"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ชมรมเรียนรู้ขันธ์ ๕ อบรมแบบเข้มข้นพักค้างคืน ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ วันที่ 18-21 ตุลาคม 2561 ที่โรงแรม Eco Hotel By Thammasat ศูนย์พัทยา
Member
61 ศิษย์เก่า และ 20 บุคคลทั่วไป