"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ชมรมเรียนรู้ขันธ์ ๕


ชมรมเรียนรู้ขันธ์ 5

     ขอเรียนเชิญผู้สนใจการปฏิบัติธรรมอย่างจริงใจ และต้องการปฏิบัติอย่างถูกวิธี จริงจัง โดยไม่ต้องมีพื้นฐานมาก่อน รวมทั้งผู้ที่เคยปฏิบัติมาแล้ว ต้องการต่อยอดให้ก้าวหน้าต่อไปอย่างถูกวิธี เตรียมตัวพบกับ "พระอาจารย์ชานนท์ ชยนันโท" เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญธรรม ได้แล้วค่ะกำหนดการ

07.50 - 09.00 น.          ลงทะเบียน

08.30 - 09.00 น.          ร่วมกันจัดเตรียมสำรับอาหาร

      09.00 น.                  ถวายภัตตาหารโดยพร้อมเพรียงกัน

09.30 - 10.00 น.          สวดมนต์ทำวัตรเช้า

10.00 - 11.00 น.          นั่งสมาธิ

11.00 - 12.00 น.          ฟังพระธรรมเทศนา

12.00 - 13.00 น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.30 น.          สนทนาธรรม และกราบลาพระอาจารย์** - อบรม 1 วัน ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2559

    - อบรมแบบเข้มข้นพักค้างคืน ณ ศูนย์พัทยา วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559 ถึง วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2559สำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 5-19 กุมภาพันธ์ 2559 ที่

สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ. โทร 02-6133777 และ 02-7293322
Member
138 ศิษย์เก่า และ 42 บุคคลทั่วไป