"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ชมรมเรียนรู้ขันธ์ ๕ อบรมแบบเข้มข้นพักค้างคืน ครั้งที่ 1 (วันที่ 14-17 มิถุนายน 2561)
Member
109 ศิษย์เก่า และ 37 บุคคลทั่วไป