"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
เปิดโลกอุดมศึกษา 4.0


 

กำหนดการ - กิจกรรมเพื่อสังคม “เปิดโลกอุดมศึกษา 4.0”

วิทยากร : 

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร์  เจียศิริพงษ์กุล

รองศาสตราจารย์ โรจน์  คุณเอนก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริมา  มงคลสัมฤทธิ์

โดย : ชมรมชาวธรรมศาสตร์จังหวัดระยอง, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
Member
58 ศิษย์เก่า และ 16 บุคคลทั่วไป