"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ต้อนรับนักศึกษาเข้า “ครอบครัวกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์”อย่างอบอุ่น


            การเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา อาจดูเป็นเรื่องธรรมดาของเยาวชนทุกคน แต่การที่จะเข้ามาเรียนและให้กลายเป็นบัณฑิตที่ดี มีคุณภาพและมีความเป็นพลเมืองนั้นนอกจากจะต้องมีการจัดการเรียนการสอนที่ดีแล้ว สิ่งที่สำคัญที่จะต้องเติมให้น้องๆนักศึกษาปี1 ก็คือ การบ่มเพาะ

เติมความรู้
การสร้างจิตสำนึกที่ดี การสร้างการมีระเบียบวินัย การสร้างจิตใจที่เป็นคนเสียสละ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น ถือเป็นกระบวนการบ่มเพาะจิตวิญญาณแห่งธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นความตั้งใจของพี่ๆกรรมการกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ที่ จัดงานวันปฐมนิเทศกองทุนทำบุญวันเกิดขึ้นในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ที่คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ศูนย์รังสิต  ในการจัดงานดังกล่าวมีน้องปี1 ที่ได้รับคัดเลือกเข้าสู่ครอบครัวกองทุนทำบุญวันเกิด 13 คน  นักศึกษากองทุนฯปี 2 ขึ้นไปจำนวน 31 คน ศิษย์เก่ากองทุนฯ จำนวน 10 คนกรรมการกองทุน จำนวน 10 คน วิทยากร 2 คน เจ้าหน้าที่สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ จำนวน 4-5 คน


        โดยคุณสุพัฒน์ ธนะพิงค์พงษ์ ประธานกรรมการกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์เป็นผู้กล่าวต้อนรับน้องๆเข้าครอบครัวกองทุนฯ


ต่อจากนั้น คุณ ชาลี  รัตนวชิรินทร์ เป็นผู้ที่นำน้องๆทำกิจกรรม เป็นการสร้างความรู้จักกันระหว่างน้องและพี่ในกองทุนทำบุญวันเกิด ได้รับรู้เปิดใจรับฟังกันและกัน ตั้งวงสนทนาวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของตนเองเพื่อปรับความคิดกันและกัน ให้ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน น้องใหม่จะได้รู้จักแสดงความคิดเห็นในขณะเดียวกันได้ฟังนานาทัศนะความคิดดีๆจากรุ่นพี่
เสริมด้วยวิทยากรจาก TCAPS CENTER เรื่อง อุปสรรคทางใจก้าวข้ามได้  โดย คุณกวิน  ก้อนทอง นักจิตวิทยาปรึกษา และพี่ๆนักจิตวิทยา ได้มาร่วมกันให้แนวทางในการจัดการความเครียดในการใช้ชีวิตและการเรียน  และในช่วงเที่ยงมีกิจกรรมสำหรับเลี้ยงส่งพี่บัณฑิตที่จบการศึกษา มีการเล่นดนตรีร้องเพลง มอบของขวัญให้พี่ จัดกันแบบเป็นกันเองแบบพี่น้อง
          จบด้วยการบายศรีที่เป็นภาพความประทับใจที่พี่น้องได้มาร่วมทำกิจกรรม ทำความรู้จักกัน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และจะจับมือกันเรียน สร้างเพื่อน สร้างมิตรที่ดี และที่สำคัญยังคงสร้างจิตวิญญาณของธรรมศาสตร์ ที่เป็นการให้แบบไม่รู้จบสืบไป
ติดตามข่าวสารของกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์และร่วมบริจาค ได้ที่ เว็ปไซด์สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ : www.relations.tu.ac.thMember
119 ศิษย์เก่า และ 38 บุคคลทั่วไป