"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ชมรมเรียนรู้ขันธ์ ๕ (อบรมวันที่ 7-10 กันยายน 2560)


 


ค่าใช้จ่าย : พักเดี่ยว ท่านละ 3,000 บาท (คืนละ 1,000 บาท) / พักห้องคู่ ท่านละ 1,500 บาท (คืนละ 500 บาท) / ค่าอาหาร 1,000 บาท

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกจากนี้ไม่มีการเรียกเก็บ / มีรถรับ-ส่งจาก มธ.ท่าพระจันทร์ 
Member
115 ศิษย์เก่า และ 38 บุคคลทั่วไป