"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ตามรอยท่านผู้ประศาสน์การ ศ.ดร.ปรีดี พนมยงค์


** แจ้งยกเลิกโดยสำนักงานฯ เนื่องจากไม่ครบจำนวนขั้นต่ำ 20 ท่าน **

สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ ขอเรียนเชิญศิษย์เก่าและผู้มีจิตศรัทธาต่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกิจกรรมพิเศษ  ด้วยการตามรอยท่านผู้ประศาสน์การ ศ.ดร.ปรีดี พนมยงค์ เพื่อรำลึกถึงคุณูปการอันใหญ่ ท่านได้สร้างไว้ให้กับประเทศชาติและราษฎรไทย ณ เมืองกวางโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน


ท่านที่ร่วมกิจกรรมพิเศษในครั้งนี้ ท่านได้มีส่วนช่วยในการสนองเจตนารมณ์ของอาจารย์ปรีดี พนมยงค์  ในแนวคิดที่ต้องการให้ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการศึกษาเล่าเรียนเท่าเทียมกัน “มหาวิทยาลัยย่อมอุปมาประดุจบ่อน้ำ บำบัดความกระหายของราษฎร ผู้สมัครแสวงหาความรู้อันเป็นสิทธิและโอกาสที่เขาควรมีควรได้ ตามหลักแห่งเสรีภาพในการศึกษา” และทำประโยชน์สูงสุดแก่ชาติและราษฎรของประเทศ ซึ่งอุดมการณ์นี้เป็นสิ่งที่ชาวธรรมศาสตร์ยึดมั่นตลอดมา เพราะรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จะนำไปสมทบเข้า “กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์” เพื่อขยายฐานเงินกองทุนฯ ให้มากขึ้น  อันจะได้มาซึ่งดอกผลเพื่อนำมาจัดสรรเป็นทุนการศึกษาได้มากยิ่งขึ้น  ซึ่งเท่ากับท่านได้ให้โอกาสกับนักศึกษาธรรมศาสตร์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  สามารถศึกษาจนสำเร็จการศึกษาได้และเป็นกำลังพัฒนาประเทศชาติต่อไป


4 วัน 3 คืน (ระหว่างวันที่ 10-13 พฤษภาคม 2561) กับบริษัท กรูฟวี่ แทรเวล จำกัด ในการนำท่านตามรอยอาจารย์ปรีดี ณ เมืองกวางโจว เกาะซาเมี่ยน สถานที่สำคัญๆ ของเมืองกวางโจว บ้านตระกูลเฉิน บรรพบุรุษของอาจารย์ปรีดี ล่องเรือแม่น้ำจูเจียงและแม่น้ำจิ่นเจียง และอุทยานตานเสียซาน-เสากวน มรดกโลกทางธรรมชาติของจีน ด้วยรถไฟความเร็วสูง ชมความงามที่แปลกตาของภูเขาที่ไม่มีที่ใดเหมือนและทัศนียภาพที่สวยงามทั่วอุทยานมรดกโลก


 ในราคาการกุศล ท่านละ 38,500 บาท และพิเศษสำหรับท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับมอบชิ้นประติมากรรมเก่าแก่อาจารย์ปรีดี พนมยงค์ ไว้เป็นที่ระลึก สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.0-2613-3777-8


การสำรองที่...ผู้สนใจสามารถสำรองที่ได้ที่ 0-2613-3777-8  ภายในวันที่  28 กุมภาพันธ์ 2561 พร้อมมัดจำเงิน จำนวน 10,000 บาท   และรับชิ้นประติมากรรมอาจารย์ปรีดี  พนมยงค์ เป็นที่ระลึก เมื่อชำระเงินครบรายละเอียดเพิ่มเติม : 
กำหนดการเดินทาง

Member
109 ศิษย์เก่า และ 37 บุคคลทั่วไป