"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
กำหนดการอบรมธรรมะ กับพระอาจารย์ ชานนท์ ชยนันโท ประจำปี 2563


ชมรมเรียนรู้ขันธ์ ๕ อบรมธรรมะ กับพระอาจารย์ ชานนท์ ชยนันโท ประจำปี 2563 อบรม 1 วัน ครั้งที่ 1 ปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมประภาศน์ อวยชัย ชั้น 4 ตึกอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ท่าพระจันทร์ สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2563

ลงทะเบียนสมัครออนไลน์ https://bit.ly/2oOgZMn 

Member
119 ศิษย์เก่า และ 38 บุคคลทั่วไป