"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ “ธรรมศาสตร์พบประชาชน” ครั้งที่ 11


 

ขอเชิญร่วมสมทบทุนกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ "ธรรมศาสตร์พบประชาชน" ครั้งที่ 11 ณ โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ หมู่ 1 ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง ในวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ 0-2613-3777-8

ดาวน์โหลด>> แบบแสดงความจำนงสนับสนุนกิจกรรม

หมายเหตุ : ใบเสร็จรับเงิน สามารถลดหย่อนภาษีได้
Member
119 ศิษย์เก่า และ 38 บุคคลทั่วไป