"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
งานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา "บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ธรรมศาสตร์"


ด้วยกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์  กำหนดจัดพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมอบรมบ่มเพาะให้นักศึกษากองทุนฯ เป็นคนที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ และเป็นคนดีของสังคม  อันจะเป็นการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพให้สังคมและประเทศชาติ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตเมตตา ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาตามศรัทธา ด้วยอานิสงส์แห่งผลบุญที่ท่านได้ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาในครั้งนี้  จงเป็นพลังปัจจัยอำนวยผลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัย ปฏิภาณ ธนสารสมบัติทุกประการเทอญกรุณาโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย สาขา มธ.ท่าพระจันทร์ ชื่อบัญชี “เงินบริจาคและสนับสนุนกิจกรรมธรรมศาสตร์สัมพันธ์” เลขที่บัญชี 155-2-08397-2 และกรุณาแฟกซ์ใบนำฝาก (Pay In) พร้อมใบแสดงความจำนงนี้ไปที่ 0-2613-2043 หรือ E-mail Address : tu-relations@tu.ac.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ โทร. 0-2613-3777-8ด้วยความขอบพระคุณยิ่งกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ สนง.ธรรมศาสตร์สัมพันธ์ มธ.
Member
119 ศิษย์เก่า และ 38 บุคคลทั่วไป