินทร เกียรตินิยมรุ่ง    4,000.00 
  114    นางสาว ศศิวิมล ศิริเจียรนัย    6,000.00 
  115    นางสาว สุนันทา เตชะธโนปจัย    2,000.00 
  116    นางสาวนฤมล ดอกพิกุล    1,500.00 
  117    นางสาวเนตรนภา ยงวานิชจิต    26,000.00 
  118    นางสาวมณีทิพย์ วีระรัตนมณี    1,000.00 
  119    นาย ภานุวัจน์ ทองร่มโพธิ์    1,000.00 
  120    นายณัฐชนนท์ ดุษฎีวิวัฒน์    4,000.00 
  121    นายแพทย์ มาร์ค สุนทรเกศ    10,000.00 
  122    นายยุทธนา กิ่งแก้วก้านทอง    20,000.00 
  123    นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม    11,000.00 
  124    นายสมศักดิ์ อนรรฆเสลา    25,000.00 
  125    นายสุจินต์ ธรรมนิเวศ และนางธารินี ไกรสิทธิศิรินทร์    100.00 
  126    นายสุเทพ ไชยประสิทธิ์    1,000.00 
  127    นายสุภัทร มงคลเกียรติชัย    56,333.00 
  128    นายอนันต์-นางสุนีย์ แสงทอง    1,000.00 
  129    นิติ มธ.22    3,000.00 
  130    เนตรนภา ยงวานิชจิต    5,000.00 
  131    เนาวรัตน์ ธรรมสวยดี    10,000.00 
  132    บังอร มานัสสถิตย์    50,000.00 
  133    บัณฑิตยานนท์    1,300,000.00 
  134    บุญมี พิมพ์จันทร์    5,000.00 
  135    บุญมี พิมพ์จันทร์    97,000.00 
  136    บุญเลิศ เบญจวาณิชย์    66,000.00 
  137    บุญศรี ชลิตตาภรณ์    4,000.00 
  138    บุญส่ง จงฟูสุวรรณ    500.00 
  139    ปฏิมา จันทรสมบัติ    2,888.00 
  140    ปนัสยา จริยวิลาศกุล    3,400.00 
  141    ประเสริฐดุจดอกบัว    6,000.00 
  142    ปรีเปรม อภิณหสมิต    30,000.00 
  143    ปัณณ์-ปราปต์ พจนาวราพันธุ์    4,000.00 
  144    ปานรวี โลหเตปานนท์    7,000.00 
  145    พรกมล    12,000.00 
  146    พรทิภา ระยับแสงเดือน    8,000.00 
  147    พรรณี จินดากิจประเสริฐ    2,000.00 
  148    พรรณี จินดากิจประเสริฐ    21,000.00 
  149    พรหมเพียงชัย    3,000.00 
  150    พลอยพิชญ์ ชวนไชยสิทธิ์    10,000.00 
  151    พลังโดม    750.00 
  152    พัชรินทร์-ชาญชัย ศรีศักดานุวัตร    2,000.00 
  153    พัฒนะ ไชยมงคล และครอบครัว    3,000.00 
  154    พิชญ์นภา โลหะขจรพันธ์    5,000.00 
  155    พิชญ์นภา โลหะขจรพันธ์    30,000.00 
  156    พิชาญ ฤชุเศรษฐ์    129,000.00 
  157    พีรนันทสิทธิ์    10,000.00 
  158    เพรียวพรรณ เจนศิริวานิช    15,500.00 
  159    เพื่อการศึกศาแก่ผู้ด้อยโอกาส    2,000.00 
  160    เพื่อการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส    2,000.00 
  161    เพื่อนพร้าว    8,000.00 
  162    เพื่อร่วมเพาะเ่มล็ดพันธุการศึกษา    10,000.00 
  163    ไพบูลย์    100.00 
  164    ไพบูลย์ นนท์ชะสิริและครอบครัว    1,300.00 
  165    ภรณ์ทิพาญ์ ระยับแสงเดือน    55,000.00 
  166    ภาวิณี เฉลิมโชควิจิตร    5,000.00 
  167    ภีศเดช นันทชัยพร    500.00 
  168    ม.ล.ดวงกมล เกษมสันต์    20,000.00 
  169    มญช์ธิชา พูนเสมอ    3,000.00 
  170    มญช์ธิชา พูนเสมอ    9,000.00 
  171    มณี รัตนชัยชาญ    17,500.00 
  172    มนยศ วรรธนะภูติ    4,000.00 
  173    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(กองทุนทำบุญวันเกิด)    24,000.00 
  174    มัทนา ไวทยะโกมล    6,000.00 
  175    แมวใหญ่    4,000.00 
  176    รพีพัฒน์ สมานวรวงศ์    1,000.00 
  177    รวิพร    1,000.00 
  178    รองศาสตราจารย์ สุรัสวดี หุ่นพยนต์    10,000.00 
  179    รองศาสตราจารย์สุรัสวดี หุ่นพยนต์    60,000.00 
  180    รักธรรมศาสตร์    1,000.00 
  181    รังสิพล-ศิริทองถาวร    1,000.00 
  182    รัชนีพร กิจเจริญ    105,000.00 
  183    รุจิรา-ดาราณี พฤกษยาชีวะ    2,000.00 
  184    วนิชจักร์วงศ์    1,000.00 
  185    วรดิลกกุล    4,999.00 
  186    วรรณพร ปัญญโฆษิต    1,000.00 
  187    วรสิทธิ์ อัศพงษ์โชติ    5,000.00 
  188    วรสิทธิ์ อัศวพงษ์โชติ    10,000.00 
  189    วัชรธัญญากร-เพื่อการศึกษาน้อง    12,500.00 
  190    วันเกิด    20,000.00 
  191    วันเกิดธรรมศาสตร์    43,000.00 
  192    วารสารศาสตร์ ธรรมศาสตร์    12,000.00 
  193    วาสนา พวงมาลี    1,000.00 
  194    วิชิต เผ่าเจริญ    1,000.00 
  195    วิทยา จังสมบัติศิริ    20,000.00 
  196    วิลาวัณย์ ปัญญาดิลก    17,000.00 
  197    วีรวัฒน์-ยุพา กาญจนดุล    445.00 
  198    วีรียา ฉายดล    7,000.00 
  199    ศิริจันทร์ โชติชัยสถิตย์    2,000.00 
  200    ศิริพงศ์ ชัยอำนวยศิลป์    1,000.00 
  201    ศิริเพ็ญ คุ้มเปลี่ยน    10,000.00 
  202    ศิริวรรณ ไชยสูรยกานต์    25,000.00 
  203    ศุภชัย บุริสตระกูล    4,000.00 
  204    ศุภชัย บุริสตระกูล    22,000.00 
  205    ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ และครอบครัว    10,000.00 
  206    ษริณนา สุนทรเกศ    10,000.00 
  207    สงวนศรี ตาบทิพย์วัฒนา    2,000.00 
  208    สนธยา พรมสุรินทร์    4,000.00 
  209    สนธยา พรมสุรินทร์    5,000.00 
  210    สมเกียรติ ชวาลเวชกุล    10,000.00 
  211    สมเกียรติ ครองวัฒนสุข    4,000.00 
  212    สมทบเข้ากองทุนกลาง    1,000.00 
  213    สมทบทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    6,500.00 
  214    สมพิศ เฉลิมรัตนานนท์    30,000.00 
  215    สมศักดิ์ อนรรฆเสลา    110,000.00 
  216    สะอาด-ทวี ทองเย็น    4,000.00 
  217    สาทร สายะสิต    10,000.00 
  218    สาทร สายะสิต    20,000.00 
  219    สิรินทร์ (วุฒิปุระจักร์) ไพศาลคงทวี    8,020.00 
  220    สุธาสินี อินทวงศ์    20,000.00 
  221    สุนทร ลู่โรจน์เรือง    30,000.00 
  222    สุนันทา เตชะธโนปจัย    2,000.00 
  223    สุเพชร-นันทนา จิรขจรกุล    1,000.00 
  224    สุภาพ หาญคณิตวัฒนา    10,000.00 
  225    สุมาลีจงเกียรติ    1,000.00 
  226    สุรชัย มิตรภูษาภรณื    500.00 
  227    สุรดินทร์กูร    22,900.00 
  228    สุรัสวดี หุ่นพยนต์    10,000.00 
  229    สุรางคณา พึ่งรุ่ง    6,000.00 
  230    สุวิมล ไผทสมาน    9,000.00 
  231    สุวิวรรณ์ ปานวัชราคม    21,000.00 
  232    เสาวลักษณ์​ จริงจังวิสุทธิ์    10,000.00 
  233    หนึ่งหทัย ขอผลกลาง    7,000.00 
  234    เหรียญแช-สิริพรรณ ธัญญธาดา    1,000.00 
  235    อภิรดี เงินวิจิตร    10,500.00 
  236    อรรถพร - กฤติกา - กิรณา พรมแก้วงาม    2,000.00 
  237    อรอินท์ เรืองวัฒนสุข    3,500.00 
  238    อัจฉราภรณ์ โพธิสุนทร    100,000.00 
  239    อาทร เลิศบุญยพันธุ์    2,000.00 
  240    อุดม - เสริมพันธ์ คงวงศ์    1,000.00 
  241    อุบล กุลวิสุทธิ์    16,000.00 
  242    เอกชัย-วนิดา สิทธิโกศล    5,000.00 
  243    เอกชัย-วนิดา สิทธิโกศล    16,000.00 
  244    เอื้อพันธ์ เพ็ชราภรณ์    2,500.00 
  245    โอภาศ-นภาภรณ์ วรานิชสกุล    3,000.00 
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า