"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
เที่ยวอย่างมีคุณค่าและสาระ ทั้งทางธรรมและโลก


 ขอเชิญเข้ารับฟังบรรยายธรรม พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล ที่วัดป่าสุคะโต อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ในวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม คือ กิจกรรมลูกแม่โดมแบ่งปัน “หลังคาใหม่ จากใจลูกแม่โดม” ด้วยการบริจาคเงินซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนโรงเรียนโนนสมบูรณ์หนองมะเขือ หมู่ที่ 7 บ้านโนนสมบูรณ์ ต.ละหานปลาค้าว อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา โดยจะทำพิธีมอบหลังคา ในวันที่ 26 สิงหาคม  2561 ซึ่งเป็นวันที่กองทุนฯ ได้กำหนดไปจัดทำกิจกรรม “ธรรมศาสตร์พบประชาชน” ครั้งที่ 12 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา ค่าใช้จ่าย : 3 วัน 2 คืน (ค่ารถ+ค่าโรงแรม+ค่าอาหาร+ค่าเข้าชม รวมท่านละ 1,900 บาท) 

รายละเอียดสถานที่  

- วัดป่าสุคะโต อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 

- ชมไทรงาม ปราสาทหินพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

- กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ "ธรรมศาสตร์พบประชาชน" ครั้งที่ 12  ณ อบต.ละหานปลาค้าว อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา 

- กิจกรรมลูกแม่โดมแบ่งปัน "หลังคาใหม่ จากใจลูกแม่โดม" มอบหลังคาอาคารเรียนแก่โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์หนองมะเขือ 

- อุทยานไม้ดอกเพลาเพลิน อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ 0-2613-3778
Member
115 ศิษย์เก่า และ 38 บุคคลทั่วไป