"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
กิจกรรม "ธรรมศาสตร์พบประชาชน" ครั้งที่ 8


 สืบทอดปณิธานอาจารย์ป๋วย

“พัฒนาชาติ ทุกคนกินดีอยู่ดี” และ“สังคมเสมอภาคและเป็นธรรม”


กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สหเวชศาสตร์ รพ. ธรรมศาสตร์ฯ และสำนักเสริมศึกษาฯ พร้อมด้วยข้าราชการในพื้นที่และผู้มีจิตศรัทธาออกไปให้บริการทางการแพทย์ ทันตบริการ และบริการอื่นๆ ตามความต้องการของพื้นที่เป็นกรณีพิเศษ ในวาระครบรอบ “100 ปีชาตกาล ศ. ดร. ป๋วย  อึ๊งภากรณ์” ปูชนียบุคคลผู้กอร์ปด้วยความสามารถ มีศีลธรรม คุณธรรม รักชาติ ซื่อสัตย์ และกล้าหาญพร้อมด้วยคุณสมบัติที่ดีของผู้นำ โดยไปให้บริการแก่ชุมชนในพิธีเปิดอนุสรณ์สถานอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ “วีรบุรุษวังน้ำขาว” ในการกระโดดร่มช่วยชาติของขบวนการเสรีไทย ซึ่งได้ปรับปรุงและออกแบบใหม่โดยอาจารย์และนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความดีงาม สำหรับอนุชนได้เรียนรู้ ยึดถือเป็นแบบอย่างด้วยความภาคภูมิใจ

           กำหนดการ    :  วันที่ 19 ธันวาคม  2558

           จุดปฏิบัติการ : โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว ต. วังตะเคียน  อ. หนองมะโมง จ. ชัยนาท

           บริการทางการแพทย์ : ตรวจรักษาโรคทั่วไป กระดูก ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก แพทย์แผนไทยฯ

                                              และตรวจสุขภาพเบื้องต้น (
X-ray วัดมวลกระดูก ตรวจปัสสาวะ)


           บริการทันตกรรม : ถอนฟัน  อุดฟัน  ขูดหินปูน  เคลือบหลุมร่องฟัน 

           เคลือบฟลูออไรด์ และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพฟัน

           บริการวิชาการอื่นๆ การอบรมสร้างมัคคุเทศก์น้อยให้ชุมชน

           บริการอื่น : มอบถุงยังชีพแก่ผู้พิการที่ยากจน ยาชุดสามัญ และบริการซุ้มอาหารแก่ผู้มารับบริการ

ขอเรียนเชิญลูกแม่โดมและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมกิจกรรม  โดยการบริจาคเงินและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2613-3777 และ 0-2613-2044 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

แบบฟอร์มแสดงความจำนงสนับสนุนกิจกรรม "ธรรมศาสตร์พบประชาชนครั้งที่ 8" คลิกที่นี่

Member
138 ศิษย์เก่า และ 42 บุคคลทั่วไป